Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Ivo Bělonohý
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován srozumitelně, poměrně obsáhle, s řadou odkazů. Některé pasáže jsou i nadbytečné (např. pasáže k teorii strategického řízení), někde by naopak mohl být audit konkrétnější -  zejména se to týká vykazování indikátorů efektivnosti opatření a jejich průběžného sledování. Příkladem mohou být aktivity na zapojení veřejnosti. Je zřejmé, že se konají, ale už není hodnoceno, nakolik se podařilo veřejnost oslovit, jaká byla účast a  jaké jsou trendy v této oblasti  (zapojuje se více lidí? ) a jaká je jejich zpětná vazba (byli spokojeni, že mohli něco ovlivnit?)       

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit dává uspokojivou odpověď na všechny návodné otázky. Zároveň ukazuje, kde je možné dosavadní praxi zlepšit. Týká se to např. nastavení pravidelného zjišťování  spokojenosti obyvatel, či v průběžné práci při realizaci IPRM a na ně návazných strategií (příprava ročních akčních plánů, které vyhodnocují plnění strategických cílů rozvoje města a konkretizují opatření, projekty, které se budou v daném roce realizovat i s jejich očekávanými dopady na kvalitu služeb, prostředí apod.).   

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné i doporučené indikátory, ale měl by lépe popsat  i jejich hodnocení v čase, aby se konstatovalo nejen to, že se indikátor sleduje, ale také bylo zřejmé, jak se mění jeho hodnota a jak se s tímto hodnocením pracuje (příklad ekologická stopa, spokojenost obyvatel), či vybrané indikátory dílčích strategií, kterých má město 24. V aktualizovaném IPRM by už takovýto seznam klíčových indikátorů, které si město bude průběžně sledovat, neměl chybět.   

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty.

Základem pro realizaci je zásobník projektů strategického plánu a akční plán.

Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizace procesů.

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a finančního zdraví města.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů hodnotím jako uspokojivou. Prostor ke zlepšení vidím zejména v tom,  aby strategické dokumenty byly skutečně podkladem pro řízení města. IPRM jako zastřešující dokument stanovil základní rozvojové priority, ale dále se s ním nepracovalo, vyhodnocen bude až v roce 2020. Chybí nastavení konkrétních výsledkových cílů u akčních plánů (čeho se chce připravovanými projekty/opatřeními dosáhnout) a vyhodnocení, jak se to daří.  Pozitivně hodnotím, že nový strategický plán vzniká více participativně i s měřitelnými výsledky/indikátory. Doporučuji, aby 24 dílčích strategických dokumentů bylo na úrovni IPRM -  jako zastřešujícího dokumentu, více koordinováno a aktivně se vyhledávaly synergie mezi různými strategickými dokumenty. K tomu by měla vzniknout na úrovni města platforma se zastoupením všech potřebných odborů, městských organizací a dalších aktérů.           

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění cílů stanovených ve strategických dokumentech a úkolů na ně přenesených v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si možnosti zlepšení, kterého se snaží postupně dosáhnout.

Řadí se mezi nejméně zadlužená města v Česku.

Je uvedeno množství příkladů, prokazující proklientské zaměření úřadu.

Město má od roku 2010 zavedenu metodu kvality MA21 a od roku 2019 zavádí metodu Balance Scorecard.

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město v návaznosti na IPRM a další strategické dokumenty připravuje zásobník projektů. Rezervy vidím v lepší koordinaci a aktivním hledání synergií mezi jednotlivými strategickými dokumenty (celkem 24) a ve zpřesnění rozvojových cílů, které budou měřitelné.Nikoliv počet projektů, ale co jimi chceme dosáhnout. Z hlediska finanční efektivnosti  je dobrým krokem připravované zřízení pozice energetického manažera, který koordinovanými opatřeními může dosáhnout energetických i finančních úspor v provozu města.   

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování i přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty.

Je schválena směrnice Zadávání veřejných zakázek, která upravuje základní parametry, zásady a principy ZZVZ, postup její aplikace včetně odpovědností a kompetencí nad rámec zákona v přesnějším režimu.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na základě uvedených informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní. Doporučuji se více zaměřit i na evaluaci provedených participativních akcí a vyhodnocení jejich úspěšnosti (kolik lidí přišlo,jaký byl přínos a hodnocení ze strany účastníků) a identifikovat možnosti dalších zlepšení .  Je zřejmé, že se aktivity pro konzultace s veřejností konají, ale už není hodnoceno, nakolik se podařilo veřejnost oslovit, jaká byla účast a  jaké jsou trendy v této oblasti  (zapojuje se více lidí? ) a jaká je jejich zpětná vazba (byli spokojeni, že mohli něco ovlivnit?)  .    

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Spokojenost obyvatel je sledována nepravidelně od roku 1990 a dlouhodobě je na slušné úrovni.

Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého Meziříčí s různými rysy fungování města. Dále se dotazník zaměřuje na otázky spojené s mobilitou ve městě. Šetření zajišťuje město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009963)

Šetření proběhlo v době od 6. května 2020 do 5. června 2020 (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici ).

S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost.

V současné bude probíhat jeho vyhodnocení.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této oblasti existují rezervy v nastavení pravidelného sledování spokojenosti obyvatel, při získávání zpětné vazby od obyvatel při pořádání  různých akcí (kulaté stoly, veřejná slyšení apod.) a v následné analytické práci s těmito podklady, které mohou ukázat, kde jsou možnosti dalšího zlepšování služeb a rozvoje města..   

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • motivace města ke zlepšování strategické práce (nový přístup k přípravě IPRM 2021+) a k větší koordinaci s dalšími dílčími strategiemi
 • existence a výkonnost projektové kanceláře, která  má kapacity pro zajišťování organizačního zázemí strategické práce i přípravu na ně navázaných projektů.
 • nastavení komunikace s veřejností
 • využívání externích dodavatelů ke zpracování vybraných indikátorů udržitelného rozvoje (ekologická stopa, Environmental Performance Indicators)    
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • strategické dokumenty i  zpracovávané indikátory nejsou využívány jako podklad pro rozhodování o plánovaných opatřeních/ aktivitách či projektech.

 • absence akčních plánů IPRM a jejich pravidelného vyhodnocení
 • koordinace mezi různými strategickými dokumenty (24) není optimální - měla by být ustavena kromě projektové kanceláře i  platforma pro koordinaci strategické práce a přípravu projektů se zastoupením všech zpravovaných strategií tak, aby připravované projekty zahrnovaly pokud možno více strategických cílů (i z různých strategií) naráz.
 • chybí pravidelné šetření spokojenosti obyvatel  

    

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 •  mobilizace občanské společnosti v rámci epidemie COVID19 a příležitost pro zapojení aktivizovaných skupin  do  formulace rozvojových cílů města, dílčích opatření i projektů i jejich realizace.
 • zavést  kvantifikovatelné cíle v oblasti udržitelnosti  a připravit  v návaznosti na strategické dokumenty komplexní projekty pro jejich dosažení (mobilita, energetické úspory, veřejný prostor...). 
 • využít zdroje z evropských fondů, které se pro tyto aktivity v novém operačním období nabízejí. 
 • využít zkušeností  různých podpůrných sítí a organizací při vzdělávání a sdílení dobré praxe  v oblasti udržitelného rozvoje měst, včetně využívání nových postupů, technologií apod.       
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • formální plnění projektů bez sledovaných dopadů a bez návaznosti na strategické rozvojové cíle města.
 • nezájem veřejnosti o participaci na věcech veřejných   
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stav auditu hodnotím jako uspokojivý a vyhovující  pro  kategorii B.  Konkrétní náměty a doporučení ke zlepšení jsou uvedeny výše.  

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami, které se týkají a) nastavení akčních plánů IPRM po roce 2020 a jejich pravidelného vyhodnocování a b) nastavení pravidelného šetření spokojenosti obyvatel.

Další náměty a doporučení ke zlepšení jsou uvedeny výše. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty.

Základem pro realizaci je zásobník projektů strategického plánu a akční plán.

Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizace procesů.

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a finančního zdraví města.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů hodnotím jako uspokojivou. Prostor ke zlepšení vidím zejména v tom,  aby strategické dokumenty byly skutečně podkladem pro řízení města. IPRM jako zastřešující dokument stanovil základní rozvojové priority, ale dále se s ním nepracovalo, vyhodnocen bude až v roce 2020. Chybí nastavení konkrétních výsledkových cílů u akčních plánů (čeho se chce připravovanými projekty/opatřeními dosáhnout) a vyhodnocení, jak se to daří.  Pozitivně hodnotím, že nový strategický plán vzniká více participativně i s měřitelnými výsledky/indikátory. Doporučuji, aby 24 dílčích strategických dokumentů bylo na úrovni IPRM -  jako zastřešujícího dokumentu, více koordinováno a aktivně se vyhledávaly synergie mezi různými strategickými dokumenty. K tomu by měla vzniknout na úrovni města platforma se zastoupením všech potřebných odborů, městských organizací a dalších aktérů.           

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění cílů stanovených ve strategických dokumentech a úkolů na ně přenesených v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si možnosti zlepšení, kterého se snaží postupně dosáhnout.

Řadí se mezi nejméně zadlužená města v Česku.

Je uvedeno množství příkladů, prokazující proklientské zaměření úřadu.

Město má od roku 2010 zavedenu metodu kvality MA21 a od roku 2019 zavádí metodu Balance Scorecard.

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město v návaznosti na IPRM a další strategické dokumenty připravuje zásobník projektů. Rezervy vidím v lepší koordinaci a aktivním hledání synergií mezi jednotlivými strategickými dokumenty (celkem 24) a ve zpřesnění rozvojových cílů, které budou měřitelné.Nikoliv počet projektů, ale co jimi chceme dosáhnout. Z hlediska finanční efektivnosti  je dobrým krokem připravované zřízení pozice energetického manažera, který koordinovanými opatřeními může dosáhnout energetických i finančních úspor v provozu města.   

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování i přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty.

Je schválena směrnice Zadávání veřejných zakázek, která upravuje základní parametry, zásady a principy ZZVZ, postup její aplikace včetně odpovědností a kompetencí nad rámec zákona v přesnějším režimu.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na základě uvedených informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní. Doporučuji se více zaměřit i na evaluaci provedených participativních akcí a vyhodnocení jejich úspěšnosti (kolik lidí přišlo,jaký byl přínos a hodnocení ze strany účastníků) a identifikovat možnosti dalších zlepšení .  Je zřejmé, že se aktivity pro konzultace s veřejností konají, ale už není hodnoceno, nakolik se podařilo veřejnost oslovit, jaká byla účast a  jaké jsou trendy v této oblasti  (zapojuje se více lidí? ) a jaká je jejich zpětná vazba (byli spokojeni, že mohli něco ovlivnit?)  .