Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Michal Němec
Konzultant Olga Starostová
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Po provedených opravách lze předložený audit považovat za přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, všechny návodné otázky jsou v dostatečném rozsahu zodpovězeny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ve většině případů se sebehodnocení města opírá o sadu doporučených indikátorů.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se věnuje otázce koncepce sociálního bydlení.

Město disponuje byty v Domech s pečovatelskou službou (66 bytů) a byty (500 bytů na 12 tisíc obyvatel), které přiděluje podle Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Město má stanoveny prioritní skupiny.

Na území města působí celá řada neziskových organizací, které pomáhají občanům překonávat obtížné životní a sociální situace. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.


Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velké Meziříčí je schopno postarat se o své obyvatele, kteří se ocitnou v krizové situaci. Za tímto účelem město pravidelně vyčleňuje finanční rezervu a v neposlední řadě disponuje relativně rozsáhlým bytovým fondem, z něhož část vyčleňuje pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením. Trend v počtu předlužených osob je ve městě v posledním období stabilní a město ve spolupráci s neziskovými organizacemi poskytuje poradenskou a jinou odbornou pomoc sociálně potřebným. 

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení.

Podporujeme činnosti rodinného centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích.

Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v tíživé životní situaci, rodiny s dětmi).

Přispívá na činnost různých neziskových organizací v oblasti sportu a kultury, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Velkou pozornost věnuje také otázce bezbariérovosti.


Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Kapacita mateřských i základních škol je ve Velkém Meziříčí dostatečná, a to i ve vztahu k dětem a žákům se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami. Město zároveň podporuje organizace nabízející různé zájmové činnosti, zajišťuje provoz mateřského centra a ve vztahu k rychlejšímu návratu matek do zaměstnání lze pozitivně hodnotit i zajištění provozu miniškolky pro děti do 3-4 let. Podporuje rovněž i organizace, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, využívá nástrojů komunitního plánování. Postupně eliminuje fyzické bariéry ve veřejném prostoru a v budovách. 

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží občanům zajistit kvalitní a sociálně-integrované bydlení.

Sociálně vyloučené lokality se ve městě Velké Meziříčí ani v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností kam patří i město Velká Bíteš nenacházejí.

Spokojenost obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost obyvatel s místem, kde žijí. V první polovině roku 2020 bude proveden opět průzkum spokojenosti obyvatelstva.

Zájem občanů o veřejná projednávání je stabilní, lidé se zajímají o dění ve městě. Jejich zájem je ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem.

Ve Velkém Meziříčí působí také dobrovolníci.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě se nevyskytují žádné sociálně vyloučené lokality a rovněž výskyt sociálně patologických jevů je ve Velkém Meziříčí dle všeho nízký. To lze doložit i tím, že město neeviduje v souvislosti s těmito jevy žádné stížnosti. Město se snaží zapojovat své obyvatele v otázkách místního plánování a prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb či podporou různých akcí cílí i na obyvatele ze specifických sociálních skupin. Spontánní zájem obyvatel se projevuje například v oblasti dobrovolnictví. Z již nepříliš aktuálního průzkumu vyplývá, že převážná část obyvatel Velkého Meziříčí je ve většině oblastí kvality života spokojena.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality, kdy se snaží působit především na mladou generaci.


Město zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů pomoc občanům, kteří se stali obětmi domácího násilí.


Vývoj páchané trestné činnosti v oblasti násilné i majetkové kriminality se daří dlouhodobě udržovat na poměrně nízké úrovni, přičemž se pozitivně projevuje stabilní trend vysoké objasněnosti celkové trestné činnosti.


Město je připraveno rychle a účinně řešit krizové situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích.Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velké Meziříčí představuje město s relativně nízkým výskytem kriminality. Aby tomu tak zůstalo i nadále, snaží se aktivně působit v oblasti prevence kriminality a za tímto účelem spolupracuje s nejrůznějšími aktéry (policie, školy, neziskové organizace). Spolupráce s neziskovými organizacemi využívá město mimo jiné i při poskytování pomoci obětem domácího násilí, kterým ale může nabídnout pomoc i skrze své sociální pracovníky. Město Velké Meziříčí je rovněž dobře připraveno v oblasti krizového řízení a je tak schopno čelit neočekávaným událostem.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- poměrně rozsáhlý obecní bytový fond jako předpoklad účinné bytové politiky

- dostatečné kapacity vzdělávací infrastruktury, a to i ve vztahu k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

- příznivé sociální klima, absence sociálně vyloučených lokalit a nízký výskyt sociálně patologických jevů

- rozvinutá spolupráce města s neziskovým sektorem 

- připravenost města na zvládání mimořádných situací a krizových stavů 

- využívání nástrojů komunitního plánování a relativně aktivní veřejnost


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- prozatím schází koncepce města k problematice sociálního bydlení 

- nedostatečná nabídka bytů v DPS vůči potřebám poptávky

- nepříznivý trend vývoje kriminality v posledních 3 letech (ta je ale stále relativně na nízké úrovni)

- i přes podstatné zlepšení stále existují fyzické bariéry ve veřejném prostoru a budovách

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- zvyšující se atraktivita bydlení a zlepšení podmínek na pracovním trhu v rámci širšího regionu

- lepší informovanost a propagace aktivit města

- využívání finanční prostředků z evropských fondů, národních a krajských programů

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- narůstající zdravotní rizika a zhoršující se epidemiologická situace

- ekonomická recese a nárůst nezaměstnanosti

- snížení rozpočtu města v důsledku výpadku daňových příjmů

- nejistota ve financování sociálních a dalších veřejných služeb

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Velké Meziříčí realizuje v sociální oblasti celou řadu aktivit a projektů, ve kterých je potřeba vytrvat a dále je rozvíjet. Konkrétně lze doporučit zejména: 1) koncepčním způsobem řešit problematiku (sociálního) bydlení, 2) systematicky monitorovat vývoj sociálně potřebných osob / domácností ve městě, 3) rozšiřovat kapacity pobytových i terénních sociálních služeb a případně nově zřídit chybějící sociální služby, 4) nadále rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi, 5) aktivně pracovat s obyvateli, posilovat jejich informovanost a podněcovat jejich zájem o otázky místního plánování, 6) nadále odstraňovat bariéry ve veřejném prostoru a budovách, aj. 

Vzhledem k poměrně malé velikosti Velkého Meziříčí lze konstatovat, že aktivita města je v rámci sociální oblasti nadprůměrná.  

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se věnuje otázce koncepce sociálního bydlení.

Město disponuje byty v Domech s pečovatelskou službou (66 bytů) a byty (500 bytů na 12 tisíc obyvatel), které přiděluje podle Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Město má stanoveny prioritní skupiny.

Na území města působí celá řada neziskových organizací, které pomáhají občanům překonávat obtížné životní a sociální situace. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.


Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velké Meziříčí je schopno postarat se o své obyvatele, kteří se ocitnou v krizové situaci. Za tímto účelem město pravidelně vyčleňuje finanční rezervu a v neposlední řadě disponuje relativně rozsáhlým bytovým fondem, z něhož část vyčleňuje pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením. Trend v počtu předlužených osob je ve městě v posledním období stabilní a město ve spolupráci s neziskovými organizacemi poskytuje poradenskou a jinou odbornou pomoc sociálně potřebným. 

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení.

Podporujeme činnosti rodinného centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích.

Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v tíživé životní situaci, rodiny s dětmi).

Přispívá na činnost různých neziskových organizací v oblasti sportu a kultury, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Velkou pozornost věnuje také otázce bezbariérovosti.


Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Kapacita mateřských i základních škol je ve Velkém Meziříčí dostatečná, a to i ve vztahu k dětem a žákům se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami. Město zároveň podporuje organizace nabízející různé zájmové činnosti, zajišťuje provoz mateřského centra a ve vztahu k rychlejšímu návratu matek do zaměstnání lze pozitivně hodnotit i zajištění provozu miniškolky pro děti do 3-4 let. Podporuje rovněž i organizace, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, využívá nástrojů komunitního plánování. Postupně eliminuje fyzické bariéry ve veřejném prostoru a v budovách. 

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží občanům zajistit kvalitní a sociálně-integrované bydlení.

Sociálně vyloučené lokality se ve městě Velké Meziříčí ani v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností kam patří i město Velká Bíteš nenacházejí.

Spokojenost obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost obyvatel s místem, kde žijí. V první polovině roku 2020 bude proveden opět průzkum spokojenosti obyvatelstva.

Zájem občanů o veřejná projednávání je stabilní, lidé se zajímají o dění ve městě. Jejich zájem je ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem.

Ve Velkém Meziříčí působí také dobrovolníci.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě se nevyskytují žádné sociálně vyloučené lokality a rovněž výskyt sociálně patologických jevů je ve Velkém Meziříčí dle všeho nízký. To lze doložit i tím, že město neeviduje v souvislosti s těmito jevy žádné stížnosti. Město se snaží zapojovat své obyvatele v otázkách místního plánování a prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb či podporou různých akcí cílí i na obyvatele ze specifických sociálních skupin. Spontánní zájem obyvatel se projevuje například v oblasti dobrovolnictví. Z již nepříliš aktuálního průzkumu vyplývá, že převážná část obyvatel Velkého Meziříčí je ve většině oblastí kvality života spokojena.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality, kdy se snaží působit především na mladou generaci.


Město zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů pomoc občanům, kteří se stali obětmi domácího násilí.


Vývoj páchané trestné činnosti v oblasti násilné i majetkové kriminality se daří dlouhodobě udržovat na poměrně nízké úrovni, přičemž se pozitivně projevuje stabilní trend vysoké objasněnosti celkové trestné činnosti.


Město je připraveno rychle a účinně řešit krizové situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích.Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velké Meziříčí představuje město s relativně nízkým výskytem kriminality. Aby tomu tak zůstalo i nadále, snaží se aktivně působit v oblasti prevence kriminality a za tímto účelem spolupracuje s nejrůznějšími aktéry (policie, školy, neziskové organizace). Spolupráce s neziskovými organizacemi využívá město mimo jiné i při poskytování pomoci obětem domácího násilí, kterým ale může nabídnout pomoc i skrze své sociální pracovníky. Město Velké Meziříčí je rovněž dobře připraveno v oblasti krizového řízení a je tak schopno čelit neočekávaným událostem.