Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Zdeňka Kujová
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město úzce spolupracuje se svými kulturními organizacemi a vytváří celoroční bohatý program pro všechny občany.

Občané se mohou účastnit různých projednání (Desatero problémů města Velké Meziříčí, elektronická kniha přání a stížností, dotazníkové šetření, ...), kde mohou vznést své připomínky a náměty ke kultuře.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkový přístup ke kultuře je dobrý. Město je nadstandardní tím, že má samostatnou koncepci pro oblast kultury, která je pravidelně aktualizována a evaluována. Doporučuji novou koncepci na další období zpracovat s co největším zapojením obyvatel a více ji provázat s celkovým strategickým plánem města a dalšími oblastmi (sport, doprava, podnikání, vzhled města, cestovní ruch ap.). 
Ředitelé p.o. jsou ve funkci min. 15 let bez výběrového řízení a nemají vlastní plán rozvoje.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Historické kulturní památky, které vlastní město, jsou veřejnosti přístupné (zámek, kostel. věž).

Občané mají k dispozici na webu:

- Elektronická "Databáze zajímavých míst" https://www.turistikavm.cz/kam-ve-meste

- Kronika města online https://www.velkemezirici.cz/o-meste/historie/kroniky-mesta-on-line

- Elektronická databáze významých objektů https://www.velkemezirici.cz/o-meste/vyznamne-objekty


Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stav nemovitých kulturních památek je dobrý, město má velmi dobře zpracovaný a aktualizovaný Program regenerace MPZ. 
Město také dbá na nehmotné kulturní dědictví (např. digitalizace kronik, naučné stezky ap.).

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má finanční podporu na pořádání tradičních i nových kulturních akcí, vzdělávacích akcí a tvorbu a prezentace literárních děl.

Spektrum nabídky kulturně-společenských akcí se každoročně rozšiřuje.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město vynakládá dostatek financí na granty, grantový program je transparentní a otevřený pro různorodé projekty i žadatele. Přesto je počet žádostí o granty nízký, doporučuji zjistit příčiny. Prezentace kulturních akcí je přehledná a dobře viditelná. Mobilita umělců a kultury je na dobré úrovni.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město dbá o vzhled města.

Každoročně ve svém rozpočtu vyčleňuje částku na mobiliář.

Podporuje zapojování občanů do těchto aktivit.

Spolupracuje s občany při odstraňování závad a nedostatků.

Atraktivita a vzhled města není zakomponována ve strategickém dokumentu.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží pravidelně obměňovat mobiliář a udržovat vzhled města na dobré úrovni. Město by si však zasloužilo větší "městotvorný" pohled na využití veřejných prostranství, jejich provázanost, vzhled i funkcionalitu pro místní obyvatele a návštěvníky. Doporučuji věnovat se této oblasti v novém strategickém plánu a pokračovat v úsilí revitalizovat areál SVIT a synagogu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

samostatný koncepční dokument pro kulturu

dobře zpracovaný Program regenerace MPZ

zrekonstruovaný Jupiter Club


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

brownfieldy v centru města (synagoga, areál SVIT)

poměrně nízký zájem žadatelů o kulturní granty

přesluhování ředitelů kulturních p.o. 

podle starších průzkumů nízká kulturní nabídka pro mladé a vzdělanější občany


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

nové využití brownfieldů i veřejných prostranství pro kluturu, sport, volný čas, odpočinek; komplexní pohled na funkcionalitu území

větší zapojení občanů do tvorby strategických dokumentů, provázanost strategických dokumentů navzájem

využití potenciálu města a jeho kultury pro cestovní ruch celoročně 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

další omezující opatřední pro pořádání kulturních akcí kvůli COVID-19

snižování rozpočtu města z důvodu COVID-19

odliv obyvatel za kulturou a prací (příp. studiem) do větších měst

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Kultura ve Velkém Meziříčí je dle auditu zajišťována především třemi příspěvkovými organizacemi, které s městem úzce spolupracují na kulturních akcích, koncepci kultury ap. Jako nadstandardní hodnotím samostatnou konepci pro kulturu a především její pravidelnou aktualizaci a evaluaci. Pro další období však doporučuji zpracovat novou konpcepci více participativně se zapojením veřejnosti, zřizovaných i nezávislých kulturních aktérů a v provazbě na další oblasti rozvoje města. Stejně tak doporučuji vyhlásit po cca 15 letech výběrová řízení na ředitele p.o. s požadavkem předložení stručné koncepce dané organizace.  

Výdaje na kulturu jsou na dobré úrovni. Také grantový systém se jeví dobrý a transparentní, město jej upravuje tak, aby vycházel vstříc žadatelům. Přesto má poměrně málo žadatelů (tabulka do r. 2019), doporučuji proto zjistit příčiny a dále s nimi pracovat. 


Památková péče je na dobré úrovni, město má dobře zpracovaný Program regenerace MPZ. Město také podporuje nehmotné kulturní dědictví, přesto by s ním mohlo pracovat víc (slavní rodáci, historie zámku a jeho majitelů v souvislosti s rozvojem města, židovství a soužití více kultur, významné události v historii města apod.).

Co se týká vzhledu města, pravidelně je obnovován mobiliář a je rozjednáno několik investičních projektů revitalizace brownfieldů a veřejných prostranství (Synagoga, areál SVIT, Luteránské gymnázium), které mohou celé město a kvalitu života v něm výrazně zlepšit. Doporučujeme v této věci postupovat koncepčně a komplexně z pohledu celkového města jako funkčního celku, s odborníky i zapojením veřejnosti. 

Město má značný potenciál, který se mi zdá zatím poměrně nevyužitý. Má velmi zajímavou historii, skvělou dostupnost díky D1, pracovní příležitosti, sportovní areály a krásné prostředí Vysočiny. Proto má předpoklady pro celoroční cestovní ruch i pro lákání dalších obyvatel či investorů.


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Po důkladném zvážení hodnotím stav jako uspokojivý, nicméně velmi doporučuji vyhlásit po více než 15 letech výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací. Samozřejmě se mohou přihlásit stávající ředitelé a obhájit svoji pozici. 

Dále velmi doporučuji zpracovat novou strategii participativně se zapojením veřejnosti a s provazbou na další oblasti rozvoje města. (U města velikosti VM je ke zvážení, zda bude kultura jednou kvalitně zpracovanou kapitolou velkého strategického plánu města, nebo bude samostatná.)

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město úzce spolupracuje se svými kulturními organizacemi a vytváří celoroční bohatý program pro všechny občany.

Občané se mohou účastnit různých projednání (Desatero problémů města Velké Meziříčí, elektronická kniha přání a stížností, dotazníkové šetření, ...), kde mohou vznést své připomínky a náměty ke kultuře.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkový přístup ke kultuře je dobrý. Město je nadstandardní tím, že má samostatnou koncepci pro oblast kultury, která je pravidelně aktualizována a evaluována. Doporučuji novou koncepci na další období zpracovat s co největším zapojením obyvatel a více ji provázat s celkovým strategickým plánem města a dalšími oblastmi (sport, doprava, podnikání, vzhled města, cestovní ruch ap.). 
Ředitelé p.o. jsou ve funkci min. 15 let bez výběrového řízení a nemají vlastní plán rozvoje.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Historické kulturní památky, které vlastní město, jsou veřejnosti přístupné (zámek, kostel. věž).

Občané mají k dispozici na webu:

- Elektronická "Databáze zajímavých míst" https://www.turistikavm.cz/kam-ve-meste

- Kronika města online https://www.velkemezirici.cz/o-meste/historie/kroniky-mesta-on-line

- Elektronická databáze významých objektů https://www.velkemezirici.cz/o-meste/vyznamne-objekty


Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stav nemovitých kulturních památek je dobrý, město má velmi dobře zpracovaný a aktualizovaný Program regenerace MPZ. 
Město také dbá na nehmotné kulturní dědictví (např. digitalizace kronik, naučné stezky ap.).

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má finanční podporu na pořádání tradičních i nových kulturních akcí, vzdělávacích akcí a tvorbu a prezentace literárních děl.

Spektrum nabídky kulturně-společenských akcí se každoročně rozšiřuje.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město vynakládá dostatek financí na granty, grantový program je transparentní a otevřený pro různorodé projekty i žadatele. Přesto je počet žádostí o granty nízký, doporučuji zjistit příčiny. Prezentace kulturních akcí je přehledná a dobře viditelná. Mobilita umělců a kultury je na dobré úrovni.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město dbá o vzhled města.

Každoročně ve svém rozpočtu vyčleňuje částku na mobiliář.

Podporuje zapojování občanů do těchto aktivit.

Spolupracuje s občany při odstraňování závad a nedostatků.

Atraktivita a vzhled města není zakomponována ve strategickém dokumentu.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží pravidelně obměňovat mobiliář a udržovat vzhled města na dobré úrovni. Město by si však zasloužilo větší "městotvorný" pohled na využití veřejných prostranství, jejich provázanost, vzhled i funkcionalitu pro místní obyvatele a návštěvníky. Doporučuji věnovat se této oblasti v novém strategickém plánu a pokračovat v úsilí revitalizovat areál SVIT a synagogu.