Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Hodonín - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Böhmová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Holomčíková Hodonín
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast zdraví se snaží město zahrnout do všech svých strategických materiálů a v neposlední řadě sestavovat takový  zdravotní plán, který bude přínosem pro všechny složky města i samotné obyvatele. Pro jeho tvorbu se vychází hlavně z analýz zdravotního stavu obyvatel města,  z cílů Zdraví21/Zdraví2020 a jedním z ukazatelů jsou i podklady z výstupů z veřejných fór nebo kulatých stolů. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města.Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit v části 5.1. popisuje a zhodnocuje integraci zdravotních hledisek do strategického plánování a rozhodování města. Vložené odkazy umožňují prohlížet konkrétní dokumenty.  Oblast ochrany a podpory veřejného zdraví se prolíná nejen pravidelně aktualizovaným Zdravotním plánem a Strategickým plánem rozvoje města ale i dalšími strategiemi a koncepcemi. Je možné v této části také zmínit Akční plán zlepšování, který město také zpracovává.

V úvodu v celkovém hodnocení oblasti 5.1 chybí stručné sebehodnocení celé této oblasti, subjektivní posouzení dosavadního vývoje a aktuálního stavu z pohledu města.  Zmíněny mohou být nejen silné ale i slabé stránky, kde město cítí ještě  prostor ke zlepšování.

V jednotlivých částech 5.1.1. – 5.1.5. zde bych doporučila rozpracovat indikátory nejen na ANO/NE. Podrobnější popis/kvantifikace indikátoru městu lépe poslouží k následnému posuzování dalšího vývoje ve městě.

Je možné pro inspiraci využít úspěšné audity dalších měst v kategorii C a popis indikátorů rozšířit.


Po doplnění a úpravě indikátorů nemám ke zpracování oblasti 5.1 další připomínky.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

U dětských dochází ke kontrole a dovybavení, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport. Touto problematikou se nyní zabývá nová analýza sportu.

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Aktivity pro seniory jsou zajišťovány také ze strany města a NNO.

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti 5.2. auditu jsou popsány mnohé aktivity, opatření a občanská vybavenost pro  podporu zdraví a prevenci nemocí obyvatel ve městě. Zmíněná část auditu dokumentuje velkou péči, kterou město do této oblasti vkládá. Z textu dále vyplývá spolupráce s mnohými organizacemi a institucemi. Bylo by vhodné některé odpovědi na návod otázky více rozpracovat - viz body níže. Zvýší se vypovídající hodnota zpracovaného auditu.

V úvodu v celkovém hodnocení oblasti 5.2 chybí stručné zhodnocení celé problematiky, subjektivní posouzení dosavadního vývoje a aktuálního stavu ve městě. Zmíněny mohou být i slabé stránky, kde je ještě prostor ke zlepšování.

V jednotlivých částech 5.2.1., 5.2.3., 5.2.8. a 5.2.10. doporučuji rozpracovat indikátory nejen na ANO/NE. Podrobnější popis/kvantifikace indikátoru lépe poslouží k následnému posouzení dalšího vývoje ve městě, (pro příklad dobře nastavené vaše indikátory v části 5.2.2.)

Bod 5.2.2. – doporučuji stručně doplnit jaký ohlas u veřejnosti pořádané akce a realizované aktivity vyvolávají. Protože jich město realizuje opravdu velký počet, není nutné uvádět všechny akce, ale spíše celkový pohled. Jaký mají preventivní akce dopad. Které akce se setkávají s nejlepším ohlasem a proč?

 

Bod 5.2.3. zde by bylo vhodné z pohledu města zhodnotit současnou situaci, jaký činí/nečiní kuřáctví ve městě problém, jaký ohlas u veřejnosti akce proti kouření vyvolávají, zatím se jedná jen o výčet akcí.

U indikátoru 5.2.D.by bylo vhodné nastavit jiný indikátor u počtu restaurací.

(Pro příklad uvádím zpracování otázky 5.2.5.)

 

Bod 5.2.6. – Popis činností zaměřených na aktivní stárnutí působí trochu nepřehledně. Doporučuji více rozpracovat doprovodný text k jednotlivým odkazům a zodpovězení otázky: Jaký je demografický vývoj ve městě a jak na něj město reaguje? (je možné doplnit na základě aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatel 2020). Aby se nejednalo jen o výčet akcí.

 

Bod 5.2.7. – v tomto bodě je spíše uveden opět výčet akcí, než zhodnocení situace. Bylo by dobré velmi stručným komentářem doplnit: například pro jak staré děti/mládež se akce uskutečnily, byly v ZŠ/v MŠ, jsou to akce organizované městem ve spolupráci s uvedenými organizacemi?(nebo naopak?) Považuje město rozsah aktivit výchovy ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže za dostatečný?

Bod 5.2.8. prosím o doplnění a krátké zhodnocení situace. Uvedené odkazy na fóra z minulých let umožňují pouze náhled na plakát/pozvánku na akci.  Bylo by možná lépe vložit prolink na tiskovou zprávu, která jednotlivá fóra hodnotí.  Byl součástí jednotlivých kulatých stolů také stůl věnovaný zdraví? je dobré doplnit například kolik osob se účastnilo prvního a kolik posledního fóra, aby byla zřejmá klesající tendence, vzhledem k tomu, že město přistoupilo ke konání fóra jednou za dva roky. Webové stránky  o výsledcích anket k 10P  jsou zřejmě neaktivní, zobrazuje se chyba.


v oblasti 5.2 nemám další připomínky.

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z analýzy zdravotního stavu obyvatelstva vyplývá, že u většiny hlavních ukazatelů zdraví vykazuje Hodonínsko dobré výsledky a vývoj je příznivý.  Pro Hodonínsko lze shrnout, že oblast čelí úbytku obyvatelstva, zejména v produktivním věku, a stárnutí populace. Pozitivním jevem je zvyšování počtu dětí. Doporučováno je i nadále podporovat síť sociálních a dalších podpůrných služeb pro seniory a jejich rodiny, včetně služeb a programů pro podporu zdraví seniorů a také pokračovat v započaté práci prorodiné politiky zaměřené i na zdravotní oblast, zejména zdravou životosprávu dětí a pod. Vytvářet podmínky, které motivují občany k vyšší pohybové aktivitě a aktivní mobilitě v běžném životě. Zvyšovat povědomí a prevenci nádorových onemocnění a také reflektovat klimatické změny a přizpůsobovat jim změny při výstavbě a rekonstrukci ploch.
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celá oblast 5.3. bude aktualizována po dokončení Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Hodonína 2020.

V úvodu v celkovém hodnocení oblasti 5.3 je vhodné stručné zhodnocení dané problematiky,  posouzení dosavadního vývoje a aktuálního stavu v městě na základě výsledků analýzy. Zmíněny mohou být i slabé stránky, kde je ještě prostor ke zlepšování


nemám v oblasti 5.3 další připomínky.Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast zdraví se snaží město zahrnout do všech svých strategických materiálů a v neposlední řadě sestavovat takový  zdravotní plán, který bude přínosem pro všechny složky města i samotné obyvatele. Pro jeho tvorbu se vychází hlavně z analýz zdravotního stavu obyvatel města,  z cílů Zdraví21/Zdraví2020 a jedním z ukazatelů jsou i podklady z výstupů z veřejných fór nebo kulatých stolů. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města.Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit v části 5.1. popisuje a zhodnocuje integraci zdravotních hledisek do strategického plánování a rozhodování města. Vložené odkazy umožňují prohlížet konkrétní dokumenty.  Oblast ochrany a podpory veřejného zdraví se prolíná nejen pravidelně aktualizovaným Zdravotním plánem a Strategickým plánem rozvoje města ale i dalšími strategiemi a koncepcemi. Je možné v této části také zmínit Akční plán zlepšování, který město také zpracovává.

V úvodu v celkovém hodnocení oblasti 5.1 chybí stručné sebehodnocení celé této oblasti, subjektivní posouzení dosavadního vývoje a aktuálního stavu z pohledu města.  Zmíněny mohou být nejen silné ale i slabé stránky, kde město cítí ještě  prostor ke zlepšování.

V jednotlivých částech 5.1.1. – 5.1.5. zde bych doporučila rozpracovat indikátory nejen na ANO/NE. Podrobnější popis/kvantifikace indikátoru městu lépe poslouží k následnému posuzování dalšího vývoje ve městě.

Je možné pro inspiraci využít úspěšné audity dalších měst v kategorii C a popis indikátorů rozšířit.


Po doplnění a úpravě indikátorů nemám ke zpracování oblasti 5.1 další připomínky.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

U dětských dochází ke kontrole a dovybavení, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport. Touto problematikou se nyní zabývá nová analýza sportu.

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Aktivity pro seniory jsou zajišťovány také ze strany města a NNO.

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti 5.2. auditu jsou popsány mnohé aktivity, opatření a občanská vybavenost pro  podporu zdraví a prevenci nemocí obyvatel ve městě. Zmíněná část auditu dokumentuje velkou péči, kterou město do této oblasti vkládá. Z textu dále vyplývá spolupráce s mnohými organizacemi a institucemi. Bylo by vhodné některé odpovědi na návod otázky více rozpracovat - viz body níže. Zvýší se vypovídající hodnota zpracovaného auditu.

V úvodu v celkovém hodnocení oblasti 5.2 chybí stručné zhodnocení celé problematiky, subjektivní posouzení dosavadního vývoje a aktuálního stavu ve městě. Zmíněny mohou být i slabé stránky, kde je ještě prostor ke zlepšování.

V jednotlivých částech 5.2.1., 5.2.3., 5.2.8. a 5.2.10. doporučuji rozpracovat indikátory nejen na ANO/NE. Podrobnější popis/kvantifikace indikátoru lépe poslouží k následnému posouzení dalšího vývoje ve městě, (pro příklad dobře nastavené vaše indikátory v části 5.2.2.)

Bod 5.2.2. – doporučuji stručně doplnit jaký ohlas u veřejnosti pořádané akce a realizované aktivity vyvolávají. Protože jich město realizuje opravdu velký počet, není nutné uvádět všechny akce, ale spíše celkový pohled. Jaký mají preventivní akce dopad. Které akce se setkávají s nejlepším ohlasem a proč?

 

Bod 5.2.3. zde by bylo vhodné z pohledu města zhodnotit současnou situaci, jaký činí/nečiní kuřáctví ve městě problém, jaký ohlas u veřejnosti akce proti kouření vyvolávají, zatím se jedná jen o výčet akcí.

U indikátoru 5.2.D.by bylo vhodné nastavit jiný indikátor u počtu restaurací.

(Pro příklad uvádím zpracování otázky 5.2.5.)

 

Bod 5.2.6. – Popis činností zaměřených na aktivní stárnutí působí trochu nepřehledně. Doporučuji více rozpracovat doprovodný text k jednotlivým odkazům a zodpovězení otázky: Jaký je demografický vývoj ve městě a jak na něj město reaguje? (je možné doplnit na základě aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatel 2020). Aby se nejednalo jen o výčet akcí.

 

Bod 5.2.7. – v tomto bodě je spíše uveden opět výčet akcí, než zhodnocení situace. Bylo by dobré velmi stručným komentářem doplnit: například pro jak staré děti/mládež se akce uskutečnily, byly v ZŠ/v MŠ, jsou to akce organizované městem ve spolupráci s uvedenými organizacemi?(nebo naopak?) Považuje město rozsah aktivit výchovy ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže za dostatečný?

Bod 5.2.8. prosím o doplnění a krátké zhodnocení situace. Uvedené odkazy na fóra z minulých let umožňují pouze náhled na plakát/pozvánku na akci.  Bylo by možná lépe vložit prolink na tiskovou zprávu, která jednotlivá fóra hodnotí.  Byl součástí jednotlivých kulatých stolů také stůl věnovaný zdraví? je dobré doplnit například kolik osob se účastnilo prvního a kolik posledního fóra, aby byla zřejmá klesající tendence, vzhledem k tomu, že město přistoupilo ke konání fóra jednou za dva roky. Webové stránky  o výsledcích anket k 10P  jsou zřejmě neaktivní, zobrazuje se chyba.


v oblasti 5.2 nemám další připomínky.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z analýzy zdravotního stavu obyvatelstva vyplývá, že u většiny hlavních ukazatelů zdraví vykazuje Hodonínsko dobré výsledky a vývoj je příznivý.  Pro Hodonínsko lze shrnout, že oblast čelí úbytku obyvatelstva, zejména v produktivním věku, a stárnutí populace. Pozitivním jevem je zvyšování počtu dětí. Doporučováno je i nadále podporovat síť sociálních a dalších podpůrných služeb pro seniory a jejich rodiny, včetně služeb a programů pro podporu zdraví seniorů a také pokračovat v započaté práci prorodiné politiky zaměřené i na zdravotní oblast, zejména zdravou životosprávu dětí a pod. Vytvářet podmínky, které motivují občany k vyšší pohybové aktivitě a aktivní mobilitě v běžném životě. Zvyšovat povědomí a prevenci nádorových onemocnění a také reflektovat klimatické změny a přizpůsobovat jim změny při výstavbě a rekonstrukci ploch.
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celá oblast 5.3. bude aktualizována po dokončení Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Hodonína 2020.

V úvodu v celkovém hodnocení oblasti 5.3 je vhodné stručné zhodnocení dané problematiky,  posouzení dosavadního vývoje a aktuálního stavu v městě na základě výsledků analýzy. Zmíněny mohou být i slabé stránky, kde je ještě prostor ke zlepšování


nemám v oblasti 5.3 další připomínky.Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno