Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V současné době město Týnec nad Sázavou má zpracovanou Analýzu zdravotního stavu obyvatel města. Na Plánu zdraví se pracuje.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z dodatečně doložených dokumentů je dobře patrné, že město integruje celou řadu zdravotních hledisek do plánování, přičemž Analýza zdravotního stavu je dalším důležitým východiskem, které umožní městu ještě lépe zacílit potřeby pro ochranu veřejného zdraví do svých koncepčních materiálů a zejména do praktického života obce. Mezi tématy ukotvenými ve strategických materiálech města Týnec nad Sázavou lze najít provázanost s tématy, které mají úzký vztah ke všem složkám zdraví. Zejména se jedná o podporu celoroční pohybové aktivity, bezpečné prostředí, rozvoj proseniorských aktivit a prorodinných aktivit, nevyjímaje znevýhodněné skupiny obyvatel.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou má zpracovanou Analýzu zdravotního stavu obyvatelstva. Na základě této analýzy se v současné době zpracovává Plán zdraví.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Podpora aktivního trávení volného času a pohybových aktivit je v Týnci nad Sázavou na velmi dobré úrovni. Město přihlíží k demografickým změnám, podporuje aktivní životní styl seniorů, dětí a mládeže. Dle koncepce rozvoje sportu nezapomíná na přizpůsobení sportovišť handicapovaným občanům.Město disponuje 30 sportovišti a jejich počet se zvyšuje. Také dotační program města je vítaným zdrojem podpory. Za zamyšlení stojí, zda dotační program na pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže (a údržbu sportovišť) zohledňuje různě znevýhodněné skupiny (málopříjmové skupiny obyvatel). 

Rozmanitost volnočasových a sportovních příležitostí je významnou, nikoli však jedinou možností, jak podporovat zdraví obyvatel. Vítaná je proto městem podpora prorodinných aktivit, mezigeneračních setkání, podpora zdravého životního stylu ruku v ruce s kvalitou informací, jak chránit a pečovat o zdraví. Významnou roli sehrává i škola a školní prostředí. K širším příležitostem patří zapojení nadregionálních a celostátních odborných partnerů (vysoké školy, odborné organizace apod.) do zdraví podporujících programů a kampaní.

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Očekávaná délka života ve zdraví při narození je u mužů o cca 13 let a u žen cca o 18 let kratší než střední délka života.

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje sestupný trend.

Mezi nejčastější příčiny úmrtí se řadí nemoci oběhové soustavy a nádorové onemocnění.

Úmrtí z důvodu sebepoškození (sebevraždy) jsou na Benešovsku ojedinělá.

Hospitalizace v lůžkových zdravotnických zařízeních má klesající trend.

Ročně je na Benešovsku potvrzeno okolo 300 nových případů onemocnění zhoubnými nádory. Však podíl vyléčených pacientů klesá.

Data uvedená v bodech 5.3.1 - 5.3.13 vychází z Analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast zdraví obyvatel je v auditní zprávě popsána přehledně, jen je potřeba opatrnosti při opisování komentářů, aby nedocházelo k pozdějším dezinformacím (Podíl vyléčených pacientů na onemocnění zhoubnými nádory klesá? - viz komentář města). Analýza zdravotního stavu, kterou si nechalo město zpracovat, má vysokou vypovídající hodnotu (je třeba mít na paměti, že data jsou za celou oblast ORP Benešov). Analýza přináší zajímavá zjištění, mezi nimiž lze nalézt pozitivní, tedy podprůměrné hodnoty onemocnění hepatitidami a vážnými úrazy, a klesající trend alimentárních infekcí (salmonelóz a onem. kampylobakterem), které jsou ale nad průměr ČR i kraje.

Z doplňujících indikátorů (nejsou součástí analýzy) město uvádí rostoucí trend uživatelů drog i vysoký počet úmrtí v důsledku jejich konzumace (krajská úroveň). Nabízí se tak otázka, jak město spolupracuje s místními organizacemi, které se zabývají drogovou problematikou?

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit města je přehledný, místy poněkud stručný, přestože má město více indicií, kterými se může v auditu "pochlubit". Doporučila bych uvádět více odkazů na zdroje informací u otázek k indikátorům v části 5.1 a 5.2.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Odpovědi na auditní otázky jsou zodpovězeny v dostatečné míře, podávají ucelený přehled o situaci ve všech hodnocených oblastech - integraci zdravotních hledisek do plánování města, podpoře zdraví obyvatel a zdraví obyvatel - doložených analýzou o zdravotním stavu obyvatel.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Předkladatel auditu zodpověděl všechny návodné otázky z hlediska povinných i nepovinných indikátorů, spolupracoval při doplňování informací, které umožnily oponentovi lépe zpřehlednit situaci o znalosti místního protředí a provázanosti jednotlivých témat v oblasti zdraví.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V současné době město Týnec nad Sázavou má zpracovanou Analýzu zdravotního stavu obyvatel města. Na Plánu zdraví se pracuje.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z dodatečně doložených dokumentů je dobře patrné, že město integruje celou řadu zdravotních hledisek do plánování, přičemž Analýza zdravotního stavu je dalším důležitým východiskem, které umožní městu ještě lépe zacílit potřeby pro ochranu veřejného zdraví do svých koncepčních materiálů a zejména do praktického života obce. Mezi tématy ukotvenými ve strategických materiálech města Týnec nad Sázavou lze najít provázanost s tématy, které mají úzký vztah ke všem složkám zdraví. Zejména se jedná o podporu celoroční pohybové aktivity, bezpečné prostředí, rozvoj proseniorských aktivit a prorodinných aktivit, nevyjímaje znevýhodněné skupiny obyvatel.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou má zpracovanou Analýzu zdravotního stavu obyvatelstva. Na základě této analýzy se v současné době zpracovává Plán zdraví.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Podpora aktivního trávení volného času a pohybových aktivit je v Týnci nad Sázavou na velmi dobré úrovni. Město přihlíží k demografickým změnám, podporuje aktivní životní styl seniorů, dětí a mládeže. Dle koncepce rozvoje sportu nezapomíná na přizpůsobení sportovišť handicapovaným občanům.Město disponuje 30 sportovišti a jejich počet se zvyšuje. Také dotační program města je vítaným zdrojem podpory. Za zamyšlení stojí, zda dotační program na pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže (a údržbu sportovišť) zohledňuje různě znevýhodněné skupiny (málopříjmové skupiny obyvatel). 

Rozmanitost volnočasových a sportovních příležitostí je významnou, nikoli však jedinou možností, jak podporovat zdraví obyvatel. Vítaná je proto městem podpora prorodinných aktivit, mezigeneračních setkání, podpora zdravého životního stylu ruku v ruce s kvalitou informací, jak chránit a pečovat o zdraví. Významnou roli sehrává i škola a školní prostředí. K širším příležitostem patří zapojení nadregionálních a celostátních odborných partnerů (vysoké školy, odborné organizace apod.) do zdraví podporujících programů a kampaní.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Očekávaná délka života ve zdraví při narození je u mužů o cca 13 let a u žen cca o 18 let kratší než střední délka života.

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje sestupný trend.

Mezi nejčastější příčiny úmrtí se řadí nemoci oběhové soustavy a nádorové onemocnění.

Úmrtí z důvodu sebepoškození (sebevraždy) jsou na Benešovsku ojedinělá.

Hospitalizace v lůžkových zdravotnických zařízeních má klesající trend.

Ročně je na Benešovsku potvrzeno okolo 300 nových případů onemocnění zhoubnými nádory. Však podíl vyléčených pacientů klesá.

Data uvedená v bodech 5.3.1 - 5.3.13 vychází z Analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast zdraví obyvatel je v auditní zprávě popsána přehledně, jen je potřeba opatrnosti při opisování komentářů, aby nedocházelo k pozdějším dezinformacím (Podíl vyléčených pacientů na onemocnění zhoubnými nádory klesá? - viz komentář města). Analýza zdravotního stavu, kterou si nechalo město zpracovat, má vysokou vypovídající hodnotu (je třeba mít na paměti, že data jsou za celou oblast ORP Benešov). Analýza přináší zajímavá zjištění, mezi nimiž lze nalézt pozitivní, tedy podprůměrné hodnoty onemocnění hepatitidami a vážnými úrazy, a klesající trend alimentárních infekcí (salmonelóz a onem. kampylobakterem), které jsou ale nad průměr ČR i kraje.

Z doplňujících indikátorů (nejsou součástí analýzy) město uvádí rostoucí trend uživatelů drog i vysoký počet úmrtí v důsledku jejich konzumace (krajská úroveň). Nabízí se tak otázka, jak město spolupracuje s místními organizacemi, které se zabývají drogovou problematikou?

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Odpovědi na auditní otázky jsou městem Týnec nad Sázavou po doplnění zodpovězeny v dostatečné míře, podávají ucelený přehled o situaci ve všech hodnocených oblastech-integraci zdravotních hledisek do plánování města, podpoře zdraví a zdraví obyvatel. Informace byly doplněny o odkazy na příslušné dokumenty, ne všechny bylo možné od počátku nalézt v auditní zprávě.  

Z koncepčních materiálů města vyplývá řada příkladů, jak město komplexně přistupuje k otázkám zdraví. Mezi tématy, kterými se město zabývá, lze postřehnout vzájemnou provázanost s těmi, které mají úzký vztah ke všem základním složkám zdraví (fyzickému, duševnímu i sociálnímu) a usiluje stanovenými cíli o jejich integraci do praktického života.

Město Týnec nad Sázavou přistupovalo v auditu vcelku sebekriticky, zejména pak v části 5.1. Integraci zdravotních hledisek do plánování ve městě vnímám na dobré úrovni.3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit města Týnec nad Sázavou splňuje požadavky, kladené na audit udržitelného rozvoje v oblasti zdraví obyvatel v kategorii C.
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno