Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Dorotíková Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm nemá zpracovaný Zdravotní plán města. Je zahájena spolupráce s Národní sítí Zdravých měst za účelem vytvoření Analýzy zdravotního stavu obyvatel a následně vytvoření Zdravotního plánu. Bude stanovena komise a realizovány kroky k realizaci.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit v této části vykazuje snahu co nejlépe a nejkomplexněji popsat a vyhodnotit situaci ve městě z hlediska integrace zdravotních hledisek i ochrany a podpory veřejného zdraví do strategického plánování a rozhodování, čili do praktické realizace politiky města. 

Z textu a odkazů na strategie a koncepce města vyplývá, že Rožnov pod Radhoštěm nyní v podstatě nemá žádný strategický dokument, který by se problematikou zlepšování zdraví obyvatel koncepčně zabýval (upozorňuji, že se nejedná o pouze o rozvoj zdravotnických služeb a infrastruktury). Řada dalších strategií a koncepcí, které město přijalo, se ale k zlepšování veřejného zdraví do určité míry vztahuje - všechny kroky města, které zlepšují podmínky pro život svých obyvatel, s tématem souvisí a také z popsaných skupin aktivit, na jejichž realizaci lze čerpat z dotačních programů města, vyplývá, že aktivity podporující a zlepšující zdraví obyvatel jsou podporovány. Do budoucna by však bylo potřebné zaměřit přímo pozornost na oblast zdraví obyvatel a zpracovat systematickou strategii kroků pro podporu a ochranu veřejného zdraví - nejlépe Zdravotní plán, což ostatně audit zmiňuje.    


5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město každoročně pořádá nebo podporuje řadu aktivit zaměřených na posílení zdraví všech věkových skupin obyvatelstva. Do těchto aktivit jsou zapojeni i partneři města. Snahou je, aby se počet osvětových a preventivních akcí zvětšoval jak svým rozsahem, tak i kvalitou. 

Město se stará a zabezpečuje kvalitu dětských hřišť, které jsou v jeho majetku. Jsou modernizována, upravována na základě požadavků občanů. 

Akce na podporu zdraví obyvatel, prevence nemocí jsou zajišťovány projektem Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm a zaváděním principů MA21 ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V části 5.2 audit popisuje širokou škálu aktivit, opatření i infrastrukturu pro oblast podpory zdraví obyvatel, která dostatečně dokládá činnost města a péči, kterou věnuje této oblasti. 

Situaci hodnotím jako dobrou. Drobné připomínky, určené pro auditory jako námět ke zlepšení v dalším období, jsou uvedeny v textu u jednotlivých návodných otázek.   

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město v současné době nemá zpracovaný Zdravotní plán. V rámci spolupráce s Národní sítí Zdravých měst byl vytvořen dokument Analýza zdravotního stavu obyvatel města. Tato analýza bude určena především představitelům samosprávy pro plánování aktivit a programů v oblasti podpory veřejného zdraví.

V Rožnově pod Radhoštěm je k dispozici Městská poliklinika, ve které působí značný počet praktických i specializovaných lékařů. Z řad praktických lékařů jsou k dispozici specialisté pro děti a dorost, avšak praktické lékaře pro děti a dorost občané města navštěvují také v okolních obcích. Pro děti je na území Rožnova zabezpečena také logopedie a psychiatrie. V Rožnově pod Radhoštěm je k dispozici výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a také lékařská pohotovostní služba, kterou zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Lékařská pohotovostní služba je k dispozici v soboty, v neděle a ve svátky vždy od 8:00 do 18:00 hodin. Lékařská pohotovostní služba ve městě není k dispozici pro děti, nejbližší dětská pohotovost je v Nemocnici ve Valašském Meziříčí.

V rámci dotazníkového šetření, které proběhlo od 1. 10. 2019 do 30. 10. 2019, lidé věnovali pozornost zejména nedostatečnému počtu zubařů ve městě a chybějící dětské pohotovosti. Dále v oblasti zdravotnictví vyplynula potřeba posílit počty pediatrů, zajistit dostatečnou informovanost o očkování dětí a zvážit otevírací dobu logopedie v odpoledních hodinách. Občané města také reflektují obtížnou dostupnost psychiatrických služeb pro děti.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V části 5.3 dokládá město relevantní a validními zdroji podložené odpovědi na všechny auditní otázky. Tuto část hodnotím jako velmi dobře zpracovanou. Z odpovědí na návodné otázky vyplývá, že hlavní ukazatele úrovně zdravotního stavu populace (především střední délka života při narození a v 65 letech, ukazatele úmrtnosti a předčasné úmrtnosti i většina dalších) jsou ve srovnání s průměrem České republiky na dobré úrovni a vykazují tendenci k postupnému zlepšování. Problematickou je zvyšující se incidence zhoubných nádorů u obou pohlaví, zejména však u mužů. Ačkoliv celková standardizovaná incidence zhoubných nádorů kolísá v posledních letech kolem průměru České republiky i Zlínského kraje, trend vývoje je v SO ORP nepříznivý, stoupající. To se týká i většiny nejčastějších typů zhoubných nádorů, jejichž grafy vývoje výskytu v čase město doložilo. Tato skutečnost by se měla do budoucna odrazit ve strategickém plánování v oblasti prevence a programů podpory zdraví ve městě. Obdobně by bylo dobré zaměřit pozornost na zvyšující se hospitalizovanost i úmrtnost z důvodů úrazů (poranění a otrav) v posledních letech.