Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Benešov - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iva Lajpertová Benešov
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má nastavený systém strategického řízení města, ve strategii jsou nastaveny priority, klíčové aktivity, indikátory, finanční a organizační zajištění. Strategie je provázána s ostatními plány a strategickými dokumenty.

Strategický plán rozvoje města byl zpracován za účasti veřejnosti, v dílčích oblastech je rozpracován do oborových koncepcí, které na strategický plán navazují. Plnění plánů a koncepcí je průběžně monitorováno a vyhodnocováno.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Benešov má zpracovánu řadu zásadních strategických plánů a koncepčních dokumentů, což jej předurčuje ke kvalitnímu řízení činnosti města i jím zřízených organizací v rámci korporátního přístupu k veřejným službám. Ke škodě auditu však nebyla celá řada z nich nijak doložena ani popsány postupy, jak se s nimi pracuje, jak se vyhodnocují a přezkoumávají pro další rozvoj.

Město má zpracován dlouhodobý Plán udržitelného rozvoje města (PURM) na období 2019-2030 a střednědobý Strategický plán města (SPM), nově na období 2020-2024. Oba dokumenty jsou kvalitně zpracovány. Nebylo doloženo jejich vzájemné provázání a aktuální akční plány těchto jednotlivých strategických dokumentů spolu příliš nekorespondují (od AP k PURM město ustoupilo). Bohužel na dotaz oponenta nebylo doloženo ani popsáno vyhodnocení naplňování předchozích SPM, hodnocení jejich výstupů a indikátorů – průběžně a po skončení období a jakým způsobem byly výstupy hodnocení zapracovávány do následujících dokumentů.

Město rovněž uvádí, že se zabývá problematikou klimatických změn a reflektuje na potřebu zohlednit tyto skutečnosti v budoucím výhledu směřování rozvoje města a jeho aktivit. K tomuto tvrzení nebyly doloženy žádné dokumenty či výstupy.

Kromě základní prezentace nebyla doložena studie na řízení městské korporace a zlepšování městských služeb s ohledem na místní podmínky a z ní vyplývající návrh na řešení veřejných služeb sloučenou veřejnoprávní korporací  a její rozvojové cíle.

V auditu z roku 2017 byl uváděn dokument Dynamika vývoje energetické náročnosti budov, letos však nebylo k energetickému managementu doloženo v oblasti 1A vůbec nic.

V auditu jsou vyjmenována některá opatření, vedoucí k optimalizaci veřejné správy a veřejných služeb. Tato opatření však nejsou nijak blíže popsána či doložena a není uveden výsledek těchto opatření a přínos pro město a udržitelný rozvoj.

Město má velmi dobře zpracovaný rozpočtový výhled včetně analýzy financí a ratingu, kvalitně zpracován rozpočet i závěrečný účet. 

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

 Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím integrovaného systému managementu kvality, systému finančního řízení a kontrolního systému města. Ve svých procesech má nastavený environmentálně odpovědný přístup.

Město plní cíle stanovené ve strategických dokumentech a úkoly na něj přenesené v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si příležitosti ke zlepšení, kterých se snaží postupně dosáhnout.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město nemá zpracován samostatný dokument k finančním pravidlům (viz doporučení  z hodnocení Auditu UR v oblasti 1.A z roku 2017), konkrétní prvky pravidel pro zadlužování, resp. limity pro případné zadlužení jsou však zavedeny v rozpočtovém výhledu města.

Nebyla doložena poslední Závěrečná zpráva k Metodickému doporučení MV k řízení kvality ÚSC a zejména (ani popsána) konkrétní opatření pro zvýšení kvality veřejné správy a veřejných služeb, která byla na základě implementace uvedených nástrojů zavedena, případně plánována zavést. Nebyly doloženy ani deklarované každoročně zpracovávané sebehodnotící dotazníků, a výstupy z nich. Město uvádí, že dlouhodobě využívané metody kvality (BMK, EFQM) se po určité době vyčerpaly a přestaly být efektivní a přínosné, ale nezdůvodnilo, jaké parametry uplatnilo pro výběr konkrétního nového nástroje (proč právě tento) a jaké přínosy přinesla tato změna. Nové nástroje se neobjevily ani v jinak vzorně zpracované Výroční zprávě města za rok 2019.

Nebyly doloženy výstupy z projektů Hodnocení možností udržitelné spotřeby a výroby na MěÚ Benešov, Zelený úřad, a dále systém energetického managementu, jejich praktické uplatňování a dopady a jejich dopady na udržitelný rozvoj, za hodnocené tříleté období (včetně porovnání posunu od roku 2011 /Zelený úřad/, resp. 2016 /Dynamika vývoje energetické náročnosti budov/). Uvedené projekty se týkají zejména městského úřadu, uplatňuje město obdobný přístup či projekty i v dalších organizacích či společnostech města?

Jako opatření proti nehospodárnému zacházení města a jeho organizací se zdroji je uváděn veřejně přístupný systém pro zadávání veřejných zakázek a vnitřní kontrolní systém města. Jedná se o sice o důležité nástroje v oblasti velmi kvalitního řízení financí, nicméně z hlediska udržitelného rozvoje nikoliv komplexní řešení.

K indikátoru 1.2.B – indikátor by měl obsahovat popis/odkazy na proklientský přístup v naplňování cílů strategických dokumentů a aktuálních potřeb města.

K indikátoru 1.2.D – Indikátor by měl zobrazovat (odkazovat na) konkrétní plnění cílů a principů UR v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti. 

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Úřad je otevřený a přijímá opatření ke zvýšení transparentnosti. Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů. Veřejnost je zapojována do rozhodovacích procesů města. Město navazuje účelná partnerství jak na lokální tak i mezinárodní úrovni. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Cílem města v oblasti komunikace je prezentovat se jako tradiční a důvěryhodná instituce, které aktivně komunikuje s veřejností. Město má definovány formy komunikace (jak pro interní, tak externí klienty), prostředky mediální komunikace, cílové skupiny i jejich očekávání. Byla provedena analýza současného stavu i SWOT analýza a definovány opatření k realizaci komunikace, avšak tyto nebyly v rámci auditu doloženy.

Město nedoložilo definování jednotlivých cílových skupin veřejnosti a dalších klientů z hlediska věcného zapojení a způsobů/forem komunikace (opakovaný požadavek již z hodnocení Auditu UR v oblasti 1.A z roku 2017). Nebylo doložen ani způsob/systém jak se vybírají partneři města a jak jsou partnerství přezkoumávána a vyhodnocována (viz otázka z hodnocení Auditu UR v oblasti 1.A z roku 2017), stejně jako není na webu města uveden seznam partnerů a případně popis jednotlivé spolupráce s nimi.

Město vydává pravidelnou výroční zprávu, dlouhodobě ve vzorném rozsahu i grafickém provedení. Zaráží mne však naprostá absence informací k MA21 a udržitelnému rozvoji v ní, např. ve výroční zprávě za rok 2019 je uvedena pouze zmínka, že existuje Komise ZM a MA21, a že je MA21 jedním ze dvou nástrojů managementu kvality, udržitelný rozvoj není zmíněn vůbec (!).

Nebyla doložena požadovaná analýza stížností a podnětů a z ní přijímaná případná opatření.

Naopak velmi dobře je zpracována oblast synergických efektů jednotlivých partnerství města - odkazy na konkrétní akce, projekty a aktivity, v rámci návodné otázky č. 1.3.9.

K indikátoru 1.3.F – indikátor není pro kategorii C povinný, město jej sice vyplnilo, ale indikátor nevyjadřuje úspěšnost v získávání dotačních zdrojů, nýbrž má zobrazovat finanční podporu města aktivitám k UR/MA21 vyplývajícím z komunitního plánování.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město realizuje šetření spokojenosti obyvatel - formou dotazníkových šetření, evaluačních dotazníků, osobním dotazováním i mystery klientem. Šetření spokojenosti je zaměřeno jak na činnosti přenesené, tak i samostatné působnosti. Sběr dotazníků je zajišťován jak elektronickou formou, tak i fyzicky. Šetření spokojenosti je zaměřeno i na zpětnou vazbu od zaměstnanců. Závěry a doporučení vzešlé z dotazování jsou jedním z podkladů pro stanovení dalšího směřování města a MěÚ.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Benešov provedlo v roce 2018 rozsáhlejší šetření spokojenosti obyvatel s kvalitou života ve městě a pravidelně provádí některá dílčí šetření (spokojenost klientů úřadu, Mystery klient…). Prozatím neuvažuje o zavedení některého či více mezinárodně standardizovaných indikátorů, např. sady ECI, což nemusí být vůbec špatně, protože je vlastní místní šetření obsahově částečně naplňují. Nevýhodou je nemožnost porovnání se srovnatelnými municipalitami a dále to, že šetření nemají nějaký agregovaný celkový výstup, který by shrnoval v jednom čísle či jiném vyjádření celkovou spokojenost.

Bohužel nebylo doloženo ani systematické a průběžné seznamování veřejnosti s výsledky většiny šetření, jejich analýzou a přijímanými zlepšovacími opatření, což může vést k nižšímu vnímání transparentnosti veřejné správy a služeb ve městě než je skutečnost. Velmi pozitivní výjimkou je zveřejnění uvedeného šetření spokojenosti obyvatel s kvalitou života ve městě 2018 a zapracování podrobné analýzy výsledků do analytické části PURM.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má nastavený systém strategického řízení města, ve strategii jsou nastaveny priority, klíčové aktivity, indikátory, finanční a organizační zajištění. Strategie je provázána s ostatními plány a strategickými dokumenty.

Strategický plán rozvoje města byl zpracován za účasti veřejnosti, v dílčích oblastech je rozpracován do oborových koncepcí, které na strategický plán navazují. Plnění plánů a koncepcí je průběžně monitorováno a vyhodnocováno.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Benešov má zpracovánu řadu zásadních strategických plánů a koncepčních dokumentů, což jej předurčuje ke kvalitnímu řízení činnosti města i jím zřízených organizací v rámci korporátního přístupu k veřejným službám. Ke škodě auditu však nebyla celá řada z nich nijak doložena ani popsány postupy, jak se s nimi pracuje, jak se vyhodnocují a přezkoumávají pro další rozvoj.

Město má zpracován dlouhodobý Plán udržitelného rozvoje města (PURM) na období 2019-2030 a střednědobý Strategický plán města (SPM), nově na období 2020-2024. Oba dokumenty jsou kvalitně zpracovány. Nebylo doloženo jejich vzájemné provázání a aktuální akční plány těchto jednotlivých strategických dokumentů spolu příliš nekorespondují (od AP k PURM město ustoupilo). Bohužel na dotaz oponenta nebylo doloženo ani popsáno vyhodnocení naplňování předchozích SPM, hodnocení jejich výstupů a indikátorů – průběžně a po skončení období a jakým způsobem byly výstupy hodnocení zapracovávány do následujících dokumentů.

Město rovněž uvádí, že se zabývá problematikou klimatických změn a reflektuje na potřebu zohlednit tyto skutečnosti v budoucím výhledu směřování rozvoje města a jeho aktivit. K tomuto tvrzení nebyly doloženy žádné dokumenty či výstupy.

Kromě základní prezentace nebyla doložena studie na řízení městské korporace a zlepšování městských služeb s ohledem na místní podmínky a z ní vyplývající návrh na řešení veřejných služeb sloučenou veřejnoprávní korporací  a její rozvojové cíle.

V auditu z roku 2017 byl uváděn dokument Dynamika vývoje energetické náročnosti budov, letos však nebylo k energetickému managementu doloženo v oblasti 1A vůbec nic.

V auditu jsou vyjmenována některá opatření, vedoucí k optimalizaci veřejné správy a veřejných služeb. Tato opatření však nejsou nijak blíže popsána či doložena a není uveden výsledek těchto opatření a přínos pro město a udržitelný rozvoj.

Město má velmi dobře zpracovaný rozpočtový výhled včetně analýzy financí a ratingu, kvalitně zpracován rozpočet i závěrečný účet. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

 Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím integrovaného systému managementu kvality, systému finančního řízení a kontrolního systému města. Ve svých procesech má nastavený environmentálně odpovědný přístup.

Město plní cíle stanovené ve strategických dokumentech a úkoly na něj přenesené v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si příležitosti ke zlepšení, kterých se snaží postupně dosáhnout.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město nemá zpracován samostatný dokument k finančním pravidlům (viz doporučení  z hodnocení Auditu UR v oblasti 1.A z roku 2017), konkrétní prvky pravidel pro zadlužování, resp. limity pro případné zadlužení jsou však zavedeny v rozpočtovém výhledu města.

Nebyla doložena poslední Závěrečná zpráva k Metodickému doporučení MV k řízení kvality ÚSC a zejména (ani popsána) konkrétní opatření pro zvýšení kvality veřejné správy a veřejných služeb, která byla na základě implementace uvedených nástrojů zavedena, případně plánována zavést. Nebyly doloženy ani deklarované každoročně zpracovávané sebehodnotící dotazníků, a výstupy z nich. Město uvádí, že dlouhodobě využívané metody kvality (BMK, EFQM) se po určité době vyčerpaly a přestaly být efektivní a přínosné, ale nezdůvodnilo, jaké parametry uplatnilo pro výběr konkrétního nového nástroje (proč právě tento) a jaké přínosy přinesla tato změna. Nové nástroje se neobjevily ani v jinak vzorně zpracované Výroční zprávě města za rok 2019.

Nebyly doloženy výstupy z projektů Hodnocení možností udržitelné spotřeby a výroby na MěÚ Benešov, Zelený úřad, a dále systém energetického managementu, jejich praktické uplatňování a dopady a jejich dopady na udržitelný rozvoj, za hodnocené tříleté období (včetně porovnání posunu od roku 2011 /Zelený úřad/, resp. 2016 /Dynamika vývoje energetické náročnosti budov/). Uvedené projekty se týkají zejména městského úřadu, uplatňuje město obdobný přístup či projekty i v dalších organizacích či společnostech města?

Jako opatření proti nehospodárnému zacházení města a jeho organizací se zdroji je uváděn veřejně přístupný systém pro zadávání veřejných zakázek a vnitřní kontrolní systém města. Jedná se o sice o důležité nástroje v oblasti velmi kvalitního řízení financí, nicméně z hlediska udržitelného rozvoje nikoliv komplexní řešení.

K indikátoru 1.2.B – indikátor by měl obsahovat popis/odkazy na proklientský přístup v naplňování cílů strategických dokumentů a aktuálních potřeb města.

K indikátoru 1.2.D – Indikátor by měl zobrazovat (odkazovat na) konkrétní plnění cílů a principů UR v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Úřad je otevřený a přijímá opatření ke zvýšení transparentnosti. Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů. Veřejnost je zapojována do rozhodovacích procesů města. Město navazuje účelná partnerství jak na lokální tak i mezinárodní úrovni. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Cílem města v oblasti komunikace je prezentovat se jako tradiční a důvěryhodná instituce, které aktivně komunikuje s veřejností. Město má definovány formy komunikace (jak pro interní, tak externí klienty), prostředky mediální komunikace, cílové skupiny i jejich očekávání. Byla provedena analýza současného stavu i SWOT analýza a definovány opatření k realizaci komunikace, avšak tyto nebyly v rámci auditu doloženy.

Město nedoložilo definování jednotlivých cílových skupin veřejnosti a dalších klientů z hlediska věcného zapojení a způsobů/forem komunikace (opakovaný požadavek již z hodnocení Auditu UR v oblasti 1.A z roku 2017). Nebylo doložen ani způsob/systém jak se vybírají partneři města a jak jsou partnerství přezkoumávána a vyhodnocována (viz otázka z hodnocení Auditu UR v oblasti 1.A z roku 2017), stejně jako není na webu města uveden seznam partnerů a případně popis jednotlivé spolupráce s nimi.

Město vydává pravidelnou výroční zprávu, dlouhodobě ve vzorném rozsahu i grafickém provedení. Zaráží mne však naprostá absence informací k MA21 a udržitelnému rozvoji v ní, např. ve výroční zprávě za rok 2019 je uvedena pouze zmínka, že existuje Komise ZM a MA21, a že je MA21 jedním ze dvou nástrojů managementu kvality, udržitelný rozvoj není zmíněn vůbec (!).

Nebyla doložena požadovaná analýza stížností a podnětů a z ní přijímaná případná opatření.

Naopak velmi dobře je zpracována oblast synergických efektů jednotlivých partnerství města - odkazy na konkrétní akce, projekty a aktivity, v rámci návodné otázky č. 1.3.9.

K indikátoru 1.3.F – indikátor není pro kategorii C povinný, město jej sice vyplnilo, ale indikátor nevyjadřuje úspěšnost v získávání dotačních zdrojů, nýbrž má zobrazovat finanční podporu města aktivitám k UR/MA21 vyplývajícím z komunitního plánování.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město realizuje šetření spokojenosti obyvatel - formou dotazníkových šetření, evaluačních dotazníků, osobním dotazováním i mystery klientem. Šetření spokojenosti je zaměřeno jak na činnosti přenesené, tak i samostatné působnosti. Sběr dotazníků je zajišťován jak elektronickou formou, tak i fyzicky. Šetření spokojenosti je zaměřeno i na zpětnou vazbu od zaměstnanců. Závěry a doporučení vzešlé z dotazování jsou jedním z podkladů pro stanovení dalšího směřování města a MěÚ.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Benešov provedlo v roce 2018 rozsáhlejší šetření spokojenosti obyvatel s kvalitou života ve městě a pravidelně provádí některá dílčí šetření (spokojenost klientů úřadu, Mystery klient…). Prozatím neuvažuje o zavedení některého či více mezinárodně standardizovaných indikátorů, např. sady ECI, což nemusí být vůbec špatně, protože je vlastní místní šetření obsahově částečně naplňují. Nevýhodou je nemožnost porovnání se srovnatelnými municipalitami a dále to, že šetření nemají nějaký agregovaný celkový výstup, který by shrnoval v jednom čísle či jiném vyjádření celkovou spokojenost.

Bohužel nebylo doloženo ani systematické a průběžné seznamování veřejnosti s výsledky většiny šetření, jejich analýzou a přijímanými zlepšovacími opatření, což může vést k nižšímu vnímání transparentnosti veřejné správy a služeb ve městě než je skutečnost. Velmi pozitivní výjimkou je zveřejnění uvedeného šetření spokojenosti obyvatel s kvalitou života ve městě 2018 a zapracování podrobné analýzy výsledků do analytické části PURM.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Naplňování doporučení oponentního hodnocení z Auditu UR 2017:

1) Přijmout pravidla pro (ne)zadlužování města, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace – naplněno zavedením nepřekročitelných limitů finanční kondice města v rozpočtovém výhledu.

2) Jsou pro efektivnější komunikaci veřejnost / partneři / zainteresované strany města nějak segmentovány, a pokud ano, jaké komunikační kanály pro jednotlivé segmenty využíváte – toto doporučení nebylo naplněno, resp. doloženo jeho naplnění a přechází v doporučení i pro další období.

3) Jak se vybírají partneři města a jak jsou partnerství přezkoumávána a vyhodnocována? Je někde uveden seznam (soupis) partnerských organizací v jednotlivých segmentech? I zde nebylo doloženo naplnění tohoto doporučení a přechází v doporučení i pro další období.

 

Doporučení pro další realizaci MA21 a Audit UR:

1) Zveřejnit všechny strategické a koncepční dokumenty nebo odkazy na ně na webu města na jednom místě, např. v základních dokumentech města.

2) Jsou pro efektivnější komunikaci veřejnost / partneři / zainteresované strany města nějak segmentovány, a pokud ano, doložte, jaké komunikační kanály pro jednotlivé segmenty využíváte (přetrvávající doporučení z hodnocení Auditu UR z roku 2017).

3) Popište, jak se vybírají partneři města a jak jsou partnerství přezkoumávána a vyhodnocována. Je někde uveden seznam (soupis) partnerských organizací v jednotlivých segmentech? (Přetrvávající doporučení z hodnocení Auditu UR z roku 2017.)

 

Nezávazné doporučení: Organizace má zpracován kvalitní Etický kodex úředníků a zaměstnanců ve veřejné správě Městského úřadu Benešov – z hlediska korporátního přístupu doporučuji zvážit zavedení obdobných pravidel pro eliminaci korupčních rizik dalších složek, orgánů a organizací města.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Závěr

Město Benešov prokázalo v oblasti plánování systémový přístup k rozvoji i řízení města včetně všech veřejných služeb. K excelenci se blíží zejména finanční řízení a komplexní korporátní přístup k veřejné správě i všem veřejným službám, poskytovaným orgány i organizacemi města.

Audit v oblasti 1A místy vykazuje přetrvávající rozdílnou kvalitu jeho vyplnění, je nutno se soustředit na jeho kvalitní  jednotné zpracování.  Doporučuji se zaměřit na co možná nejkonkrétnější hodnocení aktuálního stavu a tvrzení doložit odkazy na dokumenty, zápisy, usnesení, zveřejnění… V auditu nemusí být teoretická pojednání ani rozsáhlejší popis plánů do budoucnosti, nejsou-li podloženy strategickými rozvojovými dokumenty. Vypovídací schopnost auditu se pak bez výrazně větší pracnosti radikálně zvýší.

Určitě stojí za pozornost více se věnovat doporučením z hodnocení Auditu UR, mnohá z nich nepřinášejí zvýšení pracnosti, spíše naopak a umožňují efektivněji využít dosažených výstup a výsledků pro další rozvoj MA21 a udržitelného rozvoje. Město Benešov k tomu má bohatý potenciál.Podmínka:

V průběhu následujících 3 let bude realizátor sledovat a zaznamenávat průběh naplňování  jednotlivých strategických plánů a koncepčních dokumentů, jejich vzájemné provázání a plnění cílů a opatření stanovených v těchto dokumentech a jejich akčních plánech, mj. ve vztahu k místní Agendě 21 a naplňování principů udržitelného rozvoje.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami