Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Olomouc - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radek Hloch Olomouc
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Stěžejním nástrojem pro zajištění efektivního strategického řízení rozvoje města je Strategický plán rozvoje města Olomouce na období 2018–2023 (SP), který vymezuje základní rozvojové priority města ve všech aspektech udržitelného rozvoje. V rámci zpracování SP byl nastaven plán řízení rizik a také způsob monitorování naplňování specifických cílů/opatření strategie, jehož účelem je měření úspěšnosti při dosahování vytýčených cílů prostřednictvím systému monitorovacích indikátorů. Strategický plán je stejně jako jednotlivé strategické rozvojové dokumenty města ve vzájemné vazbě s územně plánovací dokumentací. Všechny rozvojové dokumenty připravované SMOl musí být v souladu s platným Strategickým plánem, což mj. upravuje „Vnitřní předpis pro tvorbu tematických koncepčních dokumentů statutárního města Olomouce“. Některá dílčí opatření SP jsou podrobněji rozpracována prostřednictvím tematických koncepčních dokumentů.

 

Vazba mezi rozvojovými dokumenty a rozpočtem města je zajištěna zejména prostřednictvím ročních prováděcích dokumentů, tzv. Akčních plánů Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Akční plán je sestavován tak, aby do něho byly promítnuty nejen investiční akce a schválené víceleté projekty, ale i aktivity a rozvojová opatření, které svoji povahou spadají do provozních výdajů. Tyto všechny jsou v akčních plánech uváděny ve struktuře specifických cílů SP. Provázanost je zřejmá také po personální stránce, kdy rozpočet města Olomouce tvoří a následně i schvalují osoby zodpovědné za naplňování rozvojových cílů a hlavních opatření Strategického plánu. Naplňování SP je vyhodnocováno na základě každoročně zpracovaných Zpráv o naplňování Strategického plánu, jež vyhodnocují jak naplňování těchto opatření a cílů, tak i jednotlivých monitorovací indikátory.

 

Z pohledu dlouhodobého plánování investic je stěžejní DIP, který obsahuje všechny investiční náměty a projekty SMOl vč. městských organizací v různé fázi přípravy. Při každoroční tvorbě investičního rozpočtu města a akčního plánu jsou jednotlivé investiční akce uvedené v DIP posuzovány jak z hlediska finančních možností města, tak i na základě RMO schválených zásad pro výběr investičních akcí SMOl.


Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podrobný popis a  nastavení procesů při správě a rozvoji  hodnotím kladně a lze je označit  pro tuto kategorii jako nadstandardní. Přestože se jedná o první hodnocení a nastavení laťky, hodnotím stav jako dobrý. 

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má v rámci zdravého finančního řízení mnoho vnitřních předpisů, nastavené kompetence a funkční interní i externí kontrolní systém. Nemá stanovena vlastní pravidla pro zadlužování, ale jeho rozpočet vychází z účinné právní úpravy a je s ní v souladu, přičemž sleduje vývoj zadluženosti svého rozpočtu. Má také nastavena pravidla/strategie pro řízení městských příspěvkových organizací i akciových společností. Své hospodaření transparentně komunikuje s veřejností.

Na základě mnoha činností města/úřadu lze prokázat orientaci na občana i snahu o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb pro občany. Informace jsou občanům zprostředkovávány několika komunikačními kanály.    

Městský úřad/město využívá metody kvality řízení, provádí benchmarking, účastní se soutěží, podílí se o svoji dobrou praxi a čerpá z dobré praxe ostatních, využívá anket a dotazníkových šetření či hodnocení zaměstnanců. Analyzuje plnění bodů programového prohlášení rady či plnění cílů strategického plánu.  

V rámci samosprávy jsou zavedeny ověřené způsoby komunikace, přičemž v současnosti se pracuje na jejich zefektivnění, zejména v rámci úřadu.

Magistrát se chová ekologicky, je na vysoké úrovni v nakládání s odpady, pořádá osvětové akce, zapojuje se do kampaní, zřídilo obecně prospěšnou společnost Sluňákov, jenž zajišťuje environmentální osvětu pro veřejnost.  V opatřeních proti nehospodárnému zacházení se zdroji se město snaží o systémový přístup.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve shodě se sebehodnocením označuji stav řízení při správě a rozvoji jako dobrý.  

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve sledovaném období město rozvíjelo informační a komunikační nástroje a reaguje na nové technologické výzvy. Transparentně informuje o svých aktivitách i aktivitách svých organizací. Dává prostor k veřejné diskusi nad připravovanými strategickými dokumenty a projekty a vytváří účelná partnerství, která mu pomáhají realizovat konkrétní aktivity a projekty.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve shodě se sebehodnocením, popsaný stav nastavení komunikace a partnerství hodnotím jako dobrý.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Olomouci bylo uskutečněno několik dotazníkových šetření k problémům veřejného života, potřeb obyvatel, rozvoji města i jednotlivým dílčím oblastem, v rámci kterých byla mj. zjišťována spokojenost občanů města či zájmových skupin v daných tématech. V letech 2017 a 2020 byla realizována dvě velká šetření zaměřená na spokojenost obyvatel města, do kterých bylo zapojeno více než 1000 respondentů. MMOl dále realizuje šetření spokojenosti zaměstnanců MMOl a šetření spokojenosti občanů s jednáním úředníků.

 

Výsledky šetření zaměřené na zjišťování spokojenosti obyvatel města lze doložit jednotlivými výstupními zprávami, v rámci kterých je v případě existence relevantních dat uvedeno jak porovnání s předchozími průzkumy, tak i srovnání s jinými městy ČR popř. evropskými metropolemi. Tyto výstupy slouží mj. jako jedno z vodítek pro postupy města při snižování nebo odstraňování nedostatků v dílčích oblastech šetření a zvyšování spokojenosti obyvatel a dále se stávají jedním z významných vstupů pro definování problémových oblastí města a následnou tvorbu návrhových částí rozvojových dokumentů, ve kterých jsou formulována jednotlivá opatření.

 

S výsledky šetření bývá seznamováno vedení města popř. členové RMO či členové odborných komisí RMO, v rámci kterých jsou navrhována opatření na zlepšení, jež jsou dále předkládána k projednání členům RMO. Zastupitelé jsou seznamováni především s výstupy šetření, jež jsou zaměřeny na zjišťování spokojenosti obyvatel v určitých tématech/oblastech a následně jsou implementovány v rámci zpracování koncepčních rozvojových dokumentů města. Veřejnost bývá s výsledky průzkumů seznamována nejčastěji prostřednictvím webových stránkách města či městského zpravodaje – Olomouckých listů.


Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Popsaný stav zjišťování spokojenosti obyvatel a práce s výsledky těchto zjištění (včetně jejich zveřejňování ) považuji za nadstandardní a hodnotím jako dobrý, i když vzhledem k sebehodnocení je zřejmě stále co zlepšovat.    

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Stěžejním nástrojem pro zajištění efektivního strategického řízení rozvoje města je Strategický plán rozvoje města Olomouce na období 2018–2023 (SP), který vymezuje základní rozvojové priority města ve všech aspektech udržitelného rozvoje. V rámci zpracování SP byl nastaven plán řízení rizik a také způsob monitorování naplňování specifických cílů/opatření strategie, jehož účelem je měření úspěšnosti při dosahování vytýčených cílů prostřednictvím systému monitorovacích indikátorů. Strategický plán je stejně jako jednotlivé strategické rozvojové dokumenty města ve vzájemné vazbě s územně plánovací dokumentací. Všechny rozvojové dokumenty připravované SMOl musí být v souladu s platným Strategickým plánem, což mj. upravuje „Vnitřní předpis pro tvorbu tematických koncepčních dokumentů statutárního města Olomouce“. Některá dílčí opatření SP jsou podrobněji rozpracována prostřednictvím tematických koncepčních dokumentů.

 

Vazba mezi rozvojovými dokumenty a rozpočtem města je zajištěna zejména prostřednictvím ročních prováděcích dokumentů, tzv. Akčních plánů Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Akční plán je sestavován tak, aby do něho byly promítnuty nejen investiční akce a schválené víceleté projekty, ale i aktivity a rozvojová opatření, které svoji povahou spadají do provozních výdajů. Tyto všechny jsou v akčních plánech uváděny ve struktuře specifických cílů SP. Provázanost je zřejmá také po personální stránce, kdy rozpočet města Olomouce tvoří a následně i schvalují osoby zodpovědné za naplňování rozvojových cílů a hlavních opatření Strategického plánu. Naplňování SP je vyhodnocováno na základě každoročně zpracovaných Zpráv o naplňování Strategického plánu, jež vyhodnocují jak naplňování těchto opatření a cílů, tak i jednotlivých monitorovací indikátory.

 

Z pohledu dlouhodobého plánování investic je stěžejní DIP, který obsahuje všechny investiční náměty a projekty SMOl vč. městských organizací v různé fázi přípravy. Při každoroční tvorbě investičního rozpočtu města a akčního plánu jsou jednotlivé investiční akce uvedené v DIP posuzovány jak z hlediska finančních možností města, tak i na základě RMO schválených zásad pro výběr investičních akcí SMOl.


Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podrobný popis a  nastavení procesů při správě a rozvoji  hodnotím kladně a lze je označit  pro tuto kategorii jako nadstandardní. Přestože se jedná o první hodnocení a nastavení laťky, hodnotím stav jako dobrý. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má v rámci zdravého finančního řízení mnoho vnitřních předpisů, nastavené kompetence a funkční interní i externí kontrolní systém. Nemá stanovena vlastní pravidla pro zadlužování, ale jeho rozpočet vychází z účinné právní úpravy a je s ní v souladu, přičemž sleduje vývoj zadluženosti svého rozpočtu. Má také nastavena pravidla/strategie pro řízení městských příspěvkových organizací i akciových společností. Své hospodaření transparentně komunikuje s veřejností.

Na základě mnoha činností města/úřadu lze prokázat orientaci na občana i snahu o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb pro občany. Informace jsou občanům zprostředkovávány několika komunikačními kanály.    

Městský úřad/město využívá metody kvality řízení, provádí benchmarking, účastní se soutěží, podílí se o svoji dobrou praxi a čerpá z dobré praxe ostatních, využívá anket a dotazníkových šetření či hodnocení zaměstnanců. Analyzuje plnění bodů programového prohlášení rady či plnění cílů strategického plánu.  

V rámci samosprávy jsou zavedeny ověřené způsoby komunikace, přičemž v současnosti se pracuje na jejich zefektivnění, zejména v rámci úřadu.

Magistrát se chová ekologicky, je na vysoké úrovni v nakládání s odpady, pořádá osvětové akce, zapojuje se do kampaní, zřídilo obecně prospěšnou společnost Sluňákov, jenž zajišťuje environmentální osvětu pro veřejnost.  V opatřeních proti nehospodárnému zacházení se zdroji se město snaží o systémový přístup.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve shodě se sebehodnocením označuji stav řízení při správě a rozvoji jako dobrý.  

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve sledovaném období město rozvíjelo informační a komunikační nástroje a reaguje na nové technologické výzvy. Transparentně informuje o svých aktivitách i aktivitách svých organizací. Dává prostor k veřejné diskusi nad připravovanými strategickými dokumenty a projekty a vytváří účelná partnerství, která mu pomáhají realizovat konkrétní aktivity a projekty.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve shodě se sebehodnocením, popsaný stav nastavení komunikace a partnerství hodnotím jako dobrý.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Olomouci bylo uskutečněno několik dotazníkových šetření k problémům veřejného života, potřeb obyvatel, rozvoji města i jednotlivým dílčím oblastem, v rámci kterých byla mj. zjišťována spokojenost občanů města či zájmových skupin v daných tématech. V letech 2017 a 2020 byla realizována dvě velká šetření zaměřená na spokojenost obyvatel města, do kterých bylo zapojeno více než 1000 respondentů. MMOl dále realizuje šetření spokojenosti zaměstnanců MMOl a šetření spokojenosti občanů s jednáním úředníků.

 

Výsledky šetření zaměřené na zjišťování spokojenosti obyvatel města lze doložit jednotlivými výstupními zprávami, v rámci kterých je v případě existence relevantních dat uvedeno jak porovnání s předchozími průzkumy, tak i srovnání s jinými městy ČR popř. evropskými metropolemi. Tyto výstupy slouží mj. jako jedno z vodítek pro postupy města při snižování nebo odstraňování nedostatků v dílčích oblastech šetření a zvyšování spokojenosti obyvatel a dále se stávají jedním z významných vstupů pro definování problémových oblastí města a následnou tvorbu návrhových částí rozvojových dokumentů, ve kterých jsou formulována jednotlivá opatření.

 

S výsledky šetření bývá seznamováno vedení města popř. členové RMO či členové odborných komisí RMO, v rámci kterých jsou navrhována opatření na zlepšení, jež jsou dále předkládána k projednání členům RMO. Zastupitelé jsou seznamováni především s výstupy šetření, jež jsou zaměřeny na zjišťování spokojenosti obyvatel v určitých tématech/oblastech a následně jsou implementovány v rámci zpracování koncepčních rozvojových dokumentů města. Veřejnost bývá s výsledky průzkumů seznamována nejčastěji prostřednictvím webových stránkách města či městského zpravodaje – Olomouckých listů.


Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Popsaný stav zjišťování spokojenosti obyvatel a práce s výsledky těchto zjištění (včetně jejich zveřejňování ) považuji za nadstandardní a hodnotím jako dobrý, i když vzhledem k sebehodnocení je zřejmě stále co zlepšovat.    

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno