Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Jiřina Vargová
Lenka Mařincová
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Nemám připomínky, audit je srozumitelný a přehledný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit využívá jako povinné, tak i doplňkové indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava má od roku 2010 na Ukrajině partnerské město Užhorod, řada organizací ve městě spolupracuje či podporuje regiony v tzv. rozvojovém světě.

Statutární město Jihlava se opakovaně zúčastnilo světové soutěže The LivCom Awards, pořádané OSN. V roce 2019 obsadilo v této soutěži 3. místo. V roce 2015 přijalo Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snaží realizovat (ICLEI).

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, situace je dobrá a postupně se mírně zlepšuje.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava se každoročně snaží zvyšovat počet osvětových kampaní tematicky zaměřených na udržitelný rozvoj. Rozšiřuje možnosti vzdělávání v oblasti globální a rozvojového vzdělávání – Ekoinfocentrum, environmentální centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Školící Ekocentrum SMJ, DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovna Jihlava, Muzeum apod., 2 veřejně přístupné mokřadní učebny.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující seEkologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme (rok 2010 a 2015). V roce 2020 je naplánované další vyhodnocení vývoje ekologické stopy města. Pokud budou výsledky k dispozici do 8/2020 budou zapracovány do Auditu UR.


Od roku 2011 došlo k výraznému poklesu ekologické stopy – ze 7,96 gha/obyvatele na


5,34 gha/obyvatele, tedy pokles o 33 %.


V roce 2010 dosahovala stopa Jihlavy nejvyšší hodnoty v rámci vzorku měst, které indikátor sledují. V roce 2015 již město dosahuje průměrných hodnot z hlediska ČR.


V roce 2019 byla dokončena Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017-    2042. V současné době probíhá posuzování vlivu koncepce na životní prostředí, po ukončení tohoto procesu bude koncepce projednána s veřejností a předložena zastupitelstvu města ke schválení.Město na konci hodnoceného období podalo žádost o dotaci z Norských fondů na Adaptační strategii. Předmětem projektu je vytvoření adaptační strategie jako základního nástroje umožňujícího dlouhodobý strategický a systematický přístup ke změnám klimatu v podmínkách města Jihlavy. Je zjevné, že probíhá mnoho změn, zejména zvýšení teploty, zkracování délky zimního období, pokles srážek v letním období a změna chodu srážek, vlny horka. V současné době čeká město na zhodnocení a výsledek, zda podaná žádost bude finančně podpořena.  


V roce 2019 s ohledem na klimatický vývoj město zadalo zpracování aktualizace Generelu zásobování vodou z roku 2011 a 2013. Generel se zabývá komplexně celým systémem zásobování vodou od zdrojů vody až po rozvodné řady a distribuci ke spotřebitelům. Čistopis aktualizace by měl být k dispozici v průběhu 1. čtvrtletí 2021.

Město také prověřuje možnosti dalších potenciálních vodních zdrojů, které by v budoucnu město mohlo využívat.  


Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, příznivé je snížení ekologické stupy v průběhu deseti let.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Prakticky u všech indikátorů je situace pozitivní a trend se postupně zlepšuje, nebo je stabilizovaný.

Vedení města podporuje směřování k dlouhodobě udržitelnému rozvoji.

Nadstandardní pozornost je věnována environmentální výchově a vzdělávání.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nedostatek finančních prostředků na realizaci plánovaných aktivit, zejména nyní, po pandemii Covid 19 a následných ekonomických škodách.

Riziko změny přístupu vedení města k udržitelnému rozvoji po komunálních volbách a případné výměně politické reprezentace města.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Spolupráce s obcemi a nevládními/neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí, které řeší podobné výzvy.

V případě přidělení kategorie "A" snad o něco lepší přístup ke grantům a dotacím pro obce a města ze strany státu.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hospodářská recese či stagnace po pandemii Covid 19, která omezí finanční prostředky, kterými bude město disponovat, riziko odsunutí problematiky udržitelného rozvoje a globální spoluodpovědnosti na vedlejší kolej.

Tlak ze strany občanů na vedení města řešit pouze akutní, "hořící" problémy a rezignovat na systematické řešení dlouhodobějších a komplexnějších problémů.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Dle mého názoru město Jihlava splňuje všechny podmínky pro kategorii "A" v oblasti Globální odpovědnosti. U většiny indikátorů je patrný zlepšující se trend. Jedinou významnější výtkou z mé strany je současná absence pozici energetického manažera, která ale sama o sobě není překážkou pro udělení kategorie "A" a v brzké budoucnosti snad bude i tato připomínka úspěšně vypořádána.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu vůči udržitelnému rozvoji. U povinných i doplňkových indikátorů bez podmínek.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava má od roku 2010 na Ukrajině partnerské město Užhorod, řada organizací ve městě spolupracuje či podporuje regiony v tzv. rozvojovém světě.

Statutární město Jihlava se opakovaně zúčastnilo světové soutěže The LivCom Awards, pořádané OSN. V roce 2019 obsadilo v této soutěži 3. místo. V roce 2015 přijalo Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snaží realizovat (ICLEI).

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, situace je dobrá a postupně se mírně zlepšuje.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava se každoročně snaží zvyšovat počet osvětových kampaní tematicky zaměřených na udržitelný rozvoj. Rozšiřuje možnosti vzdělávání v oblasti globální a rozvojového vzdělávání – Ekoinfocentrum, environmentální centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Školící Ekocentrum SMJ, DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovna Jihlava, Muzeum apod., 2 veřejně přístupné mokřadní učebny.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující seEkologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme (rok 2010 a 2015). V roce 2020 je naplánované další vyhodnocení vývoje ekologické stopy města. Pokud budou výsledky k dispozici do 8/2020 budou zapracovány do Auditu UR.


Od roku 2011 došlo k výraznému poklesu ekologické stopy – ze 7,96 gha/obyvatele na


5,34 gha/obyvatele, tedy pokles o 33 %.


V roce 2010 dosahovala stopa Jihlavy nejvyšší hodnoty v rámci vzorku měst, které indikátor sledují. V roce 2015 již město dosahuje průměrných hodnot z hlediska ČR.


V roce 2019 byla dokončena Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017-    2042. V současné době probíhá posuzování vlivu koncepce na životní prostředí, po ukončení tohoto procesu bude koncepce projednána s veřejností a předložena zastupitelstvu města ke schválení.Město na konci hodnoceného období podalo žádost o dotaci z Norských fondů na Adaptační strategii. Předmětem projektu je vytvoření adaptační strategie jako základního nástroje umožňujícího dlouhodobý strategický a systematický přístup ke změnám klimatu v podmínkách města Jihlavy. Je zjevné, že probíhá mnoho změn, zejména zvýšení teploty, zkracování délky zimního období, pokles srážek v letním období a změna chodu srážek, vlny horka. V současné době čeká město na zhodnocení a výsledek, zda podaná žádost bude finančně podpořena.  


V roce 2019 s ohledem na klimatický vývoj město zadalo zpracování aktualizace Generelu zásobování vodou z roku 2011 a 2013. Generel se zabývá komplexně celým systémem zásobování vodou od zdrojů vody až po rozvodné řady a distribuci ke spotřebitelům. Čistopis aktualizace by měl být k dispozici v průběhu 1. čtvrtletí 2021.

Město také prověřuje možnosti dalších potenciálních vodních zdrojů, které by v budoucnu město mohlo využívat.  


Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, příznivé je snížení ekologické stupy v průběhu deseti let.