Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Pavla Lukešová
Zdeňka Kujová
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Jihlava rozvíjí kulturu na základě komunitně zpracované Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlava 2017 – 2024. Výdaje města na záležitosti kultury každoročně stoupají, jak v oblasti přímých výdajů na kulturní akce, kde je pořadatelem města, tak i na dotační programy, kterými podporujeme další pořadatele. Podle jejich potřeb a podnětů aktualizujeme dotační programy.

Na základě Strategie je postupně aktualizován systém dotací do kulturní oblasti. Vzniká skupina významných projektů nazvaná Jihlavské rodinné stříbro. Pojem Jihlavské rodinné stříbro má radou schválenou definici a upravuje fungování kulturních projektů, které jsou pro město zásadní. 

Město klade velký důraz na připomenutí aktuálních výročí, například sto let republiky akcí Proletí století nebo třiceti let od Sametové revoluce akcí Svobodná třicítka. Na nejbližší dva roky připadá dvojí kulaté výročí narození a úmrtí významného jihlavského občana Gustava Mahlera. 

Město Jihlava nezřizuje žádné větší kulturní instituce typu kulturního domu, ale fungující krajské nebo soukromé instituce například Dům kultury odborů, Divadlo otevřených dveří, Horácké divadlo apod. dotačně podporuje.

Důraz klademe na komunikaci se všemi kulturními aktéry. Od roku 2017 se pravidelně schází představitelé vedení města s kulturními aktéry na setkání nazvaném Pěstírna.
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kultura v Jihlavě je na špičkové úrovni a trend je v posledních letech velmi pozitivní. Město navázalo během participativní tvorby strategie kultury dialog a velmi dobrou spolupráci se všemi kulturními aktéry ve městě a vnímá kulturu nejen jako zábavu, ale také jako důležitý městotvorný faktor a nástroj ke komunitnímu rozvoji, dobrým sousedským vztahům, i jako vizitku města směrem ven.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava na základě strategických dokumentů koncepčně pečuje o historické dědictví. Z hlediska movitého je to zejména Program regenerace MPR Jihlava a projekt TAČR Jihlavské historické domy. Zároveň město vyčleňuje ze svého rozpočtu finance na povinné podíly města u oprav kulturních památek soukromých vlastníků. Nemovité tradice a významné historické osobnosti se město snaží připomínat netradičními způsoby přístupnými pro širokou veřejnost.  


Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Přístup města k historickému dědictví je velmi dobrý. Město má zpracovaný Program regenerace MPR a řadu dalších dokumentů týkajících se veřejných prostranství. Podporuje majitele kulturních památek, taktéž se systematicky věnuje oživování tradic a péči o nehmotné kulturní dědictví. 
Do budoucna doporučuji zlepšit informovanost a transparentnost příspěvků na opravy kulturních památek a jiných významných budov v MPR.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Veškeré kulturní aktivity ze strany statutárního města Jihlavy se snažíme vyvíjet na základě potřeb a iniciativ občanů. Část akcí vychází z tradic a jsou spojené s kalendářem a část reaguje na iniciativy občanů, zejména na zájem aktivní veřejnosti, která se podílela na tvorbě Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch.

Vypisované dotační programy jsou široce otevřené tak, aby se do nich mohli zapojit všichni zájemci. Celková výše dotací do oblasti kultury se každoročně zvyšuje.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město samo pořádá řadu kulturních akcí, stejně tak v této činnosti podporuje řadu nezávislých subjektů (a je si vědomo, že některé suplují činnost klasických přísp. org.). Nabídka aktivit odpovídá poptávce, což je zajištěno pravidelným dialogem s veřejností i dostatečnými výdaji na kulturu, které jsou rozdělovány transparentně.  

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město zohledňuje kritérium atraktivity a vzhledu města u všech investičních projektů, dle významu veřejného prostranství zadává architektonické studie případně vyhlašuje architektonické soutěže, které jsou nejlepší zárukou kvality (nejen) atraktivity a vzhledu města. Velké investiční projekty a strategické dokumenty město standardně projednává s veřejností a zveřejňuje na webu města. Jsme si vědomi chybějících dokumentů, které zajistí strategický přístup a pracujeme na jejich zadání či zpracování.


Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Město má nejen základní dokumenty jako je strategický plán města, Program regenerace MPR apod., ale má zpracovány, nebo nyní pracuje na nadstandardních, avšak velmi užitečných dokumentech jako např. dokument pro snižování vizuálního smogu, vstřícnost k dětem, Manuál tvorby veřejného prostranství. Velmi kladně hodnotíme zřízení Útvaru městského architekta a zadávání architektonických soutěží. Příkladné je využití brownfieldů ke kultuře a volnému času.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- velmi kvalitně zpracovaná koncepce pro kulturu, cestovní ruch a volný čas

- inovativní nápady a projekty (př. inkubátor, skryté příběhy, Stříbrné údolí, Modeta aj.)

- přístup ke kultuře jako k významnému městotvornému a sociálnímu faktoru

- dobrá praxe v propojování kulturního dědictví s moderními technologiemi a přístupy

- dobře nastavená spolupráce s odbornou i laickou veřejností, participace (Pěstírna aj.)

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- méně transparentní financování hmotného kulturní dědictví

- je možné dále zlepšovat informovanost o dalších zdrojích pro kulturu i kulturní dědictví

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- systematicky se věnovat kulturním a kreativním průmyslům vzhledem k velkému potenciálu ve městě

zřídit víceleté granty pro páteřní síť nezávislých kulturních organizací (Rodinné jihlavské stříbro)  

- revitalizovat tzv. Stříbrné údolí a areál Modety dle připraveného plánu

- nadále pracovat s brownfieldy jako příležitostí pro kreativce

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- další omezující opatřední pro pořádání kulturních akcí kvůli COVID-19

- snižování rozpočtu města z důvodu COVID-19

- odliv obyvatel za kulturou a prací (příp. studiem) do větších měst

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Kultura v Jihlavě je na špičkové úrovni a trend je v posledních letech velmi pozitivní. Město navázalo během participativní tvorby strategie kultury dialog a velmi dobrou spolupráci se všemi kulturními aktéry ve městě a vnímá kulturu nejen jako zábavu, ale také jako důležitý městotvorný faktor a nástroj ke komunitnímu rozvoji, dobrým sousedským vztahům, i jako vizitku města směrem ven a příležitost pro rozvoj cestovního ruchu, ekonomiky a celkové kvality života ve městě.

Díky procesu tvorby strategie byla dobře nastartována participace a vykrystalizovala se řada nových nápadů a zajímavých projektů, na kterých město usilovně a zdárně pracuje.

Jihlava podporuje kulturu mnoha cestami – jednak činností vlastního úřadu (městské akce), prostřednictvím příspěvkových organizací a také podporou nezávislých subjektů. Výdaje na kulturu per capita jsou nižší než v jiných městech jen proto, že velké kulturní instituce (př. Horácké divadlo) zřizuje a financuje kraj, příp. stát. Město tedy podporuje řadu nezávislých kulturních organizací a je si vědomo, že některé tvoří tzv. Jihlavské rodinné stříbro. V těchto organizací město požaduje koncepci rozvoje, což je další příklad dobré praxe města. Pro další rozvoj kultury ve městě proto doporučujeme vytvořit systém víceletého financování významných nezávislých kulturních organizací, které tvoří páteřní síť kultury a potřebují plánovat dlouhodobě.

Dobře funguje podpora kulturního dědictví hmotného i nehmotného, historie je zpřístupňována zajímavými inovativními metodami pro různé cílové skupiny.

Město si dobře uvědomuje důležitost vzhledu města, v posledních letech vytváří specifické koncepce v této oblasti. Nezapomíná ani na brownfieldy a jejich využití.

Z výše uvedených důvodů a mnoha příkladů dobré praxe, které mohou být vzorem pro jiná města, hodnotím stav kultury v Jihlavě jako „excelentní“.

 

Velkou příležitostí pro město jsou kulturní a kreativní průmysly díky kreativním oborům SŠ a VOŠ, prestižnímu filmovému festivalu (MFDF) a dalším provozům. Doporučujeme proto věnovat se KKP systematicky.

Další velkou příležitostí je využití areálu Modety a celého projektu Stříbrného údolí. Věřím, že díky participativnímu i odbornému přístupu budou tyto projekty úspěšné. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Z výše uvedených důvodů a mnoha příkladů dobré praxe, které mohou být vzorem pro jiná města (př. důkladná participativně zpracovaná Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, koncepční myšlení na úrovni kulturních organizací, inovativní projekty pro zpřístupňování kulturního dědictví, práce s kreativními školami a obory KKP, využití brownfieldů pro kulturu, vysoce participativní přístup v oblasti kultury, manuál veřejných prostranství aj.) hodnotím stav kultury v Jihlavě jako „excelentní“. 

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Jihlava rozvíjí kulturu na základě komunitně zpracované Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlava 2017 – 2024. Výdaje města na záležitosti kultury každoročně stoupají, jak v oblasti přímých výdajů na kulturní akce, kde je pořadatelem města, tak i na dotační programy, kterými podporujeme další pořadatele. Podle jejich potřeb a podnětů aktualizujeme dotační programy.

Na základě Strategie je postupně aktualizován systém dotací do kulturní oblasti. Vzniká skupina významných projektů nazvaná Jihlavské rodinné stříbro. Pojem Jihlavské rodinné stříbro má radou schválenou definici a upravuje fungování kulturních projektů, které jsou pro město zásadní. 

Město klade velký důraz na připomenutí aktuálních výročí, například sto let republiky akcí Proletí století nebo třiceti let od Sametové revoluce akcí Svobodná třicítka. Na nejbližší dva roky připadá dvojí kulaté výročí narození a úmrtí významného jihlavského občana Gustava Mahlera. 

Město Jihlava nezřizuje žádné větší kulturní instituce typu kulturního domu, ale fungující krajské nebo soukromé instituce například Dům kultury odborů, Divadlo otevřených dveří, Horácké divadlo apod. dotačně podporuje.

Důraz klademe na komunikaci se všemi kulturními aktéry. Od roku 2017 se pravidelně schází představitelé vedení města s kulturními aktéry na setkání nazvaném Pěstírna.
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kultura v Jihlavě je na špičkové úrovni a trend je v posledních letech velmi pozitivní. Město navázalo během participativní tvorby strategie kultury dialog a velmi dobrou spolupráci se všemi kulturními aktéry ve městě a vnímá kulturu nejen jako zábavu, ale také jako důležitý městotvorný faktor a nástroj ke komunitnímu rozvoji, dobrým sousedským vztahům, i jako vizitku města směrem ven.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava na základě strategických dokumentů koncepčně pečuje o historické dědictví. Z hlediska movitého je to zejména Program regenerace MPR Jihlava a projekt TAČR Jihlavské historické domy. Zároveň město vyčleňuje ze svého rozpočtu finance na povinné podíly města u oprav kulturních památek soukromých vlastníků. Nemovité tradice a významné historické osobnosti se město snaží připomínat netradičními způsoby přístupnými pro širokou veřejnost.  


Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Přístup města k historickému dědictví je velmi dobrý. Město má zpracovaný Program regenerace MPR a řadu dalších dokumentů týkajících se veřejných prostranství. Podporuje majitele kulturních památek, taktéž se systematicky věnuje oživování tradic a péči o nehmotné kulturní dědictví. 
Do budoucna doporučuji zlepšit informovanost a transparentnost příspěvků na opravy kulturních památek a jiných významných budov v MPR.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Veškeré kulturní aktivity ze strany statutárního města Jihlavy se snažíme vyvíjet na základě potřeb a iniciativ občanů. Část akcí vychází z tradic a jsou spojené s kalendářem a část reaguje na iniciativy občanů, zejména na zájem aktivní veřejnosti, která se podílela na tvorbě Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch.

Vypisované dotační programy jsou široce otevřené tak, aby se do nich mohli zapojit všichni zájemci. Celková výše dotací do oblasti kultury se každoročně zvyšuje.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město samo pořádá řadu kulturních akcí, stejně tak v této činnosti podporuje řadu nezávislých subjektů (a je si vědomo, že některé suplují činnost klasických přísp. org.). Nabídka aktivit odpovídá poptávce, což je zajištěno pravidelným dialogem s veřejností i dostatečnými výdaji na kulturu, které jsou rozdělovány transparentně.  

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město zohledňuje kritérium atraktivity a vzhledu města u všech investičních projektů, dle významu veřejného prostranství zadává architektonické studie případně vyhlašuje architektonické soutěže, které jsou nejlepší zárukou kvality (nejen) atraktivity a vzhledu města. Velké investiční projekty a strategické dokumenty město standardně projednává s veřejností a zveřejňuje na webu města. Jsme si vědomi chybějících dokumentů, které zajistí strategický přístup a pracujeme na jejich zadání či zpracování.


Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Město má nejen základní dokumenty jako je strategický plán města, Program regenerace MPR apod., ale má zpracovány, nebo nyní pracuje na nadstandardních, avšak velmi užitečných dokumentech jako např. dokument pro snižování vizuálního smogu, vstřícnost k dětem, Manuál tvorby veřejného prostranství. Velmi kladně hodnotíme zřízení Útvaru městského architekta a zadávání architektonických soutěží. Příkladné je využití brownfieldů ke kultuře a volnému času.