Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Svatava Janoušková
Konzultant Jitka Burianová
Josef Herink
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava je zřizovatel 15 škol a školských zařízení (dále PO), kterým poskytuje stabilní příspěvek na provoz. Tento slouží PO i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Pravidelně hodnotí činnost PO a sebehodnotící zpráva je pak součástí výroční zprávy školy.  Každoročně dochází ke zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, třídění odpadu apod.). U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující se spotřebu energií.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město prokazuje stabilně dobrý přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, která zřizuje. Škála nabízených aktivit je v rámci škol i mimo ně poměrně široká a pozitivní je, že nepokrývají jen tradiční environmentální témata, ale také další témata – např. rozvojovou pomoc (adopce na dálku včetně doprovodných aktivit). Velmi dobře je realizovaná spolupráce mezi školami a některými místními podniky. Město provádí hodnocení VUR s využitím výročních zpráv škol, dalším krokem by mělo být navázání na systémové vyhodnocování témat, resp. aktivit škol městem, podobně jako tomu bylo v analýze z roku 2017. Toto hodnocení by umožnilo jednak orientaci vlastích vzdělávacích aktivit, resp. další směřování VUR ve městě. Vítáme inciativu města v oblasti koncepčního přístupu k řízení vzdělávání ve městě, které má mj. vycházet z aktuálně zpracované Analýzy základních škol zřizovaných statutárním městem Jihlava. Tato analýza dle zadávací dokumentace bude dobře reflektovat potřeby jednotlivých škol. Pozitivně hodnotíme také snahu města o environmentálně šetrný a úsporný provoz škol (zateplování, energetické audity, úspora vody, nakládání s odpady).

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti - NNO, příspěvkové organizace města, případně zřizované krajem. Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR nebo jinou nefinanční formou (reklama v radničních tiskovinách nebo na webu města). V rámci aktivit Zdravého města dochází k vytváření partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Na území města působí organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a poskytují osvětu v této oblasti i oblastech souvisejících. Programy uváděných organizací se zaměřují na všechny cílové skupiny. Prozatím chybí systematický monitoring v oblasti neformálního vzdělávání, který by obci mohl mj. napomoci efektivně směřovat podporu v oblasti neformálního VUR tam, kam by považovala za žádoucí. V případě potřeby by na základě něj mohla obec iniciovat vznik dalších organizací nebo podpořit rozšíření záběru jejich činností. Jinou možností využití by bylo využití analýzy pro orientaci vlastních vzdělávacích aktivit.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V roce 2019 byl  vyhlášen program pro poskytování dotací: „PROJEKTY V OBLASTI VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ“. Cílem programu je podpořit zkvalitnění výuky, podpořit efektivní zavádění inovací ve formálním vzdělávání a podpořit informovanost a odbornou debatu napříč širokým spektrem společnosti.
Program má dva okruhy. První - Výukové aktivity a vzdělávací programy v rámci formálního vzdělávání pro žáky základních škol, které mají sídlo na území města Jihlavy (dále projekt).
Projekt je určen na podporu výukových aktivit a vzdělávacích programů s jasným vzdělávacím dopadem, které se soustředí na zkvalitnění a zatraktivnění výuky na školách, testují nové metodické postupy, soustředí se na jejich ověřování
a evaluaci a reagují na potřeby škol. Vítané jsou vzdělávací programy, které přináší do školního prostředí unikátní hodnotu – specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo vybavení, know-how, specifické postupy z nejrůznějších oblastí např. umění, vědy, ekologie, byznysu, komunity apod. Projekt může být realizován i mimo území města Jihlavy.
A druhý - Osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, konaných na území města Jihlavy (dále projekt). Projekt je určen na podporu akcí, které zvyšují informovanost široké veřejnosti, aktivizují zájem společnosti o kvalitu škol, podporují regionální diskusi v rámci transformace českého školství v kontextu mezinárodního vývoje
a dynamických proměn 21. stol. Projekt může být realizován pouze na území města Jihlavy.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město v auditu uvádí širokou škálu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá, řada těchto akcí má již svou tradici. Tyto aktivity i dílčím způsobem vyhodnocuje. Výčtem aktivit město dokládá, že volí aktivity tak, aby byly určeny všem cílovým skupinám ve městě. Oceňujeme, že se město snaží reagovat na demografický vývoj v obci a přizpůsobovat nastavení akcí tomuto vývoji. Probíhají vzdělávací akce pro místní samosprávu a úřad v oblasti UR, rovněž koordinátorka města se účastní školení.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Město Jihlava vytváří podmínky pro volnočasové aktivity s ohledem na udržitelný rozvoj. Ve městě je dostatečný počet „komunitních center“ pro různé cílové skupiny obyvatel. Počet těchto center je stabilizovaný a v uplynulých letech nedošlo k jejich poklesu ani nárůstu. Každoročně se zvyšuje počet občanů využívajících služeb, které tato centra nabízejí a poskytují. Město činnost těchto „komunitních center“ pravidelně a systematicky finančně podporuje. Ve městě je udržována a budována řada sportovišť, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity všech věkových kategorií. 

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město prokazuje, že disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci. Občané mají příležitost využívat široké spektrum sportovišť pro organizované i neorganizované aktivity, jejichž počet se rozrůstá. V obci se také budují nové cyklostezky. Město má propracovaný systém finanční podpory činnosti sportovních klubů a další zájmové činnosti.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Město prokazuje stabilně dobrý přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, která zřizuje. Škála nabízených aktivit je v rámci škol i mimo ně poměrně široká a pozitivní je, že nepokrývají jen tradiční environmentální témata, jako v minulém hodnotícím období, ale také další témata – např. rozvojovou pomoc (adopce na dálku včetně doprovodných aktivit).

Za pozitivní počin lze považovat síťování mezi školami a místními podniky, kde lze spatřovat výraznou podporu zaměstnanosti absolventů škol v budoucnosti (subcíl 4.4 cíle SDG 4). Za vyzdvižení také stojí skutečnost, že pro zlepšení kvality vzdělávání iniciovalo město zpracování Analýzy základních škol zřizovaných statutárním městem Jihlava. Tato analýza dle zadávací dokumentace bude dobře reflektovat potřeby jednotlivých škol a přispěje ke koncepčnímu přístupu vzdělávání ve městě.

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor, nakládání s vodou, odpady (včetně kompostů na bioodpad). Tato forma vzdělávání je velmi zásadní, neboť provazuje deklarovanou udržitelnost s reálnými opatřeními.

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi je na stabilní, relativně vysoké úrovni.


Neformální vzdělávání

Město prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Na území města působí organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a poskytují osvětu v této oblasti i oblastech souvisejících. Programy uváděných organizací se zaměřují na všechny cílové skupiny. Město spolupracuje jak se školami, tak s NNO a přístup ke vzdělávání má poměrně vyvážený a ucelených charakter z hlediska pokrytí témat i cílových skupin.

Město má dobře řešenu také koncepci volnočasových aktivit pro občany. Za vyzdvihnutí stojí systematický rozvoj zázemí pro jejich trávení, které podporují zdraví životní styl obyvatel města.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Formální vzdělávání

Město nejprve zavedlo systém hodnocení VUR na školách Analýzou EVVO na školách (zpracováno 2017), aktuálně monitoruje situaci prostřednictvím výročních zpráv škol. Dalším krokem by mělo být navázání na systémové vyhodnocování témat, resp. aktivit škol městem, podobně jako tomu bylo v analýze z roku 2017. Toto hodnocení by umožnilo jednak orientaci vlastích vzdělávacích aktivit, resp. další směřování VUR ve městě.

Neformální vzdělávání

Ve městě prozatím stále chybí monitoring činností organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání a z toho plynoucí analýza. Aktuálně město disponuje jen výčtem organizací, které se více či méně zabývají VUR. Monitoring by napomohl zmapovat reálnou situaci v neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Aktuálně se chystá Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Tato strategie by měla přinést zásadní změnu vzdělávání z hlediska proměn vzdělávací obsahu ve formálním vzdělávání, způsob předávání tohoto obsahu, či orientací na nové digitální technologie. Hlavní směry strategie zdůrazňují nutnost rozvoje gramotností a kompetencí žáků a v dokumentu zabývajícími se Hlavními směry je mj. zmíněna nutnost rozvíjet kompetence ve výuce mimo ni tak, aby se žáci stávali aktivními občany a jednali v duchu udržitelného rozvoje společnosti. Udržitelný rozvoj je ve strategii dále zmíněn v oblasti celoživotního vzdělávání. Je tedy zřejmé, že podpora konceptu rozvoje kvalitního vzdělávání, ale zřejmě i UR bude ve strategii figurovat a školy, ale i mimoškolní prostředí bude podpořeno v tom tyto směry naplňovat.

Stále jsou také v platnosti Cíle udržitelného rozvoje od roku 2015 OSN (SDGs), které ČR přijala jako hodný globální rozvojový koncept a zohlednila jej ve vlastních strategiích (Česko 2030). Zdá se tedy, že podpora VUR, jak je vyspecifikováno v Metodice má strategickou oporu na národní i mezinárodní úrovni.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Zhoršení možnosti realizovat vzdělávání, osvětové akce a kampaně k UR z důvodu opatření souvisejícími s epidemií Covid 19. Změna priorit ve vzdělávání (aktuální orientace na distanční vzdělávání směřující pouze k přenosu základního učiva).

Snížení zájmu decisní sféry a/nebo občanů o témata UR.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Na základě Auditu i návštěvy v místě lze konstatovat, že město Jihlava přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci města zodpovědně a snaží se jak o podporu škol a školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání, tak o podporu dalších subjektů v obci, které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání v rámci VUR dále rozvíjet a formovat. V rámci auditu byly komentovány jednotlivé návodné otázky, ve kterých lze zaznamenat dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu města k VUR i potenciál k dalšímu rozvoji (doporučení) byly blíže specifikovány v oddíle Slabé stránky (příležitosti pro další rozvoj). 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava je zřizovatel 15 škol a školských zařízení (dále PO), kterým poskytuje stabilní příspěvek na provoz. Tento slouží PO i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Pravidelně hodnotí činnost PO a sebehodnotící zpráva je pak součástí výroční zprávy školy.  Každoročně dochází ke zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, třídění odpadu apod.). U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující se spotřebu energií.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město prokazuje stabilně dobrý přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, která zřizuje. Škála nabízených aktivit je v rámci škol i mimo ně poměrně široká a pozitivní je, že nepokrývají jen tradiční environmentální témata, ale také další témata – např. rozvojovou pomoc (adopce na dálku včetně doprovodných aktivit). Velmi dobře je realizovaná spolupráce mezi školami a některými místními podniky. Město provádí hodnocení VUR s využitím výročních zpráv škol, dalším krokem by mělo být navázání na systémové vyhodnocování témat, resp. aktivit škol městem, podobně jako tomu bylo v analýze z roku 2017. Toto hodnocení by umožnilo jednak orientaci vlastích vzdělávacích aktivit, resp. další směřování VUR ve městě. Vítáme inciativu města v oblasti koncepčního přístupu k řízení vzdělávání ve městě, které má mj. vycházet z aktuálně zpracované Analýzy základních škol zřizovaných statutárním městem Jihlava. Tato analýza dle zadávací dokumentace bude dobře reflektovat potřeby jednotlivých škol. Pozitivně hodnotíme také snahu města o environmentálně šetrný a úsporný provoz škol (zateplování, energetické audity, úspora vody, nakládání s odpady).

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti - NNO, příspěvkové organizace města, případně zřizované krajem. Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR nebo jinou nefinanční formou (reklama v radničních tiskovinách nebo na webu města). V rámci aktivit Zdravého města dochází k vytváření partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Na území města působí organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a poskytují osvětu v této oblasti i oblastech souvisejících. Programy uváděných organizací se zaměřují na všechny cílové skupiny. Prozatím chybí systematický monitoring v oblasti neformálního vzdělávání, který by obci mohl mj. napomoci efektivně směřovat podporu v oblasti neformálního VUR tam, kam by považovala za žádoucí. V případě potřeby by na základě něj mohla obec iniciovat vznik dalších organizací nebo podpořit rozšíření záběru jejich činností. Jinou možností využití by bylo využití analýzy pro orientaci vlastních vzdělávacích aktivit.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V roce 2019 byl  vyhlášen program pro poskytování dotací: „PROJEKTY V OBLASTI VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ“. Cílem programu je podpořit zkvalitnění výuky, podpořit efektivní zavádění inovací ve formálním vzdělávání a podpořit informovanost a odbornou debatu napříč širokým spektrem společnosti.
Program má dva okruhy. První - Výukové aktivity a vzdělávací programy v rámci formálního vzdělávání pro žáky základních škol, které mají sídlo na území města Jihlavy (dále projekt).
Projekt je určen na podporu výukových aktivit a vzdělávacích programů s jasným vzdělávacím dopadem, které se soustředí na zkvalitnění a zatraktivnění výuky na školách, testují nové metodické postupy, soustředí se na jejich ověřování
a evaluaci a reagují na potřeby škol. Vítané jsou vzdělávací programy, které přináší do školního prostředí unikátní hodnotu – specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo vybavení, know-how, specifické postupy z nejrůznějších oblastí např. umění, vědy, ekologie, byznysu, komunity apod. Projekt může být realizován i mimo území města Jihlavy.
A druhý - Osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, konaných na území města Jihlavy (dále projekt). Projekt je určen na podporu akcí, které zvyšují informovanost široké veřejnosti, aktivizují zájem společnosti o kvalitu škol, podporují regionální diskusi v rámci transformace českého školství v kontextu mezinárodního vývoje
a dynamických proměn 21. stol. Projekt může být realizován pouze na území města Jihlavy.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní