Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Jana Kouřilová
Viktor Květoň
Koordinátor Jarmila Jakoubková Jihlava

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Sestavený audit UR města Jihlavy je sestaven přehledně a srozumitelně. Nemám k tomuto kritériu žádné výhrady.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UR je kompletní a poskytuje velmi dobrý základ pro hodnocení stavu a trendů v oblasti místní ekonomiky, zaměstnanosti, podnikání, komunikace s podnikateli a také cestovního ruchu.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

V auditu UR jsou využity a přehledně prezentovány všechny povinné indikátory. Dále jsou také prezentovány příklady dobré praxe v části 6.1.D., 6.2.B a 6.3.D.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vývoj počtu registrovaných i aktivních ekonomickcých subjektů v Jihlavě setrvale stoupá.

Město vytváří podmínky pro podnikání a zaměstnanost (průmyslový park, MHD, MŠ, projekty veřejné infrastruktury, projekty zvyšující atraktivitu města)

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, problém trvá u malých a mikro podniků.

V letech 2020-2021 bude tvořen nový strategický plán, kde se otevře možnost znovu nastavit, resp. aktualizovat přístup města k podnikatelským subjektům a nastavit nové formy vzájemné spolupráce.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava disponuje širokým spektrem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podporu vzniku nových podnikatelských subjektů. V porovnání se situací v předchozích auditech na nižší úrovni kategorií B a C je evidentní, že město Jihlava udržuje a dále prohlubuje aplikaci těchto nástrojů. Stále lze jen vytknout absenci podpory pro začínající podnikatele ve městě, např. formou podnikatelských inkubátorů, příp. malým a mikro podnikům.

Ve městě Jihlavě se v posledních 4 až 5 letech průběžně mírně zvyšuje počet aktivních podnikatelských subjektů, což lze hodnotit jako pozitivní trend odpovídající celkově přížnivému makroekonomickému vývoji v ČR. Město Jihlava má dlouhodobě velmi předimenzovaný pracovní trh s masivní poptávkou po pracovní síle. Auditovaný vývoj v posledních letech jednoznačně prokázal, mimořádně příznivou situaci na trhu práce, která vyústila až v nutnost zajištění zahraničních pracovních sil.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Jihlava posiluje spolupráci s podnikatelským sektorem viz příklady dobré praxe. Stále však chybí nalezení vhodné formy spolupráce s malými a mikro podniky. 

Zástupci OHK jsou členy komisí Rady města Jihlavy, účastní se jako členové komisí zadávání veřejných zakázek.

Město Jihlava poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v kultuře a volném času.

V letošním roce začneme zpracovávat nový Strategický plán 2021. Podnikatelské subjekty budou jednou z významných skupin partnerů, které se budou podílet na participačním vzniku strategie.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Jihlava prokazuje průběžnou aktivitu týkající se korektní komunikace se zástupci místních podniků, zejména lze pak vyzdvihnout velmi dobré vztahy s největšími zaměstnavateli ve městě (tj. Bosch a LOKO CZ). Z poskytnutých podkladů je zřejmé, že zástupci města měli a stále mají ambici zahrnout do průběžných diskusí širokou platformu podnikatelských subjektů, což ne vždy se zcela daří - viz např. setkání s primátorem/primátorkou chtějí zástupci města více rozšířit o další klíčové stakeholdery v oblasti podnikání, což lze pozitivně kvitovat. S ohledem na předpokládaný nestabilní a málo předvídatelný vývoj v následujících letech bude nezbytné posílit právě tyto komplexnější formy diskuse s různých skupin institucí a subjektů, které mohou pozitivně ovlivnit podnikatelské prostředí ve městě.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Během posledních let dochází k rozvoji především v oblasti nabídky volnočasových aktivit, zvyšuje a zkvalitňuje se počet akcí, které jsou propojovány se stávající infrastrukturou CR, v důsledku čehož se zvyšuje návštěvnost objektů CR.

Pro větší profesionalizaci cestovního ruchu a pořádání kulturních oblastí je připraven návrh na zřízení příspěvkové organizace Brána Jihlavy. 

Zásadními projekty v oblasti cestovního ruchu jsou zejména Stříbrné údolí, využití areálu bývalé továrny MODETA (popis níže).

Město Jihlava  provozuje 4 objekty CR - Dům Gustava Mahlera, Bránu Matky Boží, jihlavské podzemí a historickou budovu radnice V podzemí jsou to také kolektory a Kryt CO.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava uplatňuje ve svých přístupech k rozvoji cestovního ruchu ohled na životní prostředí i zdraví obyvatel, což jednoznačně vyplývá z organizovaných typů projektů a aktivit v posledních letech. Velmi pozitivně lze hodnotit dlouhodobý přístup ke koncepčnímu rozvoji Stříbrného údolí, což je v auditu velmi dobře popsáno, jak město postupně projednává možnosti jejího budoucího využití a formuje akční plány a aktivity nutné pro dosažení potřebných změn. Město aktivně přístupuje k rozvoji cestovního ruchu velmi širokým spektrem akcí.

V posledních 4 letech došlo k velmi výraznému zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve městě, což lze hodnotit za mimořádně pozitivní faktor způsobený atraktivitou města a jeho aktivit v oblasti cestovního ruchu a turismu. Délka pobytu hostů je sice dlouhodobě stabilní, což je ovlivněno tím, že Jihlava nepatří mezi tradiční destinace cestovního ruchu. Z tohoto důvodu lze hodnotit nárůst počtu hostů v auditovaném období za mimořádný úspěch.

Spektrum aktivit města Jihlavy, které jsou spojené s podporou tradičních místních výrobků, akcí, slavností apod., je velmi široké a z poskytnutých podkladů v auditu vyplývá, že město plní svou roli krajského města, tj. pořádané akce mají nejen místní, ale i regionální i nadregionální význam. Tyto přístupy pozitivně ovlivňují podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu a turismu v mikroregionálním i regionálním dosahu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- velmi dobrá dopravní dostupnost města

- pozitivní vývoj v počtu aktivních podnikatelských subjektů v letech 2017 - 2019

- předimenzovaný trh práce s velmi silnou poptávkou po pracovní síle

- široké spektrum nástrojů pro podporu podnikání i zaměstnanosti ve městě

- velmi dobrá úroveň komunikace zástupců města s podnikatelskou sférou

- dlouhodobě dobré vztahy města s místními velkými zaměstnavateli

- široké spektrum aktivit města podporující udržitelný cestovní ruch

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- slabší úroveň komunikace města Jihlavy se zástupci malých a mikro podnikatelů

- chybějící podnikatelský inkubátor pro začínající podnikatele

- chybějící vize pro podporu rozvoje znalostní základny města jako krajské metropole s univerzitním zázemím s reflexí klíčových firemních investic do VaV


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- možnosti využívání nových ploch pro podnikání ve městě (např. některé brownfields - Vojenský areál Pístov tzv. Nová kasárna, Mincovna)

- možnosti využití dosud nezaplněných částí průmyslových parků/zón

- rozvoj VaV základny ve městě v návaznosti na prvky průmyslu 4.0

- realizace širších diskusních platforem se zahrnutím zástupců města a klíčových stakeholderů ovlivňujících podnikání a zaměstnanostVNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- negativní dopady koronavirové pandemie na ekonomiku státu a zejména exportně zaměřené obory

- negativní dopady na malé podniky a mikropodniky v souvislosti s dočasnými omezeními pro provozování podnikatelské činnosti v důsledku aplikace protikoronavirových opatření

- odliv kvalifikované pracovní síly do větších krajských měst v ČR, zejména Brna či Prahy.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Jihlava disponuje širokým spektrem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podporu vzniku nových podnikatelských subjektů. V porovnání se situací v předchozích auditech na nižší úrovni kategorií B a C je evidentní, že město Jihlava udržuje a dále prohlubuje aplikaci těchto nástrojů. Stále lze jen vytknout absenci podpory pro začínající podnikatele ve městě, např. formou podnikatelských inkubátorů, příp. malým a mikro podnikům. Ve sledovaných ukazatelích týkajících se vývoje v počtu podnikatelských aktivních subjektů a také míry nezaměstnanosti město dosahuje v posledních 4 letech velmi dobrých výsledků. V případě trhu práce nastal i opačný problém, který se týkal nutnosti zajišťování pracovních sil ze zahraničí, protože místní trh práce byl již téměř vyčerpán. Město Jihlava zároveň průběžně komunikuje se zástupci podnikatelské sféry, prokazatelně má velmi dobré vztahy s největšími zaměstnavateli působících ve městě a jeho okolí (např. Bosch, LOKO CZ). Slabší je dosud jen míra komunikace se zástupci malých a mikropodniků, což ale zástupci města mají v plánu řešit úpravou formy komunikace - tj. zahrnutím širšího spektra klíčových stakeholderů v problematice podnikání a zaměstnanosti.

V případě zajištění udržitelného cestovního ruchu je město Jihlava velmi úspěšné, jednak co se týká spektra nabízených každoročních aktivit, tak také z hlediska komplexního přístupu k řešení některých potenciálních lokalit (např. koncepční řešení rozvoje Stříbrného údolí). V posledních 4 letech došlo k velmi výraznému zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve městě, což lze hodnotit za mimořádně pozitivní faktor způsobený atraktivitou města a jeho aktivit v oblasti cestovního ruchu a turismu. Spektrum aktivit města Jihlavy, které jsou spojené s podporou tradičních místních výrobků, akcí, slavností apod., je velmi široké a z poskytnutých podkladů v auditu vyplývá, že město plní svou roli krajského města, tj. pořádané akce mají nejen místní, ale i regionální i nadregionální význam. Tyto přístupy pozitivně ovlivňují podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu a turismu v mikroregionálním i regionálním dosahu.

Pro město lze vyslovit následující možná doporučení pro další zlepšování situace v sekci místní ekonomika a podnikání:

==============================

- více se zaměřit na podporu pro začínající podnikatele, např. formou podnikatelských inkubátorů, což ve městě stále chybí;

- více prohloubit zejména komunikaci s mikro a malými podniky, např. prostřednictvím podnikatelských fór, která by měla nahradit dosud ne zcela úspěšná setkání s primátorkou/primátorem města;

- zvážit možnosti monitoringu VaV aktivit ve městě, zejména firemní investice do VaV, a iniciovat negociace s klíčovými zástupci veřejné výzkumné sféry či školství (např. využívání talentů v technických či přírodovědních oborech, spolupráce s VŠ);

- zvážit možnosti v pokračování některých aktivit týkajících se tlumení negativních dopadů koronavirové krize (viz např. vzdání se práva na úhrady nájemného či vzdání se práva na valorizaci nájemného i v roce 2021);

- pokračovat a dokončit koncepční řešení rozvoje Stříbrného údolí.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město Jihlava učinilo řadu pozitivních kroků týkajících se problematiky rozvoje místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti. Dle poskytnutých podkladů v auditu lze město v této sekci hodnotit na úrovni A s tím, že existují některá doporučení/podmínky pro další období a vývoj. Podle názoru auditora a dalších konzultantů v této sekci nejsou tyto podmínky nijak zásadní a problematické, že by měly bránit udělení kategorie A v MA21.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vývoj počtu registrovaných i aktivních ekonomickcých subjektů v Jihlavě setrvale stoupá.

Město vytváří podmínky pro podnikání a zaměstnanost (průmyslový park, MHD, MŠ, projekty veřejné infrastruktury, projekty zvyšující atraktivitu města)

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, problém trvá u malých a mikro podniků.

V letech 2020-2021 bude tvořen nový strategický plán, kde se otevře možnost znovu nastavit, resp. aktualizovat přístup města k podnikatelským subjektům a nastavit nové formy vzájemné spolupráce.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava disponuje širokým spektrem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podporu vzniku nových podnikatelských subjektů. V porovnání se situací v předchozích auditech na nižší úrovni kategorií B a C je evidentní, že město Jihlava udržuje a dále prohlubuje aplikaci těchto nástrojů. Stále lze jen vytknout absenci podpory pro začínající podnikatele ve městě, např. formou podnikatelských inkubátorů, příp. malým a mikro podnikům.

Ve městě Jihlavě se v posledních 4 až 5 letech průběžně mírně zvyšuje počet aktivních podnikatelských subjektů, což lze hodnotit jako pozitivní trend odpovídající celkově přížnivému makroekonomickému vývoji v ČR. Město Jihlava má dlouhodobě velmi předimenzovaný pracovní trh s masivní poptávkou po pracovní síle. Auditovaný vývoj v posledních letech jednoznačně prokázal, mimořádně příznivou situaci na trhu práce, která vyústila až v nutnost zajištění zahraničních pracovních sil.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Jihlava posiluje spolupráci s podnikatelským sektorem viz příklady dobré praxe. Stále však chybí nalezení vhodné formy spolupráce s malými a mikro podniky. 

Zástupci OHK jsou členy komisí Rady města Jihlavy, účastní se jako členové komisí zadávání veřejných zakázek.

Město Jihlava poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v kultuře a volném času.

V letošním roce začneme zpracovávat nový Strategický plán 2021. Podnikatelské subjekty budou jednou z významných skupin partnerů, které se budou podílet na participačním vzniku strategie.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Jihlava prokazuje průběžnou aktivitu týkající se korektní komunikace se zástupci místních podniků, zejména lze pak vyzdvihnout velmi dobré vztahy s největšími zaměstnavateli ve městě (tj. Bosch a LOKO CZ). Z poskytnutých podkladů je zřejmé, že zástupci města měli a stále mají ambici zahrnout do průběžných diskusí širokou platformu podnikatelských subjektů, což ne vždy se zcela daří - viz např. setkání s primátorem/primátorkou chtějí zástupci města více rozšířit o další klíčové stakeholdery v oblasti podnikání, což lze pozitivně kvitovat. S ohledem na předpokládaný nestabilní a málo předvídatelný vývoj v následujících letech bude nezbytné posílit právě tyto komplexnější formy diskuse s různých skupin institucí a subjektů, které mohou pozitivně ovlivnit podnikatelské prostředí ve městě.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Během posledních let dochází k rozvoji především v oblasti nabídky volnočasových aktivit, zvyšuje a zkvalitňuje se počet akcí, které jsou propojovány se stávající infrastrukturou CR, v důsledku čehož se zvyšuje návštěvnost objektů CR.

Pro větší profesionalizaci cestovního ruchu a pořádání kulturních oblastí je připraven návrh na zřízení příspěvkové organizace Brána Jihlavy. 

Zásadními projekty v oblasti cestovního ruchu jsou zejména Stříbrné údolí, využití areálu bývalé továrny MODETA (popis níže).

Město Jihlava  provozuje 4 objekty CR - Dům Gustava Mahlera, Bránu Matky Boží, jihlavské podzemí a historickou budovu radnice V podzemí jsou to také kolektory a Kryt CO.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Jihlava uplatňuje ve svých přístupech k rozvoji cestovního ruchu ohled na životní prostředí i zdraví obyvatel, což jednoznačně vyplývá z organizovaných typů projektů a aktivit v posledních letech. Velmi pozitivně lze hodnotit dlouhodobý přístup ke koncepčnímu rozvoji Stříbrného údolí, což je v auditu velmi dobře popsáno, jak město postupně projednává možnosti jejího budoucího využití a formuje akční plány a aktivity nutné pro dosažení potřebných změn. Město aktivně přístupuje k rozvoji cestovního ruchu velmi širokým spektrem akcí.

V posledních 4 letech došlo k velmi výraznému zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve městě, což lze hodnotit za mimořádně pozitivní faktor způsobený atraktivitou města a jeho aktivit v oblasti cestovního ruchu a turismu. Délka pobytu hostů je sice dlouhodobě stabilní, což je ovlivněno tím, že Jihlava nepatří mezi tradiční destinace cestovního ruchu. Z tohoto důvodu lze hodnotit nárůst počtu hostů v auditovaném období za mimořádný úspěch.

Spektrum aktivit města Jihlavy, které jsou spojené s podporou tradičních místních výrobků, akcí, slavností apod., je velmi široké a z poskytnutých podkladů v auditu vyplývá, že město plní svou roli krajského města, tj. pořádané akce mají nejen místní, ale i regionální i nadregionální význam. Tyto přístupy pozitivně ovlivňují podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu a turismu v mikroregionálním i regionálním dosahu.