Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Jana Nedbalová
Jitka Burianová
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně, srozumitelně, velmi podrobně. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit odpovídá na všechny návodné otázky. Na základě připomínek byl k popisům přidán u některých otázek také sebehodnotící komentář. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá všechny povinné i doporučené indikátory

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má na základě Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel z roku 2016 zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy platný do 12/2020. V únoru 2020 město zadalo zpracování Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel za období 2017-2018. V návaznosti na něm bude zpracován Zdravotní plán města na další období. 

Zdravotní plán města byl v minulosti vyhodnocován pouze interně v rámci jednotlivých odborů, organizací či institucí, které do něj byly zapojeny. Aktuální zdravotní plán na období 2018 - 2020 bude vyhodnocen dle metodiky NSZM formou semaforu. Finální verze bude předložena na vědomí Radě a Zastupitelstvu města během podzimních měsíců roku 2020 a zveřejněna na webu města. Práce na vyhodnocení aktuálního Zdravotního plánu jsou v současné době již ve své závěrečné fázi.    

Při zpracovávání aktualizací dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. do nich byly zapracovávány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Dlouhodobě stabilní dobrý vývoj, podložený kvalitními podklady i všemi relevantními strategickými materiály v oblasti podpory zdraví obyvatel, zejména Zdravotním plánem. Pozitivem je i kvalifikovaný přenos tématu do dalších strategických dokumentů města i do následného praktického rozhodování. Velmi pozitivně lze hodnotit pojmutí tématu "Zdraví obyvatel" v celém širokém kontextu ovlivňování a zlepšování zdraví a podmínek pro zdraví občanů města, tedy nejenom v rámci sektoru zdravotnictví.  Kladně lze také hodnotit zpracování auditu, věcné, se všemi potřebnými informacemi a relevantními odkazy, bez balastních informací. 

 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl. Pořádané kampaně na podporu zdraví se v hodnoceném období zkvalitňují, daří se zvát a spolupracovat s novými partnery.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, kterých ve městě přibývá, modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU. Nově vznikají workoutová hřiště pro mládež a dospělé. Ve druhé polovině roku 2019 byla započata rekonstrukce dětského dopravního hřiště, tak aby odpovídalo novým předpisům a normám.   

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Ve sledovaném období se podařilo pro veřejnost zpřístupnit školní hřiště.            

Město spolupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.   

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány i prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy - dotační program PZM a MA21 a dotace na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru.


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V části 5.2 podává město precizní a obsáhlý výčet infrastruktury, akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů a zlepšení podmínek pro zdraví ve městě. Jedná se o silnou stránku Jihlavy, kde je tradice pořádání kvalitních akcí a kampaní tohoto typu již dlouhodobá. V posledních letech je vedle tradičního zájmu o podporu zdraví dětí a mládeže možno v auditu sledovat rozšiřující se spektrum služeb pro seniory.

Na základě připomínek v průběhu hodnocení auditu doplnil autor vlastní sebehodnocení, tj. názorový komentář, které u města usilujícího o kategorii A má být součástí auditu. Lze ocenit snahu popsat pozitivní výsledky, ale stejně tak není potřeba se bát pojmenovat problematické oblasti a navrhovat cesty ke zlepšení. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Trend vývoje zdravotního stavu obyvatel v ORP Jihlava kopíruje trend vývoje zdravotního stavu obyvatel v ČR.

Počet obyvatel ve sledovaném období mírně stoupá, nárůst jde více na vrub přirozenému přírůstku obyvatel. Průměrný věk obyvatel v ORP stoupá, ve srovnání s průměrem v ČR žije na Jihlavsku mladší populace. Stoupá počet osob nad 65 let věku i nad 80 let. Index stáří je na Jihlavsku nižší než průměr ČR. Střední délka života při narození se prodlužuje, hodnoty jsou významně vyšší, než je průměr ČR.  

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje sestupný trend, je navíc trvale vyšší, než je průměr ČR. Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy, následují nádorová onemocnění, na třetím místě jsou úrazy, poranění a otravy. Příznivý trend, tedy pokles, vykazuje také předčasná úmrtnost. Nejčastější příčinou úmrtí jsou zhoubné nádory.

Nemocnost v oblasti infekčních chorob je nízká. Výskyt tuberkulózy je ojedinělý, výskyt virových hepatitid je pod úrovní průměru ČR, k mírnému nárůstu dochází u salmonelóz a kapylobakterióz. Výskyt sledovaných pohlavně přenosných nákaz je v regionu pod průměrem ČR. Kraj Vysočina má v rámci krajů ČR nejnižší počet HIV pozitivních osob. Hospitalizace v lůžkových zdravotnických zařízeních má klesající trend, který je však vyšší než průměr  v ČR. Incidence zhoubných nádorů se na Jihlavsku pohybuje pod úrovní průměru v ČR, u mužů jsou novotvary zjišťovány častěji než u žen. Zvyšuje se však počet vyléčených pacientů a úmrtnost na nádory klesá. Nejčastějším novotvarem je nádor prostaty u mužů nádor prsu u žen. U zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku vykazuje spojnice trendu mírný pokles.

Na základě výstupů, které nově zpracovaná Analýza zdravotního stavu obyvatel přinesla, se město za pomocí prostředků, které má k dispozici bude snažit na trend vývoje reagovat, případně ho pozitivně ovlivňovat.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Audit dokládá odpovědi na návodné otázky komplexní a aktuální analýzou zdravotního stavu obyvatel Jihlavy. Ve většině ukazatelů zdravotního stavu obyvatel (a tedy v důsledku stavu veřejného zdraví) jeví Jihlava, podobně jako celý  kraj Vysočina, příznivé výsledky a pozitivní, tj. v čase se zlepšující, vývoj. V zásadních ukazatelích, jako je např. střední délka života, celková úmrtnost obyvatel či incidence nádorových onemocnění, vykazuje lepší výsledky než jsou průměrné hodnoty České republiky. V některých ukazatelích došlo v posledních letech k mírnému zhoršení (některé infekční choroby), přesto však celkový stav této oblasti lze hodnotit jako dobrý. Pozitivní je také skutečnost, že problematické ukazatele plánuje město zohlednit formou vhodných intervenčních strategií v novém zdravotním plánu města.

 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·   střední délka života jako zásadní ukazatel zdraví obyvatelstva ve městě stoupá u mužů i u žen

·  u mužů i žen klesá celková úmrtnost i úmrtnost z hlavních příčin: srdečně-cévních nemocí, zhoubných nádorů, klesá také předčasná úmrtnost

·  velmi nízká je kojenecká a dětská úmrtnost;

·  vývoj výskytu většiny sledovaných infekčních onemocnění je ve městě příznivý, v posledních letech nedošlo k závažnému epidemickému výskytu;

·  ve městě jsou lůžková zdravotnická zařízení  vč. akutní intenzivní péče (ZZS, ARO nemocnice)

·  ve městě je široká nabídka ambulantní péče a návazných zdravotních služeb včetně regionálního pracoviště SZÚ

· ve městě se zvyšuje počet dětí 

·  město reaguje na demografický vývoj a podporuje nabídku sociálních služeb pro seniory

·  ve městě je široká škála sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením či jinak ohrožené

·  ve městě existuje dlouhodobá kontinuální strategie Zdravého města i politická podpora projektu Zdravé město a jeho zlepšování;

·   přírodní podmínky v okolí města příznivé pro péči o zdraví

·  město podporuje úpravy vnitřního prostředí ve prospěch aktivní mobility

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

·  ve městě se zvyšuje průměrný věk obyvatel

· s ohledem na předpokládaný demografický vývoj není přes snahu města zajištěna dostatečná kapacita sociálních a zdravotních služeb pro seniory zejména vyšších věkových kategorií (pobytové služby)

· je nedostatek vhodných dotačních titulů (celostátních), z nichž by bylo možné čerpat prostředky na programy podpory zdraví 

·  ve městě je relativně vysoký počet problémových uživatelů alkoholu  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

·       podpora ze strany vedení města, spolupracujících organizací a partnerů

·       postupně se zlepšující ukazatele zdraví i životního prostředí v ČR

·       možnost využít rozšiřující se základnu tipů dobré praxe z různých zdrojů

·       dotační politika EU a dalších zdrojů

·       přirozený zájem občanů o zdraví

·       zdraví je průřezové téma – zlepšení v ostatních oblastech rozvoje města má kladný vliv na veřejné zdraví

·       možnost využít podporu NSZM 


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

·       demografický vývoj, tj. stárnutí populace se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady

·       trvalá možnost mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel, jejichž vznik je z pozice města téměř neovlivnitelný (např. epidemie, negativní klimatické jevy…), aktuálně COVID-19

·       hospodářská nestabilita, nedostatek financí

·       nárůst byrokracie ve všech oblastech veřejného života

·       extremistické a xenofobní postoje části populace

·       negativní dopady rostoucího a plošného užívání elektornických médií a smart technologií na lidské zdraví (např. hypomobilita, zahlcení informacemi u dětí a mládeže ad.)  

·       pro neinformovanou veřejnost je obtížné odlišit neověřené, neúčinné metody, které se „pro zdraví“ nabízí ve veřejném

      prostoru


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit oblasti Zdraví obyvatel splňuje podmínky, kladené dle metodiky na sebehodnocení města kategorie A. Je zřejmé, že město věnuje tématu podpory a ochrany zdraví svých obyvatel žádoucí pozornost, a to dlouhodobě. Dílčí doporučení a drobné, spíše formální připomínky jsou popsány u hodnocení jednotlivých částí auditu a jednotlivých auditních otázek.  

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má na základě Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel z roku 2016 zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy platný do 12/2020. V únoru 2020 město zadalo zpracování Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel za období 2017-2018. V návaznosti na něm bude zpracován Zdravotní plán města na další období. 

Zdravotní plán města byl v minulosti vyhodnocován pouze interně v rámci jednotlivých odborů, organizací či institucí, které do něj byly zapojeny. Aktuální zdravotní plán na období 2018 - 2020 bude vyhodnocen dle metodiky NSZM formou semaforu. Finální verze bude předložena na vědomí Radě a Zastupitelstvu města během podzimních měsíců roku 2020 a zveřejněna na webu města. Práce na vyhodnocení aktuálního Zdravotního plánu jsou v současné době již ve své závěrečné fázi.    

Při zpracovávání aktualizací dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. do nich byly zapracovávány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Dlouhodobě stabilní dobrý vývoj, podložený kvalitními podklady i všemi relevantními strategickými materiály v oblasti podpory zdraví obyvatel, zejména Zdravotním plánem. Pozitivem je i kvalifikovaný přenos tématu do dalších strategických dokumentů města i do následného praktického rozhodování. Velmi pozitivně lze hodnotit pojmutí tématu "Zdraví obyvatel" v celém širokém kontextu ovlivňování a zlepšování zdraví a podmínek pro zdraví občanů města, tedy nejenom v rámci sektoru zdravotnictví.  Kladně lze také hodnotit zpracování auditu, věcné, se všemi potřebnými informacemi a relevantními odkazy, bez balastních informací. 

 

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl. Pořádané kampaně na podporu zdraví se v hodnoceném období zkvalitňují, daří se zvát a spolupracovat s novými partnery.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, kterých ve městě přibývá, modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU. Nově vznikají workoutová hřiště pro mládež a dospělé. Ve druhé polovině roku 2019 byla započata rekonstrukce dětského dopravního hřiště, tak aby odpovídalo novým předpisům a normám.   

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Ve sledovaném období se podařilo pro veřejnost zpřístupnit školní hřiště.            

Město spolupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.   

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány i prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy - dotační program PZM a MA21 a dotace na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru.


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V části 5.2 podává město precizní a obsáhlý výčet infrastruktury, akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů a zlepšení podmínek pro zdraví ve městě. Jedná se o silnou stránku Jihlavy, kde je tradice pořádání kvalitních akcí a kampaní tohoto typu již dlouhodobá. V posledních letech je vedle tradičního zájmu o podporu zdraví dětí a mládeže možno v auditu sledovat rozšiřující se spektrum služeb pro seniory.

Na základě připomínek v průběhu hodnocení auditu doplnil autor vlastní sebehodnocení, tj. názorový komentář, které u města usilujícího o kategorii A má být součástí auditu. Lze ocenit snahu popsat pozitivní výsledky, ale stejně tak není potřeba se bát pojmenovat problematické oblasti a navrhovat cesty ke zlepšení. 

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Trend vývoje zdravotního stavu obyvatel v ORP Jihlava kopíruje trend vývoje zdravotního stavu obyvatel v ČR.

Počet obyvatel ve sledovaném období mírně stoupá, nárůst jde více na vrub přirozenému přírůstku obyvatel. Průměrný věk obyvatel v ORP stoupá, ve srovnání s průměrem v ČR žije na Jihlavsku mladší populace. Stoupá počet osob nad 65 let věku i nad 80 let. Index stáří je na Jihlavsku nižší než průměr ČR. Střední délka života při narození se prodlužuje, hodnoty jsou významně vyšší, než je průměr ČR.  

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje sestupný trend, je navíc trvale vyšší, než je průměr ČR. Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy, následují nádorová onemocnění, na třetím místě jsou úrazy, poranění a otravy. Příznivý trend, tedy pokles, vykazuje také předčasná úmrtnost. Nejčastější příčinou úmrtí jsou zhoubné nádory.

Nemocnost v oblasti infekčních chorob je nízká. Výskyt tuberkulózy je ojedinělý, výskyt virových hepatitid je pod úrovní průměru ČR, k mírnému nárůstu dochází u salmonelóz a kapylobakterióz. Výskyt sledovaných pohlavně přenosných nákaz je v regionu pod průměrem ČR. Kraj Vysočina má v rámci krajů ČR nejnižší počet HIV pozitivních osob. Hospitalizace v lůžkových zdravotnických zařízeních má klesající trend, který je však vyšší než průměr  v ČR. Incidence zhoubných nádorů se na Jihlavsku pohybuje pod úrovní průměru v ČR, u mužů jsou novotvary zjišťovány častěji než u žen. Zvyšuje se však počet vyléčených pacientů a úmrtnost na nádory klesá. Nejčastějším novotvarem je nádor prostaty u mužů nádor prsu u žen. U zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku vykazuje spojnice trendu mírný pokles.

Na základě výstupů, které nově zpracovaná Analýza zdravotního stavu obyvatel přinesla, se město za pomocí prostředků, které má k dispozici bude snažit na trend vývoje reagovat, případně ho pozitivně ovlivňovat.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Audit dokládá odpovědi na návodné otázky komplexní a aktuální analýzou zdravotního stavu obyvatel Jihlavy. Ve většině ukazatelů zdravotního stavu obyvatel (a tedy v důsledku stavu veřejného zdraví) jeví Jihlava, podobně jako celý  kraj Vysočina, příznivé výsledky a pozitivní, tj. v čase se zlepšující, vývoj. V zásadních ukazatelích, jako je např. střední délka života, celková úmrtnost obyvatel či incidence nádorových onemocnění, vykazuje lepší výsledky než jsou průměrné hodnoty České republiky. V některých ukazatelích došlo v posledních letech k mírnému zhoršení (některé infekční choroby), přesto však celkový stav této oblasti lze hodnotit jako dobrý. Pozitivní je také skutečnost, že problematické ukazatele plánuje město zohlednit formou vhodných intervenčních strategií v novém zdravotním plánu města.