Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Růžička
Konzultant Jiří Pálka
Tereza Votočková
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zpracovaný vnitřní předpis má za cíl zlepšit ekonomiku výběrových řízení, celý proces je tedy lépe kontrolovatelný.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se při nákupech a zadávání veřejných zakázek snaží zohledňovat i kritéria s ohledem na životní prostředí. Tento přístup má však své rezervy, a to jak po věcné stránce (environmentální parametry by bylo možné uplatňovat u široké škály produktů), tak po stránce formální (nedostatečné podchycení ve vnitřních předpisech, indikátory nejsou sledovány). Jak bylo demonstrováno při kontrole na místě, „zelené nákupy“ jsou realizované; daný postup však není zaveden formálně a uplatňován systematicky.

Při výběru produktů a definici kritérií je možné vycházet z existujících metodik (např. pro odpovědné veřejné zadávání MPSV, zelené nakupování MŽP či metodik GPP Evropské komise) či iniciativ, které se v roce 2020 rozběhly (#nakupujemeodpovědně, Memorandum o cirkulárním veřejném zadávání). Z těchto zdrojů je možné vycházet i při proškolování zodpovědných zaměstnanců.

Specificky pro často diskutovanou otázku recyklovaného papíru – výrobci tiskové a kopírovací techniky často produkují pod svou značkou i kancelářský papír a jsou schopní doporučit (a garantovat) recyklovaný papír vhodný pro daný typ tiskárny či kopírky.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti nakládání s odpady nemá město Jihlava problémy. Patří ke špičce velkých měst a jeho přístup a realizovaná opatření mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Velmi pozitivní je důraz na prevenci vzniku odpadu (motivační program, webové stránky, dotované kompostéry…). Město také proaktivně řeší problematiku živnostenského odpadu.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město zpracovalo Koncepci energetických úspor a Aktualizaci územní energetické koncepce. Na jejich základě plánuje realizaci konkrétních úsporných opatření a zavedení systému energetického managementu s návazným sledováním a vyhodnocováním příslušných indikátorů. Dlouhodobě se ale potýká s personálním problémem při obsazení zřízené pozice energetika. Částečně je tato situace řešena pomocí externího subjektu (Energetické agentury Vysočiny), nemůže se však jednat o řešení dlouhodobé.

Lze tedy konstatovat, že v oblasti hospodaření s energií a vodou má město před sebou mnoho zásadních úkolů, kterých si je vědomo, avšak při současném personálním zajištění je není schopné v plné míře realizovat.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Principy udržitelné výstavby jsou naplňovány zejména prostřednictvím zateplování budov, díky kterému dochází k úsporám energie, a částečně také důrazem na decentralizované nakládání s dešťovými vodami a realizaci modrozelené infrastruktury jako součásti adaptace na klimatické změny. Problematika udržitelné výstavby je však širší. Hodnotitelé si však jsou vědomi, že daná oblast je pro města v plné šíři těžko uchopitelná.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Propracovaný systém nakládání s odpady, třídění

Aktivní přístup k problematice předcházení vzniku odpadů

Zpracování strategických dokumentů v oblasti nakládání s energií a energetických úspor

Vzorový projekt výstavby budovy s téměř nulovou spotřebou

Podpora Fair Trade (přesah do tématu Globální odpovědnost) a farmářské/místní produkce

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Oblast udržitelného nakupování / veřejných zakázek není dostatečně systematicky (formálně) podchycena

Nedostatečné personální zajištění oblasti nakládání s energií

Neexistence jasných (formálně daných) požadavků/principů pro přípravu a realizaci investic z hlediska spotřeby energie a udržitelné výstavby

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Prohloubení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadu (např. re-use centra)

Zavedení systému energetického managementu a využívání získaných dat

Realizace naplánovaných energeticky úsporných opatření

Možnosti spolupráce/využívání technické asistence ze strany nevládních organizací či soukromých společností realizujících projekty v oblasti USV

Existující metodiky a kampaně na podporu udržitelného veřejného zadávání

Finanční mechanismy v novém programovém období 2021-2027

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou návratnost opatření v oblasti USV

Nutnost vyrovnat se s požadavky nové odpadové legislativy (zákaz skládkování, poplatky)

Energetická náročnost města tažená spotřebou energie v soukromých budovách

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stav tématu Udržitelná spotřeba a výroba lze celkově hodnotit jako dobrý, v některých oblastech však existují rezervy.

Příkladně je řešena oblast odpadového hospodářství, ve které město patří mezi nejlepší velká města v ČR a může sloužit jako příklad dobré praxe. Dobře nakročeno má také v oblasti hospodaření s energií, kde jsou zpracovány příslušné strategické dokumenty a identifikována konkrétní opatření. Praktická realizace však pokulhává v důsledku nedostatečného personálního zajištění této oblasti. Také v oblasti udržitelného nakupování / udržitelných veřejných zakázek existuje větší prostor pro rozvoj. To se týká nejen nákupu zboží magistrátem, ale také nákupu služeb pro město či stavebních prací (související oblast udržitelné výstavby).

Konkrétní poznámky a doporučení jsou uvedeny u hodnocení jednotlivých oblastí.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město splňuje podmínky pro přidělení kategorie A MA21 v oblasti Udržitelná spotřeba a výroba. Hodnotitelé nestanovují pro přidělení žádné podmínky, předpokládají však, že pro další období a následné hodnocení se bude město řídit uvedenými doporučeními.

 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zpracovaný vnitřní předpis má za cíl zlepšit ekonomiku výběrových řízení, celý proces je tedy lépe kontrolovatelný.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se při nákupech a zadávání veřejných zakázek snaží zohledňovat i kritéria s ohledem na životní prostředí. Tento přístup má však své rezervy, a to jak po věcné stránce (environmentální parametry by bylo možné uplatňovat u široké škály produktů), tak po stránce formální (nedostatečné podchycení ve vnitřních předpisech, indikátory nejsou sledovány). Jak bylo demonstrováno při kontrole na místě, „zelené nákupy“ jsou realizované; daný postup však není zaveden formálně a uplatňován systematicky.

Při výběru produktů a definici kritérií je možné vycházet z existujících metodik (např. pro odpovědné veřejné zadávání MPSV, zelené nakupování MŽP či metodik GPP Evropské komise) či iniciativ, které se v roce 2020 rozběhly (#nakupujemeodpovědně, Memorandum o cirkulárním veřejném zadávání). Z těchto zdrojů je možné vycházet i při proškolování zodpovědných zaměstnanců.

Specificky pro často diskutovanou otázku recyklovaného papíru – výrobci tiskové a kopírovací techniky často produkují pod svou značkou i kancelářský papír a jsou schopní doporučit (a garantovat) recyklovaný papír vhodný pro daný typ tiskárny či kopírky.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti nakládání s odpady nemá město Jihlava problémy. Patří ke špičce velkých měst a jeho přístup a realizovaná opatření mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Velmi pozitivní je důraz na prevenci vzniku odpadu (motivační program, webové stránky, dotované kompostéry…). Město také proaktivně řeší problematiku živnostenského odpadu.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město zpracovalo Koncepci energetických úspor a Aktualizaci územní energetické koncepce. Na jejich základě plánuje realizaci konkrétních úsporných opatření a zavedení systému energetického managementu s návazným sledováním a vyhodnocováním příslušných indikátorů. Dlouhodobě se ale potýká s personálním problémem při obsazení zřízené pozice energetika. Částečně je tato situace řešena pomocí externího subjektu (Energetické agentury Vysočiny), nemůže se však jednat o řešení dlouhodobé.

Lze tedy konstatovat, že v oblasti hospodaření s energií a vodou má město před sebou mnoho zásadních úkolů, kterých si je vědomo, avšak při současném personálním zajištění je není schopné v plné míře realizovat.

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Principy udržitelné výstavby jsou naplňovány zejména prostřednictvím zateplování budov, díky kterému dochází k úsporám energie, a částečně také důrazem na decentralizované nakládání s dešťovými vodami a realizaci modrozelené infrastruktury jako součásti adaptace na klimatické změny. Problematika udržitelné výstavby je však širší. Hodnotitelé si však jsou vědomi, že daná oblast je pro města v plné šíři těžko uchopitelná.