Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Pavel Kajml
Zuzana Drhová
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Statutární město Jihlava pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný. Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny na jednání na místě, případně následně korespondenčně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.

Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 až 1.4 bez připomínek.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější aktivity a veřejné služby v souladu se strategickými dokumenty a v návaznosti na rozpočet města a rozpočtový výhled. Plnění strategií je pravidelně vyhodnocováno prostřednictvím měřitelných indikátorů. Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Úřad využívá modul Rozvojové plány a projekty, který byl vytvořen za účelem zpřehlednění evidence stávajících a nových akcí a projektů vč. jejich financování.

Město má zpracovaný Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021 – 2027, který má sloužit jako podklad pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI), jejímž nositelem bude v příštím programovém období mimo jiné také statutární město Jihlava.

V roce 2019 byly provedeny organizační změny s cílem stabilizace chodu úřadu, zvýšení efektivity práce a správy městského majetku. K optimalizaci veřejných služeb došlo v sociální oblasti.Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění. Podoblast provázanosti investic se schválenými rozvojovými dokumenty vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování této provázanosti. Nebylo doloženo naplnění doporučení z oponentury Auditu UR z roku 2017 (Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.), nicméně při tvorbě strategických dokumentů jsou základní principy doporučení dodržovány. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazují částečnou excelenci této podoblasti s pozitivními trendy do budoucna. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava má zpracovány nástroje pro finanční řízení v souladu se zákonnými předpisy, hodnotí finanční stabilitu města, hodnotí zadluženost města. Má nastavený řídící a kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Prostřednictvím projektu Jednotné řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy dosáhne jednotného a efektivního řízení všech městských organizací. Město má zavedeny tři metody kvality. Z ocenění, které město získalo, lze vyzdvihnout mezinárodní ocenění - městské GIS mapy dostaly v San Diegu ocenění Special Achievement in GIS v rámci celosvětové uživatelské konference společnosti ESRI. Úřad má zaveden systém pro ekologické chování, procesy a činnosti jsou realizovány v souladu s principy 3E. Tým auditorů ISO 9001 konstatoval, že úřad zavedl a udržuje systém managementu a prokázal schopnost systematicky dosahovat stanovených požadavků na služby a stanovených cílů.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Město má zavedeno zdravé finanční řízení, neustále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování.

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami, přesto nemá přijata pravidla pro (ne)zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob a limity chování v této oblasti. Velmi odpovědně reaguje na předpokládané ekonomické dopady současné koronavirové situace – v oblasti příjmů i výdajů města a má zpracován několikastupňový systém hospodaření města v závislosti na hloubce ekonomických zásahů do příjmů města, zřízených organizací i života ve městě.

Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR. Proklientský přístup ve většině oblastí může být příkladem pro další municipality.

Rezervy má v oblasti energetického managementu, z důvodů personální neobsazenosti příslušného funkčního místa – to by však nemělo mít fatální dopad na udržitelný rozvoj města v oblasti spotřeby, resp. úspor energií.

Přetrvává doporučení přijmout pravidla, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace. Nemusí být stanoveno samostatným dokumentem, může být součástí nově tvořených strategických nebo jiných závazných dokumentů.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava a jeho organizace mají dostupné informace na webových stránkách, jsou nastaveny komunikační kanály s veřejností, občané města jsou zváni na veřejná projednávání a workshopy při řešení důležitých projektů. Město se zabývá veškerými stížnostmi a podněty občanů, v této agendě je vykázán klesající trend. V souladu se zákonem je uveřejňován Závěrečný účet statutárního města Jihlavy, zřízené a založené organizace uveřejňují výroční zprávy. Od 1.1.2020 je v platnosti Etický kodex Magistrátu města Jihlavy.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město velmi uspokojivě pracuje s principy participace a veřejného projednávání, rozvíjí nové formy elektronické komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a partnery. Město má rezervy v adresnějším a užším zapojení podnikatelského sektoru do aktivit MA21 a naplňování principů UR. Přetrvává doporučení zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy města, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu města, z výročních zpráv organizací města a další základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje apod. Dále nové doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce a rozšířit je na celé město jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací a případně přijmout vlastní pravidla k dodržování smluvních práv a povinností v oblasti veřejného zadávání.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Z provedeného šetření vyplývá, že jsou s místním společenstvím  spokojeny čtyři pětiny respondentů, trend je stabilní. Závěr ze šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Jihlavy je, že jich bylo spokojeno 91 %. Trend bude vyhodnocen v roce 2020, kdy bude provedeno stejné šetření.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Zjišťování spokojenosti obyvatel města má Jihlava zakotveno systematicky a může být vzorem pro jiné municipality. Město dále provádí šetření spokojenosti klientů magistrátu, ze kterého vyplynula konkrétní opatření s jejich následnou realizací; a šetření spokojenosti zaměstnanců úřadu.

Přetrvává doporučení systematicky zpracovávat soubor opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti a místních indikátorů UR, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·       Město má poměrně propracovaný systém strategií a plánování na strategické úrovni (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) i na nižší úrovni (výčet několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje postihnout všechny problémy, rizika i oblasti UR. Tento složitý systém může být současně potenciálním rizikem pro duplicitu činností a rozmělnění podstatných cílů, je proto důležité s ním pracovat komplexně a jednotně.

·       Masivní a stabilizovaný systém řízení města a jeho úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu

·       Zaměstnanci města berou udržitelné chování jako běžný standard (přijali je za své)

·       Aktivní zapojení zástupců  samosprávy a týmová práce zaměstnanců města v horizontální i vertikální linii

·       Odborně zdatný a silný aparát strategického plánování

·       Prověřený silný systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti, využívání moderních IT pro komunikaci problémů a záměrů města s veřejností

·       Politická podpora udržitelného chování

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

·       Rezervy v oblasti energetického managementu města a jím zřízených a založených organizací

·       Potřeba získání podpory pro systematické zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města, případně i dalších cílových skupin, analyzování jeho výsledků a přijímání vyplývajících opatření

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

·       Zavedení komplexního managementu řízení a zvyšování kvality v orgánech města pomocí norem ISO řady 9001 a sledování efektivity procesů.

·       Podporovat zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací města

·       Schopnost města získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační i finanční.

·       Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe

·       Zapojení podnikatelské sféry do strategického plánování a rozvoje města a zlepšování podmínek života ve městě, kde působí

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

·       Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státu.

·       Pokračující nestabilita politického a ekonomického prostředí v ČR, nekoncepčnost vládnutí, neschopnost státních orgánů i krajů připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů EU v plánovacím období 2021+

·       Změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí, ztěžující dlouhodobější strategické plánování, i v návaznosti na ekonomické dopady pandemie nemoci COVID-19

·       Vady současné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek

·       Případné zhoršení spolupráce s klíčovými aktéry k řešení problémů města mimo jeho kompetence

·       Nepochopení poměrně složitého systému ze strany případných nových zástupců politické reprezentace samosprávy a snaha o případné demonstrativní „odstraňování byrokracie“ (snižování počtu úředníků, rušení některých iniciativ a procesů apod.)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

K podoblastem 1.1 – 1.4.:

 

Organizace částečně naplnila doporučení z oponentury předchozího Auditu UR z roku 2017:

- Město má poměrně propracovaný systém strategií a plánování na strategické úrovni (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) i na nižší úrovni (výčet několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje postihnout všechny problémy, rizika i oblasti UR. Tento složitý systém může být současně potenciálním rizikem pro duplicitu činností a rozmělnění podstatných cílů, je proto důležité s ním pracovat komplexně a jednotně. Doporučení: Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni. Nebylo doloženo přímé naplnění tohoto doporučení, nicméně při tvorbě strategických dokumentů jsou základní principy doporučení dodržovány, toto doporučení tak nebude nadále uplatňováno.

- Pro udržení a další rozvoj standardu řízení UR doporučuji zodpovědné zavedení standardizovaného nástroje řízení a zvyšování kvality k stávající MA21 - systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, v samosprávou určeném termínu do 30.6.2018 – doporučení bylo plně realizováno, s BMK i nad rámec požadavku.

- Doporučení na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami – z velké míry naplněno.

 

Doporučení pro příští hodnocení:

·       Přetrvává doporučení z roku 2017 přijmout vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města či stanovit interní limitní hodnotu(-y) zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby), které by určily z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace. Nemusí být stanoveno samostatným dokumentem, může být součástí nově tvořených strategických nebo jiných závazných dokumentů.

·       Pro optimalizaci veřejných služeb zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle metodik MPSV.

·       Přetrvává doporučení z roku 2017 zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy města, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu města, z výročních zpráv organizací města, z výročních zpráv o spolupráci s partnerskými městy a dalších základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje ve vztahu i k ekonomice a hospodaření města, které například závěrečný účet města neobsahuje.

·       Doporučení z roku 2017 pro efektivnější komunikaci s veřejností doporučuji veřejnost segmentovat jako zainteresované strany a podle jejich typů určit efektivitu využití jednotlivých komunikačních kanálů – částečně naplněno, zvážit důslednější analýzu vhodnosti jednotlivých komunikačních kanálů pro jednotlivé typy (komunity) veřejnosti.

·       Přetrvává doporučení z roku 2017 zvážit vytvoření veřejně přístupného (web) jednotného seznamu (soupisu) partnerských subjektů (partnerská města, partnerské organizace, místní a regionální partnerství) v členění dle jednotlivých segmentů a popisu konkrétní spolupráce/partnerství.

·       Doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce a rozšířit je na celé město jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací. Případně přijmout vlastní pravidla k dodržování smluvních práv a povinností v oblasti veřejného zadávání.

·       Přetrvává doporučení z roku 2017 systematicky zpracovávat soubor opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti a místních indikátorů UR, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.

 

Poznámky pro příští hodnocení:

·       Při příštím hodnocení bude posuzována příprava, schválení a realizace připravovaného nového strategického plánu a adaptační strategie města, konkrétní opatření a jejich faktický dopad na klima a udržitelný rozvoj ve městě

·       Při příštím hodnocení bude zhodnoceno vzájemné propojení a integrace využívaných nástrojů řízení a zvyšování kvality (ISO řady 9000, benchmarkingu) pro dosažení maximálního výsledku.

·       Bude rovněž prověřen přístup, resp. jeho změna ke komplexnímu zjišťování zpětné vazby – spokojenosti a potřeb – obyvatel města – a jejich průmětu do akčních plánů a dalšího rozvoje města.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Statutární město Jihlava má Audit UR velmi kvalitně zpracovaný. Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily dosažení kategorie A.

V oblasti plánování je doložen systémový a strategický přístup k rozvoji i kvalitnímu řízení města včetně všech veřejných služeb. Tento přístup se projevuje i v oblasti realizační a přezkumné fáze, práci s veřejností a dalšími klienty. Město je díky tomu schopno i rychle a účinně reagovat na nejrůznější změny, např. aktuální pandemie, změny v samosprávě, v legislativě apod. a mj. tím i zajistit kontinuitu všech procesů v rámci naplňování MA21.

V porovnání s Auditem UR z roku 2017 došlo v Jihlavě v oblasti 1A Správa věcí veřejných k výraznému pokroku a zařazení města mezi lídry v této oblasti v rámci České republiky.

Vzhledem k rozsáhlému strategickému plánování a faktické činnosti Vaší samosprávy i úřadu, spatřuji ve městě velký potenciál pro další (udržitelný) rozvoj.

Pro další naplňování místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje jsou současně definovány rezervy a příležitosti, jejichž správným uchopením může statutární město Jihlava dojít k excelenci v oblasti výkonu veřejné správy v rámci MA21.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější aktivity a veřejné služby v souladu se strategickými dokumenty a v návaznosti na rozpočet města a rozpočtový výhled. Plnění strategií je pravidelně vyhodnocováno prostřednictvím měřitelných indikátorů. Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Úřad využívá modul Rozvojové plány a projekty, který byl vytvořen za účelem zpřehlednění evidence stávajících a nových akcí a projektů vč. jejich financování.

Město má zpracovaný Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021 – 2027, který má sloužit jako podklad pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI), jejímž nositelem bude v příštím programovém období mimo jiné také statutární město Jihlava.

V roce 2019 byly provedeny organizační změny s cílem stabilizace chodu úřadu, zvýšení efektivity práce a správy městského majetku. K optimalizaci veřejných služeb došlo v sociální oblasti.Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění. Podoblast provázanosti investic se schválenými rozvojovými dokumenty vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování této provázanosti. Nebylo doloženo naplnění doporučení z oponentury Auditu UR z roku 2017 (Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.), nicméně při tvorbě strategických dokumentů jsou základní principy doporučení dodržovány. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazují částečnou excelenci této podoblasti s pozitivními trendy do budoucna. 

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava má zpracovány nástroje pro finanční řízení v souladu se zákonnými předpisy, hodnotí finanční stabilitu města, hodnotí zadluženost města. Má nastavený řídící a kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Prostřednictvím projektu Jednotné řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy dosáhne jednotného a efektivního řízení všech městských organizací. Město má zavedeny tři metody kvality. Z ocenění, které město získalo, lze vyzdvihnout mezinárodní ocenění - městské GIS mapy dostaly v San Diegu ocenění Special Achievement in GIS v rámci celosvětové uživatelské konference společnosti ESRI. Úřad má zaveden systém pro ekologické chování, procesy a činnosti jsou realizovány v souladu s principy 3E. Tým auditorů ISO 9001 konstatoval, že úřad zavedl a udržuje systém managementu a prokázal schopnost systematicky dosahovat stanovených požadavků na služby a stanovených cílů.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Město má zavedeno zdravé finanční řízení, neustále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování.

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami, přesto nemá přijata pravidla pro (ne)zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob a limity chování v této oblasti. Velmi odpovědně reaguje na předpokládané ekonomické dopady současné koronavirové situace – v oblasti příjmů i výdajů města a má zpracován několikastupňový systém hospodaření města v závislosti na hloubce ekonomických zásahů do příjmů města, zřízených organizací i života ve městě.

Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR. Proklientský přístup ve většině oblastí může být příkladem pro další municipality.

Rezervy má v oblasti energetického managementu, z důvodů personální neobsazenosti příslušného funkčního místa – to by však nemělo mít fatální dopad na udržitelný rozvoj města v oblasti spotřeby, resp. úspor energií.

Přetrvává doporučení přijmout pravidla, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace. Nemusí být stanoveno samostatným dokumentem, může být součástí nově tvořených strategických nebo jiných závazných dokumentů.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava a jeho organizace mají dostupné informace na webových stránkách, jsou nastaveny komunikační kanály s veřejností, občané města jsou zváni na veřejná projednávání a workshopy při řešení důležitých projektů. Město se zabývá veškerými stížnostmi a podněty občanů, v této agendě je vykázán klesající trend. V souladu se zákonem je uveřejňován Závěrečný účet statutárního města Jihlavy, zřízené a založené organizace uveřejňují výroční zprávy. Od 1.1.2020 je v platnosti Etický kodex Magistrátu města Jihlavy.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město velmi uspokojivě pracuje s principy participace a veřejného projednávání, rozvíjí nové formy elektronické komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a partnery. Město má rezervy v adresnějším a užším zapojení podnikatelského sektoru do aktivit MA21 a naplňování principů UR. Přetrvává doporučení zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy města, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu města, z výročních zpráv organizací města a další základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje apod. Dále nové doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce a rozšířit je na celé město jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací a případně přijmout vlastní pravidla k dodržování smluvních práv a povinností v oblasti veřejného zadávání.