Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Michal Němec
Konzultant Hana Geissler
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a ve srozumitelné formě.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit lze považovat za kompletní, zodpovězeny jsou všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ve většině případů využívá audit povinné a doporučené indikátory, a to se snahou o jejich kvantifikaci.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Situace je stabilní a město je schopno reagovat na nenadále situace osob v tíživé životní situaci operativně. V oblasti zmírňování chudoby spolupracuje s řadou sociálních služeb a finančně je podporuje. Snaží se i o rozvoj sociálních služeb v návaznosti na změny potřeb občanů, tak aby odpovídaly nejnovějším trendům právě v oblasti sociálního bydlení, tzv. bydlení především. Ve městě či v okolí jsou poskytovány všechny důležité sociální služby, které poskytují nejen základní a odborné poradenství, ale také nouzové ubytování či pomoc při udržení si bydlení. Osvědčil se systém vícestupňového sociálního bydlení (noclehárna, azylové domy, městská ubytovna, sociální byty),  který spolu s novým projektem Prevence bezdomovectví v Kopřivnici zajišťuje možnost bydlení i v krizových situacích. Postupně se snižuje počet velmi chudých domácností, což je důsledek velmi nízké míry nezaměstnanosti v regionu.  Díky systémové práci odboru města (majetku a sociálního) s dlužníky se daří snižovat zadlužené nájemníky a umožnit jim setrvat ve stávajícím bydlení (snížil se počet podaných žalob na dlužné nájemné a počet exekučně vyklizených bytů). Díky vysoké míře zaměstnanosti se snižuje počet nízkopříjmových domácností, ale přibývá počet osob v exekuci. Stále lze usuzovat z poradenské činnosti na vysokou zadluženost domácností, na kterou město dlouhodobě reaguje různými preventivními programy. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice je schopno postarat se o své obyvatele, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci. Za tímto účelem mimo jiné každoročně vyčleňuje finanční rezervy a rovněž financuje činnost krizového koordinátora. Ve spolupráci s neziskovým sektorem uplatňuje systém vícestupňového bydlení a nabízí široké spektrum možností bydlení či ubytování pro osoby a domácnosti v krizových situacích (noclehárna, azylový dům, ubytovna, sociální byty, krizový byt). Kromě toho město poskytuje zvýhodněné bydlení například i seniorům či osobám se zdravotním postižením, přičemž nabídka bytů je ve vztahu k potřebám poptávky dostatečná. Trend ve vývoji sociálně potřebných domácností byl ve městě v posledních třech letech pozitivní a došlo ke stabilizaci počtu předlužených osob, kterým město poskytuje odborné sociálně poradenské služby. 

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Ve městě je pestrá nabídka aktivit a sociálních služeb jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů a tato nabídka se rozšiřuje.  Nabídka aktivit mateřských a rodinných center se rozšiřuje a začala se zaměřovat i na matky na mateřské dovolené. Daří se v základních školách integrovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami za pomoci asistentů pedagoga a různých stavebních úprav. V posledních letech byla provedena řada úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Nabídka sociálních služeb se rozšiřuje a přizpůsobuje potřebám občanů. Město se snaží různými kanály občany o této oblasti informovat. Město přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

K zajištění rovného přístupu k veřejným službám a ke snižování sociálních nerovností přispívá v Kopřivnici mimo jiné rozvinutá vzdělávací infrastruktura, jejíž kapacita je dostatečná, a to i ve vztahu k dětem a žákům se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami. Město Kopřivnice podporuje nejrůznější zájmové činnosti a provozuje mateřské a rodinné centrum.  Zároveň město napomáhá k větší integraci handicapovaných a starších obyvatel tím, že navyšuje počet bezbariérových budov a veřejných prostranství. Rovněž finančně podporuje nejrůznější sociální služby a zároveň realizuje projekty, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, jakými jsou zejména senioři, lidé s handicapem a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Sociálně vyloučené lokality v Kopřivnici nejsou, ale vyskytují se zde objekty se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů. Veřejnost vnímá problémy související s pohybem osob bez přístřeší či pod vlivem návykových látek. Jedná se však o ojedinělé případy, které jsou však velmi intenzivní a toto jejich působení ovlivňuje veřejné mínění. Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí je dlouhodobě vysoká. Zájem občanů o veřejná projednávání je stabilní, lidé se zajímají o dění ve městě. Jejich zájem je  ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem. Lehce klesá ochota občanů zúčastnit se veřejného projednávání. Občané preferují komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Radnice komunikuje se všemi skupinami obyvatel, prostřednictvím různých setkání a pracovních skupin v rámci plánování sociálních služeb, Zdravotního plánu, Plánu zdraví apod, ale také prostřednictvím moderní komunikace - web, facebook, instagram apod. Při sestavování těchto skupin se dbá na to, aby v pracovních skupinách byly zastoupeny všechny zájmové skupiny obyvatel (senioři, zdravotně postižení,  apod.) nebo organizace, které jednají v jejich prospěch. Počet stížností je stabilní.  V Kopřivnici působí registrovaní i neregistrovaní dobrovolníci. Registrovaní se angažují zejména v sociálních a zdravotnických zařízeních, ostatní vyvíjejí řadu aktivit v neziskových organizacích a různých zájmových klubech, a to zejména v oblasti sportu, ale také kultury a dalších zájmových činnostech.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V Kopřivnici se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality většího územního rozsahu. Rovněž i počet každoročně evidovaných stížností obyvatel na sociálně patologické jevy je velmi nízký, což nicméně neznamená, že by obyvatelé tyto problémy ve městě vůbec nevnímali. Přesto, celkově podíl spokojených obyvatel v Kopřivnici dlouhodobě velmi výrazně převyšuje podíl nespokojených obyvatel. Aby tomu bylo i nadále, má město mimo jiné snahu aktivně komunikovat se svými občany témata související s dalším rozvojem města a nástrojů komunitního plánování využívá především v oblasti plánování sociálních služeb. Určité rezervy má město ve specifické oblasti dobrovolnictví. 

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Od roku 2016, kdy byla historicky nejnižší kriminalita od roku 1998, zaznamenáváme velice mírný vzestup kriminality, celkově je však kriminalita na území města velmi malá. Odráží celkový vývoj ve městě, na který má vliv např. velmi nízká míra nezaměstnanosti a snižující se počet domácnosti ohrožených chudobou. Město má funkční všechny orgány určené pro zvládání mimořádných událostí a krizových stavů a má zpracovánu potřebnou a legislativou předepsanou plánovací dokumentaci pro zvládání mimořádných událostí a krizových stavů. Z veřejných průzkumů vyplývá, že převážná většina občanů nepovažuje za nutné činit zvýšená či mimořádná opatření k zajištění ochrany majetku či své osoby, z čehož lze odvodit, že pocit bezpečí je pro občany přijatelný.  V případech domácího násilí došlo v r. 2019 k mírnému vzestupu počtu případů domácího násilí hlášeného PČR i počtu vykázání. Město realizuje řadu aktivit zaměřených na prevenci kriminality.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z dlouhodobého hlediska vykazuje Kopřivnice pokles kriminality, v roce 2019 byl nicméně zaznamenán nárůst nápadu trestné činnosti. Ačkoliv absolutně vzato není úroveň kriminality ve městě vysoká, tak ve srovnání s okolním regionem je v územní působnosti policejního obvodního oddělení Kopřivnice nápad trestné činnosti spíše nadprůměrný. Obavy z kriminality pociťuje poměrně výrazná část obyvatel města. Město se snaží působit především podporou preventivních akcí s cílem snižování kriminality. V oblasti krizového řízení je město velmi dobře připraveno. Co se specifické problematiky domácího násilí týče, tak město poskytuje základní poradenství, spolupracuje s neziskovými organizacemi a je schopno poskytnout krizové ubytování. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- široké možnosti podporovaného bydlení či ubytování pro osoby a domácnosti nacházející se v obtížné sociální či jiné krizové situaci

dostatečná kapacita vzdělávací infrastruktury, a to i ve vztahu k dětem a žákům s handicapem

- rozvinutá nabídka aktivit a sociálních služeb zajišťovaných ve spolupráci s neziskovými organizacemi

- absence větších sociálně vyloučených lokalit 

- vysoká míra spokojenosti obyvatel s životem ve městě

- připravenost města na zvládání mimořádných událostí a krizových stavů

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- poměrně vysoká míra předluženosti obyvatel a s tím související exekuce

- negativní vnímání sociálně patologických jevů ze strany obyvatel města 

- nižší ochota obyvatel podílet se na místním plánování 

- rezervy v oblasti dobrovolnictví (neexistence dobrovolnického centra)

- aktuálně mírný nárůst kriminality, která je navíc ve srovnání s okolními mikroregiony spíše nadprůměrná 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- zlepšení základních životních podmínek obyvatel 

- zvyšující se atraktivita bydlení v rámci širšího regionu (především ve vztahu k mladým a kvalifikovaným lidem)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- nárůst zdravotních rizik

- ekonomická recese a související nárůst nezaměstnanosti 

- snížení rozpočtu města v důsledku výpadku daňových příjmů


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

  u   V případě Kopřivnice ve většině případů postačuje pouze doporučení, aby město setrvalo v dosavadním úsilí a nadále realizovalo a rozvíjelo opatření a projekty v rámci sociální oblasti. S ohledem na identifikované slabé (či spíše slabší) stránky se jeví jako důležité zejména systematicky monitorovat vývoj počtu sociálně ohrožených a předlužených osob a domácností a snažit se jim adresovat včasnou a účinnou pomoc. Za tímto účelem je potřeba mimo jiné pokračovat v rozvíjení programů sociálního a dostupného bydlení. Dostupnými prostředky je potřeba usilovat o eliminaci sociálně patologických jevů (bezdomovectví, gamblerství, narkomanie...) a eliminovat tak mimo jiné obavy obyvatel, které s tímto a s kriminální činností souvisí. Zároveň je důležité nadále podněcovat zájem obyvatel o věci veřejné, tak aby se zvyšoval jejich zájem na řešení otázek a problémů souvisejících s místním plánováním a s rozvojem jejich města. Rovněž stojí za úvahu, zda více nemotivovat obyvatele k zapojení do dobrovolnických činností. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město Kopřivnice za oblast č. 9 „Sociální prostředí“ zpracovalo a v řádném termínu předložilo Audit udržitelného rozvoje, který lze považovat za úplný a v rámci kategorie B za dostatečně kvalitně zpracovaný. Poskytnuté informace ve formě komentářů a uvedených statistických údajů umožňují základním způsobem posoudit aktuální situaci ve městě z hlediska naplňování cílů udržitelného rozvoje v rámci sociální oblasti. Sebehodnocení municipality lze považovat za přiměřené.

Z předložených informací lze vyvodit hlavní závěr, že samospráva věnuje většině opatření v rámci sociální oblasti dostatečnou pozornost.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Situace je stabilní a město je schopno reagovat na nenadále situace osob v tíživé životní situaci operativně. V oblasti zmírňování chudoby spolupracuje s řadou sociálních služeb a finančně je podporuje. Snaží se i o rozvoj sociálních služeb v návaznosti na změny potřeb občanů, tak aby odpovídaly nejnovějším trendům právě v oblasti sociálního bydlení, tzv. bydlení především. Ve městě či v okolí jsou poskytovány všechny důležité sociální služby, které poskytují nejen základní a odborné poradenství, ale také nouzové ubytování či pomoc při udržení si bydlení. Osvědčil se systém vícestupňového sociálního bydlení (noclehárna, azylové domy, městská ubytovna, sociální byty),  který spolu s novým projektem Prevence bezdomovectví v Kopřivnici zajišťuje možnost bydlení i v krizových situacích. Postupně se snižuje počet velmi chudých domácností, což je důsledek velmi nízké míry nezaměstnanosti v regionu.  Díky systémové práci odboru města (majetku a sociálního) s dlužníky se daří snižovat zadlužené nájemníky a umožnit jim setrvat ve stávajícím bydlení (snížil se počet podaných žalob na dlužné nájemné a počet exekučně vyklizených bytů). Díky vysoké míře zaměstnanosti se snižuje počet nízkopříjmových domácností, ale přibývá počet osob v exekuci. Stále lze usuzovat z poradenské činnosti na vysokou zadluženost domácností, na kterou město dlouhodobě reaguje různými preventivními programy. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice je schopno postarat se o své obyvatele, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci. Za tímto účelem mimo jiné každoročně vyčleňuje finanční rezervy a rovněž financuje činnost krizového koordinátora. Ve spolupráci s neziskovým sektorem uplatňuje systém vícestupňového bydlení a nabízí široké spektrum možností bydlení či ubytování pro osoby a domácnosti v krizových situacích (noclehárna, azylový dům, ubytovna, sociální byty, krizový byt). Kromě toho město poskytuje zvýhodněné bydlení například i seniorům či osobám se zdravotním postižením, přičemž nabídka bytů je ve vztahu k potřebám poptávky dostatečná. Trend ve vývoji sociálně potřebných domácností byl ve městě v posledních třech letech pozitivní a došlo ke stabilizaci počtu předlužených osob, kterým město poskytuje odborné sociálně poradenské služby. 

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Ve městě je pestrá nabídka aktivit a sociálních služeb jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů a tato nabídka se rozšiřuje.  Nabídka aktivit mateřských a rodinných center se rozšiřuje a začala se zaměřovat i na matky na mateřské dovolené. Daří se v základních školách integrovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami za pomoci asistentů pedagoga a různých stavebních úprav. V posledních letech byla provedena řada úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Nabídka sociálních služeb se rozšiřuje a přizpůsobuje potřebám občanů. Město se snaží různými kanály občany o této oblasti informovat. Město přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

K zajištění rovného přístupu k veřejným službám a ke snižování sociálních nerovností přispívá v Kopřivnici mimo jiné rozvinutá vzdělávací infrastruktura, jejíž kapacita je dostatečná, a to i ve vztahu k dětem a žákům se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami. Město Kopřivnice podporuje nejrůznější zájmové činnosti a provozuje mateřské a rodinné centrum.  Zároveň město napomáhá k větší integraci handicapovaných a starších obyvatel tím, že navyšuje počet bezbariérových budov a veřejných prostranství. Rovněž finančně podporuje nejrůznější sociální služby a zároveň realizuje projekty, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, jakými jsou zejména senioři, lidé s handicapem a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Sociálně vyloučené lokality v Kopřivnici nejsou, ale vyskytují se zde objekty se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů. Veřejnost vnímá problémy související s pohybem osob bez přístřeší či pod vlivem návykových látek. Jedná se však o ojedinělé případy, které jsou však velmi intenzivní a toto jejich působení ovlivňuje veřejné mínění. Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí je dlouhodobě vysoká. Zájem občanů o veřejná projednávání je stabilní, lidé se zajímají o dění ve městě. Jejich zájem je  ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem. Lehce klesá ochota občanů zúčastnit se veřejného projednávání. Občané preferují komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Radnice komunikuje se všemi skupinami obyvatel, prostřednictvím různých setkání a pracovních skupin v rámci plánování sociálních služeb, Zdravotního plánu, Plánu zdraví apod, ale také prostřednictvím moderní komunikace - web, facebook, instagram apod. Při sestavování těchto skupin se dbá na to, aby v pracovních skupinách byly zastoupeny všechny zájmové skupiny obyvatel (senioři, zdravotně postižení,  apod.) nebo organizace, které jednají v jejich prospěch. Počet stížností je stabilní.  V Kopřivnici působí registrovaní i neregistrovaní dobrovolníci. Registrovaní se angažují zejména v sociálních a zdravotnických zařízeních, ostatní vyvíjejí řadu aktivit v neziskových organizacích a různých zájmových klubech, a to zejména v oblasti sportu, ale také kultury a dalších zájmových činnostech.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V Kopřivnici se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality většího územního rozsahu. Rovněž i počet každoročně evidovaných stížností obyvatel na sociálně patologické jevy je velmi nízký, což nicméně neznamená, že by obyvatelé tyto problémy ve městě vůbec nevnímali. Přesto, celkově podíl spokojených obyvatel v Kopřivnici dlouhodobě velmi výrazně převyšuje podíl nespokojených obyvatel. Aby tomu bylo i nadále, má město mimo jiné snahu aktivně komunikovat se svými občany témata související s dalším rozvojem města a nástrojů komunitního plánování využívá především v oblasti plánování sociálních služeb. Určité rezervy má město ve specifické oblasti dobrovolnictví. 

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní