Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Dana Kapitulčinová
Konzultant Svatava Janoušková
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Za poslední 3 roky můžeme konstatovat, že se oblast vzdělávání posouvá viditelnými kroky dopředu. Ze strany města se zvýšila podpora vzdělávacích aktivit (detailněji viz bod 7.1.1 i další), velmi se rozšířila nabídka vzdělávání a zlepšilo se síťování mezi organizacemi  díky zapojení města v projektu MAP ORP KOPŘIVNICE II. Nutno říct, že i samotné organizace (většina ZŠ a MŠ) se mnohem více zaměřili na oblast udržitelného rozvoje a rozvoj gramotností u žáků. Mnohé z nich získávají cenná ocenění jako „Světová škola“, „Etická škola“, „Skutečně zdravá škola“ apod., což dokazuje jejich cílené směřování k rozvoji dětí v širších oblastech - např. etiky, fair trade, globální výchovy, zapojení do charitativní činnosti apod. Detailnější popis viz jednotlivé oblasti. Detailní rozpis škol a jejich zapojení v projektech a aktivitách viz příloha "Statusy škol - ORP Kopřivnice".

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Od posledního auditu se realizace a podpora VUR ve městě značně zlepšila. Významný je zejména projekt MAP ORP Kopřivnice II, díky němuž došlo k posílení síťování mezi městem, školami a dalšími místními aktéry a vznikla celá řada materiálů podporujících EVVO a VUR na školách. Vzdělávání se zaměřuje nejen na environmentální témata, ale také na globální rozvojová témata (např. fair trade, etika). Město dále školy a školská zařízení podporuje materiálně na různé projekty a aktivity (např. přírodní zahrady, snižování spotřeby energie, recyklace odpadů). Pozitivně lze hodnotit také každoroční školení pro zaměstnance ZŠ a MŠ v oblasti spotřeby energie a nakládání s vodou. Pro rozvoj VUR ve městě jsou významná také pravidelná setkávání zástupců města, firem, úřadu práce a škol v rámci nově ustavené Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ve městě je poměrně vysoká, je nicméně nutné se v nadcházejících letech zaměřit na možnost srovnatelnosti dat s předchozími šetřeními. Dále bychom doporučily zavést systém vyhodnocování VUR, který je v současnosti připravován.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má snahu podporovat NNO zajišťující neformální vzdělávání, spolupracovat s nimi a nabízet dotační programy, které jsou pro ně dostupné. Většina NNO tu působí dlouhodobě, před 2 lety vznikla nová organizace zabývající se také neformálním vzděláváním - Centrum pro rodinu, z.s. Město tuto organizaci podpořilo v prvním roce její činnosti individuální dotací. V rámci dotačních programů se snažíme podpořit všechny žadatele, kteří splní kritéria vyhlášeného programu, i když ne vždy v plné finanční výši, o jakou žádali. V roce 2020 došlo k výraznému navýšení dotačního programu 1/OŠKS/2020 - Program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, který každoročně využívá přes 30 zapsaných spolků. Tím se výrazně zvýšila podpora zejména klubů pracujících s dětmi a mládeží a většina z tohoto navýšení jde přímo do činnosti klubů s dětmi a mládeží do 26 let.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje NNO a další instituce, které v rámci neformálního vzdělávání propagují tématiku udržitelného rozvoje. Významným zlepšením oproti minulému auditu je systematická podpora síťování různých aktérů ve vzdělávání v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů a projektu MAP ORP II. Do budoucna bychom doporučily vypracovat podrobnější analýzu činností relevantních organizací s ohledem na UR, aby mohla být případně městem podpořena méně zastoupená témata v neformálním vzdělávání.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Programy vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice UR se rozšiřují. Kromě široké nabídky vzdělávacích aktivit v rámci projektu MAP ORP KOPŘIVNICE II, který cílí různorodými tématy na několik cílových skupin (zejména pedagogové, děti a žáci, rodiče), realizuje město i řadu dalších akcí pro širokou veřejnost, na kterých se problematika UR objevuje. Vzdělávání k UR mj. probíhá např. v rámci Letního kina (spoty s tematikou třídění, min. 1 celovečerní film/dokument s tematikou UR, na akci probíhá třídění odpadu, jsou využívány Nicknacky (vratné zálohované kelímky), atd.).

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město pořádá celou řadu osvětových akcí vztahujících se k UR a cílí na všechny věkové skupiny – zahrnuje i lidi s hendikepem. Pracovníci úřadu, místní samosprávy i koordinátoři MA21 se pravidelně vzdělávají v problematice UR. Do budoucna je možno doporučit zejména konkrétní začlenění VUR ve strategických dokumentech a také systematické vyhodnocování programů a pravidelných akcí z hlediska působnosti na obyvatele.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci města je řada institucí nabízející volnočasové aktivity pro široké spektrum obyvatel. Primárně nabízí volnočasové aktivity příspěvková organizace města Dům dětí a mládeže, který se zaměřuje nejen na děti a žáky, ale v rámci MC Klokan také na nejmenší děti s rodiči a z druhé strany spektra má ve své nabídce také několik aktivit pro dospělé a seniory. Ve městě také působí řada sportovních klubů (více než 30) s dlouholetou tradicí a řada kulturních spolků. V oblasti kultury je stěžejní zejména práce Kulturního domu Kopřivnice, ale i Katolického domu nebo uskupení Živá Mandala. Všechny tyto organizace si plně uvědomují, že Kopřivnice je zdravým městem a podle toho se chovají při organizování aktivit - se snahou zachovávat životní prostředí, udržovat ho v čistotě a aktivně zapojovat lidi např. do třídění odpadu na akcích atd.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město významně podporuje volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl a zohledňuje zachování kvalitního životního prostředí při osvětových i sportovních akcích. Vyzdvihnout lze nové komunitní centrum Pětka, řadu sportovišť a dětských hřišť (včetně nových herních plácků na sídlištích) a v neposlední řadě zvýšenou finanční podporu formou dotací na sportovní a volnočasové akce.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • Projekt MAP ORP Kopřivnice II, díky němuž došlo k posílení síťování mezi městem, školami a dalšími místními aktéry a vznikla celá řada materiálů podporujících EVVO a VUR na školách – další pokračování projektu jistě povede k ještě větším zlepšením v oblasti VUR
 • Rada pro rozvoj lidských zdrojů – excelentní příklad spolupráce různých aktérů ve vzdělávání hodný pokračování
 • Každoroční školení pro zaměstnance ZŠ a MŠ v oblasti spotřeby energie a nakládání s vodou
 • Zvýšení finančního příspěvku na EVVO na žáka a spolufinancování projektů odborných učeben na ZŠ
 • Mladá fóra a Školní fóra podporující participaci dětí a mládeže v diskuzi o budoucnosti města
 • Zateplování budov a další úsporná opatření, vč. nového energetického softwaru a konzultací s energetikem města ohledně spotřeby
 • Recyklace několika typů odpadů na všech školách
 • Finanční podpora NNO a organizací, které se svými akcemi dotýkají (V)UR
 • Řada osvětových akcí vztahujících se k UR
 • Podpora volnočasových aktivit naplňujících zdravý životní styl (komunitní centrum Pětka, řada sportovišť a dětských hřišť)
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • Zatím není zaveden systém vyhodnocování VUR na školách
 • Strategický plán rozvoje města nezmiňuje specificky VUR (nicméně prvky VUR se zde objevují)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 • Poměrně vysoká spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ve městě
 • Využití současné situace s koronavirovou pandemií pro zlepšení aktivit, služeb a informování o tématice UR (např. zlepšení pomůcek pro distanční vzdělávání na školách, online semináře a vzdělávání v tématice (V)UR pro dospělé – možno také sdílet záznamy s širší veřejností na webových stránkách či sociálních sítích, poukázat na propojenost světa a důsledky degradace životního prostředí, atp.)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • Dopady koronavirové pandemie (nejen) na organizace zabývající se volnočasovými aktivitami a sportem (z důvodu epidemiologických opatření)
 • Snížení rozpočtu města a tím i dotačních prostředků pro organizace zabývajících se prvky VUR
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučujeme:

 • Dopracovat a zavést systém vyhodnocování VUR na školách, který je v současnosti připravován.
 • Zaměřit se v nadcházejících letech na možnost srovnatelnosti dat s předchozími šetřeními ohledně spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi ve městě či jakýmikoli dalšími opakovanými šetřeními.
 • Podpořit zavedení kompostérů a sběru dešťové vody ve všech školách a školských zařízeních, kde je to technicky možné.
 • Vypracovat podrobnější analýzu činností všech relevantních organizací s ohledem na UR, aby mohla být případně městem podpořena méně zastoupená témata.
 • Začlenit specificky VUR ve strategických dokumentech města.
 • Systematicky vyhodnocovat programy a pravidelné akce z hlediska působnosti na obyvatele.
 • Podpořit místní organizace, které budou postižené dopady koronavirové pandemie (např. sportovní kluby atp.).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město se v oblasti VUR od předchozího auditu značně zlepšilo. Může stavět na řadě silných stránek a zaměřit se na další zlepšení ve slabších oblastech v následujících letech (viz výše silné a slabé stránky). Současnou nesnadnou situaci s koronavirovou pandemií může město zkusit využít také k pozitivním změnám ve vzdělávání (např. podpora kvalitní distanční výuky či online osvětových aktivit nejen v oblasti UR).

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Za poslední 3 roky můžeme konstatovat, že se oblast vzdělávání posouvá viditelnými kroky dopředu. Ze strany města se zvýšila podpora vzdělávacích aktivit (detailněji viz bod 7.1.1 i další), velmi se rozšířila nabídka vzdělávání a zlepšilo se síťování mezi organizacemi  díky zapojení města v projektu MAP ORP KOPŘIVNICE II. Nutno říct, že i samotné organizace (většina ZŠ a MŠ) se mnohem více zaměřili na oblast udržitelného rozvoje a rozvoj gramotností u žáků. Mnohé z nich získávají cenná ocenění jako „Světová škola“, „Etická škola“, „Skutečně zdravá škola“ apod., což dokazuje jejich cílené směřování k rozvoji dětí v širších oblastech - např. etiky, fair trade, globální výchovy, zapojení do charitativní činnosti apod. Detailnější popis viz jednotlivé oblasti. Detailní rozpis škol a jejich zapojení v projektech a aktivitách viz příloha "Statusy škol - ORP Kopřivnice".

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Od posledního auditu se realizace a podpora VUR ve městě značně zlepšila. Významný je zejména projekt MAP ORP Kopřivnice II, díky němuž došlo k posílení síťování mezi městem, školami a dalšími místními aktéry a vznikla celá řada materiálů podporujících EVVO a VUR na školách. Vzdělávání se zaměřuje nejen na environmentální témata, ale také na globální rozvojová témata (např. fair trade, etika). Město dále školy a školská zařízení podporuje materiálně na různé projekty a aktivity (např. přírodní zahrady, snižování spotřeby energie, recyklace odpadů). Pozitivně lze hodnotit také každoroční školení pro zaměstnance ZŠ a MŠ v oblasti spotřeby energie a nakládání s vodou. Pro rozvoj VUR ve městě jsou významná také pravidelná setkávání zástupců města, firem, úřadu práce a škol v rámci nově ustavené Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ve městě je poměrně vysoká, je nicméně nutné se v nadcházejících letech zaměřit na možnost srovnatelnosti dat s předchozími šetřeními. Dále bychom doporučily zavést systém vyhodnocování VUR, který je v současnosti připravován.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má snahu podporovat NNO zajišťující neformální vzdělávání, spolupracovat s nimi a nabízet dotační programy, které jsou pro ně dostupné. Většina NNO tu působí dlouhodobě, před 2 lety vznikla nová organizace zabývající se také neformálním vzděláváním - Centrum pro rodinu, z.s. Město tuto organizaci podpořilo v prvním roce její činnosti individuální dotací. V rámci dotačních programů se snažíme podpořit všechny žadatele, kteří splní kritéria vyhlášeného programu, i když ne vždy v plné finanční výši, o jakou žádali. V roce 2020 došlo k výraznému navýšení dotačního programu 1/OŠKS/2020 - Program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, který každoročně využívá přes 30 zapsaných spolků. Tím se výrazně zvýšila podpora zejména klubů pracujících s dětmi a mládeží a většina z tohoto navýšení jde přímo do činnosti klubů s dětmi a mládeží do 26 let.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje NNO a další instituce, které v rámci neformálního vzdělávání propagují tématiku udržitelného rozvoje. Významným zlepšením oproti minulému auditu je systematická podpora síťování různých aktérů ve vzdělávání v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů a projektu MAP ORP II. Do budoucna bychom doporučily vypracovat podrobnější analýzu činností relevantních organizací s ohledem na UR, aby mohla být případně městem podpořena méně zastoupená témata v neformálním vzdělávání.