Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Stanislav Wasserbauer
Konzultant Jana Nedbalová
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně, srozumitelně, podrobně, připomínky v průběhu oponentury byly vypořádány.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit odpovídá na všechny návodné otázky, otázky jsou zodpovězeny v potřebné míře, podávají přehled o situaci ve městě ve všech hodnocených oblastech a jsou doloženy analýzou zdravotního stavu obyvatel.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné i doporučené indikátory. Předkladatel auditu zodpověděl otázky i z hlediska povinných i doporučených indikátorů.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situace je stabilní. Nastavená spolupráce v rámci plnění aktivit Zdravotního plánu se ukázala jako prospěšná. Město díky tvorbě Zdravotního plánu spolupracuje i se zdravotnickými zařízeními a odborníky ve městě.  Zdravotní plán, ale i další strategické materiály se snaží reagovat na potřeby svých občanů a výzvy, které lze očekávat v souvislosti se zdravím v budoucnosti.  

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stabilní velmi dobrý vývoj, existence zdravotního plánu i dalších strategických materiálů. Pozitivem je i kvalifikovaný přenos tématu podpory zdraví a prevence nemocí do dalších strategických dokumentů města a následně i do praktického rozhodování. "Zdraví obyvatel" je pojímáno v širokém kontextu ovlivňování a zlepšování podmínek pro zdraví a kvalitu života občanů města. Kladně lze také hodnotit věcné zpracování auditu, jsou zde uvedeny důležité a potřebné informace a také relevantními odkazy. V auditu nejsou zbytečné balastní informace, audit vykazuje snahu komplexně popsat situaci ve městě.


Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Došlo k mírnému zlepšení. Spolupráce města s různými organizacemi na aktivitách souvisejícími se zdravím je stabilní, účast je zde přiměřená. Město disponuje rozsáhlou sítí hřišť a sportovišť  a  každoročně připravuje či podporuje nepřebernou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití. Zároveň se připravuje na změnu demografického vývoje.   Široká veřejnost je každoročně zapojena do oblastí výzkumů a šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech je stabilní. Město využívá různé kanály k oslovování a vyzývání veřejnosti.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V této části podává město poměrně obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů, na zlepšování podmínek pro zdraví ve městě a na zlepšení kvality jejich života, které jsou postaveny na kvalitní infrastruktuře. Vedle zájmu o podporu zdraví dětí a mládeže je možno sledovat i stále se rozšiřující spektrum služeb a aktivit pro seniory. Jedná se o silnou stránku města s dlouhodobou tradicí a kvalitou. Na připomínky město reagovalo doplněním. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Došlo k mírnému zlepšení situace. V rámci sledovaných zdravotních ukazatelů je situace stabilní, v některých případech došlo ke snížení výskytu, v jiných případných došlo k mírnému zvýšení incidence nemocí. Na změny se snaží město reagovat v rámci Zdravotního plánu.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice disponuje dokumentem „Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice“ z května 2019, která vyhodnocuje všechny důležité ukazatele zdravotního stavu vč. demografických dat v dostatečně dlouhé časové řadě a srovnává je i s republikovým průměrem a stavem v Moravskoslezském kraji. Analýza je zpracována na velmi vysoké odborné úrovni a poskytuje odpovědi na všechny návodné otázky v této části auditu. Připomínky v průběhu auditu byly akceptovány a text doplněn či upraven.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • střední délka života se jako zásadní ukazatel zdravotního stavu obyvatel ve městě prodlužuje u mužů i u žen
 • u mužů i žen klesá celková úmrtnost i úmrtnost z hlavních příčin: srdečně-cévních nemocí, zhoubných nádorů, klesá také předčasná úmrtnost
 • velmi nízká je kojenecká a dětská úmrtnost
 • vývoj výskytu mnohých infekčních onemocnění je ve městě příznivý, výskyt pohlavně přenosných nákaz je ojedinělý
 • incidence zhoubných nádorů je u mužů i žen klesající, pod úrovní ČR i kraje
 • město reaguje na demografický vývoj a podporuje nabídku sociálních služeb pro seniory
 • ve městě existuje zdravotní plán a další strategické dokumenty, podpora zdraví i prevence nemocí je integrována i do dalších dokumentů
 • ve městě existuje politická podpora projektu Zdravého města
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • ve městě klesá počet obyvatel
 • ve městě výrazně stoupá počet osob ve věku nad 65 let, podobně i počet seniorů starších 80 let, trend bude pokračovat
 • dochází k poměrně strmému nárůstu výskytu hepatitidy typu C, podobná situace je i u salmonelózy
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • podpora ze strany vedení města i spolupracujících partnerů
 • dotační politika EU, možnost čerpání dotací z ESF
 • pozitivní vývoj některých důležitých ukazatelů zdraví v ČR
 • využití příkladů dobré praxe z mnohých zdrojů
 • zvyšující se zájem občanů o své zdraví, o podporu a ochranu zdraví a prevenci nemocí
 • možnost využívání podpory NSZM
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • nepříznivý demografický vývoj se všemi souvisejícími dopady, zejména zdravotnického, sociální a ekonomického charakteru
 • nárůst byrokracie
 • hrozba mimořádných situací s možnými negativními dopady na zdraví obyvatel, na jejich vzdělávání, zaměstnanost a sociálně ekonomické podmínky života
 • hospodářská nestabilita, hrozba zvyšující se nezaměstnanosti 
 • nedostatečná zdravotní gramotnost související se sníženou schopností rozeznat i ověřit neověřené a zavádějící informace a mýty v oblasti zdraví a prevence nemocí
 • negativní dopady nezdravého životního stylu (sedavá zaměstnání a koníčky, nedostatek pohybu, zvyšující se stresy apod.)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit oblasti Zdraví obyvatel splňuje podmínky, kladené dle metodiky na hodnocení města kategorie B. Z auditu je zřejmé, že se město věnuje ochraně a podpoře zdraví svých obyvatel, že těmto tématům věnuje potřebnou pozornost, a to dlouhodobě i na podkladě schváleného Zdravotního plánu. Ev. drobné připomínky jsou popsány u jednotlivých auditních otázek.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Z hlediska tématu udržitelného rozvoje uspokojivý, velmi dobrý stav bez zásadnějších připomínek.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situace je stabilní. Nastavená spolupráce v rámci plnění aktivit Zdravotního plánu se ukázala jako prospěšná. Město díky tvorbě Zdravotního plánu spolupracuje i se zdravotnickými zařízeními a odborníky ve městě.  Zdravotní plán, ale i další strategické materiály se snaží reagovat na potřeby svých občanů a výzvy, které lze očekávat v souvislosti se zdravím v budoucnosti.  

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stabilní velmi dobrý vývoj, existence zdravotního plánu i dalších strategických materiálů. Pozitivem je i kvalifikovaný přenos tématu podpory zdraví a prevence nemocí do dalších strategických dokumentů města a následně i do praktického rozhodování. "Zdraví obyvatel" je pojímáno v širokém kontextu ovlivňování a zlepšování podmínek pro zdraví a kvalitu života občanů města. Kladně lze také hodnotit věcné zpracování auditu, jsou zde uvedeny důležité a potřebné informace a také relevantními odkazy. V auditu nejsou zbytečné balastní informace, audit vykazuje snahu komplexně popsat situaci ve městě.


5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Došlo k mírnému zlepšení. Spolupráce města s různými organizacemi na aktivitách souvisejícími se zdravím je stabilní, účast je zde přiměřená. Město disponuje rozsáhlou sítí hřišť a sportovišť  a  každoročně připravuje či podporuje nepřebernou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití. Zároveň se připravuje na změnu demografického vývoje.   Široká veřejnost je každoročně zapojena do oblastí výzkumů a šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech je stabilní. Město využívá různé kanály k oslovování a vyzývání veřejnosti.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V této části podává město poměrně obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů, na zlepšování podmínek pro zdraví ve městě a na zlepšení kvality jejich života, které jsou postaveny na kvalitní infrastruktuře. Vedle zájmu o podporu zdraví dětí a mládeže je možno sledovat i stále se rozšiřující spektrum služeb a aktivit pro seniory. Jedná se o silnou stránku města s dlouhodobou tradicí a kvalitou. Na připomínky město reagovalo doplněním. 

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Došlo k mírnému zlepšení situace. V rámci sledovaných zdravotních ukazatelů je situace stabilní, v některých případech došlo ke snížení výskytu, v jiných případných došlo k mírnému zvýšení incidence nemocí. Na změny se snaží město reagovat v rámci Zdravotního plánu.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice disponuje dokumentem „Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice“ z května 2019, která vyhodnocuje všechny důležité ukazatele zdravotního stavu vč. demografických dat v dostatečně dlouhé časové řadě a srovnává je i s republikovým průměrem a stavem v Moravskoslezském kraji. Analýza je zpracována na velmi vysoké odborné úrovni a poskytuje odpovědi na všechny návodné otázky v této části auditu. Připomínky v průběhu auditu byly akceptovány a text doplněn či upraven.