Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Jaroslav Martínek
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl zpracován přehledně, ve velmi podrobném rozsahu a srozumitelně. Zpracovatelé se vyvarovali drobných nedostatků z předchozího hodnocení.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověd na všechny otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Zpracovatelé využívají jak povinné tak doporučené indikátory pro hodnocení stavu ve městě.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci autobusové i vlakové dopravy, koordinátorem integrovaného dopravního systému (KODIS) na zapracování všech připomínek v oblasti příměstské autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí. Všechny příměstské linkové autobusy obsluhující město jsou nízkopodlažní, 30% z nich jezdí na CNG a zbývajících 70% jezdí na naftu, zde je ovšem důležité podotknout, že splňují normu Euro 6, jsou tedy všechny nízkoemisní (EEV). Kompletní vozový park dopravce byl obnoven na konci roku 2018. Jednání vede město také v oblasti úprav výpravních budov, a to hlavně pro zlepšení užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. I přesto, že město nemá přímou možnost ovlivnit vozový park dopravců a úpravy budov v jejich vlastnictví, je aktivní v jednáních směřujících ke zlepšení v této problematice.

Cyklostezky, cyklotrasy, chodníky i přechody se dlouhodobě staví nebo rekonstruují jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik. Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů). Město klade velký důraz na bezbariérovost komunikací pro pěší a budov občanské vybavenosti ve svém vlastnictví. Město disponuje jak stezkami s odděleným provozem pěších a cyklistů, tak i stezkami společnými či samostatnými. Ve městě je i několik značených cyklotras.

Jednotlivé akce se připravují v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 a také z Generelu cyklistické dopravy města Kopřivnice, který byl dokončen v roce 2016 a po schválení v orgánech města také z Plánu udržitelné městské mobility (předpoklad 1. pol. 2020). Dalším dokumentem, který má město zpracovaný je Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015-2020, Kopřivnice na kolečkách.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Problematiku veřejné dopravy, díky absenci vlaastní MHD, řeší město v rámci integrovaného sysému KODIS. Aktivně vytupuje v rámci vyjednávání počtu linek i kvalitě vozového parku. V rámci nemotorové dopravy (cyklo, pěší) se postupuje v rámci Akčník plánu, které jsou zpracovány ve dvouletých cyklech a jsou průběžně naplňovány a monitorovány. Velký důraz je kladen na bezbariérovost.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město může z důvodu absence MHD ovlivnit snížení IAD pouze v doplňování infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklisté a chodci). Veřejnou dopravu podporuje hlavně realizací bezbariérových chodníků, přepravních uzlů, autobusových zastávek atd.

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci autobusové i vlakové dopravy, koordinátorem integrovaného dopravního systému (KODIS) na zapracování všech připomínek v oblasti příměstské autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí.

Další možností je regulace parkování motorových vozidel v nejvíce exponovaných částech města, jednou z nich je bezpochyby centrum. Zde má město ještě rezervy, i když za posledních několik let došlo alespoň k částečné regulaci právě v centru města. Město má zpracováno několik strategických dokumentu zabývajících se dopravou, před schválením je také  Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy města, která navrhuje mimo jiné i systém regulace parkování (předpoklad zavedení v roce 2020). Kopřivnice realizuje každé dva roky průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného Evropského indikátoru ECI 1. V roce 2013, 2015, 2017 a 2019 proběhlo také dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI A.3: Mobilita a přeprava místních obyvatel. Město má za cíl snižovat podíl IAD ve prospěch používání alternativních druhů dopravy, toto je také obsaženo ve vizi PUMM města, a to Kopřivnice - nejen město automobilů.

Ve městě byl do změny smlouvy, a tím i dopravce (12/2018) provozován cyklobus a skibus Beskydy:

Trasa cyklobusu - Nový Jičín - Příbor - Kopřivnice - Frenštát pod Radhoštěm - Velké Karlovice - Bílá - Turzovka (Slovensko)

Trasa ski busu - Nový Jičín - P - Kopřivnice - Frenštát p. Radhoštěm - Čeladná - Bílá

Město již několik měsíců vede jednání s dotčenými obcemi a KÚ MSK o znovuzavedení těchto linek. Předpoklad zahájení provozu je již od 06/2020. Cyklobusy i skibusy byly provozovány jako běžné autobusové linky a mohli je využít k přepravě jak cykloturisté s jízdními koly či lyžaři s lyžemi, tak i pěší turisté a všichni ostatní cestující.

Jako celek lze i tuto oblast hodnotit pozitivně.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město má v tomto ohledu poměrně stíženou roli, jelikož neprovozuje vlastní MHD a je odkázáno na vyjednávání s externími odavateli. Co se týče nabídky veřejné dopravy lze konstatovat, že stav zlepšující se a počet spojů je dostačující. Na základě vyhodnocování indikátorů mobility obyvatel je stav více méně konsttatní, kdy podíl udržitelných modů dopravy kolísá kolem 60%, což v kontextu obdobných měst není špatné. Nicméně z  hlediska časového porovnání není trend rostoucí.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu, proto není schopno přímo ovlivnit podíl nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě.

Kopřivnice zajišťuje dopravní obslužnost města na základě Smlouvy zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ s účinnosti od prosince 2018, a to pro následujících 10 let. Smlouva procentuálně upravuje spoluúčast jednotlivých dotčených měst a obcí. Všechny autobusy, které zajišťují dopravní obslužnost na základě této smlouvy v Kopřivnici jsou nízkoemisní (EEV).

V posledních 3 letech je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, a to jak vlivem dopravních staveb, tak i postupných zaváděním vozidel EEV, a to hlavně díky vzniku čerpací stanice na CNG v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o. V roce 2019 vznikla čerpací stanice CNG pro autobusy obsluhující oblast Kopřivnicka na ulici Dělnická, která se stala také první veřejnou stanicí v Kopřivnici. Město nemůže z důvodu absence vlastní MHD ovlivnit počty vozidel EEV ve veřejné dopravě, je však nutné podotknout, že ve výběrovém řízení na nového autobusového dopravce v našem regionu, Moravskoslezský kraj požadoval určitá procenta vozidel na CNG.  

Město zohledňuje nákup nových EEV vozidel, a to hlavně na CNG (prozatím bez příspěvkových organizací).

V současné době se ve městě nachází také stanice na LPG a jedna nabíječka pro elektromobily. V současné době probíhají jednání ohledně dalších lokalit pro rychlonabíječky pro elektromobily, a to pro 2 až 4 vozidla.

Tato problematika je mimo jiné také řešena v Územní energetické koncepci města Kopřivnice včetně místních částí, která je k nahlédnutí na webových stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Tuto oblast je možno rozdělit na dvě úrovně. 1. MHD - zde město nepřímo ovlivňuje v rámci výběrového řízení na provozovatele veřejné dopravy v rácmi integrovaného systému, kde se podařilo tento aspekt prosadit. 2. vlastní vozový park - požadavek na EVV vozidla je zohledněn v rámci vyběrových řízení. Samotný úřad je toho příkladem, nyné je potřeba sse zaměřit na příspěvkové organizace. Zde bych ppouze uvedl drobnou poznámku ke vnímání EVV vozidle v budoucnu. Je potřeba zohlednit i využití vozidel a například pro potřeby cest "kolem komína" řešit i elektrovozidla a elektrokola
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice se aktivně zabývá Bezpečností silničního provozu (BESIP). V této oblasti zajišťuje město prostřednictvím lektora dopravní výchovy a koordinátora dopravního hřiště výuku všech žáků I. stupně ZŠ v Kopřivnici a blízkém okolí. Výuka dopravní výchovy probíhá za podpory Městské policie Kopřivnice na dětském dopravním hřišti v rámci praktické výuky, ve třídách se učí teorie. V rámci aktivit BESIP jsou děti odměňovány, a to převážně reflexními prvky. Reflexní prvky jsou při různých městských akcích také rozdávány ostatním občanům včetně seniorů.  Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje.

V rámci každoročního projektu „Aktivní senior“ se konají přednášky s odborným lektorem na téma novinky v silničním provozu. Dále v roce 2019 se 2x uskutečnila hraná přednáška v rámci celostátního projektu „Senior bez nehod“.
Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje.
Na základě strategických dokumentů, aktuálních připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, odborných pracovníků města či jeho obyvatel dochází k postupnému odstraňování problémových míst na komunikacích. Stávající dopravní problémy jsou definovány v těchto dokumentech. Jednou měsíčně se také schází pracovní skupina, která se zabývá touto problematikou a hledá řešení, která pomáhají ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

V příloze tohoto bodu jsou uvedeny některé z projektů pro zvýšení bezpečnosti realizované městem v letech 2017 až 2019.


Oblast 4.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se problematikou ezpečnosti silničního provozu zabývá velmi intenzivně a to jak v rámci dopravně-výchovných aktivit, tak v rámci řešení nehodových lokalit. Město má zřízenu pracovní skupinu, která se pravidleně schází a mimo jiné řeší názory občanů. Celou kapitolu a realizované činnosti hodnotím pozitivně.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice realizuje opatření ke snížení zátěže z dopravy na životní prostředí v závislosti na strategických dokumentech postupnými realizacemi akcí, které jsou jmenovány v těchto dokumentech. Jedná se hlavně o realizaci opatření snižující poptávku po individuální automobilové dopravě, jako je doplnění infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklostezky, cyklopruhy, bezbariérové komunikace, atd.). Úpravy pro podporu veřejné hromadné dopravy (zastávky hromadné dopravy, integrace dopravy, přestupní uzly, regulace parkování) a v neposlední řadě taky dalšími doprovodnými prvky.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

I přesto, že město systematicky nemonitoruje dopad dopravy na ŽP, musím konstatovat, že v této oblasti zaznamenalo velký pokrok oproti poslednímu hodnocení. Všechny strategické dokumenty v oblasti dopravy řeší ŽP a prošly posouzním SEA. Město aktualiazovalo Plán zlepšení kvality ovzduší, kde identifikovalo podíly zdrojů.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- dlohodobá a kontinuální systematická práce směr k udržitelné mobilitě,

- dopracování strategických dokumnetů pro oblast doprava,

- dlouhodobá podpora cyklistické dopravy,

- aktivní a účinná komunikace s poskytovateli veřejné dopravy v regionu,

- systematická práce s občany.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- dlouhodbější koncepce obměny vozového parku řízených organizací


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 - řešení parkování díky strategickému domumentu,

- dotační programu v novém programovacím období,

- spolupráce s hlavními zaměstanvateli na podpoře mobility pracovních sil,

- elektrifikace trati Studénka - Veřovice.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- změna politické situace a snížení podpory v oblasti MA21 a udržitelné mobility

- odkládání elektrifikace trati Studnka  - Veřovice.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Řízení a organizace činností v rámci aktivit MA21 v oblasti dopravy jsou na velmi dobré úrovni, tomuto tématu je věnována dlouhodobá a systemativcká pozornost. Město Dopracovalo chybějící strategickédokumety pro oblast dopravy a to Plán udržitelné dopravy a Koncepce dopravy v klidu.

Řešení dopravy je ztížené areálem Tatry a strukturou osídlení. Přesto se daří dopravu řešit na poměrně dobré úrovni.

Velmi pozitivně hodnotím komunikaci k zajištěné veřejné dopravy v rámci města a regionu, kde pošet spojů a vozový park jsou na velmi dobré úrovni.

Potěšující je, že podíl udržitelné mobility sledovaný v rámaci evropského indikátoru je ve městě stabilizovan. Lze předpokládat, že i díky dokončeným strategickýcm dokumnetů se může podíl udržitelných způsobů mobility dále zvyšovat.

I když hodnocení dopradů dopravy na ŽP je nějakým způsobe řešeno, i nadále by bylo dobré rozvinout sledovávní, vyhodnocování a především následnou informovanost vůči občanů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Hodnocená oblast je velmi dobrém stavu, město podniklo řadu zlepšení oproti předchozímu hodnocení, přesto exitují i nadále podoblasti pro zlepšení a především stabilitaci stávajícího dobrého stavu.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci autobusové i vlakové dopravy, koordinátorem integrovaného dopravního systému (KODIS) na zapracování všech připomínek v oblasti příměstské autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí. Všechny příměstské linkové autobusy obsluhující město jsou nízkopodlažní, 30% z nich jezdí na CNG a zbývajících 70% jezdí na naftu, zde je ovšem důležité podotknout, že splňují normu Euro 6, jsou tedy všechny nízkoemisní (EEV). Kompletní vozový park dopravce byl obnoven na konci roku 2018. Jednání vede město také v oblasti úprav výpravních budov, a to hlavně pro zlepšení užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. I přesto, že město nemá přímou možnost ovlivnit vozový park dopravců a úpravy budov v jejich vlastnictví, je aktivní v jednáních směřujících ke zlepšení v této problematice.

Cyklostezky, cyklotrasy, chodníky i přechody se dlouhodobě staví nebo rekonstruují jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik. Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů). Město klade velký důraz na bezbariérovost komunikací pro pěší a budov občanské vybavenosti ve svém vlastnictví. Město disponuje jak stezkami s odděleným provozem pěších a cyklistů, tak i stezkami společnými či samostatnými. Ve městě je i několik značených cyklotras.

Jednotlivé akce se připravují v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 a také z Generelu cyklistické dopravy města Kopřivnice, který byl dokončen v roce 2016 a po schválení v orgánech města také z Plánu udržitelné městské mobility (předpoklad 1. pol. 2020). Dalším dokumentem, který má město zpracovaný je Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015-2020, Kopřivnice na kolečkách.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Problematiku veřejné dopravy, díky absenci vlaastní MHD, řeší město v rámci integrovaného sysému KODIS. Aktivně vytupuje v rámci vyjednávání počtu linek i kvalitě vozového parku. V rámci nemotorové dopravy (cyklo, pěší) se postupuje v rámci Akčník plánu, které jsou zpracovány ve dvouletých cyklech a jsou průběžně naplňovány a monitorovány. Velký důraz je kladen na bezbariérovost.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se