Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lucie Holan Pavlištíková
Konzultant Karel Bařinka
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se rozvíjí v souladu s územním plánem. Snaží se přednostně využívat zastavěné území města a minimalizovat zábory ZPF. V novém územním plánu  z roku 2019 došlo k výrazné redukci nového zastavitelného území mimo stávající zastavěné území města. V zastavitelném území je zachována rezerva pro připravovaný obchvat Vlčovic - silnice I/58.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V územně plánovací dokumentaci je jasně popsaná vize rozvoje. Město se rozvíjí s důrazem na intenzifikaci zástavby společně s rozvojem místních hodnot.Území je v rámci měřítka dostatečně diferencované a nabízí slušnou dostupnost veřejných zařízení.S tímto přístupem je respektován demografický vývoj města. S ohledem na změny oproti předešlému územnímu plánu, který byl zaměřen na rozrůstání zástavby města uděluji hodnocení 1 a zlepšující se trend.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má nastavenou systematickou a dlouhodobou spolupráci s odborníky v oblasti architektury. Ve sledovaném období realizovalo i stavbu oceněnou v regionální soutěži Stavba roku MSK.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Spolupráce s externími odborníky a vysokými školami sice byla oproti předchozímu auditu utlumena, ale za to byl vytvořen nový útvar oddělení architektury, který udržuje odborníky v rámci městského úřadu. V rámci zadávání zakázek město tvoří priority, kde bude dán důraz na kvalitu. Je důležité však upozornit, že pořád převažuje kritérium hodnoty zakázky. S ohledem na posun v některých aspektech, při zachování předchozích kvalit dávám hodnocení 0 se zlepšujícím se trendem.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na území města se nenachází výrobní areál typu brownfield, Město i soukromí investoři postupně obnovují nevyužívané objekty a nacházejí pro ně nový účel - např. z bývalých objektů výměníkových stanic vznikají garáže, podnikatelské provozovny či objekty pro nové sociální služby. V současné době probíhá rozsáhlý projekt výstavby nového muzea Tatry ve spolupráci města, Moravskoslezského kraje a společnosti Tatra Trucks, a.s.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město spravuje svůj industriální majetek kvalitně. Plochy brownfield v územně plánovací dokumentaci nejsou zaznamenány a při osobní návštěvě Kopřivnice je zřejmé, že průmyslové areály jsou aktivní. Možné brownfields jsou kontrolovány skrze databázi agentury Czechinvest, která však není z její strany aktivně spravována a je nutné objekty a areály do webové databáze zadat. Jakou formou se průběžně tato data do databáze zadávají není v auditu zmíněno a město samo ji nevytváří a nespravuje. Oficiální forma komunikace se správci a majiteli aktivních průmyslových areálů v auditu není zmíněna. I přes aktivní správu majetku města uděluji hodnocení 0.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město provádí obnovu a rozvoj infrastruktury a bytového fondu v souladu se schválenými strategickými dokumenty. K financování jednotlivých akcí kromě vlastních zdrojů aktivně využívá evropských i národních fondů.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky a aktivně spravuje svůj majetek. S ohledem na množství akcí realizovaných za sledované období uděluji hodnocení 2.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město aktivně reaguje na probíhající změnu klimatu a realizuje opatření k zadržování a dalšímu využívání dešťové vody či k ochraně obyvatel a majetku před povodněmi.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Bez připomínek. Hodnocení souhlasí se sebehodnocením města.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Nejsilnější stránkou města je správa technické, veřejné infrastruktury a majetku města. Zřetelné je to množstvím investičních akcí, do kterých se postupně otiskává adaptační strategie na klima. V některých projektech (Revitalizace centra města, Komunitní centrum pětka, aj.) se projevuje kvalitní dlouhodobá aktivita odborníků v adekvátnosti řešení.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

S ohledem na nadprůměrnou aktivitu města v otázkách územního rozvoje a architektury je překvapující, že se snaha o kvalitní řešení neprojevuje více v zadávání veřejných zakázek. Alespoň v klíčových projektech, případně drobných pilotních, je možné hledat jiné cesty zadávání, které budou vyhovovat také potřebám města.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Město má silnou možnost dále navazovat a posilovat vztahy s externími odborníky (soutěž, workshop, spolupráce s VŠ) na základě předchozích zkušeností, kteří jsou schopni vnést do města nadhled nad některé problematiky.  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hlavní hrozbou města Kopřivnice je dlouhodobé zaměření na těžký průmysl, který má tendence v rámci rozvoje města jak prudce narůstat, tak prudce klesat. I přes oprávněnou hrdost na areál Tatry, je vývoj takto velké oblasti těžkého průmyslu v rámci zastavitelného území města rizikový. Riziko podporuje navíc nesystematické sledování vzniku areálů a objektů brownfields.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Bez dalších připomínek.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město se stabilně rozvíjí udržitelné způsoby územního plánování, správy a zpracování kvalitního veřejného prostředí a architektury. Reaguje na změny v trendech rozvoje města a implementuje je v dílčích částech do různých podkladů, strategií, dokumentů a projektů.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se rozvíjí v souladu s územním plánem. Snaží se přednostně využívat zastavěné území města a minimalizovat zábory ZPF. V novém územním plánu  z roku 2019 došlo k výrazné redukci nového zastavitelného území mimo stávající zastavěné území města. V zastavitelném území je zachována rezerva pro připravovaný obchvat Vlčovic - silnice I/58.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V územně plánovací dokumentaci je jasně popsaná vize rozvoje. Město se rozvíjí s důrazem na intenzifikaci zástavby společně s rozvojem místních hodnot.Území je v rámci měřítka dostatečně diferencované a nabízí slušnou dostupnost veřejných zařízení.S tímto přístupem je respektován demografický vývoj města. S ohledem na změny oproti předešlému územnímu plánu, který byl zaměřen na rozrůstání zástavby města uděluji hodnocení 1 a zlepšující se trend.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má nastavenou systematickou a dlouhodobou spolupráci s odborníky v oblasti architektury. Ve sledovaném období realizovalo i stavbu oceněnou v regionální soutěži Stavba roku MSK.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Spolupráce s externími odborníky a vysokými školami sice byla oproti předchozímu auditu utlumena, ale za to byl vytvořen nový útvar oddělení architektury, který udržuje odborníky v rámci městského úřadu. V rámci zadávání zakázek město tvoří priority, kde bude dán důraz na kvalitu. Je důležité však upozornit, že pořád převažuje kritérium hodnoty zakázky. S ohledem na posun v některých aspektech, při zachování předchozích kvalit dávám hodnocení 0 se zlepšujícím se trendem.

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na území města se nenachází výrobní areál typu brownfield, Město i soukromí investoři postupně obnovují nevyužívané objekty a nacházejí pro ně nový účel - např. z bývalých objektů výměníkových stanic vznikají garáže, podnikatelské provozovny či objekty pro nové sociální služby. V současné době probíhá rozsáhlý projekt výstavby nového muzea Tatry ve spolupráci města, Moravskoslezského kraje a společnosti Tatra Trucks, a.s.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město spravuje svůj industriální majetek kvalitně. Plochy brownfield v územně plánovací dokumentaci nejsou zaznamenány a při osobní návštěvě Kopřivnice je zřejmé, že průmyslové areály jsou aktivní. Možné brownfields jsou kontrolovány skrze databázi agentury Czechinvest, která však není z její strany aktivně spravována a je nutné objekty a areály do webové databáze zadat. Jakou formou se průběžně tato data do databáze zadávají není v auditu zmíněno a město samo ji nevytváří a nespravuje. Oficiální forma komunikace se správci a majiteli aktivních průmyslových areálů v auditu není zmíněna. I přes aktivní správu majetku města uděluji hodnocení 0.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město provádí obnovu a rozvoj infrastruktury a bytového fondu v souladu se schválenými strategickými dokumenty. K financování jednotlivých akcí kromě vlastních zdrojů aktivně využívá evropských i národních fondů.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky a aktivně spravuje svůj majetek. S ohledem na množství akcí realizovaných za sledované období uděluji hodnocení 2.

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město aktivně reaguje na probíhající změnu klimatu a realizuje opatření k zadržování a dalšímu využívání dešťové vody či k ochraně obyvatel a majetku před povodněmi.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Bez připomínek. Hodnocení souhlasí se sebehodnocením města.