Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Kajml
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má dlouhodobě nastaven fungující systém realizace strategického plánu a provázanosti připravovaných projektů jak se strategickým plánem, tak s dílčími koncepcemi. Investice jsou plánovány tak, aby prostřednictvím nich docházelo k plnění strategických cílů a opatření. O plnění strategického plánu i akčních plánů informuje město především prostřednictvím místního tisku, který je k dispozici i v elektronické podobě. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město uplatňuje širokou škálu nástrojů k efektivnímu hospodaření s veřejnými prostředky, má nastaven systém vnitřní kontroly, transparentně zveřejňuje informace o svém hospodaření, sleduje svou výkonnost a vyhodnocuje kvalitu poskytovaných služeb.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Ve sledovaném období město rozvíjelo informační a komunikační nástroje a reaguje na nové technologické výzvy. Transparentně informuje o svých aktivitách i aktivitách svých organizací. Dává prostor k veřejné diskusi nad připravovanými strategickými dokumenty a projekty a vytváří účelná partnerství, která mu pomáhají realizovat konkrétní aktivity a projekty.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu. Oblast 1.3.1 doporučuji jako příklad dobré praxe.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město dlouhodobě sleduje spokojenost svých obyvatel prostřednictvím sociologických průzkumů, prostřednictvím kterých je zjišťována nejen celková spokojenost, ale také spokojenost v dílčích oblastech života ve městě a názor obyvatel na některé připravované a realizované aktivity. 

S výsledky průzkumů město pracuje při přípravě rozvojových dokumentů a také rozpočtu města. Výstupy z průzkumů jsou veřejně přístupné v elektronické podobě.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Město dlouhodobě zkvalitňuje svoji výkonnost a kvalitu poskytovaných služeb, o čemž svědčí řada ocenění (od r. 2006 dosud). Předpoklady a výsledky v oblasti komunikace s občany (konkrétně 1.3.1) a měření spokojenosti občanů (konkrétně 1.4.1) mohou posloužit jako příklady dobré praxe.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Rezervy jsou v oblasti vyhodnocování efektivnosti procesů města, oproti jiným progresivním městům chybí popisy procesů, jejich indikátorů a metodiky pro jejich vyhodnocování.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Využití synergie s Ministerstvem vnitra v oblasti eGovernmentu, např. zařazení Kopřivnice do Portálu občana.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Nárůst státního deficitu může negativně ovlivnit i finanční zdroje využitelné pro město. 

Pandemie koronavirů může ovlivnit plány města v nejrůznějších oblastech. 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Pokračovat v nastoupené cestě a usilovat o kategorii A v MA21.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má dlouhodobě nastaven fungující systém realizace strategického plánu a provázanosti připravovaných projektů jak se strategickým plánem, tak s dílčími koncepcemi. Investice jsou plánovány tak, aby prostřednictvím nich docházelo k plnění strategických cílů a opatření. O plnění strategického plánu i akčních plánů informuje město především prostřednictvím místního tisku, který je k dispozici i v elektronické podobě. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město uplatňuje širokou škálu nástrojů k efektivnímu hospodaření s veřejnými prostředky, má nastaven systém vnitřní kontroly, transparentně zveřejňuje informace o svém hospodaření, sleduje svou výkonnost a vyhodnocuje kvalitu poskytovaných služeb.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Ve sledovaném období město rozvíjelo informační a komunikační nástroje a reaguje na nové technologické výzvy. Transparentně informuje o svých aktivitách i aktivitách svých organizací. Dává prostor k veřejné diskusi nad připravovanými strategickými dokumenty a projekty a vytváří účelná partnerství, která mu pomáhají realizovat konkrétní aktivity a projekty.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu. Oblast 1.3.1 doporučuji jako příklad dobré praxe.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město dlouhodobě sleduje spokojenost svých obyvatel prostřednictvím sociologických průzkumů, prostřednictvím kterých je zjišťována nejen celková spokojenost, ale také spokojenost v dílčích oblastech života ve městě a názor obyvatel na některé připravované a realizované aktivity. 

S výsledky průzkumů město pracuje při přípravě rozvojových dokumentů a také rozpočtu města. Výstupy z průzkumů jsou veřejně přístupné v elektronické podobě.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením z auditu.