Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Jana Nedbalová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města (Integrovaný plán rozvoje města, II. Komunitní plán sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí). Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Město dosud nemá zpracovaný plán zdraví města, avšak v současné době se již zpracovává Analýza zdravotního stavu obyvatel a Zdravotní plán města je plánován začít zpracovávat po jeho dokončení.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V porovnání s minulými roky došlo ke zlepšení situace. Město každoročně připravuje poměrně širokou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití. Široká veřejnost je každoročně zapojená do oblasti šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech má mírně stoupající trend.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

·         Počet obyvatel mírně stoupá, a to v roce 2017 o 2,5% oproti stavu v roce 2006, což představuje nárůst o 886 obyvatel.

·         Mírně stoupl počet dětí ve věku do 15 let, za zmiňované období o 1,4 %, což představuje nárůst o 79 dětí.

·         Stoupá počet osob ve věku nad 65 let (o 32,3 % za 12 let) i nad 80 let (o 31,1 %); počet seniorů se bude nadále zvyšovat.

·         Počet seniorů převyšuje od r. 2012 počet dětí do 15 let.

·         Ve vlastním městě Velké Meziříčí za sledované období pokles počet obyvatel o 1,6 %, tj. o 183 osob.

·         Střední délka života při narození se prodlužuje, u mužů v roce 2017 dosáhla 75,9 let, pohybuje se kolem průměrné střední délky života v celé České republice, je však nižší, než v kraji Vysočina; u žen dosáhla 82,4 let a je na úrovni kraje Vysočina a vyšší, než je průměr tohoto ukazatele v celé ČR.

·         Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje příznivý sestupný trend. Zůstává vyšší, než je průměr kraje Vysočina a nižší, než je tomu v průměru České republiky.

·         Standardizovaná úmrtnost mužů je po celé sledované období vyšší než žen.

·         Předčasná úmrtnost (= úmrtí ve věku do 65 let) vykazuje jen velmi mírný pokles; v posledních sledovaných 5 letech tvoří úmrtí ve věku do 65 let 17,2 % ze vše úmrtí v SO ORP, což je mírně příznivější hodnota, než v celé ČR (kde tato úmrtí tvoří 19,2 %). Mužů v této věkové kategorii umírá každoročně dvoj až trojnásobně více než žen.   

·         Nejčastější příčinou úmrtí jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které v regionu představují 49 % všech úmrtí. Následují úmrtí na nádorová onemocnění (24 %) a třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou poranění a otravy (5 %).

·         Úmrtnost na srdečně cévní choroby má klesající trend a je v regionu srovnatelná se situací v kraji Vysočina i v celé České republice.

·         Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění vykazuje v SO ORP pouze nepatrně klesající trend a původně výrazně nižší míra úmrtnosti ve srovnání s kraje i ČR se v posledních letech přibližuje situaci v kraji i ČR.  

·         Úmrtí na poranění a otravy jsou výrazně častější příčinou smrti u mužů než u žen. V SO ORP meziroční hodnoty silně kolísají, ale trend vývoje je spíše nepříznivý - mírně stoupající.  

·         Kojenecká úmrtnost je velmi nízká, děti ve věku do 1 roku umírají v SO ORP jen ojediněle.

·         Výskyt (standardizovaná incidence) zhoubných novotvarů stoupá a předpokládá se další vzestup. V regionu stoupá incidence poměrně strmě zejména u žen. Roční hodnoty tohoto ukazatele kolísají kolem průměru České republiky.  

·         Nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, kde v SO ORP pozorujeme v průběhu posledních 12 let pokles výskytu.

·         Nejčastějším zhoubným nádorem žen jsou nádory prsu. V SO ORP je úroveň výskytu těchto nádorů pod průměrem ČR i kraje.

·         U infekčních hepatitid (žloutenek) A, B a C jsou zaznamenávány pouze ojedinělé případy, situace je v regionu velmi příznivá.

·         Výskyt evidovaných střevních infekcí (salmonelózy a kampylobakteriózy) je nepříznivý, stoupající, na čemž se ovšem může podílet i důslednější diagnostika původců střevních infekcí.  

·         Výskyt cukrovky (diabetes mellitus) má stoupající trend.

·         Prevalence alergických onemocnění nelze hodnotit z důvodu chybějících dat a jejich značného kolísání, které je patrně způsobeno chybným vykazováním.  

·         V regionu je ve srovnání s Českou republikou nižší výskyt evidovaných pohlavně přenosných nákaz.

·         Celková hospitalizace má klesající trend.


Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený