Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Kochová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod Žďársko, který zásobuje pitnou vodou i město Velké Meziříčí, včetně místních částí Dolní Radslavice, Kúsky, Lhotky a Mostiště, je úpravna vody Mostiště. V místních částech Olší nad Oslavou, Hrbov a Svařenov, je obvykle dodávána směs vody z úpravny vody Mostiště a prameniště Pavlov v závislosti na vydatnosti zdrojů podzemní vody a aktuálních spotřebách vody.

Zdrojem surové vody pro úpravnu vody Mostiště je povrchová voda z vodárenské nádrže Mostiště, která je umístěna na řece Oslavě. V hydrologicky suchém období se obecně projevuje výhoda vodárenských nádrží (ve vztahu k podzemním zdrojům), které pomáhají překlenout srážkově chudé měsíce.

V letech 20112 - 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody Mostiště a doplnění technologické linky. Z pohledu jakosti vyrobené vody je provedená rekonstrukce a doplnění technologické linky úpravny vody velkým přínosem, neboť je zajištěno zlepšení jakosti vyrobené vody i úroveň zabezpečení výroby jakostní pitné vody.
Z pohledu vypouštění odpadních vod z ÚV Mostiště nově zbudované kalové hospodářství přispělo ke zvýšení zabezpečenosti plnění limitů pro vypouštění odpadních vod. Znovu upravená voda z kalového hospodářství je vracena zpět do surové vody do procesu úpravy, vypouštění odpadních vod z ÚV je tak zcela minimální.


Dodávaná pitná voda ve Velkém Meziříčí i v místních částech trvale vyhovuje hygienickým požadavkům na jakost pitné vody. Spotřebitelé pitné vody jsou o její kvalitě informování na internetových stránkách provozovatele.Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

K úbytku ploch přírodního nebo přírodně blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěná území převážně na orné půdě a rekultivovaných ostatních plochách.

Ke snížení počtu podílu ploch veřejné zeleně nedochází, úbytek zeleně způsobený výstavbou je kompenzován zřizováním nových zelených ploch. Plocha zeleně se výrazně nemění, neboť nově zřizované zelené plochy jsou eliminovány budováním chodníků a parkovacích míst v sídlištích.

Výstavba v rámci brownfields je upřednostňována oproti zeleným plochám. Nedochází ke zhoršování stavu a je předpoklad, že některé pozemky vedené dosud jako orná půda budou převedeny na TTP.

Invazní druhy na území města nepředstavují žádný problém, jejich výskyt je pouze minoritní a nedochází k jejich šíření.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vzrostla výměra ploch obhospodařovaných v režimu ekologického zemědělství i počet subjektů takto hospodařících.

Město Velké Meziříčí v posledním období neeviduje žádné problémy s erozí zemědělské půdy.

Město chrání zemědělský půdní fond v intencích zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se přihlásilo do programu ISKOV. Měření mobilními zařízeními vybraných škodlivých látek v ovzduší probíhá právě v současné době (rok 2019)

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou minimální. Na základě dostupných ukazatelů lze vývoj znečištění ovzduší hodnotit jako stabilní. Koncentrace znečišťujících látek nevykazují dlouhodobé překračování imisních limitů.

Stav ovzduší ve Velkém Meziříčí je nepříznivě ovlivňován především tranzitní dopravou a blízkostí D1.

Město podporuje iniciativu Kraje Vysočina (setkání se zájemci o kotlíkové dotace) týkající se výměny nevyhovujících zdrojů znečišťování ovzduší v domácnostech.

Město postupně realizuje projekty energetických úspor na budovách ve svém vlastnictví, včetně výměny zdrojů vytápění.

modernizace kotelen, stará technologie a zařízení se měnila za novější účinnější a šetrnější k životní prostředí. viz. audit 1B Správa věcí veřejnách (1.8.1)


Údržbu veřejných prostranství zajišťují Technické služby VM s.r.o.. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) probíhá blokové čištění ulic a veřejného prostranství. Kropení je prováděno převážně v letním období dle potřeby na základě meteorologické situace.


Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený