Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kroměříž - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž podporuje etický odchod. Od roku 2015 se začalo zabývat myšlenkou fair trade a stalo se tak devátým městem v České republice, které myšlenku etického obchodu systematicky podporuje. Ve městě se pravidelně konají osvětové akce, aktivně pracuje neformální skupina pro FT, rozšiřuje se síť provozoven, které FT výrobky nabízí. Ve městě působí Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která se pyšní titulem "Fairtradová škola." Spolupráce se zmíněnou školou, NNO a studenty, kteří myšlenku etického obchodu podporují je velmi intenzivní. Probíhá i podpora města nad rámec etického obchodu. Město spolupracuje se společností ShineBean a Charitou ČR a organizují osvětové akce pro školy a veřejnost (výstavy, přednášky, workshopy). Z rozpočtu města je každoročně vyčleněna částka 10 000,- Kč na nákup FT produktů.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kroměříž je FT městem, fair trade výrazně podporuje a šíří osvětu mezi občany a studenty, žáky (FT škola). Dále působí neformální FT skupina. Kroměříž spolupracuje s organizacemi ShineBean a Charita ČR na zvyšování povědomí o globálních problémech. Možnosti ve zlepšení podoblasti vnímám v možném navázání spolupráce s městem z rozvojového regionu, zapojením do mezinárodních projektů nebo členství v organizacích. Chápu, že vyčlenění finančních prostředků na rozvojovou spolupráci, je složitější proces.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž každoročně organizuje osvětové kampaně a workshopy na podporu udržitelného rozvoje. Tyto akce jsou zaměřeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, ale také pro zaměstnance MěÚ Kroměříž.


Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je vidět, že se  v rámci možností město kroměříž snaží organizovat relevantní akce. Velice kladně hodnotím spolupráce s NNO ShineBean a doporučuji ve spolupráci pokračovat. Bylo by vhodné zaměřit se na osvětové akce o klimatických změnách a jak můžou obyvatelé přispět k jejich zmírnění.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblastí ochrany klimatu a udržitelné energetiky se město nezabývá.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této oblasti vídím největší prostor pro zlepšení a aktivitu. Není splněn ani hlavní indikátor - tj. výpočet ekologické stopy. Pro vyšší kategorie Auditu MA bych doporučila zpracovat.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž podporuje etický odchod. Od roku 2015 se začalo zabývat myšlenkou fair trade a stalo se tak devátým městem v České republice, které myšlenku etického obchodu systematicky podporuje. Ve městě se pravidelně konají osvětové akce, aktivně pracuje neformální skupina pro FT, rozšiřuje se síť provozoven, které FT výrobky nabízí. Ve městě působí Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která se pyšní titulem "Fairtradová škola." Spolupráce se zmíněnou školou, NNO a studenty, kteří myšlenku etického obchodu podporují je velmi intenzivní. Probíhá i podpora města nad rámec etického obchodu. Město spolupracuje se společností ShineBean a Charitou ČR a organizují osvětové akce pro školy a veřejnost (výstavy, přednášky, workshopy). Z rozpočtu města je každoročně vyčleněna částka 10 000,- Kč na nákup FT produktů.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kroměříž je FT městem, fair trade výrazně podporuje a šíří osvětu mezi občany a studenty, žáky (FT škola). Dále působí neformální FT skupina. Kroměříž spolupracuje s organizacemi ShineBean a Charita ČR na zvyšování povědomí o globálních problémech. Možnosti ve zlepšení podoblasti vnímám v možném navázání spolupráce s městem z rozvojového regionu, zapojením do mezinárodních projektů nebo členství v organizacích. Chápu, že vyčlenění finančních prostředků na rozvojovou spolupráci, je složitější proces.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž každoročně organizuje osvětové kampaně a workshopy na podporu udržitelného rozvoje. Tyto akce jsou zaměřeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, ale také pro zaměstnance MěÚ Kroměříž.


Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je vidět, že se  v rámci možností město kroměříž snaží organizovat relevantní akce. Velice kladně hodnotím spolupráce s NNO ShineBean a doporučuji ve spolupráci pokračovat. Bylo by vhodné zaměřit se na osvětové akce o klimatických změnách a jak můžou obyvatelé přispět k jejich zmírnění.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblastí ochrany klimatu a udržitelné energetiky se město nezabývá.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této oblasti vídím největší prostor pro zlepšení a aktivitu. Není splněn ani hlavní indikátor - tj. výpočet ekologické stopy. Pro vyšší kategorie Auditu MA bych doporučila zpracovat.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

-        Město je hodně silné v rámci konceptu FT

-        Spolupráce s organizacemi jako je ShineBean a Charita ČR

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-        Chybí ekologická stopa

-        Chybí energetická koncepce města

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-        Více důraz vzdělávání a osvětových akcí na klimatické změny a globální problémy

-        Možnost navázat spolupráci se zahraničními městy z relevantních regionů

-        Vyčlenění částky na rozvojovou spolupráci

-        Celková podpora města ke zmírnění klimatických změn

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

-        Politická vůle

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Celkově audit dokazuje, že se město Kroměříž aktivně zapojuje k činnostem podporující globální odpovědnost. Jak je vidět z auditu, slabá stránka je především v podoblasti klimatických změn – zde bych doporučila zvýšit aktivitu a systematický přístup. Především v posledních měsících je toto téma více než aktuální, a to od protestů studentů a žáků nebo po vyhlašování klimatické krize některými městy a MČ – můžete např. navázat spolupráci se základními školami apod.  Každopádně právě slabé stránky mohou vést naopak k příležitostem.  Celkově tedy tato podoblast potřebuje více rozpracovat a projevit více otevřenosti vůči tématu /od vzdělávacích akcí, ekologické stopy po energetickou koncepci města/.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek