Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kroměříž - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Kajml
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Základním  strategickým  dokumentem města  je  „Strategický  plán  města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, ve kterém jsou definovány strategická vize města Kroměříže a strategické cíle vedoucí k dosažení  této vize. Nicméně tento strategický  dokument  nebyl zdárně dotažen    k samotnému akčnímu  plánu  s propojením na rozpočet města.

V uplynulých letech byla snaha tento strategický  dokument aktualizovat včetně sestavení akčních plánů  s vazbou na rozpočet.  Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže.

Dále byly zpracovány dílčí koncepce v oblasti školství, životního prostředí, rodinné politiky, kultury  a sociálních  služeb na léta 2016 -2018.

Doplnění k oponentuře:

- přehled strategických a operativních cílů (z rozpočtu) za roky 2018 a 2019

Předložený materiál ke schválení Zastupitelstvu  města Kroměříže schválený rozpočet města Kroměříže na rok 2018 a 2019 posílám na e-mail oponenta, protože do přílohy bylo možné nahrát jen jeden soubor.

- koncepce rozvoje školství, životního prostředí, kultury, rodinné politiky a komunitní plán sociálních služeb

Koncepce opět posílám v příloze na e-mail oponenta. S výjimkou Komunitního plánu sociálních služeb, který je v tuto chvíli ještě ve fázi zpracování. Zpracován bude v září 2019.Finální výstupy zpracované v této oblasti jsou zveřejněny zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/

- přehled realizovaných projektů z let 2017 a 2018

Přehled projektů, na které město Kroměříž získalo finanční podporu  z různých zdrojů, najdete zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/

- hodnocení Strategického plánu města

K hodnocení Strategického plánu města Kroměříže nikdy nedošlo. Dosud platný strategický plán na léta 2010 -2020 postrádal akční plán a aktualizace tohoto dokumentu včetně akčního plánu nebyla schválena Zastupitelstvem města Kroměříž.

- provázanost ostatních koncepčních dokumentů

Obávám se, že provázanost koncepčních dokumentů není zajištěna s ohledem na roztříštěné kompetence a řízení této oblasti.

- zjišťování přání a požadavků klientů, občanů a dalších zainteresovaných stran

Ankety, dotazníky, kulaté stoly, fórum města, žákovské fórum, studentské fórum, příjem a podání na jednotlivých  odborech  MěÚ, pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením městaOblast 1.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategické dokumenty jsou neaktuální a neobsahují akční plány.

Zpracované rozvojové koncepce ve školství, životním prostředí, sociálních službách, rodinné politiky a kultury jsou neaktuální.

Pozitivní je zapojení města do benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF, bohužel v auditu se jejich výsledky nevyužívají.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž se snaží efektivně a účelně  realizovat svou činnost prostřednictvím plnění  aktivit/projektů v souladu se schváleným rozpočtem města Kroměříže. Má schváleny a implementovány vnitřní směrnice upravující oblast řízení rizik a vnitřní kontrolní systém.


DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE:

- konkrétní příklady zdokonalení procesů úřadu/města

Došlo ke zlepšení např. těchto procesů:

 • Řízení rizik,

 • Zpracování mezd,

 • Místní šetření pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

 • Nastavení pravidel komunikace s MP ve věci kontrol“,

 • „Vzdělávání pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

 • „Výběrové řízení na základě kompetenčního modelu“,

 • „Podpora zpracování veřejných zakázek“,

 • „Proces hodnocení pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

 • „Plánování sociálních služeb“,

 • „Komunikační podpora terénní práce“,

 • „Proces sociálně-právní ochrany dětí – podpora řešení problémů problémového dítěte“,

 • „Proces sociálně právní ochrany dětí – podpora soudního řízení“,

 • „Přehledy osobních a citlivých údajů“,

 • Vydávání cestovních dokladů e-pas“,

 • „Uzavření sňatku – Oddací list“.


- výsledky kontrol dalších kontrolních orgánů

Výkon jednotlivých agend je podrobován kontrolám zejména ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje  a případně příslušných ministerstvech. Provedené kontroly neprokázaly závažná pochybení při výkonu příslušných agend, maximálně se jedná o drobné formální nedostatky, na něž vždy navážou příslušná opatření k nápravě.  Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u dotčených vedoucích odborů, jejíchž odbor byl předmětem kontroly a dále jsou zápisy z provedených kontrol uloženy u tajemníka městského úřadu.

- vyhodnocení dosahování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

Hospodárnost,  efektivnost  a účelnosti  vyhodnocujeme  průběžně a s ohledem na pravidla stanovená   směrnicí  č. 1/2016 O kontrolním  systému  města Kroměříže zpracováváme plán kontrolních činností na příslušný rok a tento plán kontrolních  činností je 1 x za rok  vyhodnocován  vedoucími  příslušných odborů.  

Směrnice o kontrolním systému města Kroměříže stanovuje pravidla a postupy při výkonu kontrolních činností konaných zaměstnanci města Kroměříže. Směrnice zvláště upravuje pravidla a procesní postupy při výkonu finanční kontroly v podmínkách města Kroměříže. Nastavuje pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky.

Cílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů města.

Směrnice obsahuje přílohu, kde jsou mimo jiné stanovena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky

- naše porovnání s dalšími městy v Benchmarkingové iniciativě 2005

Obecně lze konstatovat, že dosahujeme průměrných hodnot ve sledovaných indikátorech v rámci skupiny B.

- pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

Pravidelné hodiny pro veřejnost se konaly poprvé 6. března 2019 s tím, že jsou zavedeny pravidelně vždy první středu v měsíci. Dosud se konaly již  4x. Záznamy pořizovány nejsou.Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dobrý výsledek města v soutěži Přívětivý úřad.

Malé provázání zavedených metod řízení - v auditu nejsou využity výsledky z benchmarkingu ani ze sebehodnocení dle modelu CAF.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž  je informačně otevřené, využívá  všechny dostupné nástroje k poskytování  informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do  procesu  strategického plánování, přípravy investičních  akcí,  navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí  projekty.

DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE

- odkaz na Výroční zprávu o šetření a vyřizování petic, stížností, námětů a připomínek občanů

Výroční zpráva není zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže. Pracuje se v tuto chvíli na vnitřní normě, která by upravovala danou oblast. Po bližším zjištění není dosud zpracováváno v takové kvalitě a souhrnně, že bychom výstup mohli nazvat výroční zprávou a takto nyní publikovat. Výroční zprávu, která by obsahovala výše uvedené, tedy nemáme.Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Uzavřená partnerství mají pozitivní efekty.

V roce 2019 město přestalo realizovat akce se zapojením veřejnosti jako jsou Fórum města či Mladé fórum. 

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spokojenost obyvatel s kvalitou života není dlouhodobě a systematicky sledována. Spokojenost obyvatel byla řešena v rámci přípravy Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 v roce 2009 a následně při aktualizaci strategického plánu města Kroměříže v roce 2013 byla řešena spokojenost občanů.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pravidelná měření spokojenosti občanů se neprovádějí.

V auditu se nevyužívají výsledky z benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne


Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano


Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Základním  strategickým  dokumentem města  je  „Strategický  plán  města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, ve kterém jsou definovány strategická vize města Kroměříže a strategické cíle vedoucí k dosažení  této vize. Nicméně tento strategický  dokument  nebyl zdárně dotažen    k samotnému akčnímu  plánu  s propojením na rozpočet města.

V uplynulých letech byla snaha tento strategický  dokument aktualizovat včetně sestavení akčních plánů  s vazbou na rozpočet.  Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže.

Dále byly zpracovány dílčí koncepce v oblasti školství, životního prostředí, rodinné politiky, kultury  a sociálních  služeb na léta 2016 -2018.

Doplnění k oponentuře:

- přehled strategických a operativních cílů (z rozpočtu) za roky 2018 a 2019

Předložený materiál ke schválení Zastupitelstvu  města Kroměříže schválený rozpočet města Kroměříže na rok 2018 a 2019 posílám na e-mail oponenta, protože do přílohy bylo možné nahrát jen jeden soubor.

- koncepce rozvoje školství, životního prostředí, kultury, rodinné politiky a komunitní plán sociálních služeb

Koncepce opět posílám v příloze na e-mail oponenta. S výjimkou Komunitního plánu sociálních služeb, který je v tuto chvíli ještě ve fázi zpracování. Zpracován bude v září 2019.Finální výstupy zpracované v této oblasti jsou zveřejněny zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/

- přehled realizovaných projektů z let 2017 a 2018

Přehled projektů, na které město Kroměříž získalo finanční podporu  z různých zdrojů, najdete zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/

- hodnocení Strategického plánu města

K hodnocení Strategického plánu města Kroměříže nikdy nedošlo. Dosud platný strategický plán na léta 2010 -2020 postrádal akční plán a aktualizace tohoto dokumentu včetně akčního plánu nebyla schválena Zastupitelstvem města Kroměříž.

- provázanost ostatních koncepčních dokumentů

Obávám se, že provázanost koncepčních dokumentů není zajištěna s ohledem na roztříštěné kompetence a řízení této oblasti.

- zjišťování přání a požadavků klientů, občanů a dalších zainteresovaných stran

Ankety, dotazníky, kulaté stoly, fórum města, žákovské fórum, studentské fórum, příjem a podání na jednotlivých  odborech  MěÚ, pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením městaOblast 1.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategické dokumenty jsou neaktuální a neobsahují akční plány.

Zpracované rozvojové koncepce ve školství, životním prostředí, sociálních službách, rodinné politiky a kultury jsou neaktuální.

Pozitivní je zapojení města do benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF, bohužel v auditu se jejich výsledky nevyužívají.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž se snaží efektivně a účelně  realizovat svou činnost prostřednictvím plnění  aktivit/projektů v souladu se schváleným rozpočtem města Kroměříže. Má schváleny a implementovány vnitřní směrnice upravující oblast řízení rizik a vnitřní kontrolní systém.


DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE:

- konkrétní příklady zdokonalení procesů úřadu/města

Došlo ke zlepšení např. těchto procesů:

 • Řízení rizik,

 • Zpracování mezd,

 • Místní šetření pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

 • Nastavení pravidel komunikace s MP ve věci kontrol“,

 • „Vzdělávání pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

 • „Výběrové řízení na základě kompetenčního modelu“,

 • „Podpora zpracování veřejných zakázek“,

 • „Proces hodnocení pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

 • „Plánování sociálních služeb“,

 • „Komunikační podpora terénní práce“,

 • „Proces sociálně-právní ochrany dětí – podpora řešení problémů problémového dítěte“,

 • „Proces sociálně právní ochrany dětí – podpora soudního řízení“,

 • „Přehledy osobních a citlivých údajů“,

 • Vydávání cestovních dokladů e-pas“,

 • „Uzavření sňatku – Oddací list“.


- výsledky kontrol dalších kontrolních orgánů

Výkon jednotlivých agend je podrobován kontrolám zejména ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje  a případně příslušných ministerstvech. Provedené kontroly neprokázaly závažná pochybení při výkonu příslušných agend, maximálně se jedná o drobné formální nedostatky, na něž vždy navážou příslušná opatření k nápravě.  Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u dotčených vedoucích odborů, jejíchž odbor byl předmětem kontroly a dále jsou zápisy z provedených kontrol uloženy u tajemníka městského úřadu.

- vyhodnocení dosahování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

Hospodárnost,  efektivnost  a účelnosti  vyhodnocujeme  průběžně a s ohledem na pravidla stanovená   směrnicí  č. 1/2016 O kontrolním  systému  města Kroměříže zpracováváme plán kontrolních činností na příslušný rok a tento plán kontrolních  činností je 1 x za rok  vyhodnocován  vedoucími  příslušných odborů.  

Směrnice o kontrolním systému města Kroměříže stanovuje pravidla a postupy při výkonu kontrolních činností konaných zaměstnanci města Kroměříže. Směrnice zvláště upravuje pravidla a procesní postupy při výkonu finanční kontroly v podmínkách města Kroměříže. Nastavuje pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky.

Cílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů města.

Směrnice obsahuje přílohu, kde jsou mimo jiné stanovena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky

- naše porovnání s dalšími městy v Benchmarkingové iniciativě 2005

Obecně lze konstatovat, že dosahujeme průměrných hodnot ve sledovaných indikátorech v rámci skupiny B.

- pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

Pravidelné hodiny pro veřejnost se konaly poprvé 6. března 2019 s tím, že jsou zavedeny pravidelně vždy první středu v měsíci. Dosud se konaly již  4x. Záznamy pořizovány nejsou.Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dobrý výsledek města v soutěži Přívětivý úřad.

Malé provázání zavedených metod řízení - v auditu nejsou využity výsledky z benchmarkingu ani ze sebehodnocení dle modelu CAF.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž  je informačně otevřené, využívá  všechny dostupné nástroje k poskytování  informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do  procesu  strategického plánování, přípravy investičních  akcí,  navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí  projekty.

DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE

- odkaz na Výroční zprávu o šetření a vyřizování petic, stížností, námětů a připomínek občanů

Výroční zpráva není zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže. Pracuje se v tuto chvíli na vnitřní normě, která by upravovala danou oblast. Po bližším zjištění není dosud zpracováváno v takové kvalitě a souhrnně, že bychom výstup mohli nazvat výroční zprávou a takto nyní publikovat. Výroční zprávu, která by obsahovala výše uvedené, tedy nemáme.Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Uzavřená partnerství mají pozitivní efekty.

V roce 2019 město přestalo realizovat akce se zapojením veřejnosti jako jsou Fórum města či Mladé fórum. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spokojenost obyvatel s kvalitou života není dlouhodobě a systematicky sledována. Spokojenost obyvatel byla řešena v rámci přípravy Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 v roce 2009 a následně při aktualizaci strategického plánu města Kroměříže v roce 2013 byla řešena spokojenost občanů.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pravidelná měření spokojenosti občanů se neprovádějí.

V auditu se nevyužívají výsledky z benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Město je zapojené do benchmarkingového porovnávání a realizuje sebehodnocení dle modelu CAF.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Malá provázanost jednotlivých metod řízení.

Nepokračování v aktivitách na zapojování občanů do věcí veřejných v roce 2019.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Příklady dobré praxe z jiných měst.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hrozí deziluze občanů z nevýkonné správy města.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek