Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Opava - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Adéla Kozelková Opava
Jitka Koščáková Opava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Tato kapitola je popsána dostatečně. Město je velmi aktivní a řada věcí je již nyní naplněna.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Tento bod je popsán dostatečně. Řada aktivit je dobře nastavena a sledována. Celkově mohu při prvním auditu konstatovat, že tato oblast je ve městě vnímána a řešena velmi intenzivně.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Tato kapitola je zhodnocena nejlépe. Město se dané problematice věnuje a podporuje rozvoj nízkoemisních vozidel.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kapitola je zpracována velmi dobře. Do budoucna je potřeba některé věci začít sledovat a monitorovat jejich vývoj.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kapitola je zpracována ucházejcícím způsobem. Pro popis stávajícího stavu je dostačující. Pro budoucí hodnocení by se mělo město více zaměřit na sběr dat, jejich popis a vyhodnocování trendů.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Adit je zpracován srozumitelně a přehledně dle jednotlivých návodných otázek a indikátory jsou zhodnoceny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit odpověděl na všechny návodné otázky a dle odpovědí lze posoudit stávající stav.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Město vhodně využívá jak povinné tak doporučené indikátory pro popis jednotlivých otázek.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Tato kapitola je popsána dostatečně. Město je velmi aktivní a řada věcí je již nyní naplněna.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Tento bod je popsán dostatečně. Řada aktivit je dobře nastavena a sledována. Celkově mohu při prvním auditu konstatovat, že tato oblast je ve městě vnímána a řešena velmi intenzivně.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Tato kapitola je zhodnocena nejlépe. Město se dané problematice věnuje a podporuje rozvoj nízkoemisních vozidel.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kapitola je zpracována velmi dobře. Do budoucna je potřeba některé věci začít sledovat a monitorovat jejich vývoj.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kapitola je zpracována ucházejcícím způsobem. Pro popis stávajícího stavu je dostačující. Pro budoucí hodnocení by se mělo město více zaměřit na sběr dat, jejich popis a vyhodnocování trendů.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Město má zpracován SUMP, což je stěžejní strategický dokument pro hodnocení a rozvoj města v oblasti dopravy. Dále má nastaven systém vnitřní komunikace napříč jednotlivými odbory, což může přispět jednak k naplňování strategických rozvojových materiál, jednak k naplňování principů MA 21.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Byla identifikována nepříliš dobrá komuniakce s provozovatelem MHD. Některé indikátory byly hodnoceny pouze intuitivně. Zde bude potřeba zavést systém sběru a vyhodnocování dat.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Město má podporu vedení pro realiazci aktivit v rámci MA21. Město svou dopravní strukturou má jedinečnou příležitost zklidnit a zatraktivnit střed města v duchu moderních trendů. Město hodně využívá moderní technologie a je velký předpoklad aby se stalo lídrem v oblasti Smart city. Zapojení a komunikace s nevládními zájmovými organizacemi.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

V současnosti identifikovanou hrozbou je pouze nezájem a nepodpora vedení města v nastavených trendech.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Z hlediska zpracování auditu, nemám zásadní připomínky. Do budoucna je nutné v některých oblastech systematičtěji sledovat data a vyhodnocovat je.

Je potřeba nastavit komunikační kanály s provozovatelem MHD a dalšími dopravci ve městě.

V rámci města vytvořit pracovní skupinu pro MA21 pro větší informovanost a zapojení jednotlivých odborů.

Zvýšit povědomí občanů o aktivitách města v oblasti MA 21.

Město má velmi dobré předpoklady požádat o vyšší hodnocení a následné zařazení do vyšší kategorie.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město Opava je samo dostatečně sebekritické a objektivní ve svém sebehodnocení a je si vědomo svých silných i slabších stránek.

Celkově lze hovořit o velkém zájmu města úspěšně realizovat projekt Zdravé město a MA21, čemuž přispívá spolupráce uvnitř magistrátua. Z hlediska dopravy se jeví nejzávažnějším problémem nedobudovaný obchvat, který by převedl tranzitní dopravu mimo intravilán obce, což by výrazně zlepšilo dopravní zátěž ve městě. Aktivity, které mají přímou vazbu na město, jsou realizovány hojně a ve velmi dobré kvalitě (bezpečnostní akce, strategické materiály, řešení kritických míst na infrastrukturu, podpora pěších a cyklistů). Město má zpracován SUMP, což je jeden ze základních předpokladů systematického rozvoje dopravy. Zároveň připravuje v roce 2019/2020 jeho aktualiazci.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek