Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Opava - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Pavel Šremer
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Adéla Kozelková Opava
Jitka Koščáková Opava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Opava se nachází na toku řeky Opavy, která patří mezi nejvýznamnější toky povodí Odry. Téměř 100 % obyvatel je zásobováno dostatkem pitné vody z „Ostravského oblastního vodovodu“, jedné z největších vodárenských soustav v ČR. 94 % obyvatel je pak napojeno na kanalizační soustavu zakončenou nedávno modernizovanou čistírnou odpadních vod, která splňuje nejnáročnější požadavky EU i ČR.

Kvalita povrchových vod se vyjadřuje v pěti třídách (kdy I. třída = nejkvalitnější velmi čistá voda). Na toku Opavy se nachází celkem 7 měřících profilů, ve 4 z nich je voda řazena do II. třídy, na 4 pak do III. třídy. Z hlediska koncentrace dusíkatých látek a ostatních fyzikálních a chemických parametrů je voda zařazena do I. a II. třídy.

Dobrým příkladem efektivního využívání vody jsou určitě naše Technické služby, které využívají přečištěnou vodu z městského koupaliště pro zálivku zeleně, případně pro kropení komunikací v centru města.

S vodou se snažíme šetřit i v rámci magistrátu města Opavy, kdy nám byly spolu se zavedením environmentálně šetrného provozu instalovány perlátory vody v kuchyňkách a systém duálního splachování na toaletách. V rámci aktivit souvisejícíh s oslavami Dne Země provádíme i osvětu mezi občany.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

 Město Opava má nižší spotřebu pitné vody na obyvatele, než je celostátní průměr, je třeba ocenit propagaci úsporných opatření v této oblasti. Chybí však zatím opatření ke zpomalení odtoku, akumulaci  či větší využívání srážkových  vod,  Zatím horší situace je též v čištění odpadních vod ( 94,1 % obyvatel města napojených na kvalitní čištění, ale jen 57% obyvatel městských částí), kdy město má vybudovanou moderní ČOV, splňující parametry čištění i dusíku a fosforu, ale vzhledem k tomu, že některé městské části nemají ještě kanalizaci, resp. ji dobudovanou s napojením na kvalitní čištění (ČOV též ve výstavbě či naplánované), lze hodnotit stav jen jako zatím uspokojivý, trend však je zlepšující se.    

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Statutární město Opava usiluje o podporu a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce formou zajišťování relevantní projektové dokumentace a následnou realizací výsadeb stromového ,keřového patra převážně autochtonních druhů, využívá dotačních titulů z Operačního programu Životní prostředí, snaží se eliminovat výskyt invazivního druhu křídlatky japonské a poloparazitického jmelí bílého. V rámci intravilánu kultivuje stávající zeleň a dbá na zvýšení druhové pestrosti (devět nových lokalit s letničkami a trvalkami z přímého výsevu pro bezobratlé, travobylinný porost v nově založeném ovocném sadu Nad Velkou). V hodnoceném období bylo nově osázeno zelení 4,8ha, převážně na orné půdě či v blízkosti rozsáhlých obhospodařovaných půdních bloků. Území obce Opavy bylo obohaceno o tři památné stromy a jeden registrovaný významný krajinný prvek.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Navzdory úsilí města Opavy ekologická stabilita území je na velmi nízké úrovni. K tomu přispívá jak další zástavba i na zelené louce, tak poloha v převážně zemědělské krajině, malé procento lesů a přírodních či přírodě blízkých ploch i neexistence zvláště chráněných území.  Navíce Územní systém ekologické stability je z velké části nefunkční, bude potřeba ho postupně zfunkčnit. O snaze města zvýšit ekologickou stabilitu napovídají výsadby a dosadby zeleně, parků a sadů. Varovným signálem je rozšiřování výstavby na zelené louce, namísto směřování do nevyužitých či špatně využitých ploch ve stávající zástavbě, včetně brownfields.

Co se týče biologické rozmanitosti, město se snaží ji zvýšit např. výsadbou letniček a trvalek pro bezobratlé živočichy již na 9 lokalitách, přičemž chce počet lokalit ještě navýšit. Taktéž se město snaží o eradikaci invazních druhů, které biodiverzitu potlačují – hlavně křídlatky a jmelí. Vzhledem k četnému výskytu na území města se touto otázkou bude potřebné zabývat v rámci připravovaného projektu do OPŽP i mimo něj.

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na Opavsku máme kvalitní půdu. Převážně se jedná o pozemky evidující třídu ochrany I. a II., což jsou bonitně nejcennější půdy a půdy s nadprůměrnou produkční schopností.

Co se týče lesů, tak přímo na území města Opava se nachází pouze velmi malé množství lesních porostů, a to zejména v místních částech Podvihov a Suché Lazce. Dále zde již je pouze několik menších lesíků (Kylešovice, Kateřinky). Město Opava je významným vlastníkem lesů, které se nenacházejí přímo na území města, ale okolo Skřipova, Hrabství, Jakubčovic a podél řeky Hvozdnice u Slavkova. Kalamitní působení lýkožrouta smrkového způsobily masivní úhyn smrkových porostů, a to především v devadesátých letech a v první dekádě nového milénia. V současnosti již kalamita podkorního hmyzu u smrku není natolik rozsáhlá jako v jiných částech České republiky, přesto se i lesy na Opavsku potýkají s problémy vázanými na klimatické změny.

Město podporuje lokální zemědělce - v rámci farmářských trhů, které se konají 3x týdne v období dubna - listopadu, mají možnost prodávat své výrobky či výpěstky. Mezi uvedenými farmáři jsou i tací, kteří nabízejí certifikované bio výrobky.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

 Půdy v Opavě jsou vysoce kvalitní, velká většina jich patří do I. a II. třídy ochrany. Tyto půdy by proto měly být zabírány jen výjimečně. Tomu však jak stávající, tak plánované zábory nenasvědčují. Pokud se chce Opava rozvíjet udržitelně, bude potřebné takové zábory do budoucna přehodnotit ( Územní plán plánuje zábor dalších 582,10 ha zemědělské půdy, z toho 510,46 ha půdy I. a II. tř. kvality, tj. 87,7 % z celkového záboru zemědělské půdy). Na druhé straně v Opavě hospodaří 6 certifikovaných ekologických zemědělců, což je nejspíše jeden z nejvyšších počtů v našich městech. Město Opava má jen velmi malou plochu lesů, vlastní však lesy mimo své území, kde je hospodařeno podle certifikace PEFC. Bylo by přínosné, pokud by město vysadilo další lesy či alespoň lesíky tak důležité pro reakci na klimatickou změnu a  zvážilo certifikaci i dle FSC, která více odpovídá udržitelnému lesnímu hospodaření. Do budoucna bude potřebné dbát na daleko přirozenější skladbu lesů vzhledem ke kúrovcové kalamitě, která se nevyhla ani těmto lesům. Město činí opatření proti erozi půdy, naplánovaná v strategii adaptací na klimatickou změnu.