Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Dačice - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jana Nedbalová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Ilona Brabencová Dačice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá zpracovaný Zdravotní plán města Dačice, neboť až koncem roku 2018 byla dodána analýza zdravotního stavu obyvatel, která je nezbytnou podmínkou. Město však plánuje do konce roku 2019 oslovit NSZM ke spolupráci při tvorbě Zdravotního plánu, stanovit komisi a udělat další nezbytné kroky pro jeho realizaci.

K bodu 5.3. bylo z Analýzy zdravotního stavu obyvatel čerpáno.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl.

Počet akcí na podporu zdraví se v hodnoceném období zvyšuje. Snaha města je i zvyšovat rozsah a kvalitu pořádaných akcí.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, které jsou ve městě a MČ. Modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU.

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány projektem ZM a MA21, podpora města na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového  charakteru.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
  • Zdravotní stav obyvatel v Dačicích lze hodnotit ve srovnání s průměrem v ČR a mnohými jinými městy a oblastmi v ČR příznivě, ve většině analyzovaných ukazatelů jsou data a vývoj v posledních letech příznivější.
  • Střední délka života při narození se v Dačicích trvale prodlužuje.
  • Nejčastější příčinou úmrtí lidí do 65. let věku jsou v Dačicích u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které jsou na Dačicku nyní příčinou necelé poloviny všech úmrtí, dále následují úmrtí na nádorová onemocnění (26% všech úmrtí).
  • U dětí a mladistvých je nejčastější příčina úmrtí v důsledku úrazů, ve středním věku dominují úmrtí na nádorová onemocnění a s postupujícím věkem se stávají hlavní příčinou smrti nemoci srdce a cév
  • Poznámka: k vyplnění oblasti 5.3. bylo čerpáno z Analýzy zdravotního stavu, kde uváděné demografické údaje i následující analýzy zdravotního stavu se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice a je tedy uváděno zkráceně jako SO ORP Dačice, Dačicko či pouze Dačice. 
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je dostatečně přehledný, srozumitelný a vypovídá o situaci za hodnocenou oblast Zdraví.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit dostatečně odpovídá na všechny návodné otázky, odkazuje na příslušné dokumenty a důkazy svých tvrzení.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit udržitelného rozvoje města Dačice v oblasti zdraví podává vhodným způsobem přehled o místní situaci jak z hlediska plánování zdravotnických služeb, aktivit podporujících zdraví a práci s veřejností, tak základní přehled o zdravotním stavu obyvatel. U všech indikátorů město provedlo sebehodnocení.     

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá zpracovaný Zdravotní plán města Dačice, neboť až koncem roku 2018 byla dodána analýza zdravotního stavu obyvatel, která je nezbytnou podmínkou. Město však plánuje do konce roku 2019 oslovit NSZM ke spolupráci při tvorbě Zdravotního plánu, stanovit komisi a udělat další nezbytné kroky pro jeho realizaci.

K bodu 5.3. bylo z Analýzy zdravotního stavu obyvatel čerpáno.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl.

Počet akcí na podporu zdraví se v hodnoceném období zvyšuje. Snaha města je i zvyšovat rozsah a kvalitu pořádaných akcí.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, které jsou ve městě a MČ. Modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU.

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány projektem ZM a MA21, podpora města na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového  charakteru.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
  • Zdravotní stav obyvatel v Dačicích lze hodnotit ve srovnání s průměrem v ČR a mnohými jinými městy a oblastmi v ČR příznivě, ve většině analyzovaných ukazatelů jsou data a vývoj v posledních letech příznivější.
  • Střední délka života při narození se v Dačicích trvale prodlužuje.
  • Nejčastější příčinou úmrtí lidí do 65. let věku jsou v Dačicích u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které jsou na Dačicku nyní příčinou necelé poloviny všech úmrtí, dále následují úmrtí na nádorová onemocnění (26% všech úmrtí).
  • U dětí a mladistvých je nejčastější příčina úmrtí v důsledku úrazů, ve středním věku dominují úmrtí na nádorová onemocnění a s postupujícím věkem se stávají hlavní příčinou smrti nemoci srdce a cév
  • Poznámka: k vyplnění oblasti 5.3. bylo čerpáno z Analýzy zdravotního stavu, kde uváděné demografické údaje i následující analýzy zdravotního stavu se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice a je tedy uváděno zkráceně jako SO ORP Dačice, Dačicko či pouze Dačice. 
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Invence pracovníků úřadu o rozvoj města a jejich vzájemná spolupráce

Propracované strategické dokumenty města

Dobré informační zdroje

Realizace sociologických průzkumů

Vysoká míra spokojenosti obyvatel města

Příležitost občanů participovat při plánování města

Zázemí NSZM

Analýza zdravotního stavu obyvatel města Dačice

Vzdělávání zaměstnanců úřadu

Spolupráce s regionálními a nadregionálními partnery

Aktivní neziskové organizace

Rozvinuté programy sociálních služeb a jejich finanční podpora

Dotační programy

Dobré sportovní a volnočasové podmínky pro aktivní obyvatele

Financování protidrogových programů sekundární a terciární prevence

Plány zlepšování zdravého města

Absence sociálně vyloučených lokalit na území ORP Dačice - viz údaj dle Ministerstva práce a socálních věcí z r. 2015

Zajištění selektivní prevence sociálně patologických jevů (Slavonice)

Aktivní přístup k zajištění zdravotnických služeb a školního psychologa


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nedostatek odborných pracovníků v pracovní skupině pro oblast zdraví

Nižší dostupnost odborných ambulancí

Chybějící školní hřiště

Odliv obyvatel mladších věkových skupin

Stárnutí populace

Relativně nízká vzdělanost obyvatelstva ORP

Úzce zaměřené grantové programy

Nižší dostupnost vybraných statistických ukazatelů (alimentární infekce, registr úrazů)

Vzestupný trend incidence zhoubných nádorů děložního hrdla

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Inspirovat se NSZM

Vytvořit Zdravotní plán města

Rozšířit spolupráci s odbornými partnery v oblasti zdraví, zkvalitnit výběr odborných partnerů a edukačních programů 

Rozšířit možnosti vzdělávání zaměstnanců města (nejen úřadu) např. ve vazbě na výsledky analýzy o zdravotním stavu,  sociolog. průzkumy,  apod.

Možnost škol realizovat programy primární prevence (s čerpáním dotací z MŠMT)

Spolupracovat s vysokými školami (zdravotnické, pedagogické, a další.)

Alokovat část dotačního programu výhradně pro oblast podpory zdraví (neinvestiční dotace) a mimo volnočasové aktivity

Edukovat veřejnost v oblasti screeningových zdravotnických programů

Edukovat veřejnost v zájmu vyšší proočkovanosti populace (papilomaviry a další)

Kampaně plánovat lépe v zájmu kvality než kvantity


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Přetíženost zaměstnanců úřadu

Nezájem o mezioborovou spolupráci

Nezájem odborníků

Kompenzování nedostatku zdravotních služeb alternativními přístupy (oční lékař versus irisdiagnostika, atp.).

Nezájem veřejnosti podílet se aktivně na záležitostech města

Spoléhání se veřejnosti na sociální služby města bez vlastního aktivního přístupu ke zdraví

Nadlimitní „spotřeba“ sociálních služeb na úkor jiných neméně důležitých oblastí veřejného života

Nezdravé konkurenční prostředí mezi poskytovateli preventivních programů

Neschopnost odlišit odborné přístupy na základě vědeckého poznání od alternativních metod

Používání tezí „vytržených z kontextu“, opomíjení zdrojových informací nebo autorství

Nedostupnost některých dat důležitých pro optimální plánování zdravotní prevence

Vyšší zájem obyvatel o sportovní aktivity se může odrazit na ukazatelích úrazovosti (významné pro interpretaci dat)

Předčasná úmrtnost a nemocnost, infekční choroby

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Z auditu města Dačice vyplynulo, že postupuje v oblasti zdraví správným směrem. Dochází k postupnému zohledňování potřeb obyvatel města nejen z hlediska zajištění zdravotní a sociální péče, ale přihlíží se také k dalším aspektům, jakými je např. edukace veřejnosti v tématech ovlivňujících zdraví, zapojení nadregionálních partnerů do preventivních aktivit, vzdělávání zaměstnanců úřadu, realizace preventivních programů, pořádání osvětových tematických kampaní, je zde velmi dobré zázemí pro sport a rekreaci. Problémy, s nimiž se město potýká při zajištění zdravotní péče (specializované ambulance), se týkají řady měst napříč celou Českou republikou. O to více se dostává do popředí význam prevence a tzv. zdravotní gramotnosti lidí (terminus technicus).

Městu Dačice bych v návaznosti na audit doporučila sestavit pracovní skupinu pro oblast zdraví (nebo rozšířit PS pro sociální a zdravotní oblast, bezpečnost a kvalitu bydlení) o další odborné partnery. Měla by vzniknout odborně zdatná skupina, která bude schopna definovat potřeby, navrhovat opatření a přebírat spoluzodpovědnost za vývoj situace ve městě v této oblasti. Zapojit by se mohli odborníci dalších profesí např. nutriční terapeut, psycholog, adiktolog, fyzioterapeut, alergolog, internista, dětský lékař, pedagog-preventista, sociální pracovník, pracovník ekocentra, PR pracovník a další profese. Současné sestavení pracovní skupiny není v Dačicích - za oblast zdraví - zcela optimální, bereme-li v úvahu, že vhodně sestavená skupina je pilířem úspěšné zdravotní politiky obce. Chápat odlišnosti mezi zdravím a zdravotnictvím, zdravím a zdravotnickými službami, je základním východiskem pro porozumění, jak se od sebe tyto oblasti liší a také, v jakých bodech se prolínají.

Z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel Dačic vyplynulo, že se u dačických žen vyskytuje nadprůměrně více zhoubných nádorů děložního hrdla a incidence tohoto onemocnění v dlouhodobém měřítku roste. S ohledem na tato zjištění doporučuji doplnit informace o ukazatele úmrtnosti na toto onemocnění a přijmout opatření, kterým by bylo možné nepříznivý trend do budoucna zvrátit (ZN děložního hrdla je preventabilní onemocnění).

Městu Dačice se otevírají skutečně široké možnosti v oblasti podpory zdraví, zvláště při vzdělávání veřejnosti – také vzhledem ke vzdělanostní struktuře obyvatel ORP Dačice (více než 60 % obyvatel má vzdělání bez maturity).  Bylo prokázáno, že s nízkou úrovní vzdělání často souvisí rizikové chování, nezdravé životní návyky, předčasná úmrtnost a vyšší nemocnost. Proto jsou vítány všechny edukační programy, které povedou ke zvýšení zdravotní gramotnosti obyvatel města Dačice.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit města Dačice splňuje požadavky kladené na audit udržitelného rozvoje v oblasti zdraví obyvatel v kategorii C.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek