Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Dobříš - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zdeněk Frélich
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Šárka Krůtová Dobříš
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit podává dostatečný obrázek o stavu vodního hospodářství na území města. Současný stav je stabilní a trendy na základě dostupných údajů mírně optimistické. Město podniká kroky ke zlepšování současného stavu v oblasti čištění vod, zásobování vodou nebo šetřením s pitnou vodou.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se nachází v nadprůměrně zachovalém přírodním prostředí s vysokou ekologickou stabilitou, řadou chráněných území a funkčním ÚSES.

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalita ochrany půdy a lesního hospodářství je na dobré úrovni. Město nevlastní žádné lesní pozemky. Většina lesních pozemků je ve vlastnictví obou větví rodiny Colloredo - Mannsfeld a jejich hospodaření je ze strany kontrolních orgánů hodnoceno jako dobré. Zemědělské pozemky jsou pronajaty subjektům provozujících zemědělskou výrobu. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalita ovzduší je relativně dobrá, zejména ve vztahu k imisním limitům k PM10. Překračovány jsou imisní koncentrace b(a)p.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit tohoto tématu je v dostatečné kvalitě a podrobnosti a podává srozumitelně přehled o stavu životního prostředí ve městě a o činnosti města v této oblasti.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit dává dostatečnou odpověď na návodné otázky a indikátory.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné a doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit podává dostatečný obrázek o stavu vodního hospodářství na území města. Současný stav je stabilní a trendy na základě dostupných údajů mírně optimistické. Město podniká kroky ke zlepšování současného stavu v oblasti čištění vod, zásobování vodou nebo šetřením s pitnou vodou.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se nachází v nadprůměrně zachovalém přírodním prostředí s vysokou ekologickou stabilitou, řadou chráněných území a funkčním ÚSES.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalita ochrany půdy a lesního hospodářství je na dobré úrovni. Město nevlastní žádné lesní pozemky. Většina lesních pozemků je ve vlastnictví obou větví rodiny Colloredo - Mannsfeld a jejich hospodaření je ze strany kontrolních orgánů hodnoceno jako dobré. Zemědělské pozemky jsou pronajaty subjektům provozujících zemědělskou výrobu. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalita ovzduší je relativně dobrá, zejména ve vztahu k imisním limitům k PM10. Překračovány jsou imisní koncentrace b(a)p.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Nadprůměrně zachovalé přírodní prostředí - více MZCHÚ, přírodní park, funkční ÚSES, vysoký podíl lesů

Vysoká míra čištění odpadních vod.

Imisní koncentrace PM10 hluboko pod úrovní imisního limitu.

Probíhají osvětové akce ke snížení spotřeby vody. 


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Vyšší spotřeba pitné vody v domácnostech oproti průměru ČR.

Mírný nárůst spotřeby pitné vody - pravděpodobně díky novým bazénům.

Překračování imisních koncentrací benzo(a)pyrenu.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Externí zdroje financování - EU fondy, kotlíkové dotace aj.

Podpora investic do vodohospodářské infrastruktury.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Projevy klimatické změny - sušší období, vysoké teploty, meteorologické extrémy

 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stávající trendy jsou dobré, situace je stabilní a mírně se postupně zlepšující.

Doporučujeme:

- provést monitoring invazních druhů rostlin


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit považuji za kompletní, podrobný a názorný - tedy dostatečně zpracovaný.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek