Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Prachatice - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Marie Peřinková Prachatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice spolupracuje s partnerskými městy ze Slovenska, Německa, Rakouska a Itálie. Dochází k vzájemným návštěvám, sdílení zkušeností a předávání příkladů dobré praxe v oblasti kultury, historie, sportu, životního prostředí a sociální oblasti.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Coby pozitivní, lze hodnotit zkušenosti ze spolupráce Města Prachatice se svými evropskými partnerskými městy. Avšak nejedná se o rozvojové státy. Z pohledu spolupráce a systematické dlouhodobější pomoci rozvojovým oblastem jsou v auditu nyní prezentované aktivity, a to jak z hlediska vedení města, tak z hlediska subjektů ve městě, v počátcích. V této podoblasti GO mají Prachatice velké rezervy, potažmo tedy mnoho příležitostí, pro nastavení si a realizaci aktivit podporujících UR v rozvojovém světě i v humanitární pomoci potřebným.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Na základě uvedených a realizovaných aktivit, lze z hlediska kategorie C, hodnotit kvalitativní úroveň Prachatic v této části GO, coby dobrou.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zřejmé, že nedostatkem Prachatic v podoblasti 10.3, jsou absence energetické koncepce města a samostatné pozice energetického manažera. Je na zváženou, zda kumulace pozice energetika města s jinou pracovní náplní je při narůstajících požadavcích na energetické úspory, na jejich vyhodnocování a na zavádění alternativních OZE, dostačující.

Z hlediska realizace opatření a projektů přispívajících k energetickým úsporám a k ochraně klimatu, je vedení města aktivní.

Optikou kategorie C, jsou zahájené kroky vedoucí k pravidelnému sledování a vyhodnocování dopadů činností města na prostředí a klima, a to pomocí ekologické a uhlíkové stopy, uspokojivé.

Celkově lze přístup Prachatic ke zmírňování klimatických změn hodnotit coby uspokojivý.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice spolupracuje s partnerskými městy ze Slovenska, Německa, Rakouska a Itálie. Dochází k vzájemným návštěvám, sdílení zkušeností a předávání příkladů dobré praxe v oblasti kultury, historie, sportu, životního prostředí a sociální oblasti.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Coby pozitivní, lze hodnotit zkušenosti ze spolupráce Města Prachatice se svými evropskými partnerskými městy. Avšak nejedná se o rozvojové státy. Z pohledu spolupráce a systematické dlouhodobější pomoci rozvojovým oblastem jsou v auditu nyní prezentované aktivity, a to jak z hlediska vedení města, tak z hlediska subjektů ve městě, v počátcích. V této podoblasti GO mají Prachatice velké rezervy, potažmo tedy mnoho příležitostí, pro nastavení si a realizaci aktivit podporujících UR v rozvojovém světě i v humanitární pomoci potřebným.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Na základě uvedených a realizovaných aktivit, lze z hlediska kategorie C, hodnotit kvalitativní úroveň Prachatic v této části GO, coby dobrou.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zřejmé, že nedostatkem Prachatic v podoblasti 10.3, jsou absence energetické koncepce města a samostatné pozice energetického manažera. Je na zváženou, zda kumulace pozice energetika města s jinou pracovní náplní je při narůstajících požadavcích na energetické úspory, na jejich vyhodnocování a na zavádění alternativních OZE, dostačující.

Z hlediska realizace opatření a projektů přispívajících k energetickým úsporám a k ochraně klimatu, je vedení města aktivní.

Optikou kategorie C, jsou zahájené kroky vedoucí k pravidelnému sledování a vyhodnocování dopadů činností města na prostředí a klima, a to pomocí ekologické a uhlíkové stopy, uspokojivé.

Celkově lze přístup Prachatic ke zmírňování klimatických změn hodnotit coby uspokojivý.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • již zaveden systém ke zvyšování komunitního povědomí občanů Prachatic o tématech udržitelného rozvoje, globálních souvislostech a odpovědnostech;

 • dobrá praxe v realizaci projektů s efekty k UR, např.:

    - základní škole Zlatá stezka udělen titul „Škola UR“,

    - realizací projektu BEACON docíleny energetické úspory a snížení emisí u městských objektů,

    - postupné budování „Areálu lesních her“ - hravou formou podpora edukace témat z přírody a k

      potřebě její ochrany i ochrany klimatu;

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • absence energetické koncepce;

 • nevhodná kumulace pozice energetika města s dalšími pracovními úvazky;

 • nízká úroveň spolupráce a širokospektrální pomoci subjektům z rozvojových oblastí a humanitárně potřebným;

 • absence partnerství s městem z rozvojové země;

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • rozšířením širšího spektra kampaní UR, osvěty o globálních souvislostech a podporou motivačních soutěží, lze docílit nejen vyšší míru povědomí, ale i aktivního zapojení prachatických subjektů a komunity do realizace aktivit s pozitivními efekty vůči UR a GO;

 • formou intenzivní propagační podpory a užší spolupráce s prachatickými i okolními subjekty, postupně rozšiřovat nejen informace o etickém a udržitelném obchodování, ale také podporovat příležitosti a možnosti k jejich realizaci na území města;

 • zavedením pravidelné finanční podpory z rozpočtu města na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, vč. zavedení pravidel pro její poskytování, lze předpokládat rozšíření realizačního spektra projektů s efekty vůči UR a GO a s pomocí rozvojovým oblastem i potřebným, a to projektů realizovaných nejen organizacemi Města Prachatice, ale i ostatními prachatickými subjekty;

 • posílením sběru dat potřebných pro analýzy ekologických i uhlíkových stop města a jejich pravidelným vyhodnocováním (optimálně po 5. letech), je možné nejen sledovat vývojové trendy vlivů města na prostředí a klima, ale i identifikovat míry pozitivního či negativního ovlivňování prostředí a klimatu významnými aktivitami na území města probíhajícími;

 • přebíráním příkladů dobrých praxí z realizací projektů posilujících UR a GO, a to nejen od municipalit a subjektů ČR či zahraničních, ale i prostřednictvím členství v některé z dalších mezinárodních organizací podporujících UR a GO, lze urychlit a zkvalitnit celý systém zavádění principů UR i GO do praxe na území města;

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • okolnosti vedoucí ke změnám vůle vedení a zastupitelů města zavádět principy UR a GO do běžné praxe města;

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Tento audit je předkládán municipalitou kategorie C prvním rokem. K VIII/2019 byl zjištěn následující stav sledování a plnění indikátorů za globální odpovědnost (GO).

Z 5. hlavních indikátorů GO:

 • 2x úroveň dobrá (1) – u konání osvětových akcí ke změnám klimatu a u spolupráce města se střediskem EVVO či s jinou organizací EV+GV;

 • 2x úroveň uspokojivá (0) – u ekologické stopy a u globálního partnerství;

 • 1x úroveň špatná (-1) – u podpory etického obchodu municipalitou.

Z 5. doplňkových indikátorů GO:

 • 1x úroveň dobrá (1) – dobrá praxe v oblasti realizace projektů s pozitivními efekty vůči UR;

 • 2x úroveň uspokojivá (0) – v zastoupení města u mezinár. org. zabývající se UR a u zahájení sledování emisí CO2;

 • 2x úroveň špatná (-1) u poskytování příspěvků na humanitární nebo rozvojovou pomoc a u partnerství s municipalitou z rozvojové země.

Pro zlepšování tohoto stavu doporučuji (s ohledem na priority důležitosti hlavních, potažmo doplňkových indikátorů) následující kroky:

 • udržet dobrou úroveň aktivit tvořících silné stránky SWOT analýzy stavu GO;

 • zvýšit úsilí k rozšiřování a zkvalitňování aktivit, a to nyní hodnocených pouze coby uspokojivých či špatných, ale skýtajících příležitosti pro zlepšení stavu GO v Prachaticích, viz. příležitosti SWOT analýzy;

 • v závislosti na možnostech města postupně odstraňovat slabé stránky SWOT analýzy.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Byť jsou v tomto auditu identifikovány slabé stránky, z hlediska kategorie C, lze hodnotit úroveň založení potřebného systému v rámci komunity i municipality města Prachatice pro realizaci aktivit přispívajících k postupnému zkvalitňování jednotlivých podoblastí tématu GO, za uspokojivou.


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek