Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Olga Starostová
Konzultant Hana Geissler
Michal Němec
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Některé odkazy na webové stránky nefunkční, několik málo oprav textu (viz. poznámky k jednotlivým bodům), přehledy za předchozí období v některých případech příliš rozsáhlé, prosíme o zestručnění. U kapitoly 9.4. chybí úvodní shrnující text jako je tomu u předchozích bodů, např. 9.1.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je velmi podrobně zpracován. Podává ve většině případů reálné odkazy, statistické údaje, dostupné dokumenty a výstupy výzkumů. Je založen na mnoha datech, která současně dokládá přímo v textu nebo jako přílohu.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit ve většině přípradů využívá indikátory povinné i doporučené. Často dpoňuje a rozšiřuje o další, které jsou dostupné a vznikly v rámci činnosti municipality.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby. Má vyčleněné rezervy, kdy dochází k navyšování finanční částky z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení. V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Vedle již zavedených bytových možností pro klienty  – Azylový dům, ubytovna, noclehárna nově vznikl Komunitní dům -  bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. A  nově vybavenou bytovou jednotku nábytkem na ubytovně, která  slouží pro krizové umístění klientů na omezenou dobu, ale nejedná se o krizovou službu v režimu zákona.

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností. V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy.  Město Chrudim uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování  memorandum o spolupráci, Aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy, bylo nutné rozpracovat oblast bydlení do větší hloubky v rámci tematického šetření. Byl vypracován Tematický výzkum o bydlení v Chrudimi ve spolupráci s Univerzitou Pardubice

Pro ověřování cílů byl obnoven oficiální statut pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkově velmi kvalitně zpracováno. Doplněno, přesně vykresluje aktuální stav a situaci včetně aktivního hledání odborného řešení ve spolupráci s dalšími subjekty, podloženo kvalitním výzkumem.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. V rámci dotací podporuje neziskové organizace, které nemají sídlo v Chrudimi, ale službu ve městě poskytují. K "tísňovému  tlačítku", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty. Nově vnikla možnost zapůjčení Signalizačního zařízení - moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu. Na podzim roku 2018 došlo k oficiálnímu spuštění  služby Tichá linka pro občany. Ta umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. Vydáváme v pořadí pátý katalog, který je rozšířený o další služby -  Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Od roku  2017 zavádíme tzv.  Cochemský systém - model interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí.

Realizujeme Projekt I2 – Sociální práce v ORP Chrudim, jedná se o systémový projekt, který slouží k pilotnímu ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí. Projekt je zaměřen na profesionalizaci sociální práce na obci a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociální práce.

Dále realizujeme Projekt E2 – Efektivní SPOD, který je zaměřen na získání dovedností a nástrojů k řízení sítě služeb pro ohrožené děti, podpora plnění standardů SPOD, ale nově vzniká Databáze  - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim.

Jsme také zapojeni do projektů Lokální síťař pro ORP Chrudim a Hlinsko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života, Krajský úřad Pardubického kraje v rámci dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2018, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, v aktivitě Rozvoj náhradní rodinné péče.

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spoluprací s různými typy organizací.

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu. Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. CSSP Chrudim (příspěvková organizace) provozuje denní stacionář Jitřenka.

Věnujeme se i problematice bezbariérovosti ve městě.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Poskytujeme jim poradenství a účinnou pomoc Tímto má město Chrudim všechny potřebné služby zabezpečeny.


Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Velmi pozitivní je množství projektů v sociální oblasti, na nichž město participuje. Řada z nich je pilotních a vzorových. Dokládá to, že se municipalita nebojí inovací, naopka je aktivně vyhledává. Aktvita je také v síťování služeb, aktualizaci katalogu služeb, důrazu na prevenci a využití asistivní technologie.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zapojujeme všechny cílové skupiny i specifické skupiny obyvatel  v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi působící v různých oblastech. Vznikají nové postupy k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami. Vznikl vyjímečně prechodný dvouletý Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících služeb města  Chrudim 2019-2020. Při tvorbě přechodového plánu KPSS 2019 - 2020:

  • Využili jsme výstupy z on-line „Ankety veřejnosti ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Chrudimi“
  • Využili jsme dotazníky organizacím, které sloužily jednak ke sběru dat do připravované databáze, ale také  pro zjišťování údajů ke komunitnímu plánování
  • Spolupracovali jsme s lokálním síťařem MPSV
  • Vycházeli jsme ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 – 2030, Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 – 2021, Zprávy z mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Chrudim za období 2016 - 2017).

Již nyní pracujeme na projektovém záměru, který uplatníme ve výzvě 99 Podpora procesů ve službách. Chceme tvořit komunitní plán na celé ORP, který propojí všechny funkční procesy a plány ostatních obcí na celém území ORP a zastřeší je. Tento plán bude podložen profesionálním výzkumem sociálních služeb a cílových skupin.

Poslední roky jsme se zaměřili na fungování týmů, kde zdůrazňujeme spolupráci, jednotné vystupování, dodržování pravidel týmu, jasně vymezené kompetence subordinace, kvalitní komunikaci a informovanosti ostatních o všem, co je důležité. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků se zvyšuje kvalita života dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Pozivitní je přechodový plán, anketa veřejnosti, koordinace s plánem kraje a začlenění do strategického plánu města, komunitní plán pro celé území ORP s propojením plánů ostatních obcí.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Díky spolupráci se zainteresovanými subjekty a vzájemným aktivitám se nám daří udržovat kriminalitu ve městě na poměrně nízké úrovni. Trend objasněnosti případů trestné činnosti má dle Policie ČR stále se zvyšující tendenci. Existují vzdělávací programy zabývající se problematikou prevence kriminality. Zpracováváme novou Koncepci prevence kriminality na léta 2019-2023. Zapojili jsme se do programu Asistent prevence kriminality.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

 Pozitivně hodnotím koncepci a klesající počet trestných činů, kladení důrazu na prevenci včetně nové koncepce pro období 2019-2023 a zapojení města do programu asistenti prevence.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Aktivní přístup k inovacím - velké množství projektů

Vyborně a vecně zpracovaný komunitní plán

připravovaná Koncepce sociálního bydlení

Výzkumy, šetření, průběžná mapování (data jako podklady a zdroj změny)

Spolupráce s NNO, spolky, odbornými institucemi (univerzita, zastřešující odborné organizace)

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Otázka koncepce dostupného bydlení

Chybí koncepce stárnoucí Chrudimě - např. vize 2030

Zvýšení počtu sociálně potřebných domácností a osob, zadluženost - jaká bude koncepce - akční plán - prevence

Koncepce eliminace sociálně vyloučených lokalit

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Příprava na demografický vývoj- silné populační ročníky dětí - týka se MŠ, ZŠ a SŠ, jesle, rodinná centra

Významný nárůst seniorské populace od roku 2007 - zohlednit v rozvoji služeb a bydlení (bezbarierového malometrážního)

Podpora rodinných pečujících - významí pro udržitelnost služeb - součást komunitního plánu

Koordinace v rámci komunitního plánu pro celé správní území ORP (dostupnost služeb v obcích, participativní přístup v rámci celé ORP)

Bezbariérovost města  a veřejných budov - age friendly town

Spolupráce s krajem

Chrudim jako příklad dobré praxeVNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Síťování služeb v rámci ORP - podpora kraje - registrace služeb - omezení pro rozvoj a nastavení dle potřebnosti

Nedostatek bytů ve fondu města (celková situace v ČR)

Sociálně vyloučené lokality nejsou stabilizované - zvyšuje se počet osob sociálně potřebných - mohou se rozšiřovat vyloučené lokality či vznikat další


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
Sociální oblast v Chrudimi je řešena velmi odpovědně a s velkým odborným i osobním zájmem, podpořeným spoluprácí s dalšími subjekty a participací na mnoha projektech. Všechny oblasti jsou nahlíženy komplexně, na základě analýzy, reflexe a ev. po zkoumání či odborné konzultaci. Řešení nejsou nahodilá, ale koncepční v rámci rozvoje města a komunity. Sociální oblast není nijak upostraněná, je vnímána jako klíčová pro vytvoření životního sociálního a kulturního prostoru všech občanů města a dokonce i celé správní oblasti ORP.  Aktivity a opatření jsou týmové, běžný je case manažement a terénní sociální práce. Vzniká komunitní plán pro území celé ORP.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:


Po návštěvě a diskusi s pracovnicemi MěÚ v Chrudimi bylo vše doplněno, rozvedeno a aktuálně nemám dalších námětů na doplnění a považuji sociální oblast za příkladně splněnou. Potěšilo mne, že pracovníci se projektu Zdravá města účastní s velkou chutí a pozitivní zkušeností z poznání, které jim účast, diskuse, setkávání se a vzdělávání přináší.

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby. Má vyčleněné rezervy, kdy dochází k navyšování finanční částky z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení. V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Vedle již zavedených bytových možností pro klienty  – Azylový dům, ubytovna, noclehárna nově vznikl Komunitní dům -  bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. A  nově vybavenou bytovou jednotku nábytkem na ubytovně, která  slouží pro krizové umístění klientů na omezenou dobu, ale nejedná se o krizovou službu v režimu zákona.

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností. V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy.  Město Chrudim uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování  memorandum o spolupráci, Aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy, bylo nutné rozpracovat oblast bydlení do větší hloubky v rámci tematického šetření. Byl vypracován Tematický výzkum o bydlení v Chrudimi ve spolupráci s Univerzitou Pardubice

Pro ověřování cílů byl obnoven oficiální statut pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkově velmi kvalitně zpracováno. Doplněno, přesně vykresluje aktuální stav a situaci včetně aktivního hledání odborného řešení ve spolupráci s dalšími subjekty, podloženo kvalitním výzkumem.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. V rámci dotací podporuje neziskové organizace, které nemají sídlo v Chrudimi, ale službu ve městě poskytují. K "tísňovému  tlačítku", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty. Nově vnikla možnost zapůjčení Signalizačního zařízení - moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu. Na podzim roku 2018 došlo k oficiálnímu spuštění  služby Tichá linka pro občany. Ta umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. Vydáváme v pořadí pátý katalog, který je rozšířený o další služby -  Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Od roku  2017 zavádíme tzv.  Cochemský systém - model interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí.

Realizujeme Projekt I2 – Sociální práce v ORP Chrudim, jedná se o systémový projekt, který slouží k pilotnímu ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí. Projekt je zaměřen na profesionalizaci sociální práce na obci a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociální práce.

Dále realizujeme Projekt E2 – Efektivní SPOD, který je zaměřen na získání dovedností a nástrojů k řízení sítě služeb pro ohrožené děti, podpora plnění standardů SPOD, ale nově vzniká Databáze  - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim.

Jsme také zapojeni do projektů Lokální síťař pro ORP Chrudim a Hlinsko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života, Krajský úřad Pardubického kraje v rámci dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2018, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, v aktivitě Rozvoj náhradní rodinné péče.

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spoluprací s různými typy organizací.

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu. Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. CSSP Chrudim (příspěvková organizace) provozuje denní stacionář Jitřenka.

Věnujeme se i problematice bezbariérovosti ve městě.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Poskytujeme jim poradenství a účinnou pomoc Tímto má město Chrudim všechny potřebné služby zabezpečeny.


Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Velmi pozitivní je množství projektů v sociální oblasti, na nichž město participuje. Řada z nich je pilotních a vzorových. Dokládá to, že se municipalita nebojí inovací, naopka je aktivně vyhledává. Aktvita je také v síťování služeb, aktualizaci katalogu služeb, důrazu na prevenci a využití asistivní technologie.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zapojujeme všechny cílové skupiny i specifické skupiny obyvatel  v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi působící v různých oblastech. Vznikají nové postupy k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami. Vznikl vyjímečně prechodný dvouletý Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících služeb města  Chrudim 2019-2020. Při tvorbě přechodového plánu KPSS 2019 - 2020:

  • Využili jsme výstupy z on-line „Ankety veřejnosti ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Chrudimi“
  • Využili jsme dotazníky organizacím, které sloužily jednak ke sběru dat do připravované databáze, ale také  pro zjišťování údajů ke komunitnímu plánování
  • Spolupracovali jsme s lokálním síťařem MPSV
  • Vycházeli jsme ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 – 2030, Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 – 2021, Zprávy z mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Chrudim za období 2016 - 2017).

Již nyní pracujeme na projektovém záměru, který uplatníme ve výzvě 99 Podpora procesů ve službách. Chceme tvořit komunitní plán na celé ORP, který propojí všechny funkční procesy a plány ostatních obcí na celém území ORP a zastřeší je. Tento plán bude podložen profesionálním výzkumem sociálních služeb a cílových skupin.

Poslední roky jsme se zaměřili na fungování týmů, kde zdůrazňujeme spolupráci, jednotné vystupování, dodržování pravidel týmu, jasně vymezené kompetence subordinace, kvalitní komunikaci a informovanosti ostatních o všem, co je důležité. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků se zvyšuje kvalita života dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Pozivitní je přechodový plán, anketa veřejnosti, koordinace s plánem kraje a začlenění do strategického plánu města, komunitní plán pro celé území ORP s propojením plánů ostatních obcí.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Díky spolupráci se zainteresovanými subjekty a vzájemným aktivitám se nám daří udržovat kriminalitu ve městě na poměrně nízké úrovni. Trend objasněnosti případů trestné činnosti má dle Policie ČR stále se zvyšující tendenci. Existují vzdělávací programy zabývající se problematikou prevence kriminality. Zpracováváme novou Koncepci prevence kriminality na léta 2019-2023. Zapojili jsme se do programu Asistent prevence kriminality.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

 Pozitivně hodnotím koncepci a klesající počet trestných činů, kladení důrazu na prevenci včetně nové koncepce pro období 2019-2023 a zapojení města do programu asistenti prevence.