Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Olga Škochová
Zdeňka Kujová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, dílničky a kurzy malby apod., letní festivaly (Yanderov, Loutkářská Chrudim, Zlatá Pecka), zájezdy. Důležitá je činnost Chrudimské besedy, která je zřízena právě za účelem realizace kulturních aktivit. Další aktivity nabízí městská knihovna, a to jak pro děti, tak zejména pro seniory. V neposlední řadě zde působí NNO, které doplňují škálu pestré nabídky. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Dále pravidelně dotačně podporuje činnost NNO a úzce s nimi spolupracuje. Spolupráce funguje také s organizacemi zřízenými krajem, Ministerstvem kultury a soukromými subjekty (Regionální muzeum, Muzeum loutkářských kultur, firma Vodní zdroje...). Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise historická a letopisecká.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kulturní život ve městě je na velmi vysoké úrovni a je poměrně stabilní.
Kultura je řešena v komplexním strategickém dokumentu města, vedení města pěčuje o kulturní život díky svým příspěvkovým organizacím i prostřednictvím podpory nezávislým subjektům. Výdaje jsou na vysoké úrovni, kulturní služby jsou dostupné všem cílovým skupinám.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky pracuje na obnově kulturních movitých a nemovitých památek. Město každoročně připravuje projekty oprav a čerpá prostředky z Programu regenerace (dotace MK ČR). Finančně podporuje také opravy objektů, které nejsou v jeho vlastnictví + nejsou to památkově chráněné objekty, ale jsou v MPZ. Za tuto činnost město získalo ocenění Historické město roku 2013. V této práci dále pokračuje.
Město má propracovaný systém strategických dokumentů, které se týkají i oblasti ochrany ne/hmotného kulturního dědictví.

Město prostřednictvím komisí a Odboru školství a kultury zajišťuje menší projekty, které pomáhají podporovat povědomí občanů o historickém významu Chrudimi - chrudimský Pantheon s bustami významných osobností; systematická péče o hroby významných osobností, péče o drobné sakrální stavby v plenéru.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město podporuje hmotné i nehmotné dědictví různými nástroji, často samo iniciuje opravy kulturních památek, veřejných prostranství, hrobů, drobných sakrálních památek apod. Má velmi kvalitně zpracované koncepční dokumenty, v r. 2013 získalo titul Historické město roku.

Projekty jako je MUBASO, Město 3 muzeí, i úvahy nad estetikou vývěsních štítů jsou výjimečné. Chrudim může jít ostatním městům příkladem.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží pro občany nabídnout co nejpestřejší škálu kulturního vyžití. Reaguje na návrhy z Desatera problémů. K tomu slouží především organizace Chrudimská Beseda a Knihovna. Mimo nich město podporuje aktivitu mnoha NNO i jednotlivců. Spolupráce funguje také se školami, Státním okresním archivem, Regionálním muzeem, Muzeem loutkářkách kultur i soukromou firmou Vodní zdroje. Město udržuje tradiční akce a snaží se zapojit i novinky - festival Zlatá Pecka, festival hip-hopu Chrufest, aktivní spolupráce se Znojmem (zájezdy), výstava interiérového chrudimského betlému v Infocentru a zhotovení nového venkovního betlému.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město významně podporuje kulturní a umělecké aktivity, řadu z nich samo iniciuje a organizuje, nebo na ně přispívá finančně nezávislým subjektům. Výdaje na granty, dotace a dary jsou dlouhodobě na vysoké úrovni, systém je transparentní a stále se zlepšuje dle požadavků občanů (např. elektronické podávání žádostí). Kulturní aktivity jsou velmi rozmanité, jsou mezi nimi jak tradiční akce, tak nové projekty. Velmi dobrá je spolupráce s krajskými a státními organizacemi ve městě a společná organizace kulturních aktivit a projektů.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu, a to nejen historického centra. Pečuje o opuštěné hroby, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky). Problematiku reklamy řešíme s novým vedením města. V r. 2018 proběhl se Znojmem workshop v oblasti památkové péče, který se zabýval mj. i touto otázkou.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má velmi dobře zpracované koncepční dokumenty k péči o vzhled města. Snaží se neustále zlepšovat vzhled města nejen pro místní, ale i pro cestovní ruch. Provozuje aplikaci, díky které mohou občané vznést podněty k veřejnému prostoru. Dlouhodobě je v řešení zkrášlení vývěsních štítů na náměstí. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- významná památková zóna, nemovité památky a veřejná prostranství pravidelně udržovány

- příkladná péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví 

- město dobře plní úlohu iniciátora kulturních akcí pro nejrůznější skupiny místních obyvatel, stejně tak podporuje nezávislé organizace v jejich činnosti

- velmi dobrá kulturní vybavenost pro místní i pro návštěvníky

- nechybí odvaha k inovativním a nadstandardním projektům (např. Muzeum barokních soch, Zlatá Pecka, snaha regulovat vizuální smog na náměstí aj.)

- město reaguje na podněty veřejnosti

- dobrý transparentní grantový systém, nezávislé komise

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- letos se projevila slabá stránka v podobě chybějící koncepce přísp. organizací, především Chrudimské besedy (upozorňovali jsme na ni v minulém auditu). Bez koncepce jsou organizace velmi závislé na konkrétním personálním obsazení.

- systém prezentace kulturních akcí není pro návštěvníka zvenčí dostatečně přehledný

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-   setrvání a další rozvoj místních kulturních institucí, tzn. p.o. zřizovaných nejen městem, ale i krajem a státem (mj. Muzeum loutkářských kultur, MUBASO, Chrudimská beseda jako institucí nesoucích důležitý obsah pro kulturní značku města), ale i inovativních projektů (např. Zlatá Pecka)

- kulturní angažovanost místních obyvatel

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- riziko nepochopení či odmítání inovativních a nadstandardních projektů místními obyvateli nebo novou politickou garniturou (hrozba nepochopení odborného, uměleckého i komunitního významu projektů jako je MUBASO, Zlatá Pecka aj.)

- případné snižování finančních prostředků určených na kulturu (nejen z městského rozpočtu, ale i z kraje, státu a EU)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město je v oblasti kultury velmi aktivní, kulturní služby jsou velmi dobře dostupné pro různé cílové skupiny. Významnou část kulturní nabídky také doplňují organizace zřizované krajem a státem, se kterými je nastavená velmi dobrá spolupráce a realizováno několik společných projektů (Loutářská Chrudim, Město tří muzeí aj.).

Město se nebojí odvážných a inovativních projektů, které často převyšují úroveň běžné místní kultury podobně velkých měst a dává tak o sobě znát na mapě kultury celé ČR, často i za hranicemi (např. Muzeum barokních soch, Loutkářská Chrudim, Zlatá Pecka).

Výdaje na kulturu v přepočtu na osobu rostou, výdaje na kulturu a na dotace jsou na vysoké úrovni a v zásadě umožňují pokrýt poptávku obyvatel po kulturních službách.

Místním organizacím se daří využívat i jiné než městské zdroje financí, svými aktivitami se dokáží také přilákat návštěvníky z jiných regionů a často i ze zahraničí. Dobře rozvinutá je i oboustranná mobilita umělců.

Doporučujeme pravidelně opakovat již několikrát realizovaný průzkum spokojenosti dle indikátorů ECI.

Město má velmi dobře zpracované strategické dokumenty pro hmotné kulturní dědictví (Program regenerace MPZ, Regulační plán atd.) a aktivně podporuje regeneraci nemovitých památek i uměleckých děl. Pravidelně se zpřístupňují nové památky, je dbáno o hmotné i nehmotné kulturní dědictví, velmi aktivní je např. letopisecká komise připomínající významné osobnosti města a starající se o hroby, pamětní desky ap.

Město má propracovaný systém komunikace s veřejností a reaguje na podněty veřejnosti (např. letní kino). Stejně tak má transparentní systémy pro přidělování prostředků s nezávislými komisemi. Grantový systém vyhovuje žadatelům, je jednoduchý a otevřený téměř všem subjektům i fyzickým osobám.

Doporučujeme nadále posilovat kulturní atraktivity významné i z hlediska cestovního ruchu (Loutkářská Chrudim, Muzeum barokních soch, Zlatá Pecka apod.), stejně jako akce místního významu a nehmotné dědictví, které posiluje patriotismus.

Systém prezentace kulturních aktivit je poměrně rozvinutý (několik webů, zpravodaj, plakátovací plochy), avšak neznalý návštěvník se těžko orientuje, na kterém z webů najde přehledně všechny akce i kvalitní vyhledávač.

V minulých auditech UR bylo vzneseno doporučení na zlepšení vzhledu historického náměstí s doporučením motivovat místní obchodníky a majitele domů ke zlepšení estetiky vývěsních štítů a reklamních poutačů v parteru. V této věci město uskutečnilo workshop ve spolupráci se Znojmem, avšak k realizaci ještě nedošlo.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Kultura v Chrudimi je na velmi dobré úrovni po všech stránkách (vztah města ke kultuře, kulturní dědictví, kulturní a umělecké aktivity, vzhled města). 

Přeji Chrudimi další dobrá léta a kulturní sály i veřejná prostranství naplněná kvalitní kulturou a spokojenými lidmi. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, dílničky a kurzy malby apod., letní festivaly (Yanderov, Loutkářská Chrudim, Zlatá Pecka), zájezdy. Důležitá je činnost Chrudimské besedy, která je zřízena právě za účelem realizace kulturních aktivit. Další aktivity nabízí městská knihovna, a to jak pro děti, tak zejména pro seniory. V neposlední řadě zde působí NNO, které doplňují škálu pestré nabídky. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Dále pravidelně dotačně podporuje činnost NNO a úzce s nimi spolupracuje. Spolupráce funguje také s organizacemi zřízenými krajem, Ministerstvem kultury a soukromými subjekty (Regionální muzeum, Muzeum loutkářských kultur, firma Vodní zdroje...). Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise historická a letopisecká.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kulturní život ve městě je na velmi vysoké úrovni a je poměrně stabilní.
Kultura je řešena v komplexním strategickém dokumentu města, vedení města pěčuje o kulturní život díky svým příspěvkovým organizacím i prostřednictvím podpory nezávislým subjektům. Výdaje jsou na vysoké úrovni, kulturní služby jsou dostupné všem cílovým skupinám.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky pracuje na obnově kulturních movitých a nemovitých památek. Město každoročně připravuje projekty oprav a čerpá prostředky z Programu regenerace (dotace MK ČR). Finančně podporuje také opravy objektů, které nejsou v jeho vlastnictví + nejsou to památkově chráněné objekty, ale jsou v MPZ. Za tuto činnost město získalo ocenění Historické město roku 2013. V této práci dále pokračuje.
Město má propracovaný systém strategických dokumentů, které se týkají i oblasti ochrany ne/hmotného kulturního dědictví.

Město prostřednictvím komisí a Odboru školství a kultury zajišťuje menší projekty, které pomáhají podporovat povědomí občanů o historickém významu Chrudimi - chrudimský Pantheon s bustami významných osobností; systematická péče o hroby významných osobností, péče o drobné sakrální stavby v plenéru.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město podporuje hmotné i nehmotné dědictví různými nástroji, často samo iniciuje opravy kulturních památek, veřejných prostranství, hrobů, drobných sakrálních památek apod. Má velmi kvalitně zpracované koncepční dokumenty, v r. 2013 získalo titul Historické město roku.

Projekty jako je MUBASO, Město 3 muzeí, i úvahy nad estetikou vývěsních štítů jsou výjimečné. Chrudim může jít ostatním městům příkladem.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží pro občany nabídnout co nejpestřejší škálu kulturního vyžití. Reaguje na návrhy z Desatera problémů. K tomu slouží především organizace Chrudimská Beseda a Knihovna. Mimo nich město podporuje aktivitu mnoha NNO i jednotlivců. Spolupráce funguje také se školami, Státním okresním archivem, Regionálním muzeem, Muzeem loutkářkách kultur i soukromou firmou Vodní zdroje. Město udržuje tradiční akce a snaží se zapojit i novinky - festival Zlatá Pecka, festival hip-hopu Chrufest, aktivní spolupráce se Znojmem (zájezdy), výstava interiérového chrudimského betlému v Infocentru a zhotovení nového venkovního betlému.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město významně podporuje kulturní a umělecké aktivity, řadu z nich samo iniciuje a organizuje, nebo na ně přispívá finančně nezávislým subjektům. Výdaje na granty, dotace a dary jsou dlouhodobě na vysoké úrovni, systém je transparentní a stále se zlepšuje dle požadavků občanů (např. elektronické podávání žádostí). Kulturní aktivity jsou velmi rozmanité, jsou mezi nimi jak tradiční akce, tak nové projekty. Velmi dobrá je spolupráce s krajskými a státními organizacemi ve městě a společná organizace kulturních aktivit a projektů.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu, a to nejen historického centra. Pečuje o opuštěné hroby, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky). Problematiku reklamy řešíme s novým vedením města. V r. 2018 proběhl se Znojmem workshop v oblasti památkové péče, který se zabýval mj. i touto otázkou.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má velmi dobře zpracované koncepční dokumenty k péči o vzhled města. Snaží se neustále zlepšovat vzhled města nejen pro místní, ale i pro cestovní ruch. Provozuje aplikaci, díky které mohou občané vznést podněty k veřejnému prostoru. Dlouhodobě je v řešení zkrášlení vývěsních štítů na náměstí.