Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Svatava Janoušková
Konzultant Dana Kapitulčinová
Josef Herink
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim jako zřizovatel škol a školských zařízení poskytuje stabilní příspěvek na provoz, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Od roku 2017 je prováděno hodnocení výchovy k UR prostřednictvím metodiky a vyhodnocení indikátorů. Sebehodnotící zpráva je pak součástí výroční zprávy školy. Po jejím vyhodnocení získávají školy s nejlepším hodnocením finanční odměnu, kterou mohou využít na nákup pomůcek pro VUR. Ve sledované období došlo k významnému zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, separace odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje a to díky činnosti energetického manažera a nastavení vzájemné spolupráce. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující spotřebu energií.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město prokazuje stabilní přístup škol a školských zařízeních, které zřizuje, k VUR. Pozitivně hodnotíme širokou škálu aktivit souvisejících s UR, které jsou realizovány na školách nebo ve spolupráci města se školami. Sdílení zkušeností a dobré praxe (mj. ve VUR) probíhá mj. při síťování škol v rámci projektu MAPII.

Obec již také stabilně využívá hodnocení VUR na školách podle vlastního systému indikátorů. Hodnocení je realizováno každoročně a ukazuje tak postup škol v jednotlivých kategoriích UR, které jsou hodnoceny. Umožňuje tak jak městu, tak školám samotným, sledovat svůj postup v této oblasti.

Za pozitivní lze vnímat také nově zavednou funkci energetického managera, který se mj. podílí na projektech energetických úspor u škol a školských zařízení a monitoringu spotřeby energií na školách. Kladně lze hodnotit i nakládání škol s dalšími zdroji, např. s vodou.

Potenciál města spočívá v dalším šetření spokojenosti obyvatel, které bylo provedeno naposledy v roce 2015. Pro zachování kontinuity dat ve spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi by bylo vhodné realizovat šetření v blízké době.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti - NNO, příspěvkové organizace města či kraje. Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR. V rámci aktivit Zdravého města dochází k vytváření partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město deklaruje dostatečnou podporu  organizacím na svém území. Oproti minulému Auditu přibyly na území obce některé spolupracující instituce, jak město dokládá vlastní analýzou. Město podporuje NNO finančními prostředky (stabilní objem) i poskytováním prostor za zvýhodněných podmínek. Granty se zaměřují na potřeby, které vycházejí z komunitního plánování. Na území obce probíhá síťování různých stakeholderů v oblasti VUR (KoNeP, MAP II apod.).

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město společně s NNO organizují osvětové akce na školách, ale i pro širokou veřejnost. Odborná pomoc pro veřejnost je k dispozici webových stránkách formou dotazů a odpovědí nebo mohou oslovit přímo osobu, která za danou oblast zodpovídá. Město ve spolupráci s NNO připravuje osvětové akce či projekty, vzdělávací moduly a poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Z větších akcí se snažíme získávaz zpětnou vazbu. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město v auditu uvádí mnoho aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá, realizuje kromě tradičních akcí i zcela nové akce (např. představení významu SDGs). Město se zaměřuje na všechny cílové skupiny obyvatel. Spokojenost občanů s těmito akcemi se zvyšuje, pokud bychom jej hodnotili podle trendu návštěvnosti již tradičních aktivit města (např. Den Země). Potenciál města stejně jako v oblasti 7.1 spočívá v dalším šetření spokojenosti obyvatel, které bylo provedeno naposledy v roce 2015. Pro zachování kontinuity dat ve spokojenosti obyvatel s osvětovými akcemi by bylo vhodné v dohledné době realizovat další šetření.

Systém poradenství k UR se je realizován zejména na akcích města a je tematicky zaměřeno, pozitivně lze hodnotit sběr dotazů občanů města, na které město odpovídá a také aplikaci Všímálek.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je ve městě široká. Je připravena pro různé cílové skupiny a odpovídá absorpční schopnosti potřeb.

Trend návštěvnosti komunitních center se jeví jako stabilní.

Snažíme se prostřednictvím dotačních titulů města podporovat i nové "trendy" aktivity.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město prokazuje, že disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci, obecně komunitní plánování v obci je na velmi vysoké úrovni. Obyvatelé města mají příležitost využívat sportoviště pro organizované i neorganizované aktivity, počet hřišť se oproti minulému auditu zvýšil.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Formální vzdělávání

Třetí Audit města Chrudim umožňuje konstatovat, že VUR se stalo tradiční součástí formálního vzdělávání (preprimárního, primárního i nižšího sekundárního vzdělávání) na školách zřizovaných městem, přičemž škála programů je široká a prostředí pro realizaci výuky se neomezuje jen na interiéry, ale také exteriér škol (školní zahrady, přírodní učebny, apod.).

Kvalitu postupu k VUR město může hodnotit na základě systému indikátorů metodiky hodnocení VUR na školách. Díky tomuto systému lze sledovat postup škol vůči různým parametrům UR. Na základě toho může město směřovat školám svá doporučení a pomoc.

Za podstatnou lze vnímat možnost zapojení mládeže do chodu města – Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace, která učí mladé lidi participaci na chodu obce (propojení formálního vzdělávání s reálným životem).

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor (vč. zavedení funkce energetického managera), separace odpadů a nakládání s dešťovou vodou. Tato forma vzdělávání je velmi zásadní, neboť provazuje deklarovanou udržitelnost s reálnými opatřeními.

Z hlediska neformálního vzdělávání

Z hlediska neformálního vzdělávání disponuje obec dlouhodobě dostatečným počtem subjektů, které se věnují VUR ve všech cílových skupinách obyvatel. Oproti minulému Auditu přibylo devět dalších organizací, které se VUR do určité míry věnují. Organizace v rámci obce/kraje se do určité míry podařilo zasíťovat (zejména NNO a školy).

Obec zařazuje VUR do svého strategického plánování. Pořádá řadu tradičních akcí (Den země, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility, apod.) podporující VUR, pořádá také nové akce zaměřené na aktuální problematiku koncepce UR (Chrudim za udržitelný svět)

Finanční podpora ze strany města NNO je stabilní.

Z hlediska volnočasových aktivit

Obec reflektuje potřeby občanů a umožňuje jim realizaci volnočasových aktivit tak, aby jejich realizace byla umožněna všem cílovým skupinám v obci a jejich dopad na ŽP se minimalizoval. Zvyšuje také počet hřišť v obci.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Formální vzdělávání

V obci nebylo delší dobu aplikováno šetření spokojenosti obyvatel, poslední bylo provedeno naposledy v roce 2015. Pro zachování kontinuity dat ve spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi by bylo vhodné realizovat šetření v blízké době.

 

Neformální vzdělávání

V obci nebylo delší dobu aplikováno šetření spokojenosti obyvatel, poslední bylo provedeno naposledy v roce 2015. Pro zachování kontinuity dat ve spokojenosti obyvatel osvětovými akcemi by bylo vhodné realizovat šetření v blízké době.

Město provedlo opakovanou analýzu stakeholderů ze strany poskytovatelů vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Má tak dobrou představu o subjektech působících ve VUR v obci. Stejně jako v minulém auditu lze do budoucna doporučit ještě bližší analýzu konkrétních témat UR, která jsou v rámci VUR řešena. Tato analýza by městu umožnila lépe identifikovat nepokrytá témata UR v rámci VUR a umožnila by tak snáze plánovat VUR v obci.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Koncepce udržitelného rozvoje je stále v oblasti zájmu decisní sféry. Vládou byl schválen dokument ČR 2030 v návaznosti na mezinárodní Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). To může vést k iniciaci programů a aktivit rozvíjejících UR, resp. VUR na různých úrovních. Významným nově připravovaným dokumentem, který ovlivní vzdělávání je aktuálně připravovaná Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Také zájem ze strany škol o vztah k UR a globálním tématům se proměňuje. V roce 2016 byla Českou školní inspekcí vydána Tematická zpráva - Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách; (ČŠI, 2016). Materiál může sloužit jako dobrý materiál pro srovnání chápání globálních témat, resp. VUR pro oblast formálního vzdělávání.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Snížení zájmu decisní sféry a/nebo občanů o témata UR.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Na základě předloženého Auditu lze konstatovat, že město Chrudim přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj systematicky a snaží se jak o podporu škol a školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání, tak o podporu dalších subjektů v obci, které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání v rámci VUR dále formovat a rozvíjet. V rámci auditu jsou komentovány jednotlivé návodné otázky, kde jsou uvedena detailní dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu města k VUR jsou specifikovány v oddíle Silné stránky. Potenciál k dalšímu rozvoji je konkretizován v oddíle Slabé stránky - jedná se o příležitosti města pro jeho další rozvoj. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim jako zřizovatel škol a školských zařízení poskytuje stabilní příspěvek na provoz, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Od roku 2017 je prováděno hodnocení výchovy k UR prostřednictvím metodiky a vyhodnocení indikátorů. Sebehodnotící zpráva je pak součástí výroční zprávy školy. Po jejím vyhodnocení získávají školy s nejlepším hodnocením finanční odměnu, kterou mohou využít na nákup pomůcek pro VUR. Ve sledované období došlo k významnému zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, separace odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje a to díky činnosti energetického manažera a nastavení vzájemné spolupráce. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující spotřebu energií.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město prokazuje stabilní přístup škol a školských zařízeních, které zřizuje, k VUR. Pozitivně hodnotíme širokou škálu aktivit souvisejících s UR, které jsou realizovány na školách nebo ve spolupráci města se školami. Sdílení zkušeností a dobré praxe (mj. ve VUR) probíhá mj. při síťování škol v rámci projektu MAPII.

Obec již také stabilně využívá hodnocení VUR na školách podle vlastního systému indikátorů. Hodnocení je realizováno každoročně a ukazuje tak postup škol v jednotlivých kategoriích UR, které jsou hodnoceny. Umožňuje tak jak městu, tak školám samotným, sledovat svůj postup v této oblasti.

Za pozitivní lze vnímat také nově zavednou funkci energetického managera, který se mj. podílí na projektech energetických úspor u škol a školských zařízení a monitoringu spotřeby energií na školách. Kladně lze hodnotit i nakládání škol s dalšími zdroji, např. s vodou.

Potenciál města spočívá v dalším šetření spokojenosti obyvatel, které bylo provedeno naposledy v roce 2015. Pro zachování kontinuity dat ve spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi by bylo vhodné realizovat šetření v blízké době.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti - NNO, příspěvkové organizace města či kraje. Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR. V rámci aktivit Zdravého města dochází k vytváření partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město deklaruje dostatečnou podporu  organizacím na svém území. Oproti minulému Auditu přibyly na území obce některé spolupracující instituce, jak město dokládá vlastní analýzou. Město podporuje NNO finančními prostředky (stabilní objem) i poskytováním prostor za zvýhodněných podmínek. Granty se zaměřují na potřeby, které vycházejí z komunitního plánování. Na území obce probíhá síťování různých stakeholderů v oblasti VUR (KoNeP, MAP II apod.).

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město společně s NNO organizují osvětové akce na školách, ale i pro širokou veřejnost. Odborná pomoc pro veřejnost je k dispozici webových stránkách formou dotazů a odpovědí nebo mohou oslovit přímo osobu, která za danou oblast zodpovídá. Město ve spolupráci s NNO připravuje osvětové akce či projekty, vzdělávací moduly a poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Z větších akcí se snažíme získávaz zpětnou vazbu. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město v auditu uvádí mnoho aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá, realizuje kromě tradičních akcí i zcela nové akce (např. představení významu SDGs). Město se zaměřuje na všechny cílové skupiny obyvatel. Spokojenost občanů s těmito akcemi se zvyšuje, pokud bychom jej hodnotili podle trendu návštěvnosti již tradičních aktivit města (např. Den Země). Potenciál města stejně jako v oblasti 7.1 spočívá v dalším šetření spokojenosti obyvatel, které bylo provedeno naposledy v roce 2015. Pro zachování kontinuity dat ve spokojenosti obyvatel s osvětovými akcemi by bylo vhodné v dohledné době realizovat další šetření.

Systém poradenství k UR se je realizován zejména na akcích města a je tematicky zaměřeno, pozitivně lze hodnotit sběr dotazů občanů města, na které město odpovídá a také aplikaci Všímálek.