Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Jan Příkryl
Viktor Květoň
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Ne, sestavený audit je přehledný a srozumitelný. Předložené informace i statistické podklady jsou postačující pro hodnocení. Dílčí specifika a nejasnosti byla diskutována na osobním jednání garanta téma 6 se zástupci města dne 11. 6. 2019. Dílčí informace byly dále do auditu doplněny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, město Chrudim poskytlo po osobním jednání další dodatečné informace, které byly nezbytné pro celkové zhodnocení aktuálního stavu a zejména pokroku (nejen meziroční, ale i dlouhodobější).

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, představitelé města poskytli informace k povinným i doporučeným indikátorům, tj. zejména 6.1.D (oblast podpory zaměstnanosti a podnikání), u čehož město prezentovalo i souvislosti a vyhodnocení tzv. mobilních technohrátek. Rovněž je velmi zajímavý i příklad dobré praxe v případě 6.3.D - podpora cestovního ruchu a místní ekonomiky. Údaje, data a informace pro povinné i doporučené indikátory byly poskytnuty v požadované formě.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Díky růstu globální ekonomiky, především pak ekonomiky ČR, dochází v chrudimském regionu k poklesu nezaměstnanosti. Zaměstnanost je podporována rozvojem a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru.

Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města poskytnutých podnikatelům a NNO, ani daně z nemovitosti nebo realizací svých projektů.
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim i nadále pokračuje v pozitivním trendu nejen z hlediska běžných statistik týkajících se např. vývoje míry nezaměstnanosti, která v podstatě dosáhla již přirozemí míry nezaměstnanosti, a dále stabilního vývoj počtu podnikatelských subjektů, ale zejména aktivně přistupuje k nástrojům pozitivně podporujícících zaměstnanost a podnikatelské prostředí ve městě. Velmi lze ocenit rozšiřování spektra nástrojů a navíc i jejich prohlubování z hlediska interního hodnocení jejich úspěšnosti.


Určitým rizikem do budoucna mohou být některé nové trendy, které se objevují a stále častěji diskutují nejen v akademické sféře, ale také na různých konferencích a fórech k průmyslu 4.0, který přináší společně s prostupující digitalizací společnosti nové a nové výzvy. Připravenost lokalit zaměřených mj. na strojírenství bude vyžadovat velmi intenzivní a aktivní přístup měst, aby alespoň pomáhali připravit se příslušným subjektů na tyto nové výzvy a trendy (např. otázka vzdělávání a propojování vzdělávacích aktivit s aktivitami nových moderních forem průmyslu).

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na společná setkání. Oblast podnikání se také řeší na kulatých stolech Zdravého města a MA 21, podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ve které však význam podpory podnikatelského prostředí obecně slábně. Silnější je vazba a podpora této tématiky prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim podporuje certifikaci regionálních produktů pod značkou - Železné hory.

Bude připravena nová Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu - cykloturistika, hipoturistika, naučné stezky pro pěší a imobilní občany.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.).

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Jedná se o dlouhodobě aplikovaný tradiční přístup města. Jsou však některé krátkodobé trendy, které naznačují určité zhoršení situace (viz např. klesající návštěvnost velkého i dětského lanového parku, počet ubytovaných hostů ve městě). Z tohoto hlediska bude důležité nastavení nově připravované Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028, v jejímž rámci by město Chrudim mělo věnovat pozornost právě hodnocení těchto trendů. Rovněž je nutné i nadále komunikovat s vlastníkem hotelu Bohemia ohledně využitelnosti objektu pro potřeby cestovního ruchu ve městě. Je vhodné toto zakomponovat do připravovaného akčního plánu na rok 2020. Z hlediska pořádání tradičních i nových akcí je město Chrudim stále velmi aktivní a využívá i možnosti širšího rozvoje v návaznosti na vnímání města jako brány Železných hor.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Dlouhodobá, trendově zesilující aktivní práce města z hlediska podpory podnikání (např. solidně zaplněné průmyslové zóny, komunikace s podnikateli)

Podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře a MAS.

Dobré zkušenosti s proměnou a následným využitím brownfields na území města.

Stabilizovaný vývoj počtu podnikatelských sujektů

Výrazně zlepšený stav míry nezaměstnanosti na úroveň přirozené míry nezaměstnanosti

Systém komunikace s podnikatelskými subjekty ve městě (Komise pro hospodářský rozvoj, kulaté stoly, nové neformální způsoby komunikace).

Organizace tradičních aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu (pestrá nabídka každoročních tematicky zaměřených akcí).

Relativně dobrá geografická poloha města vůči krajskému městu Pardubice i Železným horám.
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Slabší míra diverzifikace struktury místní ekonomiky způsobená vyšši mírou zaměření města na strojírenství jako oboru, který je citlivý na výkyvy ve vývoji hospodářského cyklu na národní a globální úrovni.

Návštěvnost města výrazně ovlivněná sezónností a pořádáním kulturních akcí a festivalů.

Stále nedořešená situace u potenciálně největšího poskytovatele ubytovacích služeb ve městě, tj. dlouhodobě uzavřený hotel Bohemia.

Klesající počty návštěvníků některých atrakcí ve městě (např. velký i dětský lanový park).

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Podpora rozvoje inovačního podnikání, průmysl 4.0 a digitalizace pro strojírenské obory.

Větší propojení turistických aktivit regionů Chrudim, Železné hory, Sečsko, Toulovcovy Maštale, a dále kooperace v rámci MAS.

Finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů v současném období 2014 - 2020 i budoucím období 2021 - 2027 (např. infrastrukturní projekty zaměřené na revitalizaci brownfields ve městě, podpora podnikání a nových technologií, vzdělávání v období rostoucí digitalizace společnosti).

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Opakující se hospodářské cykly a možný návrat recese ekonomiky ČR ovlivní zejména průmyslově a strojírensky orientované lokality (tj. mj. i město Chrudim).

Nepřipravenost města Chrudim, podnikatelů ve městě i obyvatel a rostoucí význam digitalizace v průmyslu

Nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech.

Dlouhodobý trend poklesu zájmu o krátkodobé (resp. jednodenní) aktivity cestovního ruchu ve městě doprovázený nižší ubytovací kapacitou (zejména v důsledku situace hotelu Bohemia).
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Chrudim je lokalizováno v geografickém zázemí a spádovosti krajské metropole Pardubice a zároveň v blízkosti Železných hor, což umožňuje dlouhodobě dobré podmínky endogenního rozvoje lokality města. Na druhou stranu je však město významné z hlediska ekonomické struktury v oblasti strojírenství, které je velmi citlivé na výkyvy v hospodářském cyklu nejen národní, ale i globální ekonomiky (Pozn.: Toto je posíleno i novými investory v posledních letech, tj. např. KYB CHITA Manufacturing Europe, s. r. o.). 

S ohledem na tento stav je nutné velmi obezřetně sledovat makroekonomický vývoj, který zásadním způsobem ovlivňuje situaci ve městě. V posledních letech (2016 - 2018), na které je toto hodnocení zaměřeno, je evidentní, že pozitivní vývoj velmi silně odráží vývoj aktuálního hospodářského cyklu v ČR. V současné době (tj. rok 2015 a částečně 2016) dochází k výraznému snížení míry nezaměstnanosti právě v důsledku pozitivního vývoje na makroekonomické úrovni ČR, přičemž co míra nezaměstnanosti dosáhla v podstatě nejnižšího možného minima (tj. tzv. přirozenou míru nezaměstnanosti). Velkou výzvou pro město do budoucna jsou otázky tzv. průmyslu 4.0, který je primárně spojen s procesy a trendy digitalizace ve výrobě a většího využívání dat digitálním prostředí.

Přístup města k rozvoji podnikání a zaměstnanosti lze považovat za velmi proaktivní a v porovnání se situací v předchozím hodnocení lze dokonce konstatovat další zlepšení a prohloubení míry využívání řady nástrojů. Systém komunikace se zástupci podnikatelského sektoru prostřednictvím využivá jak již tradičních přístupů, které byly hodnoceny i v předchozích auditech, tak nově i méně formálních přístupů komunikace s podnikateli (např. Klub podnikatelů).

V oblasti rozvoje cestovního ruchu nepatří město Chrudim mezi tradiční turistické destinace, přesto se však zaměřuje na maximální možné využití podmínek rozvoje tohoto segmentu místní ekonomiky. Jako velmi vhodný způsob podpory rozvoje cestovního ruchu, který je využíván primárně tuzemskými a domácími návštěvníky, se jeví právě každoroční tematicky zaměřené akce. Město Chrudim naplňuje úroveň tzv. tranzitu pro blízké Železné hory, a proto se zaměřuje na aktivity krátkodobého charakteru ve vazbě na pořádání tradičních a tematicky zaměřených akcí. Návštěvnost města evidovaná ČSÚ však v posledních letech zaznamenala některé meziroční výkyvy, přičemž v průměru dosahuje přibližně 60 % úrovně z období před uzavřením klíčového ubytovacího zařízení ve městě, tj. hotel Bohemia v roce 2013.

Městu Chrudim lze doporučit následující pro další vývoj:

=============================

- ekonomika města je ve velkém rozsahu zaměřena tradičně a dlouhodobě na strojírenství a technologické obory. Určitým rizikem do budoucna mohou být některé nové trendy, které se objevují a stále častěji diskutují nejen v akademické sféře, ale také na různých konferencích a fórech k průmyslu 4.0, který přináší společně s prostupující digitalizací společnosti nové a nové výzvy. Připravenost lokalit zaměřených mj. na strojírenství bude vyžadovat velmi intenzivní a aktivní přístup měst, aby alespoň pomáhali připravit se příslušným subjektů na tyto nové výzvy a trendy (např. otázka vzdělávání a propojování vzdělávacích aktivit s aktivitami nových moderních forem průmyslu).

- s ohledem na určitý útlum aktivit Mikroregionu Chrudimsko, je vhodné, aby město více a aktivněji prosazovalo rozvoj podnikatelských aktivit a zaměstnanosti v rámci MAS Chrudimsko tak, aby tyto aktivity pozitivně ovlivňovaly i situaci a možnosti ve městě (zejména pak v novém programovém období 2021+).

- oceňuji vedení evidence a statistiky týkající se návštěvnosti dětského lanového parku a velkého lanového parku, která však v posledních letech měla výraznější sestupnou tendenci. Může se jednat o přechodný vývoj, nicméně, pokud by trend pokračoval i v dalších letech, tak by bylo nezbytné jej detailněji vyhodnotit, z hlediska potenciálních příčin. Lze předpokládat, že konkrétní aktivity budou v tomto smyslu nastaveny i v nově připravované Koncepci cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

- pokračovat ve vyjednávání a komunikaci s vlastníkem hotelu ohledně využitelnosti (rekonstrukce/znovuotevření) hotelu Bohemia pro potřeby cestovního ruchu ve městě.

- pokračovat v každoročních tematicky zaměřených akcí k rozvoji cestovního ruchu.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav tématu 6 Místní ekonomika a podnikání je ve městě Chrudim na velmi solidní úrovni. V některých částech týkajících se např. situace na lokálním trhu práce je excelentní, což je zapříčiněno hospodářským vývojem v ČR. V řadě otázek město vykazuje stále proaktivní přístup z hlediska spektra používaných nástrojů pro podporu podnikání a zaměstnanosti nebo nových forem komunikace se zástupci podnikatelské sféry. Existují určitá rizika spojená s budoucím vývojem a aktuálními trendy, která jsou uvedena ve SWOT analýze.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Díky růstu globální ekonomiky, především pak ekonomiky ČR, dochází v chrudimském regionu k poklesu nezaměstnanosti. Zaměstnanost je podporována rozvojem a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru.

Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města poskytnutých podnikatelům a NNO, ani daně z nemovitosti nebo realizací svých projektů.
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim i nadále pokračuje v pozitivním trendu nejen z hlediska běžných statistik týkajících se např. vývoje míry nezaměstnanosti, která v podstatě dosáhla již přirozemí míry nezaměstnanosti, a dále stabilního vývoj počtu podnikatelských subjektů, ale zejména aktivně přistupuje k nástrojům pozitivně podporujícících zaměstnanost a podnikatelské prostředí ve městě. Velmi lze ocenit rozšiřování spektra nástrojů a navíc i jejich prohlubování z hlediska interního hodnocení jejich úspěšnosti.


Určitým rizikem do budoucna mohou být některé nové trendy, které se objevují a stále častěji diskutují nejen v akademické sféře, ale také na různých konferencích a fórech k průmyslu 4.0, který přináší společně s prostupující digitalizací společnosti nové a nové výzvy. Připravenost lokalit zaměřených mj. na strojírenství bude vyžadovat velmi intenzivní a aktivní přístup měst, aby alespoň pomáhali připravit se příslušným subjektů na tyto nové výzvy a trendy (např. otázka vzdělávání a propojování vzdělávacích aktivit s aktivitami nových moderních forem průmyslu).

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na společná setkání. Oblast podnikání se také řeší na kulatých stolech Zdravého města a MA 21, podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ve které však význam podpory podnikatelského prostředí obecně slábně. Silnější je vazba a podpora této tématiky prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim podporuje certifikaci regionálních produktů pod značkou - Železné hory.

Bude připravena nová Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu - cykloturistika, hipoturistika, naučné stezky pro pěší a imobilní občany.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.).

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Jedná se o dlouhodobě aplikovaný tradiční přístup města. Jsou však některé krátkodobé trendy, které naznačují určité zhoršení situace (viz např. klesající návštěvnost velkého i dětského lanového parku, počet ubytovaných hostů ve městě). Z tohoto hlediska bude důležité nastavení nově připravované Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028, v jejímž rámci by město Chrudim mělo věnovat pozornost právě hodnocení těchto trendů. Rovněž je nutné i nadále komunikovat s vlastníkem hotelu Bohemia ohledně využitelnosti objektu pro potřeby cestovního ruchu ve městě. Je vhodné toto zakomponovat do připravovaného akčního plánu na rok 2020. Z hlediska pořádání tradičních i nových akcí je město Chrudim stále velmi aktivní a využívá i možnosti širšího rozvoje v návaznosti na vnímání města jako brány Železných hor.


Domácí návštěvníci
Tuzemští turisté
Zahraniční turisté
Telefon
E-mail
Osobní