Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Stanislav Wasserbauer
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je v oblasti 5 - Zdraví obyvatel zpracován důkladně a precizně, má dobrou vypovídací hodnotu. Jako drobnou a spíše formální připomínku uvádím, že v oblasti 5.1 je v některých částech text až příliš podrobný, opakující se a tím se poněkud ztrácí přehlednost.  

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit zodpovídá všechny návodné otázky. 

 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit využívá všechny doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Podkladem pro to je nám Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim a Zdravotní plán města Chrudim. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. V červnu byl schválen radou města i nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast, v roce 2019 byla doplněna. Tato pracovní skupina vytipovává největší problémy, které vycházejí z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a stanovuje opatření k jejich zlepšení. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města Chrudim. Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Problematika ochrany a podpory zdraví obyvatel je ve městě dlouhodobě integrována do politik a rozhodovacích procesů města prostřednictvím strategických dokumentů. Vzhledem ke změnám ve vedení města došlo k vyhodnocení základního strategického dokumentu v této oblasti, tj. Zdravotního plánu, a k jeho aktualizaci až během doby hodnocení auditu. V současnosti je nový Zdravotní plán města Chrudim zpracovaný a město tak má k dispozici veškeré potřebné strategické dokumenty pro oblast ochrany a podpory zdraví svých obyvatel. 

Část auditu 5.1 je zpracována autory auditu důkladně a podrobně, někdy ve snaze o precizní popis dochází až k opakování stejné informace ve více odpovědích, což poněkud zhoršuje přehlednost textu.          

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport.

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Podporuje aktivity NNO zaměřené na tuto cílovou skupinu. Příspěvky na činnost CSSP Chrudim, které zajišťuje služby pro cílovou skupinu seniorů jsou stabilní.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány také ze strany města a NNO.

Na cílovou skupinu seniorů je pamatováno i v KPSS.

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Díky dobré spolupráci se školami se daří uvádět v praxi i nad ŠVP. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Dobrá a trvalá je spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Oblast 5.2, podpora zdraví a prevence nemocí, je tradičně silnou stránkou města. Město v auditu i během kontrolní návštěvy auditorů doložilo množství aktivit v této oblasti, ať se jedná o organizaci a podporu kampaní na podporu zdravého životního stylu či péče o zlepšení místních podmínek a prostředí města, aktivit pro děti a mládež, rodiny či pro seniory. Existuje tradiční a silná spolupráce mezi městem a zainteresovanými organizacemi (NNO, zdravotnické organizace, školy ad.).    


Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR, v některých případech i pod úroveň Pardubického kraje nebo okresu Chrudim (např. předčasná úmrtnost). Za úspěch lze považovat zejména ukazatel střední délky života, který se zlepšuje tak, že v posledním sledovaném roce (2017) již překročil hodnoty za ČR. Lze tedy říci, že obyvatelé ORP Chrudim mají šanci dožít se mírně vyššího věku než většina obyvatel v ČR.

Dalším pozitivním ukazatelem je pokles incidence zhoubnými nádory, přestože v ČR incidence dlouhodobě roste. V ORP Chrudim jsou hodnoty nově hlášených případů onemocnění zhoubnými nádory významně pod průměrem ČR.

Došlo k poklesu celkové úmrtnosti a také úmrtnosti před 65. rokem věku. Naproti tomu však mírně roste počet hospitalizací pro úrazy u žen ve věkové kategoriii 25-44 let. Poranění a úrazy jsou v ORP Chrudim dlouhodobým problémem, jejich výskyt je nad celorepublikovými hodnotami.

V porovnání s předchozím obdobím bohužel pozorujeme i nadále zvýšený výskyt alimentárních infekcí.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Tato část auditu byla zpracována na základě aktuální analýzy zdravotního stavu obyvatel, jejíž odborná úroveň je velmi dobrá a která dokládá pozitivní vývoj zdravotního stavu obyvatel SO ORP Chrudim ve většině základních ukazatelů (střední délka života, standardizovaná úmrtnost, předčasná úmrtnost, incidence nádorů). Je potřeba pouze zmínit, že vlastní město Chrudim tvoří pouze menší část z obyvatel SO ORP - bylo by vhodné v analýze tuto skutečnost uvést, příp. okomentovat možné rozdíly a další aspekty z toho plynoucí (jsou-li významné). V dalším období by bylo vhodné jednak dále posilovat intervenčními a osvětovými akcemi i zdravotní politikou města nastoupené pozitivní trendy, ale také zaměřit pozornost na ty ukazatele, kde vývoj není optimální, tj. například na prevenci alimentárních infekcí (např. posilováním hygienických návyků u dětí, informační kampaní o zásadách bezpečnosti potravin zejména v letní, grilovací sezóně atp.) či na prevenci úrazů. Lze využít i nového zdravotního plánu, kde je možné tyto priority zařadit.

I když úroveň zdraví obyvatel je bezesporu ovlivněna mnoha faktory, v Chrudimi se potvrzuje, že dlouhodobá a kontinuální politika Zdravého města, zaměřená na posílení a zlepšování veřejného zdraví, koreluje s dobrými výsledky statistického sledování ukazatelů úrovně zdraví v dané lokalitě.          

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 •     střední délka života jako zásadní ukazatel zdraví obyvatelstva ve městě stoupá u mužů i u žen
 •     u mužů i žen klesá celková úmrtnost i úmrtnost ve věku do 65 let
 •     klesá úmrtnost z hlavních příčin smrti (na srdečně-cévní choroby a na nádorové choroby);
 •     ve městě existuje dlouhodobá kontinuální strategie Zdravého města
 •     město podporuje projekt Zdravé město i aktivity zlepšující zdraví obyvatel
 •     zavedený proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb
 •    město má zpracovány (nebo rozpracovány) potřebné strategické dokumenty nebo koncepce zohledňující oblast zdraví obyvatel (Zdravotní plán, příprava na klimatickou změnu ad.)
 •     město aktivně řeší stárnutí populace a návazné služby
 •    jsou aktivní sportovní kluby, umožňující sportování různých generací   
 •     dobré podmínky k rekreačnímu sportování 
 •    široká paleta zájmových spolků a organizací 
 •    nemocnice na území města, spolupráce s městem  

 VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 •    stárnutí populace – zvyšuje se průměrný věk obyvatel, klesá počet dětí a stoupá počet osob nad 65 let
 •     s ohledem na předpokládaný demografický vývoj není zajištěna dostatečná kapacita sociálních a zdravotních služeb pro seniory zejména vyšších věkových kategorií
 •     stoupá potvrzený výskyt některých infekcí, zejména střevní infekce kampylobakteriózy a pohlavní nákazy kapavkou 
 •     část populace žije nevhodným životním stylem (nesprávná výživa, nízká pohybová aktivita, rizikové pití alkoholu, kouření, konzumní zájmy ad.)
 •     pohybové dovednosti dětské populace se v průměru spíše zhoršují a rodiny těchto dětí nespolupracují při řešení     

   

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • zázemí Národní sítě zdravých měst Čr
 • zkušenosti dalších municipalit v rámci NSZM, prohlubující a rozšiřující se nabídka dobré praxe
 • zlepšující se ukazatele zdraví v ČR
 • zlepšující se řada ukazatelů stavu životního prostředí v ČR
 • možnost čerpání dotací z programů EU, státu, kraje
 • stoupající zájem části seniorů o zdraví prospěšné aktivity 
 • stoupající zájem veřejnosti o pohybové aktivity a zdravý životní styl


   VNĚJŠÍ PODMINKY
   Hrozby
   •           mimořádné situace (povodně, sucho, epidemie atd.)
   •           demografický vývoj, tj. další stárnutí populace se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady
   •           neangažovanost části společnost a neochota části populace převzít odpovědnost za své zdraví
   •          (dis)kontinuita záměrů vedení města v jednotlivých volebních obdobích
   •          růst byrokracie a omezení či podmínek při zavádění aktivit do praxe, včetně omezení při řešení projektů, které komplikují dosažení smysluplných cílů
   •           personální krize ve zdravotnictví (nedostatek lékařů i sester)
   •           nízká míra provázanosti zdravotnického a sociálního sektoru
   •     riziko nástupu hospodářské recese a zhoršení ekonomické situace 
   •     extremistické nálady (menší) části veřejnosti, ochota věřit nepravdivým informacím 
   •     změna klimatu s dopadem na zdraví zejména zranitelných skupin populace (děti, senioři, chronicky nemocní) 

   Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
   Závěr pro oblast:

   Audit oblasti Zdraví obyvatel splňuje podmínky, kladené dle metodiky na sebehodnocení města kategorie A. Dílčí doporučení a drobné, spíše formální připomínky jsou popsány u hodnocení jednotlivých částí auditu a jednotlivých auditních otázek.  

   3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

   Hodnotící výrok pro oblast:

   Oblast zdraví obyvatel je průřezové téma a aktivity města v každé oblasti mají vliv, kladný či záporný, na úroveň veřejného zdraví. Tato skutečnost je ve městě reflektována. Činnosti, které město v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví realizuje či podporuje, vychází z objektivních analytických podkladů i z reálné situace. Ačkoliv zdraví obyvatel je ovlivňováno mnoha faktory a možnost jeho ovlivnění zdravotní politikou i konkrétními kroky města je jen částečná, směřování a konkrétní kroky města v této oblasti jsou bezesporu dlouhodobě pozitivní.    

   Stav hodnocení:
   Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

   AUDIT

   5 – Zdraví

   Hodnocení oblasti

   5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

   STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
   Celkové hodnoceni oblasti:
   5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
   Oblast 5.1
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   0
   Stabilní

   Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Podkladem pro to je nám Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim a Zdravotní plán města Chrudim. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. V červnu byl schválen radou města i nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast, v roce 2019 byla doplněna. Tato pracovní skupina vytipovává největší problémy, které vycházejí z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a stanovuje opatření k jejich zlepšení. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města Chrudim. Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

   Oblast 5.1
   Hodnoceni:
   1
   Dobrá
   Trend:
   0
   Stabilní

   Problematika ochrany a podpory zdraví obyvatel je ve městě dlouhodobě integrována do politik a rozhodovacích procesů města prostřednictvím strategických dokumentů. Vzhledem ke změnám ve vedení města došlo k vyhodnocení základního strategického dokumentu v této oblasti, tj. Zdravotního plánu, a k jeho aktualizaci až během doby hodnocení auditu. V současnosti je nový Zdravotní plán města Chrudim zpracovaný a město tak má k dispozici veškeré potřebné strategické dokumenty pro oblast ochrany a podpory zdraví svých obyvatel. 

   Část auditu 5.1 je zpracována autory auditu důkladně a podrobně, někdy ve snaze o precizní popis dochází až k opakování stejné informace ve více odpovědích, což poněkud zhoršuje přehlednost textu.          

   5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

   STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
   Celkové hodnoceni oblasti:
   5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
   Oblast 5.2
   Hodnoceni:
   1
   Dobrá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

   Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport.

   Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

   V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Podporuje aktivity NNO zaměřené na tuto cílovou skupinu. Příspěvky na činnost CSSP Chrudim, které zajišťuje služby pro cílovou skupinu seniorů jsou stabilní.

   Aktivity pro seniory jsou zajišťovány také ze strany města a NNO.

   Na cílovou skupinu seniorů je pamatováno i v KPSS.

   Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Díky dobré spolupráci se školami se daří uvádět v praxi i nad ŠVP. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

   Dobrá a trvalá je spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.   Oblast 5.2
   Hodnoceni:
   1
   Dobrá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Oblast 5.2, podpora zdraví a prevence nemocí, je tradičně silnou stránkou města. Město v auditu i během kontrolní návštěvy auditorů doložilo množství aktivit v této oblasti, ať se jedná o organizaci a podporu kampaní na podporu zdravého životního stylu či péče o zlepšení místních podmínek a prostředí města, aktivit pro děti a mládež, rodiny či pro seniory. Existuje tradiční a silná spolupráce mezi městem a zainteresovanými organizacemi (NNO, zdravotnické organizace, školy ad.).    


   5.3 Zdraví obyvatel

   STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
   Celkové hodnoceni oblasti:
   5.3 Zdraví obyvatel
   Oblast 5.3
   Hodnoceni:
   1
   Dobrá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR, v některých případech i pod úroveň Pardubického kraje nebo okresu Chrudim (např. předčasná úmrtnost). Za úspěch lze považovat zejména ukazatel střední délky života, který se zlepšuje tak, že v posledním sledovaném roce (2017) již překročil hodnoty za ČR. Lze tedy říci, že obyvatelé ORP Chrudim mají šanci dožít se mírně vyššího věku než většina obyvatel v ČR.

   Dalším pozitivním ukazatelem je pokles incidence zhoubnými nádory, přestože v ČR incidence dlouhodobě roste. V ORP Chrudim jsou hodnoty nově hlášených případů onemocnění zhoubnými nádory významně pod průměrem ČR.

   Došlo k poklesu celkové úmrtnosti a také úmrtnosti před 65. rokem věku. Naproti tomu však mírně roste počet hospitalizací pro úrazy u žen ve věkové kategoriii 25-44 let. Poranění a úrazy jsou v ORP Chrudim dlouhodobým problémem, jejich výskyt je nad celorepublikovými hodnotami.

   V porovnání s předchozím obdobím bohužel pozorujeme i nadále zvýšený výskyt alimentárních infekcí.

   Oblast 5.3
   Hodnoceni:
   1
   Dobrá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Tato část auditu byla zpracována na základě aktuální analýzy zdravotního stavu obyvatel, jejíž odborná úroveň je velmi dobrá a která dokládá pozitivní vývoj zdravotního stavu obyvatel SO ORP Chrudim ve většině základních ukazatelů (střední délka života, standardizovaná úmrtnost, předčasná úmrtnost, incidence nádorů). Je potřeba pouze zmínit, že vlastní město Chrudim tvoří pouze menší část z obyvatel SO ORP - bylo by vhodné v analýze tuto skutečnost uvést, příp. okomentovat možné rozdíly a další aspekty z toho plynoucí (jsou-li významné). V dalším období by bylo vhodné jednak dále posilovat intervenčními a osvětovými akcemi i zdravotní politikou města nastoupené pozitivní trendy, ale také zaměřit pozornost na ty ukazatele, kde vývoj není optimální, tj. například na prevenci alimentárních infekcí (např. posilováním hygienických návyků u dětí, informační kampaní o zásadách bezpečnosti potravin zejména v letní, grilovací sezóně atp.) či na prevenci úrazů. Lze využít i nového zdravotního plánu, kde je možné tyto priority zařadit.

   I když úroveň zdraví obyvatel je bezesporu ovlivněna mnoha faktory, v Chrudimi se potvrzuje, že dlouhodobá a kontinuální politika Zdravého města, zaměřená na posílení a zlepšování veřejného zdraví, koreluje s dobrými výsledky statistického sledování ukazatelů úrovně zdraví v dané lokalitě.