Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Ivo Dostál
Vojtěch Máca
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Město zpracovalo Audit dle metodiky, přehledně a srozumitelně. V průběhu jednání na místě byly drobné nejasnosti vysvětleny a zapracovány.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Audit je kompletní a jsou odpovězeny všechny návodné otázky.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

V Auditu jsou vhodně použity povinné i doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Oblast podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy má zlepšující se trend. Průběžně jsou realizovány aktivity, které jsou popsány v rozvojových dokumentech a detailněji popsány v dílčích bodech. Hendikepem je trvalý problém s parkováním v sídlištích, kterého je si město vědomo a připravuje aktivity k jeho řešení.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MHD je zapojena do integrovaného systému, je připravena rekonstrukce terminálu před nádražím, která by mohla situaci v oblasti MHD výrazně zlepšit. Z hlediska přepravených cestujících je trend mírně rostoucí. V oblasti vozového parku je situace velmi příznivá. Z hlediska dalších rozvojových projektů je jejich zpracování a realiazce závislá na dobudování obchvatu města.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V nejbližší době postupně dojde k umístění nabíjecích míst ve městě Chrudim ať již z prostředků města nebo soukromých. Pro potřeby MP bude zakoupeno auto s hybridním pohonem.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti nízkoemisních vozidel je situace stabilizována. Městský úřad má 100% vybavenost vozidly EEV. Bylo pořízeno elektrokolo pro využití úředníky v rámci města. Jsou připraveny aktivity na vybudování elektoronabíjecích stanic a byl realizován nákup hybridního vozidla pro MP. Doporučení pro obnovu vozového parku je zvážení nákupu elektrovozidel, CNG vozidel. Zkušenosti je možno sdílet např. s Litoměřicemi.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Prováděná rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích i na základě podnětů veřejnosti. Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje pozitivní trend. V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy pro různé cílové skupiny.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se zlepšování bezpečnosti silničního provozu věnuje poměrně intenzivně. Formou dotazníků na školách i pro občany sbíra podněty o problémových místech, které se snaží následně odstraňovat. V součansnosti je z identifikovaných konfliktních míst upraveno cca 70%.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě Chrudim je sledováno zatížení dopravní sítě vozidly. Je vyhodnocován hluk z dopravy a dlouhodobě sledujeme kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek.

Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací).

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město monitoruje znečištění životního prostředí vlivem dopravy. Jsou realizována měření hluku a kvality ovzduší v zatížených lokalitách. Město nemá  zpracovaný samostatný dokument k udržitelnému rozvoji dopravy, nicméně problematika dopravy je řešena v dalších strtegických dokumentech města. Je zpracován akční plán, kde jsou plánovány aktivity k podpoře snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Po dokončení II. fáze obchvatu, město počítá s realiazcí SUMPx SUMF.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

-          i přes nově zvolené vedení města existuje silná podpora a práce volených orgánů města a úředního aparátu MěÚ,

-          odborně zdatný a silný aparát odboru dopravy a koordinačního pracoviště Zdravé město a MA 21,

-          dobrá a dlouhodbá komunikace s veřejností,

-       zbudování 1. etapy obchvatu města a zahájení stavby 2. etapy obchvatu.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- zatím nedokončený obchvat města,

- začínají nedostatek parkovacích míst zejména na sídlištích.


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-          dobrá spolupráce s krajem a obcemi v okolí

-          spolupráce s podnikatelskou sférou v přípravě a realizací investic (parkovací domy, přestupní terminál, zimní stadion)

-     využití nových technologií při revitalizaci zastávek MHD a následné obnovy dopravního parku poskytovatele MHD


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

-          snižování příspěvků ze státního rozpočtu

-          odkládání problémů vedení silniční sítě ve správě ŘSD a kraje (nedostatek alokovaných finančních prostředků)

  -       omezování podpory veřejné silniční s železniční dopravy ze strany kraje.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Řízení a organizace aktivit spojených s projektem Zdravé město a MA21 pro téma doprava je na velmi dobré úrovni. Díky dlouhodobým jednáním se zástupci Úřadu kraje, ŘSD a MD ČR se podařilo zajistit realizaci obchvatu s předpokládaným termínem dokončení 2021 a tím v budoucnu významně přispět k řešení dopravní situaci ve městě. Po zprovoznění kompletního obchvatu zavážit možnost zpracování generelu dopravy pro celou zájmovou oblast, nebo aspoň dílčích částí jako generel dopravy v klidu. Tyto dokumnety budou primárně sloužit pro získání aktuálních dat o dopravním chování ve městě a následně navrhnout akční plán aktivit vedoucích k dalšímu zlepšení dopravy ve městě.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město Chrudim je samo dostatečně sebekritické a objektivní ve svém sebehodnocení a je si vědomo svých silných i slabších stránek.

Zástupci obce velmi dobře komunikují s nevládními zájmovými organizacemi ve městě a občany, což přispívá k realizaci mnoha zdařilých akcí.

Celkově lze hovořit o velkém zájmu města úspěšně realizovat projekt Zdravé město a MA21, čemuž přispívá velmi dobrá spolupráce uvnitř MěÚ a velmi dobrá komunikace i vně úřadu. Z hlediska dopravy se jeví nejzávažnějším problémem nedobudovaný obchvat, který by převedl tranzitní dopravu mimo intravilán obce, což by výrazně zlepšilo dopravní zátěž ve městě. Město dále samo identifikovalo začínající problém s dopravou v klidu (parkováním), ke kterému chystá zpracovat strategický dokument. Aktivity, které mají přímou vazbu na město, jsou realizovány hojně a ve velmi dobré kvalitě (bezpečnostní akce, strategické materiály, řešení kritických míst na infrastrukturu, podpora pěších a cyklistů). V současnosti jsou strategické dokumenty v oblasti doprav zpracovávány dílčími dokumenty. Město samo zvažuje zpracování komplexního generelu dopravy, ale podmínkou je dokončení a zprovoznění obchvatu města, který změní dopravní situaci v centru.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Oblast podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy má zlepšující se trend. Průběžně jsou realizovány aktivity, které jsou popsány v rozvojových dokumentech a detailněji popsány v dílčích bodech. Hendikepem je trvalý problém s parkováním v sídlištích, kterého je si město vědomo a připravuje aktivity k jeho řešení.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MHD je zapojena do integrovaného systému, je připravena rekonstrukce terminálu před nádražím, která by mohla situaci v oblasti MHD výrazně zlepšit. Z hlediska přepravených cestujících je trend mírně rostoucí. V oblasti vozového parku je situace velmi příznivá. Z hlediska dalších rozvojových projektů je jejich zpracování a realiazce závislá na dobudování obchvatu města.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V nejbližší době postupně dojde k umístění nabíjecích míst ve městě Chrudim ať již z prostředků města nebo soukromých. Pro potřeby MP bude zakoupeno auto s hybridním pohonem.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti nízkoemisních vozidel je situace stabilizována. Městský úřad má 100% vybavenost vozidly EEV. Bylo pořízeno elektrokolo pro využití úředníky v rámci města. Jsou připraveny aktivity na vybudování elektoronabíjecích stanic a byl realizován nákup hybridního vozidla pro MP. Doporučení pro obnovu vozového parku je zvážení nákupu elektrovozidel, CNG vozidel. Zkušenosti je možno sdílet např. s Litoměřicemi.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Prováděná rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích i na základě podnětů veřejnosti. Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje pozitivní trend. V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy pro různé cílové skupiny.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se zlepšování bezpečnosti silničního provozu věnuje poměrně intenzivně. Formou dotazníků na školách i pro občany sbíra podněty o problémových místech, které se snaží následně odstraňovat. V součansnosti je z identifikovaných konfliktních míst upraveno cca 70%.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě Chrudim je sledováno zatížení dopravní sítě vozidly. Je vyhodnocován hluk z dopravy a dlouhodobě sledujeme kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek.

Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací).

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město monitoruje znečištění životního prostředí vlivem dopravy. Jsou realizována měření hluku a kvality ovzduší v zatížených lokalitách. Město nemá  zpracovaný samostatný dokument k udržitelnému rozvoji dopravy, nicméně problematika dopravy je řešena v dalších strtegických dokumentech města. Je zpracován akční plán, kde jsou plánovány aktivity k podpoře snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Po dokončení II. fáze obchvatu, město počítá s realiazcí SUMPx SUMF.