Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Růžička
Konzultant Jiří Valta
Tereza Votočková
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky.

Oponenti požadují pouze drobná doplnění, která jsou uvedena v závěru posudku.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá hlavní i doplňkové indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nastaven energetický management a zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 52 objektů). Od roku 2009 máme na MěÚ zaveden a certifikován systém EMAS.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oblast udržitelné spotřeby je vhodně propojena s energetickým managementem a systémem EMAS. Stále však v této oblasti existuje významný potenciál pro zlepšení, jak napovídají i vykazované indikátory (podíl zboží s ekoznačkou, podíl recyklovaného papíru, apod.).

Ačkoliv podíl zboží s ekoznačkou mírně stoupá, je takto nakupováno pouze běžné spotřební zboží (např. čisticí prostředky), zatímco by bylo možné využít kritéria ekoznačky i na produkty, jako jsou např. nábytek, podlahové krytiny, pracovní oděvy a další.

Recyklovaný papír je využíván minimálně s poukazem na „zákaz“ ze strany IT oddělení kvůli poškozování techniky. Kvalita recyklovaného papíru se však v průběhu času výrazně zlepšila, navíc výrobci tiskové a kopírovací techniky často produkují pod svou značkou i kancelářský papír a jsou schopní doporučit (a garantovat) recyklovaný papír vhodný pro daný typ tiskárny či kopírky.

Při obnově elektrospotřebičů jsou nakupovány výrobky ve vysokém energetickém standardu. Jejich obnova probíhá postupně, proto zatím není podíl spotřebičů v nejvyšší energetické třídě příliš vysoký.

Chrudim je zapojena do akce Fairtradová města, čímž přispívá k naplňování principů nejen udržitelné spotřeby, ale také globální odpovědnosti.

Město se snaží vybraná témata udržitelné spotřeby zařazovat i do osvětových akcí, které každoročně pořádá.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Podíl vytříděných složek odpadu roste, třídění je ve městě na vysoké úrovni. V posledních letech se město zaměřuje také na předcházení vzniku odpadů (ekovýchovné programy na školách, nákup kompostérů).
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Mírné rezervy stále existují v hustotě sběrné sítě. Významněji by bylo možné se zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce se soukromým sektorem.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci MěÚ Chrudim je od roku 2015 zřízena  pozice energetického manažera a aplikován systém energetického managementu a provozován systém EPC.

Od roku 2018 máme na budově MěÚ v provozu fotovoltaickou elektrárnu zavedeny online sledování spotřeby vody (po 8 hodinách).

Od roku 2016 jsme zapojeni v Paktu starostů a primátorů, jehož výsledkem je zpracovaný plán udržitelné energetiky pro město Chrudim. Tento plán chceme do budoucna propojit s Adaptační strategií na ochranu klimatu pro město Chrudim, kterou máme schválenou v ZM.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město velmi kvalitním způsobem realizuje systém energetického managementu (EnMS), který je částečně propojen se systémem EMAS. Zároveň má zpracovaný Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim v rámci svého členství v Paktu starostů a primátorů.

Díky realizaci konkrétních energeticky úsporných akcí dochází k postupnému snižování spotřeby energie. Zároveň se město snaží využívat obnovitelné zdroje energie (fotovoltaická elektrárna na budově MěÚ, tepelné čerpadlo na chlazení kluziště městského stadionu, chystaný projekt tepelných čerpadel v mateřských školách).

Spíše klesající trend má také spotřeba pohonných hmot.
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jsou pro město přínosné jak finančně, tak i z hlediska přínosu pro životní prostředí.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví dlouhodobě spíše stagnuje. Město zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak formalizován. Méně jsou zvažovány další parametry, jako např. materiálová účinnost či adaptace na změnu klimatu (vazba na otázku 3.3.3).

Oponenti jsou však toho názoru, že daná oblast je pro města velmi těžko uchopitelná, a proto by mělo být hodnocení řešeno formou doporučení, nikoliv konstatováním nedostatků.
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

●  registrace systému EMAS a jeho praktické využívání

●  zavedeny formální postupy udržitelné spotřeby

●  zapojení do Fairtradových měst – přesah do globální odpovědnosti

●  rozvoj systému energetického managementu

●  Fond obnovy majetku – příklad dobré praxe
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
●  horší některé praktické výsledky v udržitelné spotřebě

●  méně rozvinutá komunikace směrem k některým odborům úřadu

●  neexistence jasných (formálně daných) požadavků/principů pro přípravu a realizaci investic z hlediska spotřeby energie a udržitelné výstavby

●  nízká míra spolupráce se soukromým sektorem
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

●  možnosti spolupráce/využívání technické asistence ze strany nevládních organizací či soukromých společností realizujících projekty v oblasti USV

●  možnost využívání existujících finančních mechanismů (národní programy, operační programy, evropské programy)

●  potenciál spolupráce se soukromým sektorem (zejm. poskytovateli služeb)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
●  nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou návratnost opatření v oblasti USV

●  nezájem části obyvatel o téma USV (zejm. odpovědné spotřeby)

●  odlišné záměry vedení města v jednotlivých volebních obdobích
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Oponenti konstatují, že město v některých oblastech dosahuje dlouhodobě vysoké úrovně, kterou se daří minimálně držet, v mnohých případech i dále rozvíjet. Týká se to např. rozvoje energetického managementu, snižování spotřeby energie, rozšiřování infrastruktury odpadového hospodářství či osvětových aktivit. Za příklady dobré praxe je možné označit uplatňování systému EMAS a založení Fondu obnovy majetku.

U některých oblastí (konkrétně udržitelné výstavby) je však možné pozorovat spíše stagnaci. Také některé praktické výsledky v oblasti udržitelné spotřeby zaznamenávají spíše pomalejší vývoj. Dosahování lepších efektů by mohla pomoci intenzivnější interní komunikace a spolupráce a „osvěta“ směrem k ostatním odborům úřadu (např. vnitřní správa, IT, investice, stavební).

Oponentní tým níže uvádí doporučení pro jednotlivé oblasti. Doporučení nejsou formulována jako podmínky, nicméně oponenti očekávají, že se jimi bude město v následujícím období zabývat. V závěru jsou uvedeny drobné požadavky na doplnění sebehodnocení, resp. poskytnutí dodatečných dat a dokumentů.

 

Udržitelná spotřeba města

  Nakupovat s ekoznačkou, resp. podle kritérií ekoznačky nejen běžné spotřební a kancelářské zboží, ale také další typy výrobků, případně služeb.

  Komunikovat s výrobci/dodavateli tiskové a kopírovací techniky ohledně využívání recyklovaného papíru.

  Důsledně dbát na kritérium nejvyšší energetické třídy při nákupu elektrospotřebičů.

  Pro další rozvoj v oblasti udržitelné spotřeby doporučujeme využívat některé z „oficiálních“ metodik pro šetrné nakupování, např. evropská kritéria pro Green Public Procurement (http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm), metodiku MŽP (https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava) či metodiku MPSV (http://sovz.cz/vzdelavani; http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf).

  Zvyšování povědomí o udržitelné spotřebě v rámci města jako celku může napomoci také podpora kampaní, jako jsou např. #dostbyloplastu (https://www.dostbyloplastu.cz) nebo cirkulární kavárny (https://incien.org/cirkularnikavarny), prostřednictvím kterých by bylo možné zapojit do tématu udržitelné spotřeby i podnikatelské subjekty, zejm. poskytovatele služeb (obchody, kavárny, cukrárny, restaurace, apod.).

 

Odpadové hospodářství

  Nadále rozvíjet sběrnou síť pro tříděný odpad s cílem dosažení doporučených hodnot podle faktorů úspěšnosti odpadového hospodářství obce.

  Zvážit zahájení třídění kovů.

  Pravidelně zveřejňovat osvětové informace týkající se předcházení vzniku odpadu v radničním zpravodaji (např. tematicky zaměřené – výrobky na jedno použití, pití kohoutkové vody, reklamní letáky, látkové pleny, opravování věcí, půjčování a sdílení, atp.) a zařazovat toto téma do osvětových kampaní a veřejných akcí.

  Obdobně zacílit na oblast nebezpečných odpadů.

  V rámci projektu Nevyhazujto.cz a Re-use centra může město jít příkladem a samo využívat některé nabízené předměty ve svých zařízeních a budovách.

  Zahájení/zintenzivnění spolupráce se soukromým sektorem, např. v rámci výše uvedených kampaní (#dostbyloplastu, cirkulární kavárny), při podpoře bezobalového nakupování, apod.

 

Hospodaření s energií

  Na základě průběžného vyhodnocování projektu EPC zvážit financování rekonstrukce dalších objektů touto metodou (analýzu vhodnosti realizace EPC je možné financovat z programu EFEKT MPO).

  Oficiálně stanovit (obecný) požadavek na uvažování a hodnocení budoucí spotřeby energie při realizaci investičních akcí. Není-li možné přijmout samostatný předpis, mohla by být příslušná pasáž včleněna do již existujícího vnitřního dokumentu (např. do Příručky EMAS jako je tomu u „zeleného“ nakupování).

 

Udržitelná výstavba

  Oficiálně stanovit (obecný) požadavek na uplatňování principů udržitelného stavitelství při realizaci investičních akcí. Není-li možné přijmout samostatný předpis, mohla by být příslušná pasáž včleněna do již existujícího vnitřního dokumentu (např. do Příručky EMAS jako je tomu u „zeleného“ nakupování).

  Při plánování technických aspektů investičních akcí a přípravě parametrů zadávacích řízení zvažovat kromě oblasti energetické účinnosti i další kritéria udržitelného stavitelství: materiály z obnovitelných zdrojů (např. dřevostavby); lokální zdroje materiálu (např. kámen); použití prvků budov v případě demolic a rekonstrukcí; využití recyklátů (např. beton, cihly); vhodné vytápění (rekuperace) a chlazení (předokenní rolety, lamely, orientace, apod.); péče o vnitřní prostředí budov; využití šedých vod, využití dešťových vod; aspekty adaptace na změnu klimatu (např. propustné zpevněné plochy, zelené střechy a fasády, městská zeleň, zastínění); omezení použití chemických přípravků (např. dřevo, které není nutné ošetřovat); podpora prvků spojených s cyklodopravou (stojany, sprchy); požadavky na konec životního cyklu budovy (např. demontovatelnost, modularita, možnost modernizace budovy).

 

Souhrn požadavků na doplnění:

  Otázka 3.1.1: Oponenti by uvítali poskytnutí environmentálních prohlášení některých podřízených organizací stejně jako Příručky EMAS (přislíbena, avšak zatím nezaslána).

  Otázka 3.2.1: Oponenti by uvítali doplnění o informaci, jak je nakládáno s gastroodpadem (např. ze školních jídelen a dalších zařízení města). Komu předáván, kde končí...

  Otázka 3.3.4: Oponenti by uvítali údaje za rok 2018, jsou-li k dispozici.

  Otázka 3.4.3: Oponenti by uvítali údaj o příslušném procentním podílu, je-li k dispozici

Požadavky oponentů byly uspokojivě vypořádány.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město splňuje podmínky pro přidělení kategorie A MA21 v oblasti Udržitelná spotřeba a výroba. Návrhy na možná zlepšení jsou uvedena v části "Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele".

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nastaven energetický management a zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 52 objektů). Od roku 2009 máme na MěÚ zaveden a certifikován systém EMAS.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oblast udržitelné spotřeby je vhodně propojena s energetickým managementem a systémem EMAS. Stále však v této oblasti existuje významný potenciál pro zlepšení, jak napovídají i vykazované indikátory (podíl zboží s ekoznačkou, podíl recyklovaného papíru, apod.).

Ačkoliv podíl zboží s ekoznačkou mírně stoupá, je takto nakupováno pouze běžné spotřební zboží (např. čisticí prostředky), zatímco by bylo možné využít kritéria ekoznačky i na produkty, jako jsou např. nábytek, podlahové krytiny, pracovní oděvy a další.

Recyklovaný papír je využíván minimálně s poukazem na „zákaz“ ze strany IT oddělení kvůli poškozování techniky. Kvalita recyklovaného papíru se však v průběhu času výrazně zlepšila, navíc výrobci tiskové a kopírovací techniky často produkují pod svou značkou i kancelářský papír a jsou schopní doporučit (a garantovat) recyklovaný papír vhodný pro daný typ tiskárny či kopírky.

Při obnově elektrospotřebičů jsou nakupovány výrobky ve vysokém energetickém standardu. Jejich obnova probíhá postupně, proto zatím není podíl spotřebičů v nejvyšší energetické třídě příliš vysoký.

Chrudim je zapojena do akce Fairtradová města, čímž přispívá k naplňování principů nejen udržitelné spotřeby, ale také globální odpovědnosti.

Město se snaží vybraná témata udržitelné spotřeby zařazovat i do osvětových akcí, které každoročně pořádá.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Podíl vytříděných složek odpadu roste, třídění je ve městě na vysoké úrovni. V posledních letech se město zaměřuje také na předcházení vzniku odpadů (ekovýchovné programy na školách, nákup kompostérů).
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Mírné rezervy stále existují v hustotě sběrné sítě. Významněji by bylo možné se zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce se soukromým sektorem.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci MěÚ Chrudim je od roku 2015 zřízena  pozice energetického manažera a aplikován systém energetického managementu a provozován systém EPC.

Od roku 2018 máme na budově MěÚ v provozu fotovoltaickou elektrárnu zavedeny online sledování spotřeby vody (po 8 hodinách).

Od roku 2016 jsme zapojeni v Paktu starostů a primátorů, jehož výsledkem je zpracovaný plán udržitelné energetiky pro město Chrudim. Tento plán chceme do budoucna propojit s Adaptační strategií na ochranu klimatu pro město Chrudim, kterou máme schválenou v ZM.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město velmi kvalitním způsobem realizuje systém energetického managementu (EnMS), který je částečně propojen se systémem EMAS. Zároveň má zpracovaný Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim v rámci svého členství v Paktu starostů a primátorů.

Díky realizaci konkrétních energeticky úsporných akcí dochází k postupnému snižování spotřeby energie. Zároveň se město snaží využívat obnovitelné zdroje energie (fotovoltaická elektrárna na budově MěÚ, tepelné čerpadlo na chlazení kluziště městského stadionu, chystaný projekt tepelných čerpadel v mateřských školách).

Spíše klesající trend má také spotřeba pohonných hmot.