Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Pavel Šremer
Tereza Kochová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Zpracování jednotlivých otázek i indikátorů má nevyváženou úroveň (jak kvalitou - obsah, tak kvantitou - rozsah). Město s tak velkou zkušeností s auditováním by již mělo mít audit vyladěný, vyvážený a - přehledný. Ke slušné konečné úrovni přispěla konzultace na místě a písemné připomínky, z nichž některé ale zůstaly nevypořádány (nebo jen částečně).  Dobře zpracovaný audit může velmi výhodně sloužit nejen pro rozhodovací procesy ve městě, ale také jako PR dokument města a samozřejmě jako potřebná inspirace pro další města.  V tomto směru má audit tématu životního prostředí velmi co zlepšovat.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Jako podmínku stanovujeme plné zodpovězení návodné otázky 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod. Město v současné době nemá představu o tom, kolik znečištění do vod vypouští. Přdložené zpracování je nedostatečné, informuje o jiných skutečnostech.

Několik dalších indikátorů vykazuje formální (např. jednotky) nebo věcné nedostatky (neuvedeny podklady či metodika stanovení) - viz komentář u návodných otázek. Doporučujeme tyto věci doplnit ještě dodatečně, jinak nebude zajištěna konzistence v reportingu těchto jevů v dalším auditu. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá všechny povinné a doporučené indikátory.  Jejich zpracovánií - viz výše.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z dlouhodobých sledování spotřeby vody  je zřejmé, že  je stabilní a nedochází k jejímu růstu ani v souvislosti se suchem v minulých letech. Spotřeba za posledních 7 let klesla o 12 %, což je pozitivní vývoj znásobený tím, že už v roce 2012 byla spotřeba vody pod hodnotou průměrné potřeby vody, která činí 95 l/os/den. 

Podařilo se zpracovat a schválit Adaptační strategii města na klimatickou změnu, která je využívána při projektech města. 

Na převážné části města je likvidace odpadních vod řešena odpovídajícím způsobem - tj. odvedením na ČOV Májov. Nemáme dořešeny místní části Medlešice, Topol a Vestec. Řešením tohoto problému se město zabývá (viz bod 2.1.6), stejně jako vodoprávní úřad, který pravidelně provádí kontroly a osvětu obyvatel těchto místních částí.

Množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod není možné uvést, protože přes veškerou snahu se od provozovatele kanalizace nepodařilo získat potřebná data a běžně je k dispozici nemáme.

Téměř na dvou třetinách území města dochází k zasakování dešťových vod, využití dešťové vody v budovách města zatím realizováno nebylo.

Ve všech nově budovaných lokalitách je posuzována možnost zasaku dešťových vod a kde je to možné, je zasak využíván. To je pozitivní posun oproti minulým obdobím, kdy na tuto problematiku tak velký důraz kladen nebyl.
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město odpovědně přistupuje k využívání vodních zdrojů - spotřeba vody mírně klesá. Není zřejmé, jaký vliv na spotřebu vody mají klimatické a ekonomické faktory. Tyto analýzy bude potřeba provést; vyžaduje je Audit a mohou přinést další důležité informace (a souvislosti). Lze předpokládat, že nakládání se zdroji vody bude dlouhodobě pozitivně ovlivňovat přijatá Adaptační strategie města na klimatickou změnu.  

Závažný nedostatek je v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec. Nutné dořešení tohoto problému ukládáme jako podmínku pro setrvání města v kategorii A. (re-audit tedy musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry). Do té doby je nutné provádění pravidelných kontrol i osvěty obyvatel těchto místních částí.

Jako druhou podmínku stanovujeme správné zodpovězení návodné otázky 2.1.7. týkající se množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod. Plnění norem na ČOV lze považovat za samozřejmost - nic to ale nevypovídá o tom, zdali město - domácnosti a některé podniky - zvyšuje nebo snižuje zátěž životního prostředí celkovým množstvím odpadních vod. Tato podstatná informace tedy pro celkový přehled o stavu vodních zdrojů ve městě chybí. Je nepřijatelné, aby město kategorie A netušilo, jaké a také kolik znečištění do vod vypouští.

Město si uvědomuje hodnotu srážek a snaží se o jejich udržení v území (v půdě). Od minulého auditu došlo ke zvýšení vybudovaných ploch pro zásaky o 5 % (hodnocení trendu tedy změněno na +1 místo 0). Podobně bylo změněno hodnocení v trendu spotřeby vody (také z 0 na +1).

Řada ukazatelů v této oblasti má značné nedostatky ve zpracování - v dalším hodnocení města je třeba zlepšít zpracování hodnocení otázek 2.1.1.; 2.1.2.;2.1.3.; 2.1.6.(podmínka); 2.1.7. (podmínka).


Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oproti minulému auditu nedošlo k realizaci dalších ÚSES na území města. Je to dáno tím, že část z nich už realizována byla a další jsou ve fázi projektové přípravy. Realizaci ÚSES město příliš ovlivnit nemůže, protože je součástí komplexních pozemkových úprav, které připravuje a financuje Pozemkový úřad ČR. Na území města jsou dvě zvláště chráněná území - Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Obě mají zpracované plány péče a jejich údržbu zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje v úzké spolupráci s městem. K úbytku ploch přírodního charakteru nedochází, nová zástavba je realizována v brownfieldech (např. nová výstavba bytových domů v areálu bývalé dřevovýroby v Koželužské ulici) nebo na plochách orné půdy.  

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Péče o přírodní kapitál ve městě je stabilní, dochází k dílčím zlepšením, přetrvávají však i problémy. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES. Velká část ZCHÚ "Ptačí ostrovy" byla revitalizována, neplatí to však severní části území. Dlouhodobě se pravděpodobně nerealizuje (nebo z nějakého důvodu neuvádí) spolupráce s krajským úřadem či environmentálními NNO při realizaci plánů péče.

Ve městě je sice upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, ale plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP.  Je tedy nutno situaci průběžně vyhodnocovat i v období mezi audity.

Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. 

Nutno lépe interpretovat a konzistentně reportovat indikátor 2.3.A.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Součástí schváleného územního plánu je vyhodnocení záboru zemědělské půdy. Na území města jsou zemědělské půdy vysoké bonity, z důvodu rozvoje města není možné výstavbu na nich zcela vyloučit. Od minulého auditu nebyly v rámci změn  územního  plánu schváleny žádné nové rozvojové plochy na zemědělské půdě.

 Na území města nejsou ekologicky hospodařící subjekty. Většina ploch  lesů s certifikací PEFC je v majetku města.

Zásadní problémy s erozí půdy město nemá, jednotlivé případy (zejména lokalita  Stromovka) jsou řešeny ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký (existuje tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP). Po změně v r. 2016 došlo ještě k navýšení již tak vysokého plánovaného záboru. Město si ale tuto nedobrou situaci uvědomuje (je částečně dána specifickými přírodními podmínkami) a reálně se snaží zábory minimalizovat.

Prakticky celá výměra lesů v majetku města je certifikována systémem PEFC. Lze doporučit vyšší certifikaci FSC.

Na území města nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by se mělo pokusit o nalezení vhodných způsobů podpory ekologického zemědělství.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Stav ovzduší ve městě Chrudim je dlouhodobě uspokojivý a nedochází ke smogovým situacím. S lokálními topeništi na území města problémy nejsou a to ani v okrajových částech města.

Žádná opatření ke zlepšení stavu ovzduší město od minulého auditu nepřijalo.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této oblasti do velké míry platí hodnocení z minulého auditu: kvalita ovzduší nepatří mezi zásadní problémy města. I přes dodržování platných imisních limitů jsou však varující hodnoty polétavého prachu PM2,5 (již minulé hodnocení upozorňovalo na negativní vliv dopravy při absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě a nutnost zavádění opatření na omezování vlivů dopravy). U dalšího polutantu, velmi rizikového benzo(a)pyrenu, jsou koncentrace již na limitních hodnotách.

Význam lokálních topenišť není pro kvalitu ovzduší města stěžejní; i přesto je pozitivní alespoň mírný průběžný zájem o výměnu kotlů v rámci státní dotace.

Pro adekvátní vyhodnocení situace v údržbě komunikací a veřejných prostranství je nutno správně zpracovat indikátor 2.4.D.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • Ideální velikost města pro realizaci principů udržitelného rozvoje
 • Existence cenných přírodních území v intravilánu města
 • Nízký výskyt invazních druhů rostlin a živočichů
 • Nízká spotřeba vody v domácnostech
 • Malý výskyt eroze
 • Relativně kvalitní ovzduší
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • Nakládání s odpadními vodami v městských částech (Medlešice, Vestec, Topol)
 • Neznalost MÚ o množství (objemu) vypouštěného znečištění do povrchových vod.
 • Homogenní zemědělská krajina v okolí města (absence remízků a lesů)
 • Převažující výskyt kvalitních zemědělských půd omezujících rozvojové aktivity města  (výstavbu)
 • Nejasné záměry ohledně dalšího rozvoje ÚSES
 • Existence průmyslové lokality a skládky v severní části významného ZCHÚ Ptačí ostrovy
 • Nezájem zemědělců o certifikované zemědělství; nezájem města o vyšší certifikaci lesů
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • Realizace opatření z Adaptace města na klimatickou změnu (zelené střechy a fasády, drobné vodní prvky v ulicích, zasakování vody z chodníků do trávníku, nikoliv kanálu ad.)
 • Důsledné využití městských budov pro demonostraci opatření na úsporu vody a energie
 • Inventarizace špatně využitých ploch na území města a jejich přednostní rozvoj (před zemědělskou půdou)
 • Zlepšení kvality ŽP i klimatických podmínek vysazováním liniové izolační zeleně
 • Zlepšení spolupráce s dalšími subjekty v péči o ZCHÚ i přírodně cenná území
 • Možnost dalšího zlepšování inspirací dalších Zdravých měst (viz např. osvěta v oblasti šetření pitné vody v Litoměřicích)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • Neřešení nakládání s odpadními vodami v městských částech (Medlešice, Vestec, Topol)
 • Řízení vodních zdrojů ve městě bez znalosti o množství vypouštěného znečištění odpadních vod
 • Dílčí zhoršení kvality ovzduší (polétavý prach, benzo(a)pyren)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Řada dílčích doporučení je uvedena ve výše uvedeném hodnocení jednotlivých návodných otázek. Za hlavní lze považovat: 

Je nutné lépe doložit některá tvrzení průkaznými informacemi (důkazy). Hodnocení stavu a vývoje složek ŽP musí být věrohodné a ověřitelné. Pro všechny indikátory, event. odpovědi na otázky, by měla být přístupná nejen data, ale jasný postup hodnocení. Tato výtka se týká v různém rozsahu několika otázek a indikátorů (2.1.1.; 2.1.2.;2.1.3.; 2.1.6.; 2.1.7.; 2.4.D). Nejvíce však zpracování návodné otázky 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod.  Správné zpracování stanovujeme jako podmínku.

Závažný nedostatek je v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec. Nutné dořešení tohoto problému ukládáme jako podmínku pro setrvání města v kategorii A. (re-audit tedy musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry).

V péči o přírodní kapitál přetrvávají dílčí problémy. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES; celá koncepce je nejasná a bez technické podpory.  Nutno doporučit revizi koncepce ÚSES na území města a jednotné zpracování pomocí dnes již standardních metod (GIS) tak, aby došlo k přehlednému propojení s další územně plánovací dokumentací.

Ve městě je sice upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, ale plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP. Inventarizace špatně využitých ploch a jejich důsledné upřednostňování pro další výstavbu může dopady nové výstavby zmenšit.

Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. Dobré příklady existují.

I přes dodržování platných imisních limitů jsou však varující hodnoty polétavého prachu PM2,5 (již minulé hodnocení upozorňovalo na negativní vliv dopravy při absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě a nutnost zavádění opatření na omezování vlivů dopravy). U dalšího polutantu, velmi rizikového benzo(a)pyrenu, jsou koncentrace již na limitních hodnotách. Nutno pokračovat v měření, event. realizovat měření časově omezená, cílená na zjištění původu znečištění. Z těchto zjištění pak vyvodit závěry pro formulace potřebných opatření.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Neuspokojivá situace v některých otázkách udržitelného rozvoje měst - zpracovatelé vznesli řadu komentářů, připomínek a doporučení pro další rozvoj města i jeho hodnocení.

Ve dvou případech byly stanoveny podmínky, jejichž nesplnění by mělo znamenat nemožnost setrvání v kategorii A v tématu životní prostředí. Tyto dvě podmínky jsou:

Podmínka formální: Nutno správně a úplně zpracovat návodnou otázku 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod tak, aby město vědělo, k jaké změně v objemu vypouštěných znečišťujících látek došlo ve sledovaném období. Podkladové údaje musí být k dispozici u podniku vodovodů a kanalizací a provozovatele ČOV.

Podmínka faktická: Nutno systémově řešit nakládání s odpadními vodami v městských částech Medlešice, Topol a Vestec. Re-audit musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry. Do té doby je nutné provádění pravidelných kontrol i osvěty obyvatel těchto místních částí (obojí bude nutno doložit jako evidenci pro danou otázku  v dalším auditu).

Posuzovatelé velmi váhali se setrváním města Chrudim v kategorii A, event. se stanovením dalších podmínek v tématu životní prostředí - kromě problémů ve  vodním hospodářství je zde také nedostatečná ochrana ZPF, alarmující stav části PP Ptačí ostrovy či ignorování ekologického zemědělství. Nakonec byly tyto silné výhrady formulovány jako doporučení.  Neřešení těchto doporučení ale může mít negativní dopady jak v hodnocení, tak ve snížené  kvalitě života ve městě. Za varovné považujeme opakování některých podmínek (již z auditu v r. 2013), což znamená kolísavý zájem o téma životní prostředí ve městě nebo kolísavou kapacitu na problémy reagovat.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z dlouhodobých sledování spotřeby vody  je zřejmé, že  je stabilní a nedochází k jejímu růstu ani v souvislosti se suchem v minulých letech. Spotřeba za posledních 7 let klesla o 12 %, což je pozitivní vývoj znásobený tím, že už v roce 2012 byla spotřeba vody pod hodnotou průměrné potřeby vody, která činí 95 l/os/den. 

Podařilo se zpracovat a schválit Adaptační strategii města na klimatickou změnu, která je využívána při projektech města. 

Na převážné části města je likvidace odpadních vod řešena odpovídajícím způsobem - tj. odvedením na ČOV Májov. Nemáme dořešeny místní části Medlešice, Topol a Vestec. Řešením tohoto problému se město zabývá (viz bod 2.1.6), stejně jako vodoprávní úřad, který pravidelně provádí kontroly a osvětu obyvatel těchto místních částí.

Množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod není možné uvést, protože přes veškerou snahu se od provozovatele kanalizace nepodařilo získat potřebná data a běžně je k dispozici nemáme.

Téměř na dvou třetinách území města dochází k zasakování dešťových vod, využití dešťové vody v budovách města zatím realizováno nebylo.

Ve všech nově budovaných lokalitách je posuzována možnost zasaku dešťových vod a kde je to možné, je zasak využíván. To je pozitivní posun oproti minulým obdobím, kdy na tuto problematiku tak velký důraz kladen nebyl.
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město odpovědně přistupuje k využívání vodních zdrojů - spotřeba vody mírně klesá. Není zřejmé, jaký vliv na spotřebu vody mají klimatické a ekonomické faktory. Tyto analýzy bude potřeba provést; vyžaduje je Audit a mohou přinést další důležité informace (a souvislosti). Lze předpokládat, že nakládání se zdroji vody bude dlouhodobě pozitivně ovlivňovat přijatá Adaptační strategie města na klimatickou změnu.  

Závažný nedostatek je v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec. Nutné dořešení tohoto problému ukládáme jako podmínku pro setrvání města v kategorii A. (re-audit tedy musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry). Do té doby je nutné provádění pravidelných kontrol i osvěty obyvatel těchto místních částí.

Jako druhou podmínku stanovujeme správné zodpovězení návodné otázky 2.1.7. týkající se množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod. Plnění norem na ČOV lze považovat za samozřejmost - nic to ale nevypovídá o tom, zdali město - domácnosti a některé podniky - zvyšuje nebo snižuje zátěž životního prostředí celkovým množstvím odpadních vod. Tato podstatná informace tedy pro celkový přehled o stavu vodních zdrojů ve městě chybí. Je nepřijatelné, aby město kategorie A netušilo, jaké a také kolik znečištění do vod vypouští.

Město si uvědomuje hodnotu srážek a snaží se o jejich udržení v území (v půdě). Od minulého auditu došlo ke zvýšení vybudovaných ploch pro zásaky o 5 % (hodnocení trendu tedy změněno na +1 místo 0). Podobně bylo změněno hodnocení v trendu spotřeby vody (také z 0 na +1).

Řada ukazatelů v této oblasti má značné nedostatky ve zpracování - v dalším hodnocení města je třeba zlepšít zpracování hodnocení otázek 2.1.1.; 2.1.2.;2.1.3.; 2.1.6.(podmínka); 2.1.7. (podmínka).


2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oproti minulému auditu nedošlo k realizaci dalších ÚSES na území města. Je to dáno tím, že část z nich už realizována byla a další jsou ve fázi projektové přípravy. Realizaci ÚSES město příliš ovlivnit nemůže, protože je součástí komplexních pozemkových úprav, které připravuje a financuje Pozemkový úřad ČR. Na území města jsou dvě zvláště chráněná území - Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Obě mají zpracované plány péče a jejich údržbu zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje v úzké spolupráci s městem. K úbytku ploch přírodního charakteru nedochází, nová zástavba je realizována v brownfieldech (např. nová výstavba bytových domů v areálu bývalé dřevovýroby v Koželužské ulici) nebo na plochách orné půdy.  

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Péče o přírodní kapitál ve městě je stabilní, dochází k dílčím zlepšením, přetrvávají však i problémy. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES. Velká část ZCHÚ "Ptačí ostrovy" byla revitalizována, neplatí to však severní části území. Dlouhodobě se pravděpodobně nerealizuje (nebo z nějakého důvodu neuvádí) spolupráce s krajským úřadem či environmentálními NNO při realizaci plánů péče.

Ve městě je sice upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, ale plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP.  Je tedy nutno situaci průběžně vyhodnocovat i v období mezi audity.

Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. 

Nutno lépe interpretovat a konzistentně reportovat indikátor 2.3.A.

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Součástí schváleného územního plánu je vyhodnocení záboru zemědělské půdy. Na území města jsou zemědělské půdy vysoké bonity, z důvodu rozvoje města není možné výstavbu na nich zcela vyloučit. Od minulého auditu nebyly v rámci změn  územního  plánu schváleny žádné nové rozvojové plochy na zemědělské půdě.

 Na území města nejsou ekologicky hospodařící subjekty. Většina ploch  lesů s certifikací PEFC je v majetku města.

Zásadní problémy s erozí půdy město nemá, jednotlivé případy (zejména lokalita  Stromovka) jsou řešeny ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký (existuje tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP). Po změně v r. 2016 došlo ještě k navýšení již tak vysokého plánovaného záboru. Město si ale tuto nedobrou situaci uvědomuje (je částečně dána specifickými přírodními podmínkami) a reálně se snaží zábory minimalizovat.

Prakticky celá výměra lesů v majetku města je certifikována systémem PEFC. Lze doporučit vyšší certifikaci FSC.

Na území města nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by se mělo pokusit o nalezení vhodných způsobů podpory ekologického zemědělství.

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Stav ovzduší ve městě Chrudim je dlouhodobě uspokojivý a nedochází ke smogovým situacím. S lokálními topeništi na území města problémy nejsou a to ani v okrajových částech města.

Žádná opatření ke zlepšení stavu ovzduší město od minulého auditu nepřijalo.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této oblasti do velké míry platí hodnocení z minulého auditu: kvalita ovzduší nepatří mezi zásadní problémy města. I přes dodržování platných imisních limitů jsou však varující hodnoty polétavého prachu PM2,5 (již minulé hodnocení upozorňovalo na negativní vliv dopravy při absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě a nutnost zavádění opatření na omezování vlivů dopravy). U dalšího polutantu, velmi rizikového benzo(a)pyrenu, jsou koncentrace již na limitních hodnotách.

Význam lokálních topenišť není pro kvalitu ovzduší města stěžejní; i přesto je pozitivní alespoň mírný průběžný zájem o výměnu kotlů v rámci státní dotace.

Pro adekvátní vyhodnocení situace v údržbě komunikací a veřejných prostranství je nutno správně zpracovat indikátor 2.4.D.