Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Pavel Kajml
Zuzana Drhová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Město Chrudim pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný. Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny na jednání na místě.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.

Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 až 1.4 bez připomínek.


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

 Město Chrudim má od roku 2016 nově nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty - strategické plánování a řízení se řídí dle schválených metodik. Důležité strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování nové strategie vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli strategie a stanovenými limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým pro UR.

V této oblasti jde o významný krok, který vedl k systematičnosti v rámci stabilizace procesů strategického řízení.

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Organizace naplnila doporučení oponentního týmu z předchozího auditu UR - nastavení indikátorů k SPURCH, řídí se schválenými metodikami, provádí každoroční vyhodnocování SPURCH a akčních plánů, nové akční plány tvoří v koordinaci s rozpočtem na další rok. Byla přijata Adaptační strategie města. Naopak nebylo prokázáno doporučované každoroční hodnocení socioekonomického dopadu jednotlivých projektů. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence.


Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. Ve sledovaném období jsme nadále posilovali transparentnost a otevřenost rozpočtového procesu a naplňovali novou legislativu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní.
Ve sledovaném období došlo také k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ.
Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město má zavedeno zdravé finanční řízení, neustále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování i aktivním přístupem ke klimatickým změnám. Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.


Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V roce 2001 jsme se stali členem NSZM ČR a začali jsme postupnou cestu směřující k naplňování principů UR. Do projektů, akcí apod. se snažíme aplikovat činnosti směřující k naplňování adekvátních cílů SDgS. K tomu se snažíme využívat všechny komunikační nástroje pro zapojení všech cílových skupin do rozvoje města. Tyto činnosti se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ, jsou zakomponovány do organizačního řádu.  Nadále se budeme snažit zachovat trend zapojování veřejnosti a posilování občanské participace a rozvoj místní komunity.

Pro zapojování obyvatel do rozvoje města se snažíme hledat různé formy a metody komunikace, připravujeme vzdělávací moduly pro MěÚ „šité“přímo na míru potřeb úřadu. Do rozvoje města zapojujeme i mladou generaci, projednáváme i investiční záměry. Zde je třeba ale upozornit na to, že počet projednávaných investičních záměrů klesá. Je to ale dáno potřebami města i ve vazbě na rozpočet města. Chceme se zaměřit na projednání velkých investičních záměrů s veřejností. Držíme trend transparentního města s dostupnými informacemi. Ve sledovaném období byla zřízena pozice samostatného pracovníka pro veřejné zakázky.

Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů.

V rámci participace partnerů dochází ke kvalitativnímu posunu.


Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Organizace částečně naplnila doporučení z oponentury předchozího auditu UR (vyhodnocování korupčních rizik), dlouhodobě má zavedeny propracované způsoby interaktivní komunikace a spolupráce s cílovými skupinami – občany, podnikatelským a neziskovým sektorem i s dalšími partnery, osvědčené způsoby komunikace dále rozvíjí. Velmi účinný je zavedený systém zadávání veřejných zakázek.


Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Spokojenost obyvatel nebyla ve sledovaném období zjišťována prostřednictvím ECI. Naposledy v roce 2015.

Spokojenost ale hodnotíme i prostřednictvím evaluačních dotazníků při pořádání akcí i veřejných projednání. Výsledky pak bývají zapracovány do akčních plánů zlepšování a provazovány s dalšími metodami kvality aplikovaných na MěÚ.

Určitou formou využíváme i pocitové mapy.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
-1
Zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Město v minulosti pravidelně a systémově zjišťovalo spokojenost obyvatel s kvalitou života (pomocí indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím), na základě výsledků šetření přijímalo opatření pro zlepšování výsledků, zejména těch negativních. Šetření probíhalo ve dvouletých cyklech (2007 – 2011), naposledy pak proběhlo v roce 2015. V hodnoceném období neproběhlo žádné systémové šetření, které by zjišťovalo vícekriteriální zpětnou vazbu a spokojenost obyvatel, příp. dalších cílových skupin, ani se žádné takové šetření v nejbližší době nepřipravuje. Dílčí spokojenost cílových skupin město zjišťuje při konkrétních akcích a aktivitách (evaluační dotazníky z akcí či veřejných projednávání) či při tvorbě pocitových map. Dílčí zjišťování může sloužit pro naplňování dílčích záměrů města, ale nedá relevantní obraz vnímání všech skupin obyvatel, příp. dalších osob průřezově všemi tématy činnosti města (a oblastí UR). Důrazně proto doporučuji v následujícím období připravit a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě. Nemusí se nutně jednat o mezinárodně standardizované indikátory, i když jejich využití umožňuje porovnání stavu vnímání města očima obyvatel se srovnatelnými městy v ČR i v evropském kontextu.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

 • Dlouhodobá aktivita a pozitivní výsledky v oblasti MA21 a naplňování principů UR

 • Masivní a stabilizovaný systém řízení města a jeho úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu

 • Zaměstnanci města berou udržitelné chování jako běžný standard (přijali je za své)

 • Odborně zdatný a silný aparát strategického i územního plánování

 • Obsazení funkce koordinátorky MA 21 + další referentky

 • Transparentní zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování

 • Prověřený silný systém pro komunikace a zapojování veřejnosti, využívání moderních IT pro komunikaci problémů a záměrů města s ní

 • Certifikace dle EMAS

 • Schopnost města získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • Kompetenční závislost na vyšších článcích veřejné správy (ústředních správních orgánech, kraji) i v záležitostech, které by při respektování principu subsidiarity s větší znalostí potřeb, podmínek a možností financování řešilo pravděpodobně účinněji město samo

 • Potřeba získání podpory pro obnovení systematického zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města, případně i dalších cílových skupin

 • Ne zcela jednotný přístup všech členů zastupitelstva města k udržitelnému rozvoji a MA21, který se dostatečnou osvětou a vzděláváním samosprávy může postupně změnit a využít tak pozitivně potenciál nových iniciativ a myšlenek v této oblasti


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 • Podpora zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací města

 • Další využívání prostředků z fondů EU a státního rozpočtu pro rozvojové projekty v oblasti UR, např. realizace adaptačních, příp. mitigačních opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn a zlepšení kvality život

 • Zlepšená spolupráce s krajem a obcemi v okolí při „sebepropagaci“ města i regionu a jejich atraktivit

 • Vyšší využití možností, spojených s působením a zařízeními armády ve městě – doprava, osídlení, ekonomika, podpora revitalizací vybraných zón města

 • Zvýšený zájem celé podnikatelské sféry o zlepšování podmínek života ve městě, kde působí, nejen formou příspěvků na investice a sponzoringu akcí, pořádaných městem

 • Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státu.

 • Pokračující nestabilita politického a ekonomického prostředí v ČR, nekoncepčnost vládnutí, neschopnost státních orgánů i krajů připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů EU v plánovacím období 2014 – 2020, změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí, ztěžující dlouhodobější strategické plánování

 • Nepochopení některých aktérů veřejné správy, že dlouhodobou udržitelnost města je třeba chápat v širším časovém i územním kontextu, ve vytváření předpokladů pro harmonický vývoj, že nestojí na zdůrazňování prioritní důležitosti jednoho z pilířů udržitelnosti, ale na rovnováze všech tří – environmentálního, ekonomického i sociálního.

 • Vady současné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek

 • Případné zhoršení spolupráce s klíčovými aktéry k řešení problémů města mimo jeho kompetence

 • Nedůsledné a nedokončené řešení problémů vedení silniční sítě ve správě ŘSD a Pardubického kraje („poloobchvat“) pro životní prostředí uvnitř zastavěného území města


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Během auditu nebyly identifikovány problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily zachování v kategorii A.

 

Doporučení pro příští hodnocení:

 • Pro příští hodnocení prokázat meziroční trendy v hodnotách (výstupech) stanovených indikátorů Strategického plnu udržitelného rozvoje města Chrudim (SPURCH), jeho akčních plánů a dalších koncepčních dokumentů.

 • Při práci a revizi SPURCH a akčních plánů prokázat hodnocení socioekonomického dopadu projektů dle schválených metodik a na jejich základě přijatá opatření.

 • Vyhodnotit efektivitu a vzájemné vazby Komise Zdravého města a MA 21 a Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim.

 • Pro optimalizaci veřejných služeb zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle metodik MPSV.

 • V rámci snižování rizik korupce rozšířit propracovaný systém (katalog rizik) na celé město jako právnickou osobu (veřejnoprávní korporaci) včetně zřizovaných organizací.

 • Zvážit zapracovávání zásadních výstupů/výsledků z realizace benchmarkingu, CAF, EMAS a dalších systémových aktivit do výroční zprávy města a rovněž zvážit vytvoření samostatné kapitoly/oddílu k udržitelnému rozvoji, zahrnující činnosti a výsledky, spojené s naplňováním UR.

 • V následujícím období připravit a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě.

   

  Poznámky pro příští hodnocení:

 • Při příštím hodnocení bude posuzováno naplňování Adaptační strategie města (2017) konkrétními opatřeními a jejich faktickým dopadem na klima a UR ve městě.

 • Bude rovněž prověřen přístup, resp. jeho změna ke komplexnímu zjišťování zpětné vazby – spokojenosti a potřeb – obyvatel města.


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit UR je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i podrobným textem. Organizace má vyplněna i všechny povinné kritéria v oficiální databázi MA21 (CENIA) v celém povinném rozsahu.


Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily zachování města (obhájení) v kategorii A.

V porovnání s Auditem UR z roku 2016 v Chrudimi dochází ke změnám spíše evolučního rozsahu s pozitivními trendy výstupů a výsledků, bez převratných změn, s výjimkou několika výjimečně slibně rozvíjejících se oblast (Adaptace na klimatickou změnu, propojení nástrojů řízení a zvyšování kvality). Pro další směřování jsou současně definovány drobné rezervy jako příležitosti k neustálému zlepšování.

Tento postup hodnotím velmi kladně a měl by být zárukou trvalého a stabilního udržitelného rozvoje. Chrudim tak potvrzuje roli lídra v místní Agendě 21, minimálně z pohledu oblasti 1.1 až 1.3 Správa věcí veřejných, vykazující některé prvky excelence.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

 Město Chrudim má od roku 2016 nově nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty - strategické plánování a řízení se řídí dle schválených metodik. Důležité strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování nové strategie vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli strategie a stanovenými limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým pro UR.

V této oblasti jde o významný krok, který vedl k systematičnosti v rámci stabilizace procesů strategického řízení.

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Organizace naplnila doporučení oponentního týmu z předchozího auditu UR - nastavení indikátorů k SPURCH, řídí se schválenými metodikami, provádí každoroční vyhodnocování SPURCH a akčních plánů, nové akční plány tvoří v koordinaci s rozpočtem na další rok. Byla přijata Adaptační strategie města. Naopak nebylo prokázáno doporučované každoroční hodnocení socioekonomického dopadu jednotlivých projektů. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence.


1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. Ve sledovaném období jsme nadále posilovali transparentnost a otevřenost rozpočtového procesu a naplňovali novou legislativu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní.
Ve sledovaném období došlo také k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ.
Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město má zavedeno zdravé finanční řízení, neustále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování i aktivním přístupem ke klimatickým změnám. Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.


1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V roce 2001 jsme se stali členem NSZM ČR a začali jsme postupnou cestu směřující k naplňování principů UR. Do projektů, akcí apod. se snažíme aplikovat činnosti směřující k naplňování adekvátních cílů SDgS. K tomu se snažíme využívat všechny komunikační nástroje pro zapojení všech cílových skupin do rozvoje města. Tyto činnosti se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ, jsou zakomponovány do organizačního řádu.  Nadále se budeme snažit zachovat trend zapojování veřejnosti a posilování občanské participace a rozvoj místní komunity.

Pro zapojování obyvatel do rozvoje města se snažíme hledat různé formy a metody komunikace, připravujeme vzdělávací moduly pro MěÚ „šité“přímo na míru potřeb úřadu. Do rozvoje města zapojujeme i mladou generaci, projednáváme i investiční záměry. Zde je třeba ale upozornit na to, že počet projednávaných investičních záměrů klesá. Je to ale dáno potřebami města i ve vazbě na rozpočet města. Chceme se zaměřit na projednání velkých investičních záměrů s veřejností. Držíme trend transparentního města s dostupnými informacemi. Ve sledovaném období byla zřízena pozice samostatného pracovníka pro veřejné zakázky.

Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů.

V rámci participace partnerů dochází ke kvalitativnímu posunu.


Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Organizace částečně naplnila doporučení z oponentury předchozího auditu UR (vyhodnocování korupčních rizik), dlouhodobě má zavedeny propracované způsoby interaktivní komunikace a spolupráce s cílovými skupinami – občany, podnikatelským a neziskovým sektorem i s dalšími partnery, osvědčené způsoby komunikace dále rozvíjí. Velmi účinný je zavedený systém zadávání veřejných zakázek.


1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Spokojenost obyvatel nebyla ve sledovaném období zjišťována prostřednictvím ECI. Naposledy v roce 2015.

Spokojenost ale hodnotíme i prostřednictvím evaluačních dotazníků při pořádání akcí i veřejných projednání. Výsledky pak bývají zapracovány do akčních plánů zlepšování a provazovány s dalšími metodami kvality aplikovaných na MěÚ.

Určitou formou využíváme i pocitové mapy.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
-1
Zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Město v minulosti pravidelně a systémově zjišťovalo spokojenost obyvatel s kvalitou života (pomocí indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím), na základě výsledků šetření přijímalo opatření pro zlepšování výsledků, zejména těch negativních. Šetření probíhalo ve dvouletých cyklech (2007 – 2011), naposledy pak proběhlo v roce 2015. V hodnoceném období neproběhlo žádné systémové šetření, které by zjišťovalo vícekriteriální zpětnou vazbu a spokojenost obyvatel, příp. dalších cílových skupin, ani se žádné takové šetření v nejbližší době nepřipravuje. Dílčí spokojenost cílových skupin město zjišťuje při konkrétních akcích a aktivitách (evaluační dotazníky z akcí či veřejných projednávání) či při tvorbě pocitových map. Dílčí zjišťování může sloužit pro naplňování dílčích záměrů města, ale nedá relevantní obraz vnímání všech skupin obyvatel, příp. dalších osob průřezově všemi tématy činnosti města (a oblastí UR). Důrazně proto doporučuji v následujícím období připravit a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě. Nemusí se nutně jednat o mezinárodně standardizované indikátory, i když jejich využití umožňuje porovnání stavu vnímání města očima obyvatel se srovnatelnými městy v ČR i v evropském kontextu.